International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2022, Cil. 16(42) 66-79

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat İlgileri İle Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şeyda Alıcı & Orhan Taşkesen

ss. 66 - 79   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2022.541.4   |  Makale No: MANU-2003-29-0004.R1

Yayın tarihi: Aralık 31, 2022  |   Okunma Sayısı: 65  |  İndirilme Sayısı: 198


Özet

Bu araştırmada, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sanat ilgilerini ve stresle başa çıkma tarzlarını ölçmek, sanat ilgileri ile stres ile başa çıkma tarzları arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde 2018-2019 yılında öğrenim görmekte olan 532 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemin seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden“İlişkisel Tarama Yöntemi” kullanılmıştır. Sanat ilgisi ve Stresle başa çıkma tarzları ilişkisini test edebilmek için Pearson Korelasyon testi, Cinsiyete göre sanat ilgisi ve stresle başa çıkma tarzları ilişkisi farkını test edebilmek için ise ilişkisiz örneklemler t- testi uygulanmıştır. Araştırmada Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin Sanat İlgisi düzeylerinin anlamlı şekilde yüksek olduğu ve cinsiyete göre kız öğrencilerin sanat ilgisi düzeyleri erkek öğrencilere göre anlamlı bir şekilde yüksek olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca Sanat eğitimi alan anabilim dallarının Stresle Başa Çıkma düzeylerinin de anlamlı olarak yüksek olduğu ve Sanat İlgisi ve Stresle Başa Çıkma Tarzları puanları arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Sanat eğitimi alan öğrencilerin sanat ilgisi ölçeği puanlarının anlamlı olarak yüksek çıkması normal bir sonuç olarak değerlendirilmiştir. Aynı öğrencilerin stresle başa çıkma düzeylerinin yüksek çıkması ise manidar bir sonuçtur. Sanat ilgisi ve stresle başa çıkma arasında orta düzeyde de olsa bir ilişkinin olması, sanat eğitiminin stresle ilgili ortam ve çalışmalarda etkisinin olabileceğini göstermiştir. Araştırmanın uygulamalı ve nitel olarak modellenmesi durumunda sanat etkinliklerinin stresle başa çıkma üzerindeki etkisi ölçülebilir. Ayrıca araştırmanın sonuçları neticesinde diğer Anabilim dalı ve bölüm öğrencilerinin de faydalanacağı sanat etkinlikleri planlanması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar Eğitimi, Sanat ilgisi, Stres, Stresle Başa Çıkma Tarzları


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Alici, S. & Taskesen, O. (2022). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat İlgileri İle Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 16(42), 66-79. doi: 10.29329/mjer.2022.541.4

Harvard
Alici, S. and Taskesen, O. (2022). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat İlgileri İle Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 16(42), pp. 66-79.

Chicago 16th edition
Alici, Seyda and Orhan Taskesen (2022). "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat İlgileri İle Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 16 (42):66-79. doi:10.29329/mjer.2022.541.4.

Kaynakça
 1. Artut, K.(2007). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemi.(5.Baskı).Ankara:Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 2. Artut, K.(2001). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 3. Akpınar B.(2013).Öğretmen Adaylarının Stres Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Analizi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 229-241 [Google Scholar]
 4. Baltaş, Z. ve Baltaş, A. (2014). Stres ve Başa Çıkma Yolları (31. baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi. [Google Scholar]
 5. Büyüköztürk, Ş. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Cilt 8 Baskı). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 6. Büyüköztürk, Ş. Çokluk, Ö., Köklü, N. (2010) 'Sosyal Bilimler İçin İstatistik'' 6. Baskı, Ankara: Pegem A Yayınevi. [Google Scholar]
 7. Case, C., ve Dalley, T. (2014). Thehandbook of art therapy. Routledge. [Google Scholar]
 8. Cevasco AM, Kenney R.  (2005). “Comparison of movement-to-music, rhythmactivities, and competitive games on depression, stress, anxiety, andanger of females in substan ceabuse rehabilitation”. J Music Ther. Spring. [Google Scholar]
 9. Çeşit, C.(2011).Sanat Eğitimi Alan Ve Almayan  Lise Öğrencilerinin Problem Çözme  Becerileri İle Benlik Saygı Düzeylerinin  İncelenmesi.Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi,Abant İzzet Baysal Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri  Enstitüsü, Bolu. [Google Scholar]
 10. Çam O. ve AltınKöprü H.(2013).Üniversite Öğrencilerinde Müziğin Ruhsal Duruma ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Üzerine Etkisi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2013-2 (Temmuz-Aralık) (Kıbrıs Özel Sayısı-II), s.262-272 [Google Scholar]
 11. Demir V, Yıldırım B. (2017). Sanatla Terapi Programının Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Depresyon, Anksiyete ve Stres Belirti Düzeylerine Etkililiği. Ege Eğitim Dergisi; (18), 1, 311-344. [Google Scholar]
 12. Graham, J. (1994). The art of emotionallydisturbedadolescents: Designing a drawing program toadressviolentimagery. AmericanJournal of Art Therapy, 32(4), 115-122. [Google Scholar]
 13. Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 24 Baskı. [Google Scholar]
 14. Lazarus, R. S.,&Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, andCoping, New York: Springer. [Google Scholar]
 15. Luthans, F.(1995). Organizational Behavior. (7. B.) İstanbul: Literatür Yayınları. [Google Scholar]
 16. San, İ. (1985). Sanat ve Eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Basım evi. [Google Scholar]
 17. Şahin, N. ve Durak A.(1995). Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği: Üniversite Öğrencileri İçin Uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi.(34),56-73. [Google Scholar]
 18. Tan, S.(2006).Ergenlerde Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Atılganlık Düzeyi Ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 19. Taşkesen, S. (2014). Lise Öğrencilerinin Kişilik Tipleri ile Sanata Olan İlgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.  [Google Scholar]
 20. Taşkesen, S.(2014). Lise Öğrencilerinin Kişilik Tipleri İle Sanata Olan İlgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara. [Google Scholar]
 21. Taşkesen, O.(2014) Developinginterest in arts cale and determining the relation between personality type of teacher can didates and their interest in art, Educational Researchand Reviwers, 9(8). 216-226. DOI:10.5897/ERR 2014.1741 [Google Scholar]
 22. Yurtsever, H.(2009). Kişilik Özelliklerinin Stres Düzeyine Etkisi Ve Stresle Başa Çıkma Yolları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma.Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İzmir. [Google Scholar]