International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2024, Cil. 18(47) 1-19

Mavisel Yener’in "Tırtıl Teyze" Öyküsünün Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi A2 Düzeyine Uyarlanması, Okuma Hızı ve Kavranabilirliği

Çağdaş Gür

ss. 1 - 19   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2024.660.1   |  Makale No: MANU-2403-06-0004

Yayın tarihi: Mart 31, 2024  |   Okunma Sayısı: 4  |  İndirilme Sayısı: 21


Özet

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde, dört temel dil becerisinden biri olan okuma becerisini geliştirmek amacıyla özgün bir metni uyarlanmış bir metne dönüştürme çalışmaları hızla artmaktadır. Alana yönelik bir literatür taraması yapıldığında uyarlama çalışmalarının genellikle eski ve klasik eserler üzerine yapıldığı görülür. Çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kapsamındaki güncel eserlerin sayısı nispeten daha azdır. Bu itibarla çalışmada eklektik bir anlayışla birden fazla yöntem kullanılmış olup; özgün metni A2 seviyesine uyarlama aşamasında nitel desenli bir yöntem olan doküman analizi, uyarlama-değiştirim tekniği kullanılmıştır. Akabinde metnin okunabilirliği ve kavranabilirliğinin ölçülmesi bağlamında ise tek gruplu öntest-sontest takipli deneysel yöntem uygulanmıştır. Yapılan uyarlamada ise şu programların uyarlama ölçütlerinden yararlanılmıştır: Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR), Türkiye Maarif Vakfının hazırladığı Maarif Vakfı A2 Seviyesi Okuma Becerisi Kazanımları ve Seviyelere Göre Dil Yapıları Listesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yabancı Diller Türkçe A2 Seviyesi Programı. Buradaki ölçütlere göre yapılan uyarlama işlemleri bulgular bölümünde cümle cümle gösterilmiştir. Araştırmanın geçerlilik ve güvenilirliğini sağlamak için 10 alan uzmanının görüşlerine başvurulmuştur. Uyarlanan metnin okuma hızına etkisine ve kavranabilirlik düzeyine etkisine bakabilmek için Manisa Celal Bayar Üniversitesi DİLMER’de A2 seviyesindeki gönüllü 17 öğreniciyle çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda uyarlanan metnin özgün metne göre okuma hızını arttırdığı ve metnin kavranabilirliğin arttığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kavranabilirlik, Metin Uyarlama, Okuma Becerisi, Okuma Hızı, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Gur, C. (2024). Mavisel Yener’in "Tırtıl Teyze" Öyküsünün Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi A2 Düzeyine Uyarlanması, Okuma Hızı ve Kavranabilirliği . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 18(47), 1-19. doi: 10.29329/mjer.2024.660.1

Harvard
Gur, C. (2024). Mavisel Yener’in "Tırtıl Teyze" Öyküsünün Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi A2 Düzeyine Uyarlanması, Okuma Hızı ve Kavranabilirliği . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 18(47), pp. 1-19.

Chicago 16th edition
Gur, Cagdas (2024). "Mavisel Yener’in "Tırtıl Teyze" Öyküsünün Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi A2 Düzeyine Uyarlanması, Okuma Hızı ve Kavranabilirliği ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 18 (47):1-19. doi:10.29329/mjer.2024.660.1.

Kaynakça
 1. Ahmet, S. (2021). Yabancılara Türkçe öğretiminde Ömer Seyfettin’in “Pembe İncili Kaftan” hikâyesinin b1 seviyesine uyarlama çalışması (Yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 2. Aksan, M. ve Aksan, Y. (1991). Metin kavramı ve tanımları. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 2, 90–104. [Google Scholar]
 3. Aktan, F. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde Halide Edip Adıvar'ın Himmet Çocuk hikâyesinin b1-b2 düzeyinde sadeleştirilmesi ve etkinlik hazırlanması (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. [Google Scholar]
 4. Arıcı, A. F. ve Taşkın, Y. (2019). Okuma becerisinin diğer dil becerileriyle ilişkisi. International Journal of Field Education, 5(2), 185-194. [Google Scholar]
 5. Ay, S. (2020). Yabancılara Türkçe öğretimi için Sait Faik Abasıyanık'ın “Birtakım İnsanlar” adlı hikâyesinin b1 seviyesine sadeleştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya. [Google Scholar]
 6. Aytan, T., Çakır, T., Belikara, P. Ve Ustaoğlu, S. (2018). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sabahattin ali’nin “ayran”, ayşe filiz yavuz’un “kabak tatlısı” ve ömer seyfettin’in “üç nasihat” hikâyelerinin a2 seviyesine uyarlama denemeleri. 5. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi. 13-15 Aralık 2018. [Google Scholar]
 7. Aytaş, G. (2005). Okuma eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 461-470. [Google Scholar]
 8. Bal, M. (1997). Narratology. Toronto: University of Toronto Press. [Google Scholar]
 9. Berardo, S. A. (2006). The use of authentic materials in the teaching of reading. The Reading Matrix, 6(2). [Google Scholar]
 10. Bölükbaş, F. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma metinlerinin dil düzeylerine göre sadeleştirilmesi. International Journal of Languages Education and Teaching, 1, 924-935. [Google Scholar]
 11. Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 12. Council of Europe (2020), Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. [Elektronik Sürüm]. Strasbourg: Council of Europe Publishing. www.coe.int/lang-cefr. [Google Scholar]
 13. Crossley, S.A.; Allen, D. ve McNamara, D.S. (2011). Text readability and intuitive simplification: a comparison of readability formulas. Reading in a Foreign Language, 23, 84-101. [Google Scholar]
 14. Darian, S. (2001). Adapting authentic materials for language teaching. In English Teaching Forum, 39(2), 27-40. [Google Scholar]
 15. Demirel, Ö.; Şahinel, M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 16. Durmuş, M. (2013). İkinci/yabancı dil öğretiminde özgün ve değiştirilmiş dilsel girdi üzerine. Turkish Studies International Journal for International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(1), 1291-1306.  [Google Scholar]
 17. Günay, D. (2001). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları. [Google Scholar]
 18. Güneş, F. (2009). Hızlı okuma ve anlamı yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 19. Gür, G. (2023). Sınıf eğitimi ve okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının çocuk-medya ilişkisine dair görüşlerinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale. [Google Scholar]
 20. Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 21. Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 22. Karatay, H. (2014). Okuma eğitimi kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 23. Kiraz, E. (2018). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan metinlerde sözdizimsel yalınlaştırmanın okuma hızı ve kavrama düzeyine etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur. [Google Scholar]
 24. Kutlu, A. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde Ömer Seyfettin’in Kaşağı ve Perili Köşk adlı hikâyelerinin a1-a2 seviyesine uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 25. Long, M. H. (1996). The role of linguistic environment in second language acquisition. San Diego: Academic Press. [Google Scholar]
 26. Maldonado, B. (2023). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Moliere’ın Hastalık Hastası Adlı Eserinin A2 Seviyesine Uygun Uyarlama Çalışması (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Eğitim Enstitüsü, Çanakkale. [Google Scholar]
 27. MEB (2017), Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü yabancı diller Türkçe a2 seviyesi kurs programı. Ankara: Taslak Basım Devlet Kitapları Genel Müdürlüğü. [Google Scholar]
 28. Özdemir, S. ve Eroğlu, E. (2022). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yapılan metin uyarlama çalışmalarının betimsel analizi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 11(4), 1613-1631. [Google Scholar]
 29. Proust, M. (2017). Okuma üzerine. Çev. Işık Ergüden. İstanbul: Notos Kitap. [Google Scholar]
 30. Tamo, D. (2009). The use of authentic materials in classrooms. Linguistic and Communicative Performance Journal, 2(1), 74-78. [Google Scholar]
 31. Temizyürek, F. ve Birinci, F. G. (2016). Yabancı dil öğretiminde otantik materyal kullanımı. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5(1), 54-62. [Google Scholar]
 32. Temizyürek, F.; Erdem, İ. ve Temizkan, M. (2017). Konuşma eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 33. Türkiye Maarif Vakfı (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi programı. İstanbul: Bayem Ajans. [Google Scholar]
 34. Uzun, L. (1995). Orhun yazıtlarının metindilbilimsel yapısı. İstanbul: Simurg Yayınları. [Google Scholar]
 35. Vucic, M., Kraljik, H. ve Vukovic, N. (2000). Text attack – taking the text beyond the page. Erişim: 14 Aralık 2023, Text easification is the methiod through/by which the reading is made more enjoyable, more relevant, more fun and above all – (googleusercontent.com).  [Google Scholar]
 36. Yener, M. (2021). Tırtıl teyze. Bilgi Yayınevi: Ankara. [Google Scholar]
 37. Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 38. Yurdakul, İ. K., Fırat, M., Ersoy, A. (2014). Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 64-85. [Google Scholar]
 39. Yüksel, H. G. (2007). Anlatısal metinler ve kısa öykü. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 153-174. [Google Scholar]