International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2012, Cil. 6(11) 31-38

Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İş/Çalışma Yaşam Kalitesi

Kazım Çelik & Erkan Tabancalı

ss. 31 - 38   |  Makale No: mjer.2012.004

Yayın tarihi: Haziran 01, 2012  |   Okunma Sayısı: 336  |  İndirilme Sayısı: 898


Özet

Bu çalışmanın amacı, özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş/çalışma yaşam kalitelerinin düzeylerini çeşitli bireysel değişkenlere göre belirlemektir. Çalışma verilerini elde etmek için Stamm (2005) tarafından geliştirilen, Yeşil vd. (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (Professional Quality Of Life Scale) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, İstanbul il merkezinde bulunan resmi özel eğitim kurumlarında (ilköğretim ve ortaöğretim okullarında) görev yapan 481 öğretmen oluşturmuştur. Verilerin analizinde, t-testi, ANOVA ve LSD testlerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, öğretmenlerde yüksek düzeyde mesleki tatmin, düşük düzeyde tükenmişlik ve eş duyum yorgunluğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin çalıştıkları kurum değişkenine göre, her üç alt boyutta da anlamlı farklılık belirlenmiştir. Mezun oldukları branş, yaş, öğrenim düzeyi ve medeni durum değişkenleri arasında anlamlı fark belirlenmemiştir. Öğretmenlerin kıdem değişkenine göre, mesleki tatmin ve tükenmişlik alt boyutlarında anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Öğretmenlerin çalıştıkları okuldaki kıdem değişkenine göre, eş duyum yorgunluğu alt boyutunda anlamlı farklılık belirlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre, tükenmişlik boyutunda anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Çocuk sahibi olma değişkenine göre de mesleki tatmin alt boyutunda anlamlı farklılık belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, özel eğitim okulları, iş/çalışma yaşam kalitesi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Celik, K. & Tabancali, E. (2012). Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İş/Çalışma Yaşam Kalitesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(11), 31-38.

Harvard
Celik, K. and Tabancali, E. (2012). Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İş/Çalışma Yaşam Kalitesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(11), pp. 31-38.

Chicago 16th edition
Celik, Kazim and Erkan Tabancali (2012). "Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İş/Çalışma Yaşam Kalitesi". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (11):31-38.

Kaynakça
 1. Aydın, İ., Çelik, Y., Uğurluoğlu, Ö. (2011). Sağlık personeli çalışma yaşam kalitesi ölçeği: geliştirilmesi, geçerliği ve güvenirliği. Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt 22, Sayı 2, Ekim 2011 [Google Scholar]
 2. Aydın, M. (1986). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Eğitim Araştırma Yayın Danışmanlık A.Ş. [Google Scholar]
 3. Demir, M. (2011). İşgörenlerin çalışma yaşamı kalitesi algılamalarının işte kalma niyeti ve işe devamsızlık ile ilişkisi. Ege Akademik Bakış, Temmuz 2011, Cilt:11, Sayı:3 ss.453-464 [Google Scholar]
 4. Davis, Keith, (1981). Human behavior at work, organizational behavior. 6d. McGraw Hill,. [Google Scholar]
 5. Divins, B., Guerriero, S.J., Snell, W.E. JR. And Livers, J. (1991). The hidden factor in early field experience: [Google Scholar]
 6. teachers perception of the quality of life at work. 28.06.2012 tarihinde www.eric.ed.gov adresinden erişildi. [Google Scholar]
 7. Ergen, A., Tanrıverdi Ö., Kumbasar, A., Arslan, E., Atmaca, D. (2010). Sağlık personelinin yaşam kalitesi üzerine kesitsel bir çalışma. Haseki Tıp Bülteni, http://web.ebschost.com. 02.Mayıs.2012 [Google Scholar]
 8. Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1980). Work redesign. Massachusetts: Addison-Wesley. [Google Scholar]
 9. Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 10. Kershaw, C., Blank, A.M., Bellon, J. And Brian, D. (1994). Teachers perceptions about their quality of school life according to their school settings, gender and years of teaching experience. www.eric.ed.gov. 28.06.2012 [Google Scholar]
 11. Korkmaz, G., Sadık, F. (2011).İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okul yaşam kalitesini algılama düzeylerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 10(1), 285-301, 2011. [Google Scholar]
 12. Küçükusta, D., (2007) Konaklama isletmelerinde is-yaşam dengesinin çalışma yasamı kalitesine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 13. Lowe, G.S. (2001) “Quality of Work-Quality of Life” Work/Life Balance and Employee Wellness Strategies Conference, Edmonton, 14 May 2001. 30 Mart 2011 tarihinde http://cprn.org/documents/2708_en.pdf adresinden erişildi. [Google Scholar]
 14. Mentz, K. (2001). Change and the quality of work-life of teachers in rural schools in south africa ED:451991 www.eric,ed.gov March,2011 [Google Scholar]
 15. Newstrom, J.W.; Davis, K. (1997). Organizational behavior: human behavior. At Work, Boston : Mc Graw Hill. [Google Scholar]
 16. Rethinam, S.G., Ismail, M. (2008). Constructs of quality of work life: A perspective of information and technology professionals. European Journal of Social Sciences,Volume 7, Number 1 (2008) [Google Scholar]
 17. Stamm, BH. (2011). Çalışanlar için yaşam kalitesi ölçeği Türkçe uyarlaması. 30 Mart 2011 tarihinde http://www.proqol.org/uploads/ProQol-IV_Turkish.pdf adresinden erişildi. [Google Scholar]
 18. Shain, M., Suurvali, H. (2001). Investing in comprehensive workplace health promotion. Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) and the National Quality Instituted (NQI). 30 Mart 2011 tarihinde www.healthyworkplacemonth.ca/archivepdf/investing.pdf adresinden erişildi. [Google Scholar]
 19. Şişman, M., Taşdemir, İ. (2008). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi [Google Scholar]
 20. Turunç, Ö., Tabak, A., Şeşen, H. Türkyılmaz, A. (2010). Çalışma yaşamı kalitesinin prosedür adaleti, iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisi. “İŞ, GÜÇ” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Nisan 2010, Cilt:12, Sayı:02 [Google Scholar]
 21. Yeşil, A., Ergün, Ü., Amasyalı, C., Er, F., Olgun, N.N., Aker, A.T. (2010). Çalışanlar için yaşam kalitesi ölçeği türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Noropsikiyatri Arşivi Dergisi, 47(2):111-117 [Google Scholar]
 22. Yücel, D., Erkut, H. (2003). Bilişim teknolojilerinin çalışma yaşam kalitesi üzerine etkisi. İTÜ Dergisi/D Mühendislik, Nisan 2003 Cilt:2, Sayı:2, 49-59 [Google Scholar]
 23. Zorba E, (2008). Yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite. 10Th. International Sports Sciences Congress. 82–85, Bolu. [Google Scholar]