International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2024, Cil. 18(48) 1-37

İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmenlik Meslek Kanununa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Gülistan Dutlu Akburak & Bülent Güven

ss. 1 - 37   |  Makale No: MANU-2407-02-0005

Yayın tarihi: Haziran 30, 2024  |   Okunma Sayısı: 9  |  İndirilme Sayısı: 19


Özet

Araştırmanın temel amacı, ilkokullarda görev yapan sınıf ve branş öğretmenlerinin meslek kanununda belirtilen kariyer basamaklarına geçiş süreci ve kariyer atlamada belirtilen yeterliklere ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma, nitel yöntemde kullanılan durum çalışması deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde ilkokullarda görev yapan 6 branş ve 7 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak odak grup uygulaması ile toplanmıştır.

Araştırma bulguları; ilkokullarda görev yapan sınıf ve branş öğretmenlerinin meslek kanununa ilişkin birçok konuda ortak görüş bildirdiğini ortaya koymuştur. Öğretmenler içerik ve biçimsel olarak ayrıntılı bir meslek kanunu beklentisinde olduklarını belirtmişlerdir. Sınıf ve branş öğretmenleri seminer içeriklerinin yoğun ve sürenin uzun olması noktasında ortak görüş bildirmişlerdir. Yine her iki öğretmen grubu da kariyer yapılanması içinde farklı bir görev tanımı beklentisindendir. Bununla birlikte dijital olarak sunulan içeriklerin etkileşimli ortamlarda tecrübe aktarımına dayalı bir süreç planlanması noktasında sınıf ve branş öğretmenleri ortak paydada birleşmektedirler. Katılımcılar sınav muafiyetiyle ilgili alan sınırlamasının getirilmesi gerektiği noktasında ortak görüş bildirmiştir. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavının ilk uygulanma tarihi olan 2006’dan bu yana periyodik olarak bir sınav yapılmamış olmasının öğretmenler arasında hak kayıplarına neden olmasından dolayı öğretmenler yeni bir düzenleme yapılabileceğine ilişkin görüş bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Meslek Kanunu, Kariyer Basamağı, İlkokul Öğretmenleri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Akburak, G.D. & Guven, B. (2024). İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmenlik Meslek Kanununa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 18(48), 1-37.

Harvard
Akburak, G. and Guven, B. (2024). İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmenlik Meslek Kanununa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 18(48), pp. 1-37.

Chicago 16th edition
Akburak, Gulistan Dutlu and Bulent Guven (2024). "İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmenlik Meslek Kanununa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 18 (48):1-37.

Kaynakça

  Akkaya, C., Dere, A., Elen, A., Akgün Koçak, B., Özsoy, Z. A. & Öz, A. (2023). Öğretmenlerin kariyer basamakları sınavına katılım motivasyonları. Social Sciences Studies Journal, 9(116), 8977-8987. https://doi.org/10.29228/sssj.72873

  Aytaçlı, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış. Adnan Menderes     Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (1), 1-9.

  Bakioğlu, A. (Ed.). (2017). Öğretmenlerin Mesleki (profesyonel) Hayatları. Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-320-686-6

  Bakioğlu, A., Banoğlu, K. (2013). Öğretmenlikte kariyer basamakları uygulamasına İlişkin öğretmen görüşlerinin metaforlarla ve sosyal ağ analizi

              yöntemiyle incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37 , 28-55.

  Boydak Özan M., Kaya K. (2009). İlköğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin kendilerini yenileme ve kariyer basamaklarında yükselme sistemi ile ilgili görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 97 - 112.

  Çakmak Otluoğlu, K.Ö. (2022). Farklı Disiplinler ve Farklı Bakış Açılarıyla Kariyer  Kuramları. Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-625-427-017-8

  Demir S.B. (2011). Öğretmen kariyer basamakları uygulamasının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi : Teori ve Uygulama, 2(3), 53-80.

  Deniz, B. (2009). Kariyer basamakları uygulamasının öğretmen motivasyonuna etkisi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi] Yeditepe Üniversitesi.

  Gündoğdu, K., Kızıltaş, E. (2008). Kariyer basamaklarında yükselme sistemi ve sınavına ilişkin uzman öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55(55), 363-388.

  İlğan, A. (2017). Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi ve Denetimi (2. Baskı). Anı Yayıncılık. ISBN: 978-605-170-173-8

  İmzaoğlu, B. (2023). Öğretmenlik meslek kanunu bağlamında öğretmenlik kariyer                       basamakları ve yükselme kriterleri hakkında öğretmen görüşleri. Social       Sciences Studies Journal, 9(108), 5823-5832. https://doi.org/10.29228/sssj.68434

  Kaplan, F., & Aslan, H. (2023). Öğretmenlik kariyer basamaklarına ilişkin öğretmen görüşleri. Scientific Educational Studies, 7(2), 134-158. https://doi.org/10.31798/ses.1378127

  Kaya, K. (2007).  Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sistemine ilişkin öğretmen görüşleri: Elazığ ili modeli. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi.

  Keskin, C., & Gedik, S. (2024). Okul  yöneticileri ve öğretmenlerin öğretmenlik kariyer basamakları uygulamasıyla ilgili algıları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 59, 689-708. https://doi.org/10.53444/deubefd.1399087

  Köse, E. (2020). Bilimsel araştıma modelleri. R. Kıncal (Ed.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (6. Basım, s.99-123) içinde. Nobel Yayıncılık. ISBN:978-605-133-512-4

  Laçin, N. (2006). İlköğretim öğretmenlerinin kariyer basamaklarında yükselme sisteminde performans değerleme sürecine ilişkin görüşleri:Kütahya ili örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi] Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

  Liu, J., Qiang, F., & Kang, H. (2023). Distributed leadership, self-efficacy and wellbeing in schools: A study of relations among teachers in Shanghai.Humanities & Social Sciences Communications, 10(1), 248. https://doi.org/10.1057/s41599-023-01696-w

  Mercan, E. (2023). Türkiye’de ve bazı ülkelerdeki öğretmen kariyer basamakları ile yükselme kriterleri. Kesit Akademi, 9(36), 622-648. https://doi.org/10.29228/kesit.70380

  Öğretmenlik Meslek Kanunu, (2022), T.C. Resmi Gazete, 31750, 14 Şubat 2022.

  Pınar, M.A. & Dönel Akgül, G. (2023). Fen bilimleri öğretmenlerinin öğretmenlikte kariyer basamaklarında yükselme sistemine ilişkin görüşleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 9 (1), 36-47. DOI: https://doi.org/10.24289/ijsser.1181614

  Reid, J. W., Polizzi, S. J., Zhu, Y., Jiang, S., Ofem, B., Salisbury, S., Beeth, M., Mohr-Schroeder, M., Sheppard, K., Roehrig, G., & Rushton, G. T. (2023/12//). Perceived network bridging influences the career commitment decisions of early career teachers. International Journal of STEM Education, 10(1), 17. https://doi.org/10.1186/s40594-023-00408-9

  Sağ, V. (2004). Öğretmenlerin kariyer geliştirme hakkındaki görüşleri ve öğretmenlik mesleğinin kariyer basamakları haline düzenlenmesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi] Kırıkkale Üniversitesi.

  Şirin, E. F., Erdoğdu, M., & Mülazımoğlu, O. (2010). Beden eğitimi öğretmenlerinin öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sistemine ilişkin görüşleri. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(2), 57-68.

  Türk Eğitim Derneği. (2009). Öğretmen yeterlikleri özet rapor. (ISBN: 978-9944-5128-7-9). https://ted.org.tr/wp-content/uploads/2024/03/Ogretmen_Yeterlik_Kitap_Ozet_rapor.pdf

  Ulusoy, K., İşçi, T. G. ve Erkuş, B. (2024). Öğretmenlik meslek kanununa ilişkin öğretmen görüşleri Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 13(1), 335-348. https://doi.org/10.7884/teke.1385561

  Urfalı,P.(2008). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sistemine ilişkin görüşleri: Eskişehir ili örneği. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi] Anadolu Üniversitesi.

  Uzun, K. (2023). Öğretmenlik mesleğine kariyer basamakları uygulamasının getirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. A. Akbarov (Ed.), 8th International education and innovative sciences congress full texts book içinde (ss. 21-36). Adıyaman: IKSAD GLOBAL Publications. https://orcid.org/0000-0002-6816-1789

  Ünsal, P. (2014). Kariyer Gelişim Kavramları ve Kariyer Danışmanlığı. Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-133-772-2

  Yıldırım A., Şimşek H. (2021). Sosyal Bilimlerde Nitel araştırma Yöntemleri. (12. Baskı) Seçkin Yayıncılık. ISBN: 978-975-02-6982-0

  Yin, R. K. (2017). Durum Çalışması Araştırması Uygulamaları. (çeviri: Prof. Dr. İlhan Günbayı). 3. Basımdan çeviri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.