International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(25) 117-135

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemi Sorunlarına İlişkin Görüşleri ve Çözüm Önerileri

Hatice Çetin, Murat İbrahim Yazar, Serhat Aydın & Nurullah Yazıcı

ss. 117 - 135   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.153.7   |  Makale No: MANU-1807-17-0002.R1

Yayın tarihi: Ekim 01, 2018  |   Okunma Sayısı: 487  |  İndirilme Sayısı: 954


Özet

Bu çalışmada, güncel Türk eğitim sorunları giriş düzeyindeki ilköğretim matematik öğretmen adayları açısından incelenmiştir. Çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının Türk Eğitim sistemi sorunlarına ilişkin görüşlerini ve çözüm önerilerini belirlemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseniyle yürütülmüştür. Katılımcılar, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi normal eğitimde okuyan “Eğitim Bilimine Giriş” dersini alan giriş düzeyindeki 49 ilköğretim matematik adayından oluşmaktadır. Katılımcılardan yazılı olarak, Türk eğitim sisteminde sorun olarak gördükleri en önemli üç sorunu belirlemeleri ve bunlardan birine çözüm önerisi sunmaları istenmiştir. Veriler araştırmacı tarafından toplanarak kod ve temalar ortaya çıkarılmıştır. Veriler içerik analizi ile tahlil edilmiştir. İçerik analizine uygun olarak, katılımcılar tarafından belirtilen eğitim sorunları ve çözüm önerileri frekans- yüzde tabloları ile gösterilmiştir. Öğretmen adaylarının sınav sistemini, öğretmen niteliğini, donanım ve kaynak yetersizliğini, öğretimde kullanılan yöntem-tekniği, sık yapılan sistem ve müfredat değişikliklerini eğitim sisteminin temel sorunları olarak gördükleri tespit edilmiştir. İfade edilen bu temel sorunlara ek olarak az sayıda öğretmen adayının eğitimde fırsat eşitsizliği, ders saatlerinin çok fazla olması, sosyal etkinliklere yeterince yer verilmemesi, eğitim felsefesinin güncel olmayışı ve velilerin ilgisizlik durumlarını da sorun olarak ifade ettiği gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: çözüm önerisi, ilköğretim matematik, öğretmen adayı, Türk eğitim sistemi sorunları


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Cetin, H., Yazar, M.I., Aydin, S. & Yazici, N. (2018). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemi Sorunlarına İlişkin Görüşleri ve Çözüm Önerileri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 117-135. doi: 10.29329/mjer.2018.153.7

Harvard
Cetin, H., Yazar, M., Aydin, S. and Yazici, N. (2018). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemi Sorunlarına İlişkin Görüşleri ve Çözüm Önerileri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), pp. 117-135.

Chicago 16th edition
Cetin, Hatice, Murat Ibrahim Yazar, Serhat Aydin and Nurullah Yazici (2018). "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemi Sorunlarına İlişkin Görüşleri ve Çözüm Önerileri". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (25):117-135. doi:10.29329/mjer.2018.153.7.

Kaynakça
 1. Abu, N. K., Bacanak, A. ve Gökdere, M. (2016). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 287-307. [Google Scholar]
 2. Adıgüzel, A. ve Sağlam, M. (2009). Öğretmen eğitiminde program standartları ve akreditasyon. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 83–103. [Google Scholar]
 3. Ayas, A. (2009). Öğretmenlik mesleğinin önemi ve öğretmen yetiştirmede güncel sorunlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 1–11. [Google Scholar]
 4. Beydoğan, H. Ö. (2012). Okullarda Uygulanan Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Öğrencilerin Değer Edinimine Etkisi. University of Gaziantep Journal of Social Sciences, 11(4),  1172-1204. [Google Scholar]
 5. Bilen, M. (2002). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı yayıncılık. [Google Scholar]
 6. Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. (Çev: Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir) Ankara: Siyasal Kitabevi. [Google Scholar]
 7. Demirel, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme (10. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 8. Eğitim Reformu Girişimi (2008). Eğitimde izleme raporu 2007, İstanbul, erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.../2008%20Faaliyet%20Raporu032009.pdf, (Erişim Tarihi: 02.05.2018). [Google Scholar]
 9. Ertürk, S. (1997). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş. [Google Scholar]
 10. Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 66–80. [Google Scholar]
 11. Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145. [Google Scholar]
 12. Gür, B. S. ve Çelik, Z. (2009). Türkiye’de millî eğitim sistemi: yapısal sorunlar ve öneriler. Ankara: SETA. [Google Scholar]
 13. Kartal, S. (2013). Öğretmen adaylarının görüşlerine göre eğitim sistemimizde değiştirilmesi gereken noktalar. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 248-262. [Google Scholar]
 14. Kaya, H. (2008). Avusturya'da ortaöğretim düzeyinde eğitim sistemi ve coğrafya eğitimi ile Türkiye mukayesesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 15. Korkut, F. (1996). İletişim becerileri eğitiminin lise öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirmelerine etkisi. 3P Dergisi, 4(3), 191-198. [Google Scholar]
 16. Küçükahmet, L. (2004). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 17. Miles, M. B., Huberman, A. M., ve Saldana, J. (2013). Qualitative data analysis. Sage. [Google Scholar]
 18. Milli Eğitim Bakanlığı, (1998). Cumhuriyetin 75. Yılında Gelişmeler ve Hedefler, Milli Eğitim Basımevi, 9–10, Ankara. [Google Scholar]
 19. Milli Eğitim Bakanlığı, (2005). Milli Eğitim İstatistikleri 2004-2005, Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Ankara. [Google Scholar]
 20. Milli Eğitim Bakanlığı, (2014). 19. Milli eğitimi Şurası Kararları, http://ttkb.meb.gov.tr/www/19-milli-egitim-surasi/icerik/222. [Google Scholar]
 21. Numanoğlu, G. (1999). Bilgi toplumu-eğitim-yeni kimlikler-II: Bilgi toplumu ve eğitimde yeni kimlikler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1-2), 341-350. [Google Scholar]
 22. Özyılmaz, Ö. (2013). Türk milli eğitim sisteminin sorunları ve çözüm arayışları. Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 23. Patton, M.Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.). London: Sage Publications, Inc. [Google Scholar]
 24. Pınar, Ş. (2016). Günümüz Türk eğitim sistemi ve öğrenci profili (Kırıkkale örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale. [Google Scholar]
 25. Sağlam, M., Özüdoğru, F. ve Çıray, F. (2011). Avrupa Birliği eğitim politikaları ve Türk Eğitim Sistemi’ne etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 8(1), 87-109. [Google Scholar]
 26. Şimşek, H. (2012). Eğitim sisteminde öğretmenin rolü ve öğretmenlik mesleği, H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz (Ed.) Eğitim bilimine giriş. (ss. 243–268.). 3. Baskı. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 27. Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri:  Modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 63–82. [Google Scholar]
 28. Taşdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının Türk mili eğitim sistemi üzerine algıladıkları sorunlar. Turkish Studies, 10(7), 881-898. [Google Scholar]
 29. Taşgın, A. ve Sönmez, S. (2013). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research. 3, 80-90. [Google Scholar]
 30. Türkmen, F. (2002). Eğitimin ekonomik ve sosyal faydaları ve Türkiye'de eğitim ekonomik büyüme ilişkisinin araştırılması: Uzmanlık tezi. Devlet Planlama Teşkilatı. [Google Scholar]
 31. Uğurlu, Z. ve Kıral, E. (2011). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersinin işleyiş süreci ve kazanımlarına  ilişkin görüşleri. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (720-734), Antalya. [Google Scholar]
 32. Üstüner, M. (2004). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve günümüz sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (7), 63–82. [Google Scholar]
 33. Yeşil, R. ve Şahan, E. (2015). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin en önemli sorun, neden ve çözüm yollarına ilişkin algıları. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(3), 123-143. [Google Scholar]
 34. Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarına İlişkin Görüşleri, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1). 942-973. [Google Scholar]
 35. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Nitel araştırma yöntemleri.(5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 36. Yolcu, H. ve Kartal, S. (2010). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre Türkiye eğitim sistemine ilişkin yaşanılan sorunlar. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 20- 22 Mayıs 2010. Elazığ. [Google Scholar]