International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2012, Cil. 6(11) 7-22

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Alternatif Harf Sıralamasıyla Bitişik Eğik Yazı Öğretimine İlişkin Görüşleri

Özlem Baş

ss. 7 - 22   |  Makale No: mjer.2012.002

Yayın tarihi: Haziran 01, 2012  |   Okunma Sayısı: 300  |  İndirilme Sayısı: 745


Özet

Araştırmada Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde alternatif harf sıralamasıyla bitişik eğik yazı eğitimi alan sınıf öğretmenliği öğrencilerinin yazı öğretimine ilişkin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Nitel ve nicel yaklaşımlar bir arada kullanılmış, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi esas alınmıştır. Araştırma bütüncül tek durum desenindedir. Araştırmanın katılımcıları “doğrulayıcı ve yanlışlayıcı örneklem” tanımlaması kapsamında belirlenen temalara ilişkin doğrulayıcı veya tam tersi açıklamalar ortaya koyabilecek 126 ikinci sınıf öğrencisidir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan temalarda katılımcılar yazı öğretimi açısından harf sıralamasının önemini, farklı öğretim tekniklerini, öğrencilerin yazım hatalarını ve diktenin geliştirici yönlerini detaylı açıklamışlardır. Katılımcılar İlköğretim 1-5 Türkçe Programında beş yıllık yazı eğitiminin ardından dik temel harflere geçilmesinin kabul edilemez olduğu belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Bitişik eğik yazı, alternatif ses/harf sıralaması, öğretmen eğitimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Bas, O. (2012). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Alternatif Harf Sıralamasıyla Bitişik Eğik Yazı Öğretimine İlişkin Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(11), 7-22.

Harvard
Bas, O. (2012). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Alternatif Harf Sıralamasıyla Bitişik Eğik Yazı Öğretimine İlişkin Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(11), pp. 7-22.

Chicago 16th edition
Bas, Ozlem (2012). "Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Alternatif Harf Sıralamasıyla Bitişik Eğik Yazı Öğretimine İlişkin Görüşleri". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (11):7-22.

Kaynakça
 1. Airasian, P. ve Gay, L. R. (2000) Educational research competencies for analysis and application. 6th edition. USA: Prentice-Hall Inc. [Google Scholar]
 2. Akyol, H. (2001). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. [Google Scholar]
 3. Akyol, H. (2005). İlk okuma yazma programı ve öğretimi, Eğitimde yansımalar VIII, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi. 93-108 [Google Scholar]
 4. Arkın, R. G. (1952). Öğretmen ansiklopedisi ve pedagoji sözlüğü. İstanbul: Osmanbey Mat. T.L.Ş [Google Scholar]
 5. Artut, K. ve Demir, H. (2007). Güzel yazı teknikleri ve öğretimi. 3. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 6. Babayiğit, Ö. (2012). İlk okuma yazma öğretimi ses temelli cümle yönteminde alternatif ses sıralamasının etkililiğinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde: Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD. [Google Scholar]
 7. Baş, Ö. (2006). Ses temelli cümle yöntemi ve bitişik eğik yazıyla okuma yazma öğretiminde alternatif harf sıralaması. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Kongresi Gazi Eğitim Fakültesi Bildiri Kitabı. Ankara: Kök Yayıncılık. (1) 215-224. [Google Scholar]
 8. Collins, A. B (2005). İlköğretim Türkçe programları pilot uygulama değerlendirmesi. Eğitimde Yansımalar VIII, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi. 220-230 [Google Scholar]
 9. Demir, G. K. (2003). İlköğretim birinci ve ikinci kademedeki öğrencilerin yazım hataları ve öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilileri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalı. [Google Scholar]
 10. Duran, E. (2009). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilileri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalı. [Google Scholar]
 11. Dunsmuir, S. M. (2001). The development of writing in four-to seven year old children: A longitudinal study. UK: Open University. Unpublished doctoral thesis ID: C808697. “search.proquest.com” adresinden 20.06.2012 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 12. Fletcher, B. E. (1997). The relationship between visual-motor development and handwriting in kindergarten children. USA:D’Youville College. Unpublished master's thesis ID:1383862. “search.proquest.com” adresinden 20.06.2012 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 13. Ferreiro, E. (1988). L’ écriture avant la lettre. Dans H. Sinclair (Ed.), La production de notationschez le jeune enfant. Paris: PUF, Collection Psychologie d’aujourd’hui. [Google Scholar]
 14. Forster, N. (1995) The analysis of company documentation. C. Cassell and G. Symon (Eds.), Qualitative methods in organizational research: Apractical guide. London: Sage. [Google Scholar]
 15. Graham, S., Berninger, V., Weintraub, N., Shafer, N. (1998). The development of handwriting fluency and legibility in grades 1 through 9. Journal of Educational Research, 92, 42-52. [Google Scholar]
 16. Güneri, M. (1966). Yazı kılavuzu. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 17. Güneş, F. (2007a). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. 1. Basım. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 18. Güneş, F. (2007b). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. 1. Basım. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Jobs, S.(12 Haziran 2005). Stanford üniversitesi mezuniyet töreni konuşması. “youtube.com” adresinden 04.06.2012 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 20. Karasar, N. (2002) Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yay. Ankara. [Google Scholar]
 21. Kimerer, K. L.(1986). Five decades of research in handwriting: recommendations for teaching (Language arts, pedagogy, penmanship) Unpublished doctoral thesis. ID: 8622041. USA: Arizona State University. “search.proquest.com” adresinden 20.06.2012 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 22. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar), Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi. [Google Scholar]
 23. MEB (1971). İlkokul programı. 3. Baskı. İstanbul: MEB Basımevi. [Google Scholar]
 24. Norton, D. E. (1993) The effective teaching of language arts. 4th ed. New York: NY Macmillan Publishing Co. [Google Scholar]
 25. Reason, R. ve Boote, Rene (2000) . Helping children with reading and spelling: A special needs manual. New York: Routledge. [Google Scholar]
 26. Rock, E. O. (1986). The effect of initial instruction in cursive and manuscript on children’s handwriting. Unpublished doctoral thesis ID: 8709338. USA: Rutgers The State University of New Jersey- New Brunswick. [Google Scholar]
 27. Rodgers, V. (2005). El yazınız hayatınızı değiştirebilir. (Çev. Serpil Demirci) Ankara: Elma Yayınevi. [Google Scholar]
 28. Rubin, D. (1985). Teaching elementary language arts. 3rd ed. New York: NY Holt Rine hart Winston. [Google Scholar]
 29. Sassoon, R. (1989). A practical guide to children’s handwriting. Britain: Thames and Hudson. [Google Scholar]
 30. Sönmez, M.(2006). Ses temelli cümle yönteminin uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim dalı. [Google Scholar]
 31. Trap- Porter, J., Cooper, J. O., Hill, D. S., Swisher, K. ve LaNunziata. (1984). D’Nealian and Zaner- Bloser manuscript alphabets and initial transition to cursive handwriting. Journal of Educational Research, 77(6), 343-345. [Google Scholar]
 32. Türk Dil Kurumu [TDK] yazım kılavuzu. (2009) Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. 26. Baskı. Ankara: Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü. [Google Scholar]
 33. Vassaf,H.B.(2003).Öğrenme yetersizliği. 2. Baskı. Ankara: MEB. [Google Scholar]
 34. Yıldırım, A ve Şimşek, H (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınları. [Google Scholar]
 35. Yin, K. R. (2002). Case study research design and methods.3th ed. USA: Sage Publications Inc. [Google Scholar]
 36. Weinfeld, R., Barners-Robinson L.,Jewelwer S., Shevitz, B.R. (2006). Smart kids with learning difficulties: overcoming obstacles and realizing. USA: Prufrock Press Inc. [Google Scholar]