International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 15(38) 74-85

Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerinin Belirlenmesi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Gonca Keser

ss. 74 - 85   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2021.424.4   |  Makale No: mjer.2021.004

Yayın tarihi: Aralık 30, 2021  |   Okunma Sayısı: 115  |  İndirilme Sayısı: 385


Özet

21. yüzyıldaki teknolojik ve toplumsal gelişmeler ile birlikte bireylerin çağa ayak uydurmaları için sahip olması gereken beceriler de değişime uğramıştır. Bireylere 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında öğretmenler önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla, öğretmenlerin hizmet öncesi dönemden itibaren bu becerilere sahip olması gerekmektedir. 21. yüzyıl becerileri temel alan lisans programlarının bu amacı ne düzeyde gerçekleştiğinin belirlenmesi ve bu becerilerin düzeylerini belirleyen değişkenlerin belirlenmesi gelecekte eğitimcilerin, politikacıları ve bilim insanlarına yardımcı olacaktır. Buradan hareketle bu çalışma ile fen bilimleri ve matematik öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerini belirlemek ve cinsiyet, sınıf düzeyi, yerleşim yeri değişkenleri açısından 21. yüzyıl becerilerinin düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, betimsel tarama ve nedensel karşılaştırma araştırma modelleri ile yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcıları, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2019-2020 güz yarıyılında öğrenim gören 143 fen bilimleri ve matematik öğretmen adayıdır. Araştırmada veriler Çok Boyutlu 21. yüzyıl Becerileri Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine orta düzeyde sahip olduklarını düşündükleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerine ilişkin kendilerini yetersiz, girişimcilik ve inovasyon becerileri, bilgi ve teknolojileri okuryazarlığı becerilerine ilişkin kendilerini yeterli nitelendirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerilerinin sınıf düzeyi, cinsiyet ve yerleşim yerleri açısından anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: 21. Yüzyıl becerileri, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Matematik Öğretmen Adayları


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Keser, G. (2021). Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerinin Belirlenmesi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(38), 74-85. doi: 10.29329/mjer.2021.424.4

Harvard
Keser, G. (2021). Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerinin Belirlenmesi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(38), pp. 74-85.

Chicago 16th edition
Keser, Gonca (2021). "Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerinin Belirlenmesi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 15 (38):74-85. doi:10.29329/mjer.2021.424.4.

Kaynakça
 1. Ablak, S. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sahip oldukları 21. yüzyıl becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Tarih Okulları Dergisi48, 3316-334. http://dx.doi.org/10.29228/Joh.45167 [Google Scholar]
 2. Alkış, M. (2020). Üniversite öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimler Anabilim Dalı, Konya. [Google Scholar]
 3. Baykul, Y. ve Güzeller, C. O. (2014). Sosyal bilimler için istatistik: SPSS uygulamalı (2. Baskı). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 4. Çevik, M. & Şentürk C. (2019). Multidimensional 21th century skills scale: Validity and reliability study. Cypriot Journal of Educational Sciences. 14(1), 11-28. Doi: 10.18844/cjes.v14i1.3506 [Google Scholar]
 5. Engin, A. O. ve Korucuk, M. (2021). Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2), 1081- 1119. [Google Scholar]
 6. Erdem Keklik, D. (2016). Value orientations of candidate teachers in knowledge society. Eurasian Journal of Educational Research, 66, 355-372. dx.doi.org/10.14689/ejer.2016.66.20 [Google Scholar]
 7. Field, A. (2009). Discopering Statistics Using SPSS (Third Edition). Sage Publications. [Google Scholar]
 8. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill. [Google Scholar]
 9. Finnish National Board of Education (2018). Compulsory education in Finland. Finnish National Board of Education Publications. [Google Scholar]
 10. Göktepe-Yıldız, Sevda. Lise öğrencilerinin 21.yüzyıl becerilerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi. Ulakbilge, 51, 884–897. doi: 10.7816/ulakbilge-08-51-02 Ö [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Gürsoy, G. (2021). Digital storytelling: Developing 21st century skills in science education. European Journal of Educational Research, 10(1), 97-113. https://doi.org/10.12973/eu-jer.10.1.97 [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Gürültü, E., Aslan, M. ve Alcı, B. (2020). Ortaöğretim öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri kullanım yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(4), 780-798. doi: 10.16986/HUJE.2019051590 [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Kalemkuş, F. ve Bulut Özek, M. (2021). 21. yüzyıl becerileri konusunda araştırma eğilimleri: 2000-2020 (ocak ayı). Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 878-900. [Google Scholar]
 14. Kalkınma Bakanlığı (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014–2018), Ankara. http://ekutup.dpt.gov.tr/plan10.pdf (16 Eylül 2017 tarihinde erişim sağlanmıştır). [Google Scholar]
 15. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplum Dairesi Başkanlığı. (2015). 2015-2018 Bilgi toplumu stratejisi ve eylem planı. http://www.bilgitoplumustratejisi.org/download/docfile/8a9481984680deca014b ea4232490005 adresinden alındı. [Google Scholar]
 16. Karakaş, M. M. (2015). Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimlerine Yönelik 21.Yüzyıl Beceri Düzeylerinin Ölçülmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 17. Kırtak Ad, V. N. (2017). Tam stüdyo modelinin fen bilgisi öğretmen adaylarının kavramsal anlamaları ile sosyal duygusal öğrenme, sorgulama ve bilimsel süreç becerilerine etkisi: Akışkanlar mekaniği örneği. (Yayınlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. [Google Scholar]
 18. Ledward, B. C., & Hirata, D. (2011). An overview of 21st century skills. Summary of 21st century skills for students and teachers, by pacific policy research center. Honolulu: Kamehameha Schools-Research & Evaluation. [Google Scholar]
 19. Loverude, M., Gonzales, B., & Nanes, R. (2011). Inquiry-based course in physics and chemistry for preservice K-8 teachers. Phys. Rev. ST Phys. Educ. Res. , 7, 010106, 1–18. [Google Scholar]
 20. Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Öğretmen strateji belgesi 2017-2023. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. [Google Scholar]
 21. Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Fen Bilimleri Öğretim Programı. www.meb.gov.tr adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 22. National Research Council. (2016). Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century. National Academies Press [Google Scholar]
 23. Orhan-Göksün, D. ve Kurt, A. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 42(190). DOI: 10.15390/EB.2017.7089. [Google Scholar]
 24. Pallant, J. (2013). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows (4th ed.). Open University Press. [Google Scholar]
 25. Partnership for 21st Century Learning. (tarih yok). P21 Framework Definitions. Retrieved from http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_New _Logo_2015.pdf. [Google Scholar]
 26. Pehlivan, K. B. (2005). Öğretmen adaylarının iletişim becerisi algıları üzerine bir çalışması. İlköğretim Online, 4 (2), 17-23. [Google Scholar]
 27. Seckin Kapucu, M., & Yurtseven Avci, Z. (2020). The digital story of science: Experiences of pre-service science teachers. Journal of Education in Science, Environment and Health, 6(2), 148-168. https://doi.org/ jeseh.689444 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. Stohlmann, M., Moore, T., & Roehrig, G. (2012). Considerations for Teaching Integrated FTMM education. Journal of Pre-College Engineering, 2(1), 28-34. [Google Scholar]
 29. Tan-Şişman, G. ve Karsantık, Y. (2017). An investigation of the curriculum development process in Singapore and Turkey regarding administrative structure and reforms [Singapur ve Türkiye’de program geliştirme süreçlerinin yönetsel yapı ve reformlar açısından incelenmesi]. 26.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. Antalya, 20-23 Nisan, 2017. Ocak 2018 tarihinde http://2017.ices-uebk.org/dosyalar/files/ices2017 ozetkitabi_ v1.pdf adresinden erişildi. [Google Scholar]