International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(25) 39-59

Norveç ve Türkiye Eğitim Sistemleri ile Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması

Barış Avcı & Banu Yücel Toy

ss. 39 - 59   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.153.3   |  Makale No: MANU-1807-06-0004.R1

Yayın tarihi: Ekim 01, 2018  |   Okunma Sayısı: 1957  |  İndirilme Sayısı: 1739


Özet

Çalışmada Norveç ve Türkiye’nin eğitim sistemlerinin genel yapısı ve öğretmen yetiştirme sistemleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalı eğitim çalışması olan bu araştırmada farklı eğitim sistemlerinin ayrı unsurlarını bütün halinde inceleyen yatay yaklaşım kullanılmıştır. Bu doğrultuda, birincil veri kaynakları olarak ilgili bakanlıklardan elde edilen dokümanlar ile uluslararası kuruluşların hazırladıkları raporlardan yararlanılmıştır. Verilerin analizi sonucuna göre, Norveç’te eğitim, merkezi şekilde yürütülmemekle birlikte yerel yetkililer eğitimin birçok alanında yetki ve sorumluluk sahibidirler. Ayrıca, zorunlu eğitim Norveç’te daha kısa sürelidir ve eğitimin finansmanına Türkiye’den daha fazla bütçe ayrılmıştır. Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde ise Türkiye’den farklı olarak Norveç’te entegre yüksek lisans programları 2017 itibariyle uygulamaya konulmuştur ve yetiştirme süresi lisans eğitimi veren Türkiye’den daha uzun tutulmuştur. Bununla birlikte, Norveç’te göreve başlayan öğretmenlere ek program uygulanmazken, Türkiye’de aday öğretmenlik süreci yoğun bir program içerir. Ayrıca öğretmenlerin istihdamı konusunda Norveç’te açık işe alma yöntemi benimsenirken, öğretmenler memur olmayan kamu çalışanı statüsünde görev yapmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı eğitim, Norveç eğitim sistemi, Türk eğitim sistemi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Avci, B. & Toy, B.Y. (2018). Norveç ve Türkiye Eğitim Sistemleri ile Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 39-59. doi: 10.29329/mjer.2018.153.3

Harvard
Avci, B. and Toy, B. (2018). Norveç ve Türkiye Eğitim Sistemleri ile Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), pp. 39-59.

Chicago 16th edition
Avci, Baris and Banu Yucel Toy (2018). "Norveç ve Türkiye Eğitim Sistemleri ile Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (25):39-59. doi:10.29329/mjer.2018.153.3.

Kaynakça
 1. Act Relating To Universities And University Colleges. (2005). 01.05.2018 tarihinde  https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/uhloven_engelsk.pdf  adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 2. Aslan, M., & Sağlam, M. (2018) Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1): 144-162 [Google Scholar]
 3. Ballı A.G. & İnke, H. (2017). PISA anketi 2015 sonuçlarından yola çıkarak Türkiye’de eğitimin son 20 yıl için bir değerlendirmesi. V. Anadolu International Conference in Economics, May 11-13, 2017, Eskişehir, Türkiye [Google Scholar]
 4. Devlet Memurları Kanunu. (1965) T. C. Resmi Gazete, 12056, 23 Temmuz 1965. [Google Scholar]
 5. Erdoğan, İ. (2015). Karşılaştırmalı eğitim sistemleri. İstanbul: Sümer Kitabevi. [Google Scholar]
 6. European Commission/EACEA/Eurydice. (2016). Hareketlilik puan tahtası: yükseköğretim eğitimi altyapı raporu. Eurydice Raporu. Luxembourg: Publications Office of the European Union. [Google Scholar]
 7. European Commission/EACEA/Eurydice. (2017). The Organisation of the Academic Year in Europe – 2017/18. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union. [Google Scholar]
 8. European Commission/EACEA/Eurydice. (2018). Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. [Google Scholar]
 9. Eurydice. (2018). Norway Overview. 18.04.2018 tarihinde  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/norway_en adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 10. Genç Sel, V. (2004). Dünyada ve Türkiye’de karşılaştırmalı eğitim: kavram, kapsam ve eğilimler. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, Malatya. [Google Scholar]
 11. İlköğretim ve Eğitim Kanunu. (1961). T. C. Resmi Gazete, 10705, 12 Ocak 1961. [Google Scholar]
 12. Kavak, Y. (2010). 2050’ye Doğru nüfusbilim ve yönetim: eğitim sistemine bakış. İstanbul: TUSIAD. [Google Scholar]
 13. Kazamias A. (2009). Comparative Education: Historical Reflections. In: Cowen R., Kazamias A.M. (ed) International Handbook of Comparative Education. Springer International Handbooks of Education, vol 22. Springer, Dordrecht [Google Scholar]
 14. Kılıçaslan, H. (2016). PISA sonuçları ile eğitim harcamaları ilişkisi. International Conference on Quality in Higher Education, 649-656. [Google Scholar]
 15. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. (2016). Resmi Gazete, 29690, 20 Nisan 2016. [Google Scholar]
 16. McGinn, N. & Welsh, T. (1999). Decentralisation of education: why, when, what and how? Paris: UNESCO [Google Scholar]
 17. MEB Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. (2018).  Resmi Gazete, 30318, 31 Ocak 2018. [Google Scholar]
 18. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. (2018). Resmi Gazete, 30332, 14 Şubat 2018. [Google Scholar]
 19. MEB. (2017b). Bakan Yılmaz, AA Editör Masası´nda ortaöğretime geçişte yeni uygulamayı açıkladı. 05.04.2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr/bakan-yilmaz-aa-editor-masasinda-ortaogretime-geciste-yeni-uygulamayi-acikladi/haber/14882/tr erişim 10.05.18 adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 20. MEB. (2017c). Aday Öğretmen Yetiştirme Programı. 05.04.2018 tarihinde https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwizmIDNvdjaAhWHblAKHf3xC3cQFgg2MAE&url=http%3A%2F%2Foygm.meb.gov.tr%2Fmeb_iys_dosyalar%2F2017_08%2F03192434_EK-1_Aday_YYretmen_YetiYtirme_ProgramY.docx&usg=AOvVaw2T2kLklLJElsY0bv-ff0tB adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 21. MEB. (2018). Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav başvuru ve uygulama kılavuzu. 02.05.2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2018/MERKEZI_SINAV_BASVURU_VE_UYGULAMA_KILAVUZU.pdf adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 22. Mesleki Eğitim Kanunu. (1986) T. C. Resmi Gazete, 19139, 19 Haziran 1986. [Google Scholar]
 23. Milli Eğitim Temel Kanunu. (1973). T. C. Resmi Gazete, 14574, 24 Haziran 1973. [Google Scholar]
 24. Ministry of Education and Research.  (2010). National curriculum regulations for differentiated primary and lower secondary teacher education programmes for years 1 – 7 and years 5 – 10. 30.04.2018 tarihinde https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/forskrifter/national_curriculum_differentiated_teacher_education.pdf adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 25. Ministry of Education and Research. (2007). Education – from kindergarten to adult education. Oslo: Ministry of Education and Research. [Google Scholar]
 26. Ministry of Education and Research. (2016a). OECD TALIS initial teacher preparation study country background report Norway. 30.04.2018 tarihinde https://www.regjeringen.no/contentassets/0f4d861825c840cd88958023a844ed3b/final-121016-new-summary-cbr-norway1108292.pdf adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 27. Ministry of Education and Research. (2016b). Regulations relating to the framework plan for primary and lower secondary teacher education for years 1–7. 30.04.2018 tarihinde https://www.regjeringen.no/contentassets/c454dbe313c1438b9a965e84cec47364/forskrift-om-rammeplan-for-grunnskolelarerutdanning-for-trinn-1-7---engelsk-oversettelse-l1064431.pdf adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 28. Ministry of Education and Research. (2016c). Regulations relating to the framework plan for primary and lower secondary teacher education for years 5–10. 30.04.2018 tarihinde https://www.regjeringen.no/contentassets/c454dbe313c1438b9a965e84cec47364/forskrift-om-rammeplan-for-grunnskolelarerutdanning-for-trinn-5-10---engelsk-oversettelse.pdf adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 29. OECD. (2017). Education at a glance 2017: OECD indicators. Paris: OECD Publishing. [Google Scholar]
 30. OECD. (2018). OECD education statistics (database). 08 Nisan 2018 tarihinde http://dx.doi.org/10.1787/data-00365-en adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 31. ÖSYM. (2018). 2018 Yükseköğretim kurumları sınavı (YKS) kılavuzu. 05.05.2018 tarihinde http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KILAVUZ_20042018.pdf    adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 32. Polat, S. (2013). Pedagojik formasyon sertifika programı ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. E international journal of educational research Volume: 4 Issue: 2 Spring 2013 pp. 48-60 [Google Scholar]
 33. Regjeringen. (2018). Universities and University Colleges. 01.05.2018 tarihinde https://www.regjeringen.no/en/dep/kd/organisation/kunnskapsdepartementets-etater-og-virksomheter/Subordinate-agencies-2/state-run-universities-and-university-co/id434505/ adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 34. Samordna Opptak. (2013). The Norwegian universities and colleges admission service. 01.05.2018 tarihinde https://www.samordnaopptak.no/info/english/  adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 35. Senemoğlu, N. (1993). A study on initial primary teacher training in England with implications for the system in Turkey. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(9), 367-376. [Google Scholar]
 36. Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik. (2016). Resmî Gazete, 29790, 3 Ağustos 2016. [Google Scholar]
 37. Statistics Norway. (2016). Facts about education in Norway 2017 – key figures 2015. 01.05.2018 tarihinde https://www.ssb.no/en/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/287176?_ts=158d834b638 adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 38. Statistics Norway. (2017). Facts about education in Norway 2018 – key figures 2016. 01.05.2018 tarihinde https://www.ssb.no/en/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/335543?_ts=160b64995e0 adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 39. The Norwegian Directorate for Education. (2016). The Education Mirror- Facts and analyses of kindergartens, primary and secondary education in Norway. 01.05.2018 tarihinde http://utdanningsspeilet.udir.no/2016/wp-content/uploads/2016/10/Utdanningsspeilet_2016_en.pdf adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 40. Trethewey, A. (1976). Introducing comparative education. Hong Kong: Pergamon Press. [Google Scholar]
 41. Velkommenoslo. (2015). The education system in Norway. 01.04.2018 tarihinde http://www.velkommenoslo.no/english/education/the_education_system_in_norway.htm adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 42. World Economic Forum- WEF. (2017a). The global human capital report 2017: preparing people for the future of work. Geneva: World Economic Forum [Google Scholar]
 43. World Economic Forum- WEF. (2017b). The Global Competitiveness Report 2017–2018. Geneva: World Economic Forum [Google Scholar]
 44. Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. [Google Scholar]
 45. YÖK. (1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara: T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 46. YÖK. (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007).  Ankara: T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 47. YÖK. (2014). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin usul ve esaslar. 03.05.2018 tarihinde http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/7052802  adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 48. YÖK. (2018b). Yeni öğretmen yetiştirme lisans programları. 15.05.2018 tarihinde http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/41807946  adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 49. Yüceer, D. & Coşkun Keskin, S. (2012). Danimarka ve Türk eğitim sistemlerinin ilköğretim düzeyinde karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 325-349. [Google Scholar]
 50. Yükseköğretim Kanunu. (1981). T. C. Resmi Gazete, 17506, 6 Kasım 1981. [Google Scholar]