International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2023, Cil. 17(44) 83-96

İlkokul Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerilerinin İncelenmesi

Burak Baz & Muhammet Baştuğ

ss. 83 - 96   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2023.571.4   |  Makale No: MANU-2305-11-0002

Yayın tarihi: Haziran 30, 2023  |   Okunma Sayısı: 72  |  İndirilme Sayısı: 183


Özet

Bu araştırmada ilkokul öğrencilerinin dinlediğini anlama puanlarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve sosyo-ekonomik seviye açısından farklılaşması test edilmiştir. Betimsel tarama deseninde yürütülen bu araştırmaya İstanbul ilinde öğrenim görmekte olan ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf düzeylerinden toplamda 785 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen dinlediğini anlama testi ve demografik bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 2021-2022 eğitim-öğretim yılı birinci ve ikinci döneminde olmak üzere iki farklı zaman diliminde elde edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda birinci döneme ait dinlediğini anlama puanlarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve sosyo-ekonomik seviye açısından anlamlı bir biçimde farklılaştığı gözlenmiştir. Buna göre dinlediğini anlama puanlarının kız öğrenciler lehine anlamlı bir biçimde farklılaştığı ve sınıf düzeyi ve sosyo-ekonomik seviyedeki artışa bağlı olarak anlamlı bir biçimde arttığı belirlenmiştir. Diğer taraftan ikinci dönem puanları açısından anlamlı bir farklılaşmaya ulaşılamamıştır. Elde edilen bu sonuçlar ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dinlediğini Anlama, İlkokul Öğrencileri, Demografik Değişkenler


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Baz, B. & Bastug, M. (2023). İlkokul Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerilerinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17(44), 83-96. doi: 10.29329/mjer.2023.571.4

Harvard
Baz, B. and Bastug, M. (2023). İlkokul Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerilerinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17(44), pp. 83-96.

Chicago 16th edition
Baz, Burak and Muhammet Bastug (2023). "İlkokul Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerilerinin İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 17 (44):83-96. doi:10.29329/mjer.2023.571.4.

Kaynakça
 1. Akoğlu, G. (2014). 4-7 yaş arası Türk çocuklarında sözdizimini anlama becerileri. Başkent University Journal of Education, 1(2), 31-42.  [Google Scholar]
 2. Angın, Ö., & Çetinkaya, S. (2021). Eğitsel oyun temelli dinlediğini anlama etkinliklerinin 4. sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerisi üzerindeki etkisi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(1), 333-346.  [Google Scholar]
 3. Bağdadioğlu, M. (2022). Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama başarısı ile dinlemeye yönelik tutum ve üstbilişsel farkındalıkları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.  [Google Scholar]
 4. Barr, L., Dittmar, M., Roberts, E., & Sheraden, M. (2002). Enhancing student achievement through the ımprovement of listening skills. Erişim: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED465999.pdf [Google Scholar]
 5. Bourdeaud’Hui, H., Aesaert, K., & van Braak, J. (2020). Exploring the validity of a comprehensive listening test to identify differences in primary school students’ listening skills. Language Assessment Quarterly, 18(3), 1–25. doi:10.1080/15434303.2020.1860059  [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Buck, G. (2001). Assessing listening. Cambridge University Press.  [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., ve Köklü, N. (2014). Sosyal bilimler için istatistik (15 bs.). Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 8. Ciğerci, F. M., & Gültekin, M. (2017). Use of digital stroies to develop listening comprehension skills. Issues in Educational Research, 27(2), 252-268. [Google Scholar]
 9. Diakidoy, I. A. N., Stylianou, P., Karefillidou, C., & Papageorgiou, P. (2005). The relationship between listening and reading comprehension of different types of text at increasing grade levels. Reading Psychology, 26, 55-80. doi: 10.1080/02702710590910584 [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Ergin, M. (1990). Türk dil bilgisi. (19.bs). İstanbul: Bayrak Yayınları. [Google Scholar]
 11. Gengeç, H., Güldenoğlu, B., & Kargın, T. (2023). Erken okuryazarlık becerileri üzerinde etkili olan değişkenler: Sosyo ekonomik düzey ve ev okuryazarlığı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 57, 252-279. doi:10.9779.pauefd.1064101 [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Dünya Bankası (2020). The COVID-19 pandemic: Shocks to education and policy responses. Erişim:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33696/148198.p df adresinden 20.01.2021 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 13. Gentaz, E., Sprenger-Charolles, L., Theurel, A., & Colé, P. (2013). Reading comprehension in a large cohort of French first graders from low socio-economic status families: A 7- month longitudinal study. Plos One, 8(11), 1-9. doi:10.1371/journal.pone.0078608  [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Nobel Akademi. [Google Scholar]
 15. Hogan, T. P., Adlof, S. M., & Alonzo, C. N. (2014). On the importance of listening comprehension. International Journal of Speech-Language Pathology, 16(3), 199-207. doi: 10.3109/17549507.2014.904441 [Google Scholar] [Crossref] 
 16. Kargın, T., Güldenoğlu, B., & Ergül, C. (2017). Dinlediğini anlama becerisinin okuduğunu anlama üzerindeki yordayıcılığının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2369-2384.  [Google Scholar]
 17. Kıvrak, S., & Girmen, P. (2020). Üstbiliş stratejilerine dayalı dinleme etkinliklerinin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine etkisi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(4), 325-343. [Google Scholar]
 18. Kim, Y. S. G., & Pilcher, H. (2016). What ise listening comprehension and what does it take to improve listening comprehension? In R. Schiff & R. M. Joshi (Eds.), Interventions in learning disabilities (pp. 159-173). Literacy Studies.  [Google Scholar]
 19. Kodan, H., & Bozdemir, H. (2016). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin dinlediklerini anlama düzeyinin belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 15-27. [Google Scholar]
 20. Kuhfeld, M., & Tarasawa, B. (2020). The COVID-19 slide: What summer learning loss can tell us about the potential impact of school closures on student academic achievement. Erişim: https://www.nwea.org/content/uploads/2020/05/Collaborative-Brief_Covid19- Slide-APR20.pdf [Google Scholar]
 21. Language and Reading Research Consortium. (2015). Learning to read: Should we keep things simple?. Reading Research Quarterly, 50(2), 151-169. [Google Scholar]
 22. Lehto, J. E., & Anttila, M. (2003). Listening Comprehension in primary level grades two, four and six. Scandinavian Journal of Educational Research, 47(2), 133–143. https://doi.org/10.1080/00313830308615  [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Meral, E. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin üstbilişsel dinlediğini anlama farkındalığı düzeyi ile dinlemeye ilişkin tutumları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.  [Google Scholar]
 24. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3. ed.). Sage. [Google Scholar]
 25. Oduolowu, E. O., & Oluwakemi, A. E. (2014). Effect of storytelling on listening skills of primary one pupil in Ibadan north local government area of Oyo State, Nigeria. International Journal of Humanities and Social Science, 4(9), 100–107. [Google Scholar]
 26. Onan, B. (2013). Dil eğitiminin temel kavramları. Nobel Akademi.  [Google Scholar]
 27. Özbay, M. (2005) Bir dil becerisi olarak dinleme eğitimi. Akçağ Yayınları.  [Google Scholar]
 28. Riding, R. J., & Vincent, D. J. T. (1980). Listening comprehension: The effects of sex, age, passage structure and speech rate. Educational Review, 32(3), 259-266. https://doi.org/10.1080/0013191800320303 [Google Scholar] [Crossref] 
 29. Sandaran, S. C., Kia, L. C. (2013). The use of digital stories for listening comprehension among primary Chinese medium school pupils: Some preliminary findings. Special Education, 65(2), 125-131. doi: 10.11113/sh.v65n2.107 [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Senechal, M, & LeFevre, J. A. (2002). Parental involvement in the development of children’s reading skill: A five year longitudinal study. Child Development, 73(2), 445-460.  [Google Scholar]
 31. Solari, E. J., Grimm, R. P., Mclntyre, N. S.,& Denton, C. A. (2018). Reading comprhension development in at-risk vs. not at-risk first grade readers: The differential roles of listening comprehension, decoding, and fluency. Learning and Individual Differences, 65, 195-206. doi: 10.1016/j.lindif.2018.06.005 [Google Scholar] [Crossref] 
 32. Sönmez, V., Alacapınar, F. G. (2016). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri (4. bs.). Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 33. Ungan, S. (2017). Dinleme eğitimi. A. Kırkkılıç & H. Akyol (Ed.), İlköğretimde Türkçe öğretimi (s. 135-160). Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 34. Wolvin, A. D. & Coakley, C. G. (1996). Listening (5th ed.). Mc Graw-Hill.  [Google Scholar]
 35. Yıldız, N. (2015). Dı̇nleme stratejileri̇ öğretı̇mı̇nı̇n beşı̇ncı̇ sınıf öğrencı̇lerı̇nı̇n dı̇nledı̇ğı̇nı̇ anlama becerı̇lerı̇ne etkı̇sı̇ (Yayımlanmamış doktora tezi). Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi. [Google Scholar]