International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2023, Cil. 17(46) 19-36

Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Yeterlilik Algılarının İncelenmesi  

Elif Ilhan, Tuncay Canbulat & Hülya Hamurcu

ss. 19 - 36   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2023.640.2   |  Makale No: MANU-2310-04-0006

Yayın tarihi: Aralık 30, 2023  |   Okunma Sayısı: 67  |  İndirilme Sayısı: 95


Özet

Ülkenin geleceğine yön verecek kişilerin eğitiminden sorumlu olan sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerilerilerine sahip olup olmaması onları öğrencilerine kazandırabilmeleri açısından önemli görülmektedir. Bu nedenle çalışmada sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının 21.Yüzyıl becerilerine yönelik yeterlilik algılarının ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde yürütülmüş olup kolay ulaşılabilir durum örneklemesinden yararlanılmıştır. Çalışmada Anagün, Atalay, Kılıç ve Yaşar (2016) tarafından geliştirilen “Öğretmen adaylarına yönelik 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algıları” ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 42 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Beşli likert tipinde hazırlanan ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.889 olarak bulunmuştur. Ölçek araştırmacıların onayından sonra internete yüklenmiş ve “Google Form” üzerinden sınıf öğretmenlerine, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarına ve sınıf öğretmeni adaylarına açılmıştır. Formun doldurulması gönüllülük esasına dayandığından belli bir üniversitenin öğrencileri ya da belli ildeki öğretmenler hedeflenmemiştir. Formlar sosyal medya platformlarında da gruplar aracılığı ile paylaşılmış ve ilgilenenlerin katılımları talep edilmiştir. Yaklaşık 1-1,5 aylık sürenin sonunda link kapatılmış ve katılımlar değerlendirilmiştir. Formların başına eklenen demografik sorularla da katılımcıların bilgileri toplanarak verilerin analizinde yararlanılmıştır. 77 pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adayı, 214 sınıf öğretmeni adayı ve 81 sınıf öğretmeni formu doldurmuştur. Veriler SPSS 24 programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algıları yönelik ölçekten aldıkları puanlar; cinsiyet, mezuniyet bilgileri ve 21. Yüzyıl becerilerine yönelik eğitim alıp almama durumlarına göre değerlendirilmiştir. Çalışmaya toplamda 372 kişi (280 kadın 92 erkek) katılmıştır. Çalışmaya katılanların büyük bir çoğunluğunun (%72’sinin) 21. Yüzyıl becerilerine yönelik eğitim almadığı görülmüştür. Elden edilen bulgularda mezuniyete göre sınıf öğretmenleri, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adayları ve sınıf öğretmeni adayları karşılaştırıldığında, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, sınıf öğretmenlerinin sınıf öğretmeni adaylarına göre 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algılarının daha yüksek olduğu da belirlenmiştir. 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algılarına yönelik ölçekten alınan puanlar cinsiyete göre değerlendirildiğinde sadece ölçeğin “yaşam ve kariyer becerileri” alt boyutunda kadınların lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Ölçekten alınan puanlar 21. Yüzyıl becerilerine yönelik eğitim alıp almama durumlarına göre değerlendirildiğinde ise konuya yönelik eğitim alanların kendini daha yeterli gördükleri ve 21. Yüzyıl becerilerine yönelik yeterlilik algılarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bu sonuçlara dayanarak araştırmacılar eğitim programlarında bu becerilere yönelik içeriklere yer verilmesini önermektedirler.

 

Anahtar Kelimeler: 21. Yüzyıl becerileri, Sınıf öğretmenleri, Sınıf öğretmeni adayları, Öğretmen adayları.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ilhan, E., Canbulat, T. & Hamurcu, H. (2023). Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Yeterlilik Algılarının İncelenmesi   . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17(46), 19-36. doi: 10.29329/mjer.2023.640.2

Harvard
Ilhan, E., Canbulat, T. and Hamurcu, H. (2023). Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Yeterlilik Algılarının İncelenmesi   . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17(46), pp. 19-36.

Chicago 16th edition
Ilhan, Elif, Tuncay Canbulat and Hulya Hamurcu (2023). "Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Yeterlilik Algılarının İncelenmesi   ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 17 (46):19-36. doi:10.29329/mjer.2023.640.2.

Kaynakça
 1. Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z. ve Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 160-175.  [Google Scholar]
 2. Anagün, Ş. S. ve Atalay, N. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik becerisine ilişkin yeterlik algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(41), 298-313.  [Google Scholar]
 3. Atakişi, T. (2019). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerini esas alan bilgi okuryazarlık durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.  [Google Scholar]
 4. Baki, Y. (2022). Türkçe öğretmeni adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 11(4), 1717-1742. [Google Scholar]
 5. Balkaş Yaşar, E. (2021). Fen bilimleri öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri öz yeterlilik algıları ve STEM tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale. [Google Scholar]
 6. Battelle for Kids. (2019). https://www.battelleforkids.org/networks/p21. Erişim tarihi: 04.04.2023 [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (23. baskı). Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 8. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (29. baskı). Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 9. Büyükalan Filiz, S. (Ed.), (2022). 21. yüzyıl becerilerinin eğitime yansımaları. Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 10. Canpolat, M. (2021). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri ile duygusal zekâ düzeyleri arasındaki ilişki. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(3), 527-535. [Google Scholar]
 11. Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21. yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112-3134. [Google Scholar]
 12. Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (3. baskı), (S. B., Demir, (Çev.). Ankara: Eğiten Kitap.  [Google Scholar]
 13. Çolak, M. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 21.yüzyıl becerilerine yönelik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde. [Google Scholar]
 14. Dede, C. (2009). Comparing frameworks for 21st century skills. 21st century skills. Erişim adresi: http://sttechnology.pbworks.com/f/Dede_(2010)_Comparing%20Frameworks%20for%2021st%20Century%20Skills.pdf. Erişim tarihi: (19/04/2023) Department of Defense Education Activity-DODEA-. (2014). The 21st Century Principal.  [Google Scholar]
 15. Deniz, S. (2022). 21. yüzyıl becerilerinin eğitime yansımaları (1. baskı).  Büyükalan Filiz, S. (Ed.), 21. Yüzyıl becerileri ve tarihi gelişimi içinde (2-38). Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 16. Dokumacı Sütçü, N. & Sütçü, K. (2022). Examination of preservice teachers' competence perceptions of 21st century skills by C&RT analysis. E-International Journal of Educational Research, 13(2), 18-38.  [Google Scholar]
 17. Donmuş Kaya, V. & Akpunar, B. (2018). An investigation of prospective teachers’ 21st century skills effect about digital storytelling events. MANAS Journal of Social Studies, 7(4), 1-10. [Google Scholar]
 18. Durmuş, A. & Güven, M. (2023). Development of The Scale for Identifying Perceptions of Having 21st Century Skills of Pre-service Teachers: Validity and Reliability Study. Cukurova University Faculty of Education Journal, 52(1), 99-125. [Google Scholar]
 19. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) (2011). MEB 21. yüzyıl öğrenci profili. Ankara: MEB EARGED. https://www.meb.gov.tr/earged/earged/21.%20yy_og_pro.pdf. Erişim Tarihi: 09.04.2023. [Google Scholar]
 20. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) (2001). MEB 21. Yüzyıla Girerken Türk Eğitim Sistemi’nin İhtiyaç Duyduğu Çağdaş Öğretmen Profili. Ankara: Millî Eğitim Basımevi. https://www.meb.gov.tr/earged/earged/Cagdas_ogretmen.pdf. Erişim Tarihi: 14.04.2023. [Google Scholar]
 21. Ekici, G., Abide, F., Canbolat, Y., ve Öztürk, A. (2017). 21.yüzyıl becerilerine ait veri kaynaklarının analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 124-134.  [Google Scholar]
 22. Ellis, D. L.  (2012). A new generatıon: A new model of educatıon ın the 21st century (doktora tezi). Faculty of the usc rossıer school of Educatıon Unıversıty of Southern Calıfornıa. [Google Scholar]
 23. Erdoğan, D. ve Eker, C. (2020). Türkçe öğretmen adaylarının 21. yy. becerileri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 118-148. [Google Scholar]
 24. Erten, P. (2020). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ve bu becerilerin kazandırılmasına yönelik görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 33-64.  [Google Scholar]
 25. Geçgel, H., Kana, F., Vatansever, Y. Y. ve Çalık, F. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının çok boyutlu 21. yüzyıl becerilerinin belirlenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 9(4), 1646-1669. [Google Scholar]
 26. Geisinger, K. F. (2016). 21st century skills: What are they and how do we assess them? Applied measurement in education, 29(4), 245-249. [Google Scholar]
 27. Gömleksiz, M. N., Sinan, A. T. & Doğan, F. D. (2019). Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile çağdaş Türk lehçeleri öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(19), 163-185. [Google Scholar]
 28. Güler, Y. & Tuncel, F. Beden eğı̇tı̇mı̇ ve spor öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri̇ öz-yeterlı̇k algıları. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(1), 70-81.  [Google Scholar]
 29. Günüç, S., Odabaşı, H. ve Kuzu, A. (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: bir twitter uygulaması/the defining characterıstıcs of students of the 21st century by student teachers: a twitter activity. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436-455. [Google Scholar]
 30. Gürültü, E., Aslan, M. & Alcı, B. (2020). Ortaöğretim öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri kullanım yeterlikleri. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 34(1), 780-798. [Google Scholar]
 31. Hamarat, E. (2019). 21. yüzyıl becerileri odağında Türkiye’nin eğitim politikaları (In focus on 21st century skills Turkiye’s education policy). SETA Analiz, No. 272.  [Google Scholar]
 32. Kara, A., Anagün, Ş., Boyacı, Ş. & Yaşar, S. (2022). Investigating the link between teachers' perceptions of 21st century skills efficiency and students' perceptions of learning experience: Mediating role of teacher’s self-efficacy. Journal of Pedagogical Research, 6(4), 50-65. [Google Scholar]
 33. Karatepe, R. (2021). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri özyeterlik algılarının incelenmesi. Uluslararası İnovatif Eğitim Araştırmacısı, 1(2) 79-87. [Google Scholar]
 34. Kaya, A. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını uygulayan sınıf öğretmenleri ile bu yaklaşımı uygulamayan dal öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımlarının karşılaştırılması (Gaziantep ili örneği) (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.  [Google Scholar]
 35. King, M. M. (2012). Twenty first century teaching and learning: Are teachers prepared? (Doctoral dissertation). College of Saint Elizabeth, U.S. [Google Scholar]
 36. Kolata, F. (2022). Okul öncesi öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık ile 21. yüzyıl becerileri özyeterlilik algılarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.  [Google Scholar]
 37. Lai, E. R. & Viering, M. (2012). Assessing 21st century skills: Integrating research findings. Pearson. [Google Scholar]
 38. Larson, L. C. & Miller, T. N. (2011). 21st century skills: Prepare students for the future. Kappa Delta Pi Record, 47(3), 121-123. [Google Scholar]
 39. Kozikoğlu, İ. ve Altunova, N. (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(3), 522-531. doi: 10.5961/jhes.2018.293 [Google Scholar] [Crossref] 
 40. Mercan, Z. (2022). Erken çocukluk döneminde 21. yüzyıl becerileri. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 87-105. [Google Scholar]
 41. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2001). 21. Yüzyıla girerken Türk eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu çağdaş öğretmen profili. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.  [Google Scholar]
 42. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2011). MEB 21. yüzyıl öğrenci profili. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 43. Murat, A. (2018). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının 21.yüzyıl becerileri yeterlik algıları ile STEM’e yönelik tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.  [Google Scholar]
 44. Özden, D. Ö., Tayşi, E. K., Şahin, H. K., Kaya, S. D. & Bayram, F. Ö. (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algıları: Kütahya Örneği. Turkish Studies, 13, 27. [Google Scholar]
 45. Özer, M. (2021). Sınıf öğretmenlerinin 21.yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algıları ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.  [Google Scholar]
 46. Partnership for 21st Century Learning (2019a). Framework for 21st Century Learning. Erişim Adresi: fhttps://static.battelleforkids.org/documents/p21/p21_framework_brief.pdf.  [Google Scholar]
 47. Partnership for 21st Century Learning (P21) (2019b). Framework for 21st century learning definitions. Erişim Adresi: https://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_DefinitionsBFK.pdf. [Google Scholar]
 48. Saçmalıoğlu, M. G. (2019). Beden eğitimi öğretmen adaylarının, mesleki öğrenme topluluğu aracılığıyla 21. yüzyıl becerilerini ortaya çıkarma süreçlerinin keşfedilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 49. Şahin, M. C., Arslan Namlı, N. ve Schreglmann, S. (2016). Kırsal kesimlerde okuyan 21. yüzyıl öğrencilerinin teknolojiden yararlanma düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 311-319.  [Google Scholar]
 50. Toptal, G. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının 21. yüzyıl becerileri özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.  [Google Scholar]
 51. Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 52. Uluyol, Ç. & Eryılmaz, S. (2015). 21. yüzyıl becerileri ışığında FATİH projesi değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 209-229.  [Google Scholar]
 53. Uyar, A., & Çiçek, B. (2021). Farklı branşlardaki öğretmenlerin 21. yüzyıl becerileri. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (9), 1-11. [Google Scholar]
 54. Voogt, J. & Roblin, N. P. (2010). 21st century skills-Discussion paper. Enschede: University of Twente, Faculty of Behavioral Sciences, Department of Curriculum Design and Educational Innovation. Erişim Adresi: http://opite.pbworks.com/w/file/fetch/61995295/White%20Paper%2021stCS_Final_ENG_def2.pdf. [Google Scholar]
 55. Yalçın, S. (2019). Öğretmen adaylarının 21. yy. becerilerini ölçmek için kullanabilecekleri araçlar hakkında farkındalıkları ve yeterlik algıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 383-398. [Google Scholar]
 56. Yıldırım, R., Utkugün, C. & Yurtseven, R. (2022). Öğretmenlerin 21. Yüzyıl Becerilerinin Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik Algıları. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(6), 28-44. https://education-reimagined.org/resources/partnership-for-21st-century-learning/. Erişim tarihi: 09.04.2023. [Google Scholar]