International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2023, Cil. 17(46) 1-18

İş Arama Aktivitesi İçin Algılanan Sosyal Destek Ölçeği: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

Dünya Baz

ss. 1 - 18   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2023.640.1   |  Makale No: MANU-2310-07-0007

Yayın tarihi: Aralık 30, 2023  |   Okunma Sayısı: 9  |  İndirilme Sayısı: 26


Özet

Bu araştırmada Rife ve Belcher (1993) tarafından geliştirilen İş Arama Aktivitesi için Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin (İAA-ASDÖ) Türkçe’ye uyarlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle ölçek maddelerinin Türkçe çevirisi ve ardından İngilizce geri çevirisi yapılmıştır. Ölçek maddelerinin anlaşılırlığı hususunda uzman görüşüne başvurulmuş ve aynı zamanda bir grup lisans öğrencisinden geribildirim alınmıştır. Yapılan düzeltmeler sonucunda oluşturulan ölçek formu 19-50 yaş aralığında bulunan ve en az üç aydır iş aramakta olduğunu bildiren 281 katılımcıya uygulanmıştır. Veriler üzerinde ilk olarak doğrulayıcı faktör analizi (DFA) gerçekleştirilmiş ve yapılan analizler sonucunda kabul edilebilir uyum iyiliği indekslerine ulaşılarak ölçeğin tek faktörlü yapısı doğrulanmıştır. İkinci olarak iş arama faaliyetlerine ilişkin algılanan sosyal desteğin cinsiyetler açısından benzer bir yapı gösterip göstermediğini belirlemek için çoklu-grup DFA gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar ölçme aracına ilişkin kısmi ölçüm değişmezliğinin sağlandığını göstermiştir. Ölçeğin geçerlik çalışması kapsamında ayrıca İAA-ASDÖ puanlarının, aktif iş arama davranışları ve iş bulma kaygısı ile ilişkisi yapısal eşitlik modellemesi yoluyla test edilmiş ve modelin kabul edilebilir uyum indekslerine sahip olduğu belirlenmiştir.  Son olarak yapılan ölçümün iç tutarlılık analizi kapsamında Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmış ve .88 düzeyinde güvenirliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar, İAA-ASDÖ’nün Türkiye kültüründe yeterli psikometrik özelliklere sahip bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş arama, iş arama davranışları, algılanan sosyal destek.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Baz, D. (2023). İş Arama Aktivitesi İçin Algılanan Sosyal Destek Ölçeği: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17(46), 1-18. doi: 10.29329/mjer.2023.640.1

Harvard
Baz, D. (2023). İş Arama Aktivitesi İçin Algılanan Sosyal Destek Ölçeği: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17(46), pp. 1-18.

Chicago 16th edition
Baz, Dunya (2023). "İş Arama Aktivitesi İçin Algılanan Sosyal Destek Ölçeği: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 17 (46):1-18. doi:10.29329/mjer.2023.640.1.

Kaynakça
 1. Akpinar-Sposito, C. (2013). Career barriers for women executives and the glass ceiling syndrome:The case study comparison between French and Turkish women executives. Procedia Social and Behavioral Sciences, 75, 488-497. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.04.053 [Google Scholar] [Crossref] 
 2. Baay, P. E., Ridder, D. T. D., Eccles, J. S., Lippe, T., & Aken, M. A. G. (2014). Self-control trumps work motivation in predicting job search behavior. Journal of Vocational Behavior, 85(3), 443-451. doi: 10.1016/j.jvb.2014.09.006 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Barber, A. E., Daly, C. L., Giannantonio, C. M., & Phillips, J. M. (1994). Job search activities: An examination of changes over tıme. Personnel Psychology, 47, 739-766. doi: 10.1111/j.1744-6570.1994.tb01574.x  [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Barnette, J. J. (2000). Effects of stem and Likert response option reversals on survey internal consistency: If you feel the need, there is a better alternative to using those negatively worded stems. Educational and Psychological Measurement, 60, 361–370.doi: 10.1177/001316400219705 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Başbuğ, G. (2008). Üniversiteden yeni mezun olan gençlerin iş arama davranışlarının planlı davranış teorisi bağlamında araştırılması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.  [Google Scholar]
 6. Beehr, T. A., & McGrath, J. E. (1992). Social support, occupational stress and anxiety. Anxiety, Stress and Coping, 5(1), 7-19. doi: 10.1080/10615809208250484 [Google Scholar] [Crossref] 
 7. Blau, G. (1993). Further exploring the relationship between job search and voluntary individual turnover. Personnel Psychology, 46, 313–329. doi: 10.1111/j.1744-6570.1993.tb00876.x  [Google Scholar] [Crossref] 
 8. Blau, G. (1994). Testing a two-dimensional measure of job-search behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 59, 288–312. doi: 10.1006/obhd.1994.1061 [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Browne, M. W., & Cudeck, R. (1992). Alternative ways of assessing model fit. Sociological Methods and Research, 21, 230–258. doi: 10.1177/0049124192021002005 [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Routledge. [Google Scholar]
 11. Byrne, B. M., Shavelson, R. J., & Muthén, B. (1989). Testing for the equivalence of factor covariance and mean structures: The issue of partial measurement invariance. Psychological Bulletin, 105(3), 456–466. doi: 10.1037/0033-2909.105.3.456 [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2014). Sosyal bilimler için istatistik (15. bs.). Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 13. Canty-Mitchell, J., & Zimet, G. D. (2000). Psychometric properties of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support in urban adolescents. American Journal of Community Psychology, 28, 391–400. doi: 10.1023/A:1005109522457 [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Chen, F. F. (2007). Sensitivity of goodness of fit indexes to lack of measurement invariance. Structural Equation Modeling, 14(3), 464–504. doi: 10.1080/10705510701301834 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Conrad, K. J., Wright, B. D., McKnight, P., McFall, M., Fontana A., & Rosenheck, R. (2004). Comparing traditional and Rasch analyses of the Mississippi PTSD scale: Revealing limitations of reverse-scored items. Journal of Applied Measurement, 5(1), 15-30.  [Google Scholar]
 16. Day, A.L., & Livingstone, H. A. (2003). Gender differences in perceptions of stressors and utilization of social support among university students. Canadian Journal of Behavioural Science, 35(2), 73-83. [Google Scholar]
 17. Demir, B. (2016). Yapısal eşitlik modeli ile öğrencilerin iş bulma kaygılarına yönelik ölçek geliştirme: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF’de bir uygulama [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.  [Google Scholar]
 18. Eker, D., Arkar, H., & Yaldız, H. (2001). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi,12(1), 17-25. [Google Scholar]
 19. Feeney, B. C., & Collins, N. L. (2015). A new look at social support: A theoretical perspective on thriving through relationships. Personality and Social Psychology Review, 19(2), 113–147. doi: 10.1177/1088868314544222  [Google Scholar] [Crossref] 
 20. Harrington, D. (2009). Confirmatory factor analysis. Oxford University Press. [Google Scholar]
 21. Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1–55. doi: 10.1080/10705519909540118 [Google Scholar] [Crossref] 
 22. ILO. (2022). Unemployment rate by sex and age. ILOSTAT explorer. https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer55/?lang=en&segment=indicator&id=UNE_2EAP_SEX_AGE_RT_A  [Google Scholar]
 23. Kanfer, R., Wanberg, C. R., & Kantrowitz, T. M. (2001). Job search and employment: A personality–motivational analysis and meta-analytic review. Journal of Applied Psychology, 86(5), 837–855. doi:10.1037/0021-9010.86.5.837  [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Kautish, P., Walia, S., & Kour, P. (2021). The moderating influence of social support on career anxiety and career commitment: An emprical investigation from India. Journal of Travel & Tourism Marketing, 38(8), 782-801. doi: 10.1080/10548408.2021.1977765 [Google Scholar] [Crossref] 
 25. Koçakoğlu, M. G., & Yalçın, S. B. (2020). Kariyer gelişim sürecinde aile. Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal, 6(37), 1921-1929. doi: 10.31576/smryj.658 [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Koyuncu, M., Burke, R.J., & Wolpin, J. (2012). Work‐family conflict, satisfactions and psychological well‐being among women managers and professionals in Turkey. Gender in Management, 27(3), 202-213. doi: 10.1108/17542411211221286  [Google Scholar] [Crossref] 
 27. Laksmita, O. D., Chung, M. H., Liao, Y. M., & Chang, P. C. (2020). Multidimensional scale of perceived social support in Indonesian adolescent disaster survivors: A psychometric evaluation. Plos One, 15(3), 1-12. doi: 10.1371/journal.pone.0229958 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. Lim, R. H., Lent, R. W., & Penn, L. T. (2016). Prediction of job search intentions and behaviors: Testing the Social Cognitive Model of Career Self-Management. Journal of Counseling Psychology, 63(5), 594-603. doi: 10.1037/cou0000154 [Google Scholar] [Crossref] 
 29. Liu, S., Wang, M., Liao, H., & Shi, J. (2014). Self-regulation during job search: The opposing effects of employment self-efficacy and job search behavior self-efficacy. Journal of Applied Psychology, 99(6), 1159–1172. doi: 10.1037/a0036692 [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Matud M.P., Ibanez I., Bethencourt, J.M., Marrero, R., & Carballeira, M. (2003). Structural gender differences in perceived social support. Personality and Individual Differences, 35(8), 1919–1929. doi: 10.1016/S0191-8869(03)00041-2.  [Google Scholar] [Crossref] 
 31. McKee-Ryan, F., Song, Z., Wanberg, C. R., & Kinicki, A. J. (2005). Psychological and physical well-being during unemployment: A meta-analytic study. Journal of Applied Psychology, 90(1), 53–76. doi:10.1037/0021-9010.90.1.53  [Google Scholar] [Crossref] 
 32. Mehta, P., Garg, N., Gharib, M., Mehak, & Pimpunchat, B. (2022). Social support during COVID-19: Exploring the psychometric properties of the PSS-JSAS and its relationship with job search activities. Socio-Economic Planning Sciences, 85, 1-7. doi: 10.1016/j.seps.2022.101349 [Google Scholar] [Crossref] 
 33. Milfont, T. L., & Fischer, R. (2010). Testing measurement invariance across groups: Applications in cross-cultural research. International Journal of Psychological Research, 3(1), 111–130. doi: 10.21500/20112084.857  [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Özmete, E., & Pak, M. (2020). The relationship between anxiety levels and perceived social support during the pandemic of COVID-19 in Turkey. Social Work in Public Health, 35(7), 603–616. doi:10.1080/19371918. 2020.1808144 [Google Scholar] [Crossref] 
 35. Pulido-Martos, M., Fernandez-Sanchez, M. D., & Lopez-Zafra, E. (2020). Measurement invariance across gender and age in the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) in a Spanish general population. Quality of Life Research, 29, 1373–1384. doi: 10.1007/s11136-019-02389-1 [Google Scholar] [Crossref] 
 36. Rife, J. C., & Belcher, J. R. (1993). Social support and job search intensity among older unemployed workers: Implications for employment counselors. Journal of Employment Counseling, 30(3), 98–107. doi: 10.1002/j.2161-1920.1993.tb00167.x [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Saks, A. M., & Ashforth, B. E. (2000). Change in job search behaviors and employment outcomes. Journal of Vocational Behavior, 56(2), 277–287. doi:10.1006/jvbe.1999.1714  [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23–74. [Google Scholar]
 39. Ślebarska, K., Moser, K., & Gunnesch-Luca, G. (2009). Unemployment, social support, individual resources, and job search behavior. Journal of Employment Counseling, 46(4), 159–170. doi:10.1002/j.2161- 1920.2009.tb00079.x  [Google Scholar] [Crossref] 
 40. Song, Z., Uy, M. A., Zhang, S., & Shi, K. (2009). Daily job search and psychological distress: Evidence from China. Human Relations, 62, 1171–1197. doi: 10.1177/0018726709334883  [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Steinmetz, H. (2018). Estimation and comparison of latent means across cultures. In E. Davidov, P. Schmidt, J. Billiet, & B. Meuleman (Eds.), Cross-cultural analysis: Methods and applications (pp. 95-126). Routledge. [Google Scholar]
 42. Stremersch, J., Hoye, G.V. & van Hooft, E. (2021). How to successfully manage the school-to-work transition: Integrating job search quality in the social cognitive model of career self-management. Journal of Vocational Behavior, 131, 1-14.  [Google Scholar]
 43. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics. Pearson.    [Google Scholar]
 44. Teye-Kwadjo, E. (2021). The Perceived Social Support for Job Search Activity Scale (PSS- JSAS): Psychometric evaluation in the context of Ghana. Current Psychology, 42, 8997-9005. doi:10.1007/s12144-021-02164-x [Google Scholar] [Crossref] 
 45. Van Hooft, E. A. J., Born, M. P., Taris, T. W., & Flier, H. (2005). Predictors and outcomes of job search behavior: The moderating effects of gender and family situation. Journal of Vocational Behavior, 67, 133-152. doi:10.1016/j.jvb.2004.11.005 [Google Scholar] [Crossref] 
 46. Van Hooft, E. A. J. V., Born, M. P., Taris, T. W., Flier, H. V. D., & Blonk, R. W. B. (2004). Predictors of job search behavıor among employed and unemployed people. Personnel Psychology, 57(1), 25–59. doi:10.1111/J.1744-6570.2004.Tb02483.X  [Google Scholar] [Crossref] 
 47. Van Hooft, E.A.J., Kammeyer-Mueller, J.D., Wanberg, C.R., Kanfer, R., & Basbug, G. (2021). Job search and employment success: A quantitative review and future research agenda. Journal of Applied Psychology, 106(5), 674-713. doi: 10.1037/apl0000675  [Google Scholar] [Crossref] 
 48. Wicherts, J. M. (2007). Group differences in intelligence test performance [Unpublished dissertation]. University of Amsterdam.  [Google Scholar]
 49. Yıldırım, İ. (2004). Algılanan sosyal destek ölçeğinin revizyonu. Eurasian Journal of Educational Research, 17, 221-236.  [Google Scholar]