International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2017, Cil. 11(21) 72-79

İş doyumu, Meslektaş İlişkileri ve Okul İdaresi Desteği: Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma

Şükran Eser & Emine Ferda Bedel

ss. 72 - 79   |  Makale No: MANU-1712-11-0004.R2

Yayın tarihi: Haziran 15, 2017  |   Okunma Sayısı: 333  |  İndirilme Sayısı: 925


Özet

Bu araştırmada, iş doyumu, meslektaş ilişkileri algısı,  idareci desteği algısı ve bazı kişisel özellikler (hizmet yılı,  yaş, okulun bulunduğu yer ve eğitim düzeyi) arasındaki ilişkiler, okul öncesi öğretmenlerinden oluşan bir örneklem grubunda incelenmiştir. Araştırmaya Türkiye’nin batısındaki bir ilde görev yapmakta olan 138 öğretmen katılmıştır.  Araştırma bulguları, iş doyumu ile meslektaş ilişkileri algısı (r=.29, p<.01) ve idareci desteği algısı (r=.36, p<.01) arasında olumlu yönde anlamlı ilişkiler olduğuna işaret etmektedir. Ek olarak, meslektaş ilişkileri ve kişisel özelliklerden oluşan bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken olan iş doyumu üzerindeki etkisini inceleyen bir çoklu doğrusal regresyon analizi de uygulanmıştır. Bu analizin sonucuna göre, sadece meslektaş ilişkileri algısı ve idareci desteği algısı değişkenlerinin iş doyumunun anlamlı yordayıcıları olduğu görülmüştür. Bağımsız değişkenler birlikte iş doyumu puanlarındaki varyansın %17’sini açıklamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmenleri, iş doyumu, meslektaş ilişkileri, idareci desteği


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Eser, S. & Bedel, E.F. (2017). İş doyumu, Meslektaş İlişkileri ve Okul İdaresi Desteği: Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(21), 72-79.

Harvard
Eser, S. and Bedel, E. (2017). İş doyumu, Meslektaş İlişkileri ve Okul İdaresi Desteği: Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(21), pp. 72-79.

Chicago 16th edition
Eser, Sukran and Emine Ferda Bedel (2017). "İş doyumu, Meslektaş İlişkileri ve Okul İdaresi Desteği: Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 11 (21):72-79.

Kaynakça

  Altaş, S.T., & Çekmecelioğlu, H. T. (2015). Örgütsel adalet algısının iş tatmini, örgütsel bağlılık ve iş performansı üzerindeki etkileri: okul öncesi öğretmenleri üzerinde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(3), 421.
  Anghelache, V. (2014). Factors which determine the level of job satisfaction for kindergarten teachers. Preliminary Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 127, 47-52. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.210
  Bogler, R., & Nir, A. E. (2012). The importance of teachers' perceived organizational support to job satisfaction: What's empowerment got to do with it?. Journal of Educational Administration, 50(3), 287-306. DOI:10.1108/09578231211223310
  Boğa, Ç. (2010). İlköğretim okul yöneticilerinin liderlik davranış düzeylerinin öğretmenlerin iş doyumuna etkisi (Samsun ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
  Bowling, N. A., Khazon, S., Meyer, R. D., & Burrus, C. J. (2015). Situational strength as a moderator of the relationship between job satisfaction and job performance: A meta-analytic examination. Journal of Business and Psychology, 30(1), 89–104. DOI:10.1007/s10869-013-9340-7
  Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd edition). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
  Crossman, A., & Harris, P. (2006). Job satisfaction of secondary school teachers. Educational Management Administration & Leadership, 34(1), 29-46. DOI: 10.1177/1741143206059538
  Demirtaş, Z., & Alanoğlu, M. (2015). Öğretmenlerin karara katılımı ve iş doyumu arasındaki ilişki. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(2).83-100
  Green, A. M., & Muñoz, M. A. (2016). Predictors of new teacher satisfaction in urban schools. Journal of School Leadership, 26, 26, 92.
  Greenberg, J., & Baron, R.A. (1999). Behavior in Organizations. (7th ed.) New Jersey: Prentice Hall.
  Hall-Kenyon, K. M., Bullough, R. V., MacKay, K. L., & Marshall, E. E. (2014). Preschool teacher well-being: A review of the literature. Early Childhood Education Journal, 42(3), 153-162. DOI 10.1007/s10643-013-0595-4
  Hongying, S. (2007). Literature  review of teacher job satisfaction. Chinese Education & Society, 40(5), 11-16. doi:10.2753/CED 1061-1932400502
  Jorde-Bloom, P. (1988). Factors influencing overall job satisfaction and organizational commitment in early childhood work environments. Journal of Research in Childhood Education, 3(2), 107–122.
  Miles, W. L. (2010). Correlational study of leadership style and teacher job satisfaction in two Head Start programs. Yayınlanmamış doktora tezi, Capella University, Minneapolis, A.B.D.
  OECD. (2009). Overview of Country Results in TALIS1: Turkey. Paris: OECD. https://www.oecd.org/edu/school/43072807.pdf
  OECD. (2014). TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning, Executive Summary. Paris: OECD. https://www.oecd.org/edu/school/TALIS-2013-Executive-Summary.pdf
  Ostroff, C. (1992). The relationship between satisfaction, attitudes, and performance: An organizational level analysis. Journal of Applied Psychology, 77(6), 963.
  Özgün, Ö. (2005). The Relationship of Novıice Turkish Early Childhood Education Teachers? Professional Needs, Experiences, Effıicacy Beliefs, School Climate for Promoting Early Childhood Learning, and Job Satisfaction. Yayınlanmamış doktora tezi, Syracuse University, Syracuse, A.B.D.
  Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2009). Does school context matter? Relations with teacher burnout and job satisfaction. Teaching and Teacher Education, 25, 518–524. https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.12.006
  Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2010). Teacher self-efficacy and teacher burnout: A study of relations. Teaching and Teacher Education, 26(4), 1059-1069. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.11.001
  Stoeber, J., & Rennert, D. (2008). Perfectionism in school teachers: Relations with stressappraisals, coping styles, and burnout. Anxiety, Stress, & Coping, 21, 37-53.
  Şahin, H., & Dursun, A. (2009). Okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumları: Burdur örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 160-179.
  Tanrıverdi, H. T., & Paşaoğlu, S. (2014). Dönüşümcü liderlik, örgütsel adalet ve iş tatmini arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik okul öncesi öğretmenleri üzerinde bir araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(50), 274.
  Wright, T. A. 2006. The emergence of job satisfaction in organizational behavior: A historical overview of the dawn of job attitude research. Journal of Management History, 12(3): 262–277. https://doi.org/10.1108/17511340610670179
  Zigarelli, M. A. (1996). An empirical test of conclusions from effective schools research. The Journal of Educational Research, 90(2), 103-110.
  Zinsser, K. M., Christensen, C. G., & Torres, L. (2016). She's supporting them; who's supporting her? Preschool center-level social-emotional supports and teacher well-being. Journal of School Psychology, 59.