International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2015, Cil. 9(18) 1-8

Cohesion and Coherence in the Written Expressions of Students of Faculty of Education

Abdulkerim Karadeniz

ss. 1 - 8   |  Makale No: mjer.2015.007

Yayın tarihi: Aralık 15, 2015  |   Okunma Sayısı: 234  |  İndirilme Sayısı: 767


Özet

In this study, the relationship between the Education Faculty students' ability to use the tools of cohesion and achieve coherence in their written texts was investigated. In addition, the relationship between the department of study and the student's ability to use the tools of cohesion was observed. The texts written by the students on free writing sessions were evaluated based on two text criteria, cohesion and coherence. This work was conducted in Ahi Evran University Faculty of Education on the academic year 2013-2014. The subject group of the study comprises 126 students from the departments of Science Teaching, Social Sciences Teaching, Primary Education-Level Mathematics Teaching, Classroom Teaching, Computer and Teaching Technologies Education and Turkish Education. Document evaluation method was used in the study. “Evaluation Criteria for The Tools of Cohesion” developed by Coşkun (2005) was used in identification of the elements of coherence, whereas “Evaluation Criteria for the Paragraph Coherence” developed by Can (2012) was used in evaluation of texts in terms of coherence. Results of the study showed that the ability of the students from the departments of Turkish Education and Classroom Teaching to use the tools of cohesion is significantly different compared to other departments. Moreover, it was concluded that the ability of the students to use the tools of cohesion is positively and significantly correlated with the coherence of their written texts.

Anahtar Kelimeler: text linguistic, cohesion, coherence


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Karadeniz, A. (2015). Cohesion and Coherence in the Written Expressions of Students of Faculty of Education. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(18), 1-8.

Harvard
Karadeniz, A. (2015). Cohesion and Coherence in the Written Expressions of Students of Faculty of Education. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(18), pp. 1-8.

Chicago 16th edition
Karadeniz, Abdulkerim (2015). "Cohesion and Coherence in the Written Expressions of Students of Faculty of Education". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (18):1-8.

Kaynakça
 1. Aksan, D. (1999). Şiir dili ve Türk şiir dili. (3. Baskı). Ankara: Engin Yayınevi. [Google Scholar]
 2. Aytaş, G. (2008). Çağdaş gelişmeler ışığında şiir tahlilleri. Ankara: Akçağ. [Google Scholar]
 3. Bae, J. (2001). Cohesion and coherence in children’s written English: immersion and English-only classes. Issues in Applied Linguistics, 12(1), 51-88. [Google Scholar]
 4. Balcı, H. A. (2009). Metindilbilime kavramsal açıdan genel bir bakış. Ankara: Bizbize. [Google Scholar]
 5. Can, R. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin yazılı anlatımlarında paragraf düzeyinde bağdaşıklık ve tutarlılık. Unpublished Doctorate Thesis. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 6. Coşkun, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin öyküleyici anlatımlarında bağdaşıklık, tutarlılık ve metin elementleri. Unpublished Doctorate Thesis. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 7. De Beaugrande, R., & Dressier, W. (1981). Introduction to text linguistics. London: Longman. [Google Scholar]
 8. Ergin, M. (1999). Üniversiteler için Türk dili. İstanbul: Bayrak Yayıncılık. [Google Scholar]
 9. Gutwinski, W. (1976). Cohesion in literary texts. Mouton & Co. N.V., Publishers, The Hague. [Google Scholar]
 10. Günay, V. D. (2001). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları. [Google Scholar]
 11. Halliday, M. A. K. & Hasan R. (1976). Cohesion in English. New York: Longman Group UK Limited. [Google Scholar]
 12. Hengirmen, M. (2002). Türkçe dilbilgisi. Ankara: Engin Yayınevi. [Google Scholar]
 13. Karatay, H. (2010). Bağdaşıklık araçlarını kullanma düzeyi ile tutarlı metin yazma arasındaki ilişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 373-385. [Google Scholar]
 14. Korkmaz, Z. (2003). Türkiye Türkçesi grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. [Google Scholar]
 15. Lui, M. & Brane, G. (2005). Cohesive features in argumentative writing produced by Chinese undergraduates. Elsevier, 33, 623–636. [Google Scholar]
 16. Onursal, İ. (2003). Türkçe metinlerde bağdaşıklık ve tutarlılık. Günümüz Dilbilim Çalışmaları. (Yay. Haz. Ayşe (Eziler) Kıran, Ece Korkut, Suna Ağıldere). İstanbul: Multilingual Yayınları. [Google Scholar]
 17. Ramadan, S. M. S. (2003). Cohesion in written works of the twelfth grade students of literary and scientific streams at state secondory schools in Jordan. Unpublished Doctorate Thesis. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 18. Said, H. A. (1988). The cohesive role of reference, subsitituon and ellipsis in two genres of modern literary Arabic. Unpublished Doctorate Thesis. Texas A&M University, Texas. [Google Scholar]
 19. Toklu, O. (2003). Dilbilime giriş. Ankara: Akçağ Yayınları. [Google Scholar]
 20. Uzun, L. S. (1995). Türkçede bazı metindilbilimsel görünümler üzerine. IV. Dilbilim Sempozyumu Bildirileri (17-18 Mayıs 1990), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 21. Witte, S. P., & Faigley, L. (1981). Coherence, cohesion and writing quality. College Composition and Communication, 32(2), 189-204. [Google Scholar]
 22. Yang, W. & Sun, Y. (2012). The use of cohesive devices in argumentative writing by Chinese EFL learners at different proficiency levels. Linguistics and Education, 23, 31–48. [Google Scholar]
 23. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemi. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]