International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2024, Cil. 18(48) 38-57

Türkiye'de Okunabilirlik İle İlgili Yayımlanmış Makalelerin Araştırma Eğilimleri

Mahir Kavun & Sedat Maden

ss. 38 - 57   |  Makale No: MANU-2406-22-0007

Yayın tarihi: Haziran 30, 2024  |   Okunma Sayısı: 3  |  İndirilme Sayısı: 13


Özet

Bu araştırmanın amacı, son yıllarda araştırmacılar tarafından ilgi çeken okunabilirlik konusunda Türkiye’de hazırlanmış makalelerin çeşitli değişkenler (konu, kullandıkları okunabilirlik formülü, yazar sayısı ve yıl) açısından araştırma eğilimlerinin tespit edilmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Türkiye’deki dergilerde okunabilirlik konusunda yayımlanan makaleler inceleme nesnesi olarak belirlenmiştir. Dergipark platformundaki ve Google Akademik’teki yayınlar başta olmak üzere dijital ortamda yayımlanan okunabilirlik konusundaki makaleler tespit edilmeye çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Makale Bilgi Formu (MBF) kullanılmıştır. Okunabilirlik konusunda hazırlanmış 89 makaleye ulaşılmış ve bu makaleler belirtilen değişkenler açısından incelemeye tabi tutulmuştur. Okunabilirlik konusunda 2007-2023 yılları arasında toplam 89 makale hazırlanmıştır. Okunabilirlikle konusunda hazırlanan 89 makalenin 60’ı (%67,42) son 5 yılda (2019 ila 2023 arasında) hazırlanmıştır. 2023 yılında yazılan 2 makale tespit edilmiştir. 89 makalenin 38’i (%42,70) 2 yazarlıdır. 5 ve 6 yazarlı birer makale belirlenmiştir. Bu makalelerin tıp ve sağlık alanında olduğu görülmektedir. Araştırma konusu açısından makalelerin; ders kitabı (biyoloji, coğrafya, dil ve anlatım, fen ve teknoloji, fizik, genel muhasebe, insan hakları yurttaşlık ve demokrasi, matematik, sosyal, bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, Türkçe, Türkçe ve Türk kültürü), eğitim materyali, faaliyet raporu, form, internet sitesi, kanun, LGS soruları, okuma kitabı (öykü, roman), prospektüs, rapor, rehber ve broşür, ürün özelliği ve kullanma talimatı ve yabancı dil olarak Türkçe (ders ve okuma kitabı) olmak üzere 26 konu hakkında yazıldığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okunabilirlik, okunabilirlik formülleri, makale


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Kavun, M. & Maden, S. (2024). Türkiye'de Okunabilirlik İle İlgili Yayımlanmış Makalelerin Araştırma Eğilimleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 18(48), 38-57.

Harvard
Kavun, M. and Maden, S. (2024). Türkiye'de Okunabilirlik İle İlgili Yayımlanmış Makalelerin Araştırma Eğilimleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 18(48), pp. 38-57.

Chicago 16th edition
Kavun, Mahir and Sedat Maden (2024). "Türkiye'de Okunabilirlik İle İlgili Yayımlanmış Makalelerin Araştırma Eğilimleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 18 (48):38-57.

Kaynakça

  Ateşman, E. (1997). Türkçede okunabilirliğin ölçülmesi. A. Ü. TÖMER Dil Dergisi, 58, 71-74.

  Benzer, A. (2020). Yapay zekâya dayalı okunabilirlik formülüne doğru bir adım. Araştırma ve Deneyim Dergisi (ADEDER), 5(1), 47-82.

  Bezirci, B., & Yılmaz, A. E. (2010). Metinlerin okunabilirliğinin ölçülmesi üzerine bir   yazılım      kütüphanesi ve Türkçe için yeni bir okunabilirlik ölçütü. DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 12(3), 49-62.

  Bora, A., ve Arslan, M. (2021). Türkçe Ders (5, 6, 7, 8) Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Yönünden İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 10(1), 222-236.

  Çetinkaya, G., ve Uzun, L. (2010). Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Özellikleri. H. Ülper (ed.) Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri içinde (1. baskı, s. 141-153). Pegem Akademi.

  Çoban, A. (2014). Okunabilirlik kavramına yönelik bir derleme çalışması. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 9, 96-111.

  Güyer, T., Temur, T., ve Solmaz, E. (2009). Bilgisayar destekli metin okunabilirliği analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 751-766.

  https://dergipark.org.tr/tr/ (Erişim Tarihi: 31/12/2023)

  https://scholar.google.com/ (Erişim Tarihi: 31/12/2023)

  Özcan, E. (2013). 6.-7. Sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ders kitabının okunabilirliği ve hedef yaş düzeyine uygunluğu Fransa örneği. Sakarya University Journal of Education, 1(2), 16-24.

  Sak, R., Şahin Sak, İ. T., Öneren Şendil, Ç., & Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4(1), 227-250.

  Sönmez, V. (2003). Metinlerin eğitselliğini saptamada matematiksel bir yaklaşım (Sönmez Modeli). Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10, 24-39.

  Temur, T. (2003). Okunabilirlik (Readability) kavramı. TÜBAR, 13, 169-180.

  Temur, T., Sarı, M., ve Dedeoğlu Orhan, B. (2011). Fen ve sosyal bilimler alanında yapılan okunabilirlik çalışmalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. KHO Bilim Dergisi, 21(1), 103-121.

  Yılar, M. B. (2020). 9. sınıf coğrafya ders kitabında yer alan metinlerin okunabilirlik düzeyinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(2), 1126-1146.