International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2013, Cil. 7(13) 19-26

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematiksel Örüntü Becerilerinin İncelenmesi

Oğuz Serdar Kesicioğlu

ss. 19 - 26   |  Makale No: mjer.2013.003

Yayın tarihi: Haziran 01, 2013  |   Okunma Sayısı: 845  |  İndirilme Sayısı: 1620


Özet

Bu araştırmada okul öncesi dönem çocuklarının matematiksel örüntü becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmanın örneklemini seçilen beş anasınıfından toplam 100 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan, okul öncesi dönem çocuklarının örüntü becerilerini ölçmek için hazırlanan materyaller kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda: Örüntü testinin birinci boyutunun KR-20 güvenirlik katsayısı .85, ikinci boyutunun KR-20 güvenirlik katsayısı .83, üçüncü boyutunun KR-20 güvenirlik katsayısı .79, olarak saptanmıştır. Araştırmaların verileri 2011-2012 eğitim öğretim yılının mayıs ayında toplanmıştır. Veriler SPSS for Windows 15 programında analiz edilmiştir. Yüzde, frekans değerleri ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi dönemdeki çocukların örüntü becerilerinin yaşa göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde değişmediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, örüntü, matematik


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Kesicioglu, O.S. (2013). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematiksel Örüntü Becerilerinin İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(13), 19-26.

Harvard
Kesicioglu, O. (2013). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematiksel Örüntü Becerilerinin İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(13), pp. 19-26.

Chicago 16th edition
Kesicioglu, Oguz Serdar (2013). "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematiksel Örüntü Becerilerinin İncelenmesi". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (13):19-26.

Kaynakça
 1. Akman, B. (2002). Okul öncesi dönemde matematik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 244-248. [Google Scholar]
 2. Akman, B., Üstün, E., Güler, T. (2003). 6 yaş çocuklarının bilim süreçlerini kullanma yetenekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 11-14 [Google Scholar]
 3. Baroody, A. J., Coslick, R. T. (1998). Fostering children’s mathematical power–an investigative approach to K- 8 mathematics instruction. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. [Google Scholar]
 4. Blanton, M. ve Kaput, J. (2004). Elementary grades students’ capacity for functional thinking. In M. Jonsen Hoines ve A. Fuglestad (Eds), Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Vol. 2, s. 135– 142). Oslo. [Google Scholar]
 5. Bumin, A. (1993). Anaokulu eğitimi alan ve almayan 61-72 aylık çocukların sayı kavramlarındaki başarı düzeylerinin cinsiyete göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi. (yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Programı, Ankara. [Google Scholar]
 6. Burns, M. (2000). About teaching mathematics. A-K 8 research. 2nd ed-Sausaluto, California: Math Solutions Publication. [Google Scholar]
 7. Caferoğlu, C.Ş (1991). Anaokuluna devam eden 3-4-5 yaş çocuklarının renk ve büyüklük kavramlarının kavram bilgisi ve sözel ifade yönünden karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 8. Clements, D. H. (2001). Mathematics in the preschool. Teaching Children Mathematics, 7(5), pp. 270-275. [Google Scholar]
 9. Clemson, D., Clemson, W. (1994). Mathematics in the early years. London: Routledge. [Google Scholar]
 10. Ginsburg, H. P., Inoue, N. & Seo, K. H. (1999). Young children doing mathematics: Observations of everyday activities. In J. Copely (Ed.). Mathematics in the early years (pp.88-99). Reston, VA. National Council of Teachers of Mathematics. [Google Scholar]
 11. Ginsburg, H. P., Baron, J. (1993). Cognition: Young children’s construction of mathematics. In R. J.Jensen (Ed.), Research ideas for the classroom: Early childhood mathematics (pp. 3-21). New York: Macmillan. [Google Scholar]
 12. Güven,Y. (2000). 4-7 yaş grubu çocuklarda miktar tasarımının incelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitim Dergisi, 1 (2), 6. [Google Scholar]
 13. Heddens, J. W., & Speer, W. R. (2001). Today’s mathematics concepts and classroom methods. New York:John Wiley and Sons. [Google Scholar]
 14. Herbert, K., Brown, R.H. (1997). Patterns as tools for algebraic reasoning. Teaching Children Mathematics, 3, 123- 128. [Google Scholar]
 15. Jinchul, J. (2004). Analysis of the factors and the roles of hrd in organizational learning styles as identified by key informants at selected corporations in the republic of Korea. (Unpublished Doctoral Dissertation). Amerika: Texas A&M University. Major Subject: Educational Human Resource Development. [Google Scholar]
 16. Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi (9. Baskı). Nobel Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 17. Karataş, Ş. (1996). Özel ve resmi anaokullarına devam eden 5-6 yaş grubundaki çocukların bazı sayı kavramlarına ait becerilerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 18. Maccallum, Robert C., Keith F. Widaman, Shaobo Zhang, Sehee Hong. (1999). Sample size in factor analysis. Psychological Methods, 4(1).84-99. [Google Scholar]
 19. NCTM, (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston , VA : Author Palabıyık, U., Akkuş İspir, O. (2011). Örüntü temelli cebir öğretiminin öğrencilerin cebirsel düşünme becerileri ve matematiğe karşı tutumlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 30 (Temmuz 2011/II), ss. 111-123. [Google Scholar]
 20. Steen, L. A. (Ed.) (1990). On the shoulders of giants: New approaches to numeracy. Washington DC: National Academy Press. [Google Scholar]
 21. Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Seçkin Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 22. Tanışlı, D., Yavuzsoy Köse, N. (2011). Lineer şekil örüntülerine ilişkin genelleme stratejileri: görsel ve sayısal ipuçlarının etkisi. Eğitim ve Bilim, 36, 160. [Google Scholar]
 23. Ürkün, M. (1992). Okul öncesi dönemde 4-5 yaşlardaki çocuklara uygulanan matematiksel kavramlara dayalı destekleyici eğitim modelinin yaş ve cinsiyete göre etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 24. Yıldırım, B. (2010). Örüntü ve fonksiyon. (Ed. Berrin Akman). Okul öncesi matematik eğitimi. PegemA Yayıncılık, ANKARA. [Google Scholar]
 25. Warren, E. ve Cooper, T. (2006). Using repeating patterns to explore functional thinking. Australian Primary Mathematics Classroom, 11(1), 9-14. [Google Scholar]
 26. Waters, J (2004) Mathematical patterning in early childhood settings In I Putt, R Faragher&MMclean (Eds) Mathematics Education for the Third millennium: Towards 2010 (Proceedings of the 27 th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, Townsville,Vol2, (pp:565-572), Sydney:MERGA http://www.merga.net.au/documents/RP682004.pdf adresinden 02.03.2012 tarihinde alınmıştır. [Google Scholar]