International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(25) 102-116

Ücretli Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar

Muamber Yılmaz

ss. 102 - 116   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.153.6   |  Makale No: MANU-1808-08-0002.R1

Yayın tarihi: Ekim 01, 2018  |   Okunma Sayısı: 852  |  İndirilme Sayısı: 1008


Özet

Eğitim faaliyeti, sadece öğrenilmesi gereken bilginin aktarıldığı mekanik bir süreç olmayıp, insan ilişkilerinin de yer alması gereken etkileşimli bir süreçtir. Bu nedenle kullanılacak eğitim materyali ne olursa olsun, öğretmenin eğitimdeki rolü önemini korumaktadır. Eğitim sisteminin başarısı, sistemi işletecek olan öğretmenlerin niteliklerine bağlıdır. Ülkemizde öğretmen istihdamında kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmenlik gibi farklı uygulamalar görülmektedir. Bu çalışma ücretli çalışan öğretmenlerin çalışmaları sırasında karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüşlerini değerlendirilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Bartın ilinde, farklı kademe ve okullarda çalışan 30 ücretli çalışan öğretmen oluşturmaktadır. 30 katılımcı ile Bartın il merkezinde çalışan tüm ücretli öğretmenlere ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel model kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ücretli çalışan öğretmenlere görüşme formu hazırlanmıştır. Verilerin analizinde, verilen cevapların frekanslarına bakılıp yüzdeleri alınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan bazıları şöyledir: Genel olarak ücretli çalışan öğretmenler, aldıkları ücretin yeterli olmadığını ve özlük haklarının bulunmadığını belirtmişlerdir. Geçici öğretmen olarak çalışmanın motivasyonlarını olumsuz etkilediğini, kadroya geçmeyle ilgili kaygılarının yüksek olduğunu, çalıştıkları okullarda huzurlu hissetmediklerini, kendi alanı dışında çalışmanın uygun olmadığını ve sürekli öğretmen değişikliğinin öğrenci başarısını olumsuz yönde etkilediğini ifade etmişlerdir.

 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Yilmaz, M. (2018). Ücretli Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 102-116. doi: 10.29329/mjer.2018.153.6

Harvard
Yilmaz, M. (2018). Ücretli Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), pp. 102-116.

Chicago 16th edition
Yilmaz, Muamber (2018). "Ücretli Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (25):102-116. doi:10.29329/mjer.2018.153.6.

Kaynakça
 1. Arslan, H., Sabah, S. ve Göksu, M. Z. (2006). İlköğretim okullarında çalışan ücretli öğretmenlerin verimliliklerinin araştırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 24, 33-43. [Google Scholar]
 2. Bayram, G. (2009). Öğretmenlerin istihdam biçimi farklılıkları ve yarattığı sorunlar: Ankara’da çalışan sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin görüşlerine dayalı bir araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 3. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E. Akgün, E. Ö, Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Çakır, Ö. (2007). İşini kaybetme kaygısı: İş güvencesizliği. Çalışma ve Toplum Dergisi, [Google Scholar]
 5. 1, 117-140. [Google Scholar]
 6. Çolak Ölmez, Z. (2009) Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının öğretmenler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi (Trabzon ili örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun. [Google Scholar]
 7. Demirel, Ö. (2011). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı, Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 8. Doğan, S., Demir, S. B. ve Turan, N. (2013). Ücretli Öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8(12), 371-390. [Google Scholar]
 9. http://www.milliyet.com.tr/ogretmeni-dusunen-yok-gundem-2527916.sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 10. Karasar, N. (2009) Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi. [Google Scholar]
 11. Kavcar, C. (2002 ). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35, sayı 1-14. [Google Scholar]
 12. Oktay, A. (1991). Öğretmenlik mesleği ve öğretmenin nitelikleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 187-193. [Google Scholar]
 13. Öğülmüş, K., Yıldırım, N. ve Aslan, G. (23013). Ücretli öğretmenlerin görevlerini yaparken karşılaştıkları sorunlar ve ücretli öğretmenlik uygulamasının okul yöneticilerince değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 12(4), 1086-1099. [Google Scholar]
 14. Öğülmüş, K. (2012). Ücretli öğretmenlerin görevlerini yaparken karşılaştıkları sorunlar ve ücretli öğretmenlik uygulamasının okul yöneticilerince değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat. [Google Scholar]
 15. Özer, E. (2008). Kadrolu ve kadrosuz ilköğretim öğretmenlerinin birbirleri ve meslekleri hakkındaki görüşleri (İstanbul-Sultanbeyli örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 16. Polat, S. (2014). Ücretli öğretmenlik istihdamının yarattığı sorunlar üzerine nitel bir araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 67-88. [Google Scholar]
 17. Tekışık, H. H. (1986). Ders kitabı nedir, seçimi nasıl olmalı?, Çağdaş Eğitim Dergisi, 11(110), 1-3. [Google Scholar]
 18. Torun, F. (2010). Farklı statülerde çalışan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine bakışları (Isparta ili örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. [Google Scholar]
 19. Tuncer, M. (2012). Türkiye’deki kadrosuz öğretmen istihdamının, kadrosuz istihdam edilen öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3),797-818. [Google Scholar]
 20. Turan, M. ve Bozkurt, E. (2010). Ücretli öğretmenlik sistemine ilişkin öğretmen görüşleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4),1543-1557. [Google Scholar]
 21. Türkdoğan, S. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde etkili olan faktörlere göre mesleki kaygıları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli. [Google Scholar]
 22. www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf.  sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 23. www.ucretliogretmenlik.net/2017/04/2017-ucretli-ogretmenlik-maasi-ne-kadar.html. sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 24. Yalçın, D. (2017). Ücretli öğretmenlik uygulamasının öğrencilerin matematik dersine karşı tutumuna etkisinin incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Dergisi, 3(1), 1-11. [Google Scholar]
 25. Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik mesleği, motivasyon kaynakları ve temel tutumlar: [Google Scholar]
 26. Kuramsal Bir Bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 33-46. [Google Scholar]