International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2013, Cil. 7(13) 11-18

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

İhsan Seyit Ertem

ss. 11 - 18   |  Makale No: mjer.2013.002

Yayın tarihi: Haziran 01, 2013  |   Okunma Sayısı: 346  |  İndirilme Sayısı: 826


Özet

Bu araştırmanın amacı, Sınıf Öğretmenliği Özel Alan Yeterliklerine ilişkin sınıf öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi ve önerilerinin belirlenmesidir. Bu çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Nicel araştırma yöntemi olarak tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Ayrıca nitel araştırma tekniği olarak odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarından araştırmacı tarafından uyarlanan “Sınıf Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri Ölçeği” aracılığıyla veriler toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gazi Eğitim Fakültesinden 211 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Odak grup görüşmelerine 12 öğretmen adayı katıldı. Araştırma sonucu, sınıf öğretmeni adayları özel yeterlik alanlarıyla ilgili eleştiri ve önerilerini açıklamalarına rağmen, görüşlerinin genellikle olumlu olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni adayı, öğretmenlik mesleği yeterlikleri, özel alan yeterlikleri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ertem, I.S. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(13), 11-18.

Harvard
Ertem, I. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(13), pp. 11-18.

Chicago 16th edition
Ertem, Ihsan Seyit (2013). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (13):11-18.

Kaynakça
 1. Boyd, D., Lankford, H., Loeb, S., Rockoff, J. ve Wyckoff, J. (2007). The narrowing gap in New York City teacher qualifications and its implications for student achievement in high poverty schools [New York şehrindeki oğretmenlerin nitelik farklılıklarının azaltılması ve bunun yoksul bölgelerdeki öğrenci başarısı üzerine etkisi]. Washington, DC: National Center for the Analysis of Longitudinal Data in Education Research. [Google Scholar]
 2. Coşkun, E., Özer, B. ve Tiryaki, E. N. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının özel alan yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(27), 123-136. [Google Scholar]
 3. Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement [Öğretmen kalitesi ve öğrenci başarısı]. Educational Policy Analysis Archieves, 8(1). 17 Aralık 2012 tarihinde http://epaa.asu.edu/epaa/v8n1 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 4. Darling-Hammond, L. (2010). Teacher education and the American future [Öğretmen eğitimi ve Amerika’nın geleceği]. Journal of Teacher Education, 61(1-2), 35-47. [Google Scholar]
 5. Darling-Hammond, L. ve Bransford, J. (2005). Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. [Öğretmenleri değişen dünyaya hazırlamak: Öğretmenlerin öğrenmesi ve yapması gerekenler]. San Francisco: Jossey-Bass. [Google Scholar]
 6. Hacıömeroğlu, G. ve Şahin, C. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının uygulama öğretmenleri hakkındaki ozel alan yeterlikleri algısı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 473-486. [Google Scholar]
 7. Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. (21.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 8. Maltepe, S. (2011). Türkçe öğretmen adaylarının özel alan yeterliklerine sahip olma durumlarına ilişkin görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 1868-1877. [Google Scholar]
 9. MEB (2008). Öğretmenlik yeterlikleri, öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Ankara: MEB Yayınları. [Google Scholar]
 10. TED (2009). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: TED Yayınları. [Google Scholar]
 11. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6.Baskı). Ankara: Seckin Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Zeichner, K. M. (1993). Tradations of practice in U.S. preservice teacher education programs [Birleşik Devletler öğretmen eğitimi programlarındaki uygulama gelenekleri]. Teaching and Teacher Education, 9(1), 1-13. [Google Scholar]