International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(25) 301-325

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması II Dersine İlişkin Görüşleri

Funda Eryılmaz Ballı, Merve Müldür & Ayşegül Büyükkarcı

ss. 301 - 325   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.153.16   |  Makale No: MANU-1807-24-0005.R1

Yayın tarihi: Ekim 01, 2018  |   Okunma Sayısı: 446  |  İndirilme Sayısı: 884


Özet

Eğitimde odak noktasının “öğrenmeyi öğrenmek” olduğu yirmi birimci yüzyılda öğretmen eğitiminin önemi giderek artmaktadır. Öğretmenlik uygulaması da bu eğitiminin en önemli basamaklarından biridir. Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon alan öğretmen adaylarının fakülte-okul işbirliği kapsamında yürütülen Öğretmenlik Uygulaması II dersi hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini tespit etmektir. Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesinde pedagojik formasyon sertifikası eğitimi alan 20 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarına dönem sonunda açık uçlu sorular yöneltilmiş, araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden biri olan tümevarımsal içerik analiziyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik dersi II hakkındaki görüşleri olumlu gözlem ve tecrübeler, güçlükler, katkılar ve beklentiler olmak üzere dört kategoride toplanmıştır.  Araştırmanın sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının öğretim elemanı, uygulama öğretmeni, kendi uygulamaları, okuldaki öğrenciler, idare, uygulama öğretmeni dışındaki öğretmenlere ve formasyon eğitimi sürecine ilişkin olarak hem olumlu gözlem ve tecrübelerinin olduğu hem de bu hususlarda birtakım sorunlar yaşadıkları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Uygulaması, Aday Öğretmen, Pedagojik Formasyon Eğitimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Balli, F.E., Muldur, M. & Buyukkarci, A. (2018). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması II Dersine İlişkin Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 301-325. doi: 10.29329/mjer.2018.153.16

Harvard
Balli, F., Muldur, M. and Buyukkarci, A. (2018). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması II Dersine İlişkin Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), pp. 301-325.

Chicago 16th edition
Balli, Funda Eryilmaz, Merve Muldur and Aysegul Buyukkarci (2018). "Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması II Dersine İlişkin Görüşleri". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (25):301-325. doi:10.29329/mjer.2018.153.16.

Kaynakça
 1. Aktağ, I. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen yeterliği üzerine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 22(1), 13-23. [Google Scholar]
 2. Altıntaş, S., & Görgen, İ. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması üzerine görüşleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi örneği). Turkish Studies, 9(8), 197-208. [Google Scholar]
 3. Aslan, M., & Sağlam, M. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi Evaluation of teaching practice course according to opinions of student teachers. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 144-162. [Google Scholar]
 4. Beck, C., & Kosnik, C. (2002). Components of a good practicum placement: Student teacher perceptions. Teacher Education Quarterly, 29(2), 81-98. [Google Scholar]
 5. Ben-Peretz, M. (2011). Teacher knowledge: What is it? How do we uncover it? What are its implications for schooling?. Teaching and Teacher Education, 27(1), 3-9. [Google Scholar]
 6. Bernstein, E., Herman, A. M., & Lysniak, U. (2013). Beliefs of pre-service teachers toward competitive activities and the effect on implementation and planning for physical education classes. Teacher Education Quarterly, 40(4), 63. [Google Scholar]
 7. Biber, A. Ç., & Tuna, A. (2015). Pedagojik formasyon eğitimi alan matematik bölümü mezunu öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi hakkındaki görüşleri. Başkent University Journal of Education, 2(2), 131-140. [Google Scholar]
 8. Bolzan, D. P. V., de Aguiar Isaia, S. M., & da Rocha Maciel, A. M. (2013). Teacher’s formation: the construction of teaching and pedagogical activity in Higher Education. Revista Diálogo Educacional, 13(38), 49-68. [Google Scholar]
 9. Clarke, D., & Hollingsworth, H. (2002). Elaborating a model of teacher professional growth. Teaching and Teacher Education, 18(8), 947-967. [Google Scholar]
 10. Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri. (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.). Ankara: Siyasal. [Google Scholar]
 11. Çetintaş, B., & Genç, A. (2005). Almanca öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüş ve deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 75-84. [Google Scholar]
 12. Demir, Ö., & Çamlı, Ö. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinde uygulama okullarında karşılaşılan sorunların sınıf ve okul öncesi öğretmenliği öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi: Nitel bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 117-139. [Google Scholar]
 13. Doolittle, S. A., Dodds, P., & Placek, J. H. (1993). Persistence of beliefs about teaching during formal training of preservice teachers. Journal of Teaching in Physical Education, 12(4), 355-365. [Google Scholar]
 14. Edwards, A., & Ogden, L. (1998). Constructing curriculum subject knowledge in primary school teacher training. Teaching and Teacher Education, 14(7), 735-747. [Google Scholar]
 15. Erden, M. (1995). Öğretmen adaylarının öğretmenlik sertifikası derslerine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(11), 99-104. [Google Scholar]
 16. James, M., & McCormick, R. (2009). Teachers learning how to learn. Teaching and Teacher Education, 25(7), 973-982. [Google Scholar]
 17. Görgen, İ., Çokçalışkan, H., & Korkut, Ü. (2013). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim üyeleri açısından işlevselliği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, (28), 56-73. [Google Scholar]
 18. Güler, A., Halıcıoğlu, M. B., & Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 19. Güven, İ. (2004). Sosyal bilgiler alanı öğretmen adaylarının okul uygulamalarına yönelik görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 271-300 [Google Scholar]
 20. Işıkoğlu, N., İvrendi, A., & Şahin, A. (2007). Öğretmenlik uygulaması sürecine öğretmen adaylarının gözüyle derinlemesine bir bakış. Eğitim Araştırmaları, 26, 131-142. [Google Scholar]
 21. Jones, M. (2001). Mentors' perceptions of their roles in school-based teacher training in England and Germany. Journal of Education for Teaching, 27(1), 75-94. [Google Scholar]
 22. Kılınç, A. Ç., Kılcan, B., & Çepni, O. (2018).  Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması deneyimlerinin incelenmesi: Fenomenolojik bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(1), 113-132. [Google Scholar]
 23. Kocadere, S. A., & Aşkar, P. (2013). Okul uygulamaları derslerine ilişkin görüşlerin incelenmesi ve bir uygulama modeli önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-2). [Google Scholar]
 24. Koç, C., & Yıldız, H. (2012). Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: Günlükler. Eğitim ve Bilim, 37(164), 223-236. [Google Scholar]
 25. Lewis, F. A. (2007). Prospective teachers of secondary school learners: Learning to teach-teaching to learn. Australian Journal of Teacher Education, 32(3), 3. [Google Scholar]
 26. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 27. Nayır, F., & Çınkır, Ş. (2015). Uygulama öğretmenleri, yöneticileri ve pedagojik formasyon öğrencilerinin okullarda öğretmenlik uygulamasında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 4(7), 71-86. [Google Scholar]
 28. Özkan, H. H. (2012). Öğretmenlik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi (SDÜ örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 29-48. [Google Scholar]
 29. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.) Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 30. Sağ, R. (2014). The course of pre-service teachers’ expectations in school practices and the factors affecting their expectations. Creative Education, 5(05), 353. [Google Scholar]
 31. Sarıtaş, M. (2007). Okul deneyimi I uygulamasının aday öğretmenlere sağladığı yararlar konusundaki görüşlerin değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1). [Google Scholar]
 32. Seggie, F. N., & Bayyurt, Y. (2015). Nitel araştırma: Yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları. Ankara: Anı. [Google Scholar]
 33. Şahin, M. (2016). Pedagojik formasyon eğitimi uygulama dersinin (staj) öğretmen adaylarının görüşleri açısından değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22, 32-49. [Google Scholar]
 34. Şahin. Ç., Şenel, T. & İpek, H. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarında karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi. XVI Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. [Google Scholar]
 35. Tabacbnick, B. R., & Zeichner, K. M. (1984). The impact of the student teaching experience on the development of teacher perspectives. Journal of Teacher Education, 35(6), 28-36. [Google Scholar]
 36. Tamir, P. (1991). Professional and personal knowledge of teachers and teacher educators. Teaching and Teacher Education, 7(3), 263-268. [Google Scholar]
 37. Tang, S. Y. F. (2003). Challenge and support: The dynamics of student teachers’ professional learning in the field experience. Teaching and Teacher Education, 19(5), 483-498. [Google Scholar]
 38. Tepeli, Y., & Caner, M. (2014). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması ile ilgili görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 313-328. [Google Scholar]
 39. Thomson, M. M., Turner, J. E., & Nietfeld, J. L. (2012). A typological approach to investigate the teaching career decision: Motivations and beliefs about teaching of prospective teacher candidates. Teaching and Teacher Education, 28(3), 324-335. [Google Scholar]
 40. Tuğluk, M. N. (2007). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarında karşılaştıkları problemlerin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 41. Ünver, G. (2003). Öğretmenlik uygulamasında işbirliği bir durum çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 87-100. [Google Scholar]
 42. Walters, L. M., Garii, B., & Walters, T. (2009). Learning globally, teaching locally: incorporating international exchange and intercultural learning into pre‐service teacher training. Intercultural Education, 20(sup1), S151-S158. [Google Scholar]
 43. Wright, S. (1999). A compatative view of teaching practice in Physical Education. International Sports Studies, 21(1), 55-68. [Google Scholar]
 44. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 45. Yüksek Öğretim Kurumu. (1998). YÖK dünya bankası fakülte-okul işbirliği kılavuzu. Ankara: Öğretmen Eğitimi Dizisi. [Google Scholar]