International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(24) 207-228

Fizik Ders Kitaplarının Modern Fizik Bölümlerinde Son Yıllarda Yapılan Değişimler Hakkında Uzman, Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Karşılaştırılması

Özlem Eryılmaz-Muştu & Ahmet İlhan Şen

ss. 207 - 228   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.147.12   |  Makale No: MANU-1803-27-0002.R2

Yayın tarihi: Temmuz 27, 2018  |   Okunma Sayısı: 395  |  İndirilme Sayısı: 893


Özet

Yapılan araştırmalar öğrencilerin fizik konularını anlamakta zorlandıklarını ve ortaöğretim konuları içerisinde en çok zorlandıkları konuların başında modern fizik konularının olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin fizik derslerini daha zevkli öğrenebilmeleri ve başarılı olabilmelerine etki eden faktörler arasında öğretmen, öğretim programı, fizik kitapları, eğitim teknolojisi, güncel hayat bağlantıları, öğretim metotları ve öğrenci ilgi alanları ön plandadır. Ders kitapları; öğretim programlarında yer alan konulara ait bilgileri, planlı ve düzenli bir biçimde inceleyip açıklayan, bilgi kaynağı olarak öğrenciyi yönlendiren temel dökümanlardır. Ders kitaplarının öğretim programın felsefesini en iyi şekilde yansıtması gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de uygulanan iki farklı öğretim programı ve bu programlara göre hazırlanan ders kitaplarının modern fizik konularının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu fizik dersi öğretim programının hazırlanmasında görev almış 7 uzman, MEB bağlı ortaöğretim okullarında görev yapan 20 fizik öğretmeni ve eğitim fakültesi fizik öğretmenliği programında 5.sınıfta öğrenim gören, modern fizik ve modern fizik öğretimi derslerini almış 18 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak kitap değerlendirme anketi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde fizik öğretmen adaylarının ve fizik öğretmenlerinin, görüşlerinin çoğunlukla ortak olduğunu, fizik eğitimi uzmanlarının ise farklı görüşler sunduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Modern Fizik, Fizik ders kitabı, Fizik Öğretim Programı, Fizik Öğretmeni, Öğretmen Adayı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Eryilmaz-Mustu, O. & Sen, A.I. (2018). Fizik Ders Kitaplarının Modern Fizik Bölümlerinde Son Yıllarda Yapılan Değişimler Hakkında Uzman, Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Karşılaştırılması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(24), 207-228. doi: 10.29329/mjer.2018.147.12

Harvard
Eryilmaz-Mustu, O. and Sen, A. (2018). Fizik Ders Kitaplarının Modern Fizik Bölümlerinde Son Yıllarda Yapılan Değişimler Hakkında Uzman, Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Karşılaştırılması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(24), pp. 207-228.

Chicago 16th edition
Eryilmaz-Mustu, Ozlem and Ahmet Ilhan Sen (2018). "Fizik Ders Kitaplarının Modern Fizik Bölümlerinde Son Yıllarda Yapılan Değişimler Hakkında Uzman, Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Karşılaştırılması". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (24):207-228. doi:10.29329/mjer.2018.147.12.

Kaynakça
 1. Aycan, Ş. & Yumuşak, A. (2003). Lise müfredatındaki fizik konularının anlaşılma düzeyleri üzerine bir araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 159 (Yaz). [Google Scholar]
 2. Aydın, Ö. (2007). İlköğretim 4.ve 5. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri (Kütahya ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye. [Google Scholar]
 3. Barani, G. H. (2014). Bilgisayar destekli animasyonla öğretim yönteminin fen bilgisi öğretmenliği fizik 4 (modern fizik) dersi ile ortaöğretim 11. sınıf modern fizik dersindeki akademik başarıya etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, Türkiye. [Google Scholar]
 4. Bayrak, B. & Erden, A. (2007). Fen bilgisi öğretim programının değerlendirilmesi/ The evaluation of science curriculum. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 137-154. [Google Scholar]
 5. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 6. Çalışkan, S. (2002). Kuantum fiziği dersi öğretim programı tasarısı: Harmonik osilatör örneği. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Türkiye. [Google Scholar]
 7. Ergin, İ., Kandil İlgeç, Ş. & Şafak, M. (2011). Ortaöğretim 9.sınıf fizik dersi öğretim programının kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme süreci, ölçme değerlendirme boyutlarına ilişkin öğretmen görüşleri. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, (s. 1476-1484).  Ankara: Siyasal Kitabevi. www.iconte.org  [Google Scholar]
 8. Ertaş, H., Şen, A. İ. & Eryılmaz, Ö. (2009). Ortaöğretimde fizik derslerinin öğrenilmesini zorlaştıran nedenlerin saptanması. 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı (s. 353-354). İzmir: Pegem Akademi. 04.04.2018 tarihinde  https://www.pegem.net/Akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=104230 sitesinden ulaşılmıştır. [Google Scholar]
 9. Eryılmaz, A. & Kırmızı, S. M. (2002). Öğrenci ve öğretmenlerin lise 2 fizik konularını nasıl daha zevkli öğrenebilecekleri hakkındaki görüşleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiri özet kitabı s. 109, 16-18 Eylül 2002, ODTÜ Eğitim Fakültesi, Ankara. [Google Scholar]
 10. Eryılmaz, Ö. (2014). Lise modern fizik konularının iki farklı öğretim programına göre öğrenilme durumlarının karşılaştırılması. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beytepe, Ankara. [Google Scholar]
 11. Eryılmaz, Ö. & Şen, A. (2010a). Ortaöğretim 12. sınıf öğrencilerinin modern fizik konusundaki kavramlarının kavram haritaları ile belirlenmesi. IX. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiri özet kitabı, s.36, 23-25 Eylül 2010, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, Türkiye.  [Google Scholar]
 12. Eryılmaz, Ö. & Şen, A. İ. (2010b). Ortaöğretim 12. sınıf öğrencilerinin modern fizik konusundaki düşüncelerinin kavram haritaları ile tespit edilmesi. Türk Fizik Derneği 27.Uluslararası Fizik Kongresi, Bildiri Özet Kitabı s. 363, İstanbul, Türkiye. [Google Scholar]
 13. Kanlı, U. & Yağbasan, R. (2004). Proje-2016’in ışığında fizik ders kitaplarının eğitimsel tasarımına eleştirel bir bakış/ A critical look at instructional desing for physics textbooks in secondary school in the light of Project-2061. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24,2,123-155. [Google Scholar]
 14. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri- kavramlar- ilkeler- teknikler, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 15. Kural, M., (2015). Sıcak kavramsal değişim için öğretim: 11.sınıf modern fizik örneği, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, Türkiye. [Google Scholar]
 16. McDermontt, L. & Redish, E. (1999). Resource Letter PER-1: Physics Educational Research. American Journal of Physics, 67, 755-767. [Google Scholar]
 17. MEB. (2008). Ortaöğretim 11.sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 18. Örnek, F., Robinson , W. & Haugan, M. (2008). What makes physics difficult? International Journal of Envieonmental & Science Education, 3(1), 30-34. [Google Scholar]
 19. Özcan, Ö. (2009). Kuantum mekaniği ve görelilik öğretiminde karşılaşılan kavramsal ve matematiksel zorluklar. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye. [Google Scholar]
 20. Özdemir, Ö. (2015). Bilgisayar destekli 10. Sınıf modern fizik ünitesi öğretiminin öğrencilerin kavramsal ve duyuşsak değişimlerine etkisi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Balıkesir, Türkiye. [Google Scholar]
 21. Paliç Şadoğlu, G. (2014). Lise modern fizik ünitesine yönelik 7E öğretim modeline uygun tasarlanan materyalin etkisinin incelenmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Türkiye. [Google Scholar]
 22. Sadi, Ö. & Yıldız, M. (2012). Fizik öğretmenlerinin 2010-2011 öğretim döneminde ilk defa uygulanan 11.sınıf fizik dersi müfredatına bakışı /  Physics teachers opinions on new applied 11th grade physics course at 2010-2011 academic year. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 869-882. [Google Scholar]
 23. Şen, A. İ. & Wiesner, H. (2002). Kritische analyse der quantenphysik in turkischen schulbüchern. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 135-141. [Google Scholar]
 24. Şimşek, H., Sarıkoç, A. & Bozkurt, E. (2011). Lise fizik 12 ders kitabının fizik öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 285-294. [Google Scholar]
 25. Ünsal, Y. & Güneş, B. (2004). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak MEB lise 1. Sınıf fizik ders kitabına eleştirel bir bakış. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 305-321. [Google Scholar]