International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2016, Cil. 10(19) 1-16

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretme-Öğrenme Anlayışları ve Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışları Arasındaki İlişkiler

Necla EKİNCİ

ss. 1 - 16   |  Makale No: mjer.2016.001

Yayın tarihi: Eylül 20, 2016  |   Okunma Sayısı: 585  |  İndirilme Sayısı: 1085


Özet

Bu çalışmanın temel amacı sınıf öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışı tercihleri ve öğrenen özerkliğini destekleyici davranışları arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Muğla ili Menteşe ilçesinde görev yapmakta olan 162 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Öğretme-Öğrenme Anlayışları Ölçeği ile Öğrenen Özerkliğini Destekleme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, t test, ANOVA, Kruskal Wallis H-Test, Mann Whitney U- Test ve Pearson's r kullanılmıştır. Araştırmanın temel sonuçları şöyle sıralanabilir: (1) Öğretmenler yapılandırman anlayışını yüksek düzeyde tercih etmektedirler. (2) Öğretmenler geleneksel anlayışı düşük düzeyde tercih etmektedirler. (3) Öğretmenler öğrenen özerkliğini destekleyici davranışları çoğu zaman sergilemektedirler. (4) Sınıf öğretmenlerinin yapılandırman öğretme-öğrenme anlayışı tercihleri ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasında olumlu yönde ve orta düzeyde ilişki vardır. (5) Öğretmenlerin yapılandırman öğrenme anlayışı tercihleri ile geleneksel öğrenme anlayışı tercihleri arasında düşük düzeyde ters yönlü ilişki bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yapılandırmacı öğretme-öğrenme, geleneksel öğretme-öğrenme, öğrenen özerkliği, sınıf öğretmeni


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
EKINCI, N. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretme-Öğrenme Anlayışları ve Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışları Arasındaki İlişkiler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(19), 1-16.

Harvard
EKINCI, N. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretme-Öğrenme Anlayışları ve Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışları Arasındaki İlişkiler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(19), pp. 1-16.

Chicago 16th edition
EKINCI, Necla (2016). "Sınıf Öğretmenlerinin Öğretme-Öğrenme Anlayışları ve Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışları Arasındaki İlişkiler". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 10 (19):1-16.

Kaynakça
 1. Akça, S. (2007). İlköğretim 5. sınıf 2005 matematik programının öğretmen yönetici ve ilköğretim müfettişleri görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Afyonkarahisar ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 2. Akçil, M. & Oğuz, A. (2015). Fen bilgisi öğretmenlerinin öz yeterlik inancı ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies, 10(11), 1-16. [Google Scholar]
 3. Alkın-Şahin, S., Tunca, N. & Oğuz, A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini ve eleştirel düşünmeyi destekleme davranışları. Route Educational and Social Science Journal, 2(1), 161-178. [Google Scholar]
 4. Anagün, S. Ş., Yalçınoğlu, P. & Ersoy, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi öğretme-öğrenme sürecine ilişkin inançlarının yapılandırmacılık açısından incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 1-16. [Google Scholar]
 5. Anıl, D. & Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 44-61. [Google Scholar]
 6. Assor, A., Kaplan, H. & Roth, G. (2002). Choice is good, but relevance is excellent: Autonomy-enhandng and suppressing teacher behaviours predicting students' engagement in schoolwork. British Journal of Educational Psychology, 72(2), 261-278. [Google Scholar]
 7. Atasoy, Ş. & Akdeniz, A. R. (2006). Yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun geliştirilen çalışma yapraklarının uygulama sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 170(35), 157-173. [Google Scholar]
 8. Aydın, Ö., Tunca, N., & Şahin, S. A. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1331-1346. [Google Scholar]
 9. Aydogdu, B. & Selanik-Ay, T. (2016). Determination of teacher characteristics which support constructivist learning environments. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 63, 293-310. [Google Scholar]
 10. Aykan, A. (2014). Ortaokul öğretmenlerinin yapılandırması yaklaşım ile ilgili yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. [Google Scholar]
 11. Aypay, A. (2011). Öğretme ve öğrenme anlayışları ölçeği'nin Türkiye uyarlaması ve epistemolojik inançlar ile öğretme ve öğrenme anlayışları arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 7-29. [Google Scholar]
 12. Baş, G. (2015). Öğretmenlerin eğitim felsefesi inançları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim,40(182), 111-126. [Google Scholar]
 13. Baş,G. & Beyhan, Ö. (2013). Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ile öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1,14-26. [Google Scholar]
 14. Benson, P. (2001). Teaching and researching autonomy in language learning. Harlow: Longman/Pearson Education. [Google Scholar]
 15. Brooks, J. G. & Brooks, M. G. (1999). In search of understanding: The case for constructivist classrooms. Alexandria, VA: Association     for     Supervision and            Curriculum          Development. [Google Scholar]
 16. http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/9173/mod resource/content/1/In%20Search%20of%20Understanding.pdf. [Google Scholar]
 17. Bukova-Güzel, E. & Aklan, H. (2005). Yeniden yapılandırılan ilköğretim programı pilot uygulamasının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5, 385-420. [Google Scholar]
 18. Büyüköztürk, Ş.(2003). Sosyal bilimler için veri analizi (Geliştirilmiş 3. Baskı). Ankara: Pagem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Chan, K. W. & Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20, 817-831. [Google Scholar]
 20. Chan, V. (2001). Readiness for learner autonomy: what do our learners tell us? Teaching in Higher Education, (6), 4. [Google Scholar]
 21. Cheng, M. M., Chan, K. W., Tang, S. Y. & Cheng, A. Y. (2009). Pre-service teacher education students' epistemological beliefs and their conceptions of teaching. Teaching and Teacher Education, 25(2), 319-327. [Google Scholar]
 22. Coşkun, K. (2012). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin yapılandırmacı yöntem yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 266-276. [Google Scholar]
 23. Çiftçi, S., Sünbül, A. M. & Köksal, O. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş mevcut programa ilişkin yaklaşımlarının ve uygulamalarının değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 281-295. [Google Scholar]
 24. Deci, E. L., Nezlek, J. & Sheinman, L. (1981). Characteristics of the rewarder and intrinsic motivation of the rewardee. Journal of Personality and Social Psychology, 40, 1-10. [Google Scholar]
 25. Demirel, Ö. (2005). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegema Yayıncılık. [Google Scholar]
 26. Dickinson, L. & Wenden, A. (1995). Autonomy, self-direction and self-access in language teaching and learning, Special Issue of System, 23( 2), 151-164. [Google Scholar]
 27. Duffy, T. & Cunningham, D. (1996). Constructivism: Implications for the design and delivery of instruction. Handbook of research for educational Communications and technology,                                                                                                                 170-198. [Google Scholar]
 28. http://www.aect.org/edtech/ed1/pdf/07.pdf. [Google Scholar]
 29. Emir, S. & Kanlı, E. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin öğrencilerini motive etme biçimlerinin incelenmesi. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2009-2), 63-79. [Google Scholar]
 30. Engin, G. & Daşdemir, İ. (2015). Sınıf öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International Journal ofSocial Science, 33, 425-432. [Google Scholar]
 31. Ergür, D. O. (2010). Öğrenen özerkliğinin kazandırılmasında öğretmenin rolü. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 11-13 November, Antalya-Turkey. [Google Scholar]
 32. Fenner, A. B. (2003). Learner autonomy. Thematic Collections: Presentation and Evaluation of Work Carried Out by ECMLfrom 1995-1999,383, 25. [Google Scholar]
 33. Gray, A. (1997). Contructivist teaching and learning. SSTA Research Centre Report, 97-07. [Google Scholar]
 34. Güvenç, E. & Güvenç, H. (2014). İlköğretim matematik ile fen ve teknoloji öğretmenlerinin sınıf yönetim biçemleri ve özerklik desteği algıları. NWSA-Education Sciences, 9(3), 311-322. [Google Scholar]
 35. Güvenç, H. (2011). Sınıf öğretmenlerinin özerklik destekleri ve mesleki özyeterlik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(1), 99-116. [Google Scholar]
 36. Hardre, P. L., & Reeve, J. (2003). A motivational model of rural students' intentions to persist in, versus drop out of high school. Journal of Educational Psychology, 95, 347-356. [Google Scholar]
 37. Holec, H. (1981). Autonomy in foreign language learning. Oxford: Pergamon. [Google Scholar]
 38. Honebein, P. C. (1996). Seven goals for the design of constructivist learning environments. Constructivist learning environments: Case studies in instructional design, 11-24. [Google Scholar]
 39. Isikoglu, N., Basturk, R. & Karaca, F. (2009). Assessing in-service teachers' instructional beliefs about student- centered education: A Turkish perspective.Teaching and Teacher Education, 25(2), 350-356. [Google Scholar]
 40. İnal, K. (1992). Bazı paradigmalarda eğitim ve özgürlük ilişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(2), 795-820. [Google Scholar]
 41. İnal, K. (1992). Bazı paradigmalarda eğitim ve özgürlük ilişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(2), 795-820. [Google Scholar]
 42. Karacığa, S. (2008). Öğretmenlere göre yapılandırmacı ilköğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 43. Karaşahin, A. & Kahyaoğlu, H. (2011). İlköğretim birinci kademe fen ve teknoloji dersine giren 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme modeli konusunda yeterliklerinin incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, 27-30 Haziran, Niğde. [Google Scholar]
 44. Kember, D. (1997). A reconceptualisation of the research into University academics' conceptions of teaching. Learning and instruction, 7(3), 255-275. [Google Scholar]
 45. Kurtdede-Fidan, N. (2010). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımın gerektirdiği niteliklere sahip olma düzeylerinin değerlendirilmesi (Afyonkarahisar ili örneği). Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 46. Little, D. (1991). Learner Autonomy 1: Definitions, Issues and Problems. Dublin: Authentik. [Google Scholar]
 47. Little, D. (1995). Learning as dialogue: The dependence of learner autonomy on teacher autonomy. System, 23(2), 175-181. [Google Scholar]
 48. Oğuz, A. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik değerleri ile öğretme ve öğrenme anlayışları. Değerler Eğitimi Dergisi, 9(22), 139-160. [Google Scholar]
 49. Oğuz, A. (2013 a). Öğretmenlerin öğrenen özerkliğinin desteklenmesine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 10(1), 1273-1297. [Google Scholar]
 50. Oğuz, A. (2013). Öğrenen özerkliğini destekleme ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2177-2194. [Google Scholar]
 51. Oğuz, A., Altınkurt, Y., Yılmaz, K. & Hatipoğlu, S. (2014). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki. Turkish Journal ofEducational Studiess, 1(1), 22-51. [Google Scholar]
 52. Özenç, M. & Doğan, C. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmaca yaklaşım yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 67-83. [Google Scholar]
 53. Özkal, N. & Demirkol, A.Y. (2014). Öğrenen özerkliğinin desteklenmesinin gerekliliğine ve sergilenmesine ilişkin öğretmen görüşleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 9(3), 293-310. [Google Scholar]
 54. Pecore, J. L. (2013). Beyond beliefs: Teachers adapting problem-based learning to preexisting systems of practice. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 7(2), 6-26. [Google Scholar]
 55. Sert, N. (2007). Öğrenen özerkliğine ilişkin bir ön çalışma. İlköğretim Online, 6(1), 180-196. [Google Scholar]
 56. Shermila, A.J. (2013). Constructivist Teaching and Learning. http://www.academia.edu/7728771/ Constructivist_Teaching_and_Learning. [Google Scholar]
 57. Sünbül, A.M., Kesici, Ş., Üre, Ö. & Bozgeyikli, H. (2003). Öğrencileri motive etme ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Malatya, İnönü Üniversitesi. [Google Scholar]
 58. Uçgun, D. (2013). Türkçe Öğretmenlerinin öğrencileri motive etme düzeyleri ile ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 449-460. [Google Scholar]
 59. Wang, H. (2014). Learner autonomy based on constructivism learning theory. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering,8(5), 1552-1554. [Google Scholar]
 60. Yanpar-Yelken., Üredi, L., Tannseven, I. & Kılıç, F. (2010). İlköğretim müfettişlerinin yapılandırmaca program ile öğretmenlerin yapılandırmaca öğrenme ortamı oluşturma düzeylerine ilişkin görüşleri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 31-46. [Google Scholar]
 61. Yılmaz, K., Oğuz, A. & Altınkurt, Y. (2016). Öğretmenlerin liderlik davranışları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. DOI:10.16986/HUJE.2016016394. [Google Scholar]