International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2012, Cil. 6(11) 23-30

Üniversitede Çalışan İdari Personele Göre “Kayırmacılık”

Kazım Çelik & Ali Rıza Erdem

ss. 23 - 30   |  Makale No: mjer.2012.003

Yayın tarihi: Haziran 01, 2012  |   Okunma Sayısı: 267  |  İndirilme Sayısı: 839


Özet

Bu çalışmada Pamukkale Üniversitesinde görev yapan idari personele göre “kayırmacılık” araştırılmıştır. Verilerinin toplanmasında Asunakutlu ve Avcı (2010) tarafından Abdalla vd., (1998:564-566) ve Ford ve McLaughin (1985:57-61) çalışmalarından yararlanarak geliştirilen Nepotizm algısını ölçmeye yarayan ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Pamukkale Üniversitesinde çalışan idari personel oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturan akademik ve idari birimlerinde çalışan idari personel oranlı küme örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Örnekleme alınan 299 idari personele ulaşılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde “SPSS for Windows (Statistical Packages for Social Sciences)” paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın Sonucu olarak; Pamukkale Üniversitesi idari çalışanlarının, kayırmacılığın her üç boyutunun kurumlarında var olduğu algısına sahip oldukları söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Nepotizm, idari personel, terfide kayırmacılık, işlem kayırmacılığı, işe alma sürecinde kayırmacılık


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Celik, K. & Erdem, A.R. (2012). Üniversitede Çalışan İdari Personele Göre “Kayırmacılık”. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(11), 23-30.

Harvard
Celik, K. and Erdem, A. (2012). Üniversitede Çalışan İdari Personele Göre “Kayırmacılık”. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(11), pp. 23-30.

Chicago 16th edition
Celik, Kazim and Ali Riza Erdem (2012). "Üniversitede Çalışan İdari Personele Göre “Kayırmacılık”". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (11):23-30.

Kaynakça
 1. Abdalla, H. F., Maghrabi, A.S., Raggad, B.G. (1998). Assessing the perceptions of human resource managers toward nepotism, a cross-cultural study, International Journal of Manpower, 19(8), 554-570. [Google Scholar]
 2. Akgün, Sevgi Baydar. (2007). Yönetim etiği açısından seçilmiş ülke uygulamaları ışığında türkiye örneği. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara [Google Scholar]
 3. Aktan, Coşkun Can (1992), Politik yozlaşma ve kleptokrasi. 1980-1990 Türkiye Deneyimi, İstanbul: Alfa Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Aktan, Coşkun Can. (1994). Temiz toplum, temiz siyaset. İzmir: T Yayınları. [Google Scholar]
 5. Aktan, Coşkun Can. (1997). “Siyasal patoloji ve siyasal yozlaşma”, Yeni Türkiye Dergisi, 3-14,. [Google Scholar]
 6. Asunakutlu, T., Avcı U. (2010) Aile işletmelerinde nepotizm algısı ve iş tatmini ilişkisi üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (2), 93-109. [Google Scholar]
 7. Baydar, Tülay. (2004) yönetim etiği açısından ingiltere’deki kamu yönetimi uygulamaları. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara [Google Scholar]
 8. Berkman, Ümit (1983), Kamu yönetiminde yolsuzluk ve rüşvet. Ankara: TODAİE Yayını. [Google Scholar]
 9. Büte M. ve Tekarslan E. (2010). Nepotizm’in çalısanlar üzerine etkileri: aile isletmelerine yönelik bir saha araştırması. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2010, Cilt:6, Yıl:6, Sayı:1, 1:1-21 [Google Scholar]
 10. Büte, M. (2010) “Kayırmacılık algısı ile iş tatmini, olumsuz söz söyleme ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (36), 187-203 [Google Scholar]
 11. Büte, M. (2011) Kayırmacılığın çalışanlar üzerine etkileri ile insan kaynakları uygulamaları ilişkisi: Türk kamu bankalarına yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1): 383-404 [Google Scholar]
 12. Ford, R. ve McLaughin, F. (1985). "Nepotism", Personnel Journal, (pre-1986), 64, 57-61. [Google Scholar]
 13. Jandarma Okullar Komutanlığı (JOK) (2001). Jandarma etiği, meslek ahlakı. Ankara: Jandarma Okullar Komutanlığı Yayını [Google Scholar]
 14. Karasar, N. (2007) Bilimsel araştırma yöntemi. 17. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 15. Kayabaşı, Yeltekin. (2005). Politik yozlaşmaya çözüm olarak anayasal iktisat. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana. [Google Scholar]