International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 15(38) 29-53

Organik Gıda Boyası Üreterek Periyodik Tablo Oluşturalım Etkinliğiyle Özel Yetenekli Öğrencilerin Akıl Yürütme Stillerinin İncelenmesi

Güliz Kaymakcı, Volkan Duran & Ayşe Sena Engin

ss. 29 - 53   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2021.424.2   |  Makale No: MANU-2110-28-0001.R1

Yayın tarihi: Aralık 30, 2021  |   Okunma Sayısı: 160  |  İndirilme Sayısı: 342


Özet

Bu çalışmada, özel yetenekli ortaokul öğrencilerinin fen etkinliklerinde organik boya kullanımına yönelik kavramsal değişimleri ile akıl yürütme stilleri incelenmiştir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılarak, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Muğla iline bağlı BİLSEM’de öğrenim görmekte olan dört kız ve altı erkek öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada; gıdalardan organik boya elde edilmesi, organik boyaların kullanılmasının önemi ve periyodik tablo ile ilgili olarak gerçekleştirilen eğitimin öğrencilerde hangi boyutlarda ve ne düzeyde bir kavramsal değişime yol açtığı, öğrencilerin akıl yürütme stillerinin belirlenmesi ve öğrencilerin gıdalarda organik boya kullanımına ilişkin görüşlerinin anlaşılması amaçlanmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Özel Yetenekli Öğrenci Görüşme Protokolü” ile toplanarak, “Akıl Yürütme Stili Modeli”ne göre oluşturulan boyutlara yerleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler incelendiğinde kavramsal değişimin en fazla periyodik tablodaki elementlerin sınıflandırmasına yönelik olan sorularda olduğu, organik boyaların gıda üretiminde kullanımı ile ilgili sorularda ise daha az kavramsal değişim gerçekleştiği görülmektedir. Öğrencilerin etkinlik öncesinde sıklıkla nedensel, etkinlik sonrasında ise ereksel akıl yürütme stillerini kullanma yöneliminde oldukları görülmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin, organik boya kullanımına yönelik görüşlerinde ise hem ön testte hem de son testte spesifik cevaplar yerine genel cevaplara odaklandıkları, etkinlik sonrasında sağlık ve organik gıda boyası kullanımı hususunda daha net ve doğru cevaplar verdikleri belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda özel yetenekli öğrencilere verilecek eğitimde farklı akıl yürütme stillerini kullanabilecekleri, kavramsal değişimlerinin hızlı olmasına yönelik ve öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ihtiyacı olduğu önerileri getirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Özel yetenekli öğrenci, Akıl yürütme stili, Organik gıda boyası, Periyodik tablo


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Kaymakci, G., Duran, V. & Engin, A.S. (2021). Organik Gıda Boyası Üreterek Periyodik Tablo Oluşturalım Etkinliğiyle Özel Yetenekli Öğrencilerin Akıl Yürütme Stillerinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(38), 29-53. doi: 10.29329/mjer.2021.424.2

Harvard
Kaymakci, G., Duran, V. and Engin, A. (2021). Organik Gıda Boyası Üreterek Periyodik Tablo Oluşturalım Etkinliğiyle Özel Yetenekli Öğrencilerin Akıl Yürütme Stillerinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(38), pp. 29-53.

Chicago 16th edition
Kaymakci, Guliz, Volkan Duran and Ayse Sena Engin (2021). "Organik Gıda Boyası Üreterek Periyodik Tablo Oluşturalım Etkinliğiyle Özel Yetenekli Öğrencilerin Akıl Yürütme Stillerinin İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 15 (38):29-53. doi:10.29329/mjer.2021.424.2.

Kaynakça
 1. Almeida, D. (2000). A survey of mathematics undergraduates interaction with proof: some implications for mathematics education. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 31(6), 53-60. [Google Scholar]
 2. Arnaudin, M. W ve Mintzes, J. J. (1985). Students alternative conceptions of the human circulatory system: across age study. Science Education, 69(5), 721–733. [Google Scholar]
 3. Bayık, F. (2019). Aristoteles ve Descartes bağlamında akıl ve zekâ kavramlarının farkları, kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 18, 172-187. doi:10.20981/kaygi.529827. [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (14. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 5. Cho, H., Khale, J. B. ve Nordland, F. H. (1985). An investigation of high school textbooks as source of misconception and difficulties in genetics and some suggestion for teaching genetics. Science Education, 69, 707–719. [Google Scholar]
 6. Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2. Baskı). USA: SAGE Publications. [Google Scholar]
 7. Duran, V. (2019). Öğretmen adaylarının akıl yürütme stilleri, bilişsel çarpıtmaları ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi: ondokuz mayıs üniversitesi eğitim fakültesi örneği (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 8. Duran, V. ve Eki̇ci̇, G. (2020). Investigation of reasoning styles and causal attributions for success of teacher candidates. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Eğitim ve Toplum Özel Sayısı, 5483-5507. doi:10.26466/opus.779768. [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Duran, V. ve Özer, B. (2017). Investigation of the reasoning styles of the university students, Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 37-61. [Google Scholar]
 10. Gottfredson, L. S. (1997). Mainstream science on intelligence: An editorial with 52 signatories, history and bibliography. Intelligence, 24(1), 13–23.  [Google Scholar]
 11. Gültekin, F. (2013). Ortaöğretimde tarih derslerinin öğrencilerin akıl yürütmeleri üzerindeki etkisi  (Aksaray ili örneği) (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 12. Hewson, M. G. ve Hewson, P. W. (1983). Effect of instruction using students prior knowledge and conceptual change strategies on science learning. Journal of Research in Science Teaching, 20(8), 731-743. [Google Scholar]
 13. Karakuyu, Y. ve Tüysüz, C. (2011). Elektrik konusunda kavram yanılgıları ve kavramsal değişim yaklaşımları, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 867-890. [Google Scholar]
 14. Karatepe, T. U. ve Ekerbiçer, H. Ç. (2017). Gıda katkı maddeleri. Sakarya Tıp Dergisi, 7(4), 164-167. [Google Scholar]
 15. Kayser, D. (2010). The place of logic in reasoning, Logica Universalis, 4(2), 225-239. [Google Scholar]
 16. Magnani, L. (2009). Abductive cognition: The epistemological and eco-cognitive dimensions of hypothetical reasoning. Berlin: Springer.  [Google Scholar]
 17. Miles, M, B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. CA: Sage. [Google Scholar]
 18. Miyazaki, M. (2000). Levels of proof in lover secondary school mathematics. Educational Studies in Mathematics. 41, 47-68. [Google Scholar]
 19. National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. [Google Scholar]
 20. Özlem, D. (2004). Etik- ahlak felsefesi: bütün eserlerine doğru. İstanbul: İnkilap Kitapevi. [Google Scholar]
 21. Öztürk, E. (2013). Uluslararası bir çevre eğitimi projesinin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının çevre bilincine etkisi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 22. Piaget, J. ve Inhelder, B. (1969). The psychology of the child. New York: Basic Books. [Google Scholar]
 23. Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W. ve Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: toward a theory of a conceptual change, Science Education, 66, 211-217. [Google Scholar]
 24. Sarıkaya, R., Selvi̇, M., Akkaya, N., Acar, M. ve Erkoç, F. (2010). Farklı konsantrasyonlardaki gıda boyalarının drosophila melanogaster (mwh x flr)'de yaşama yüzdesi üzerine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 5(1), 38-46. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/sdufeffd/issue/11271/134690. [Google Scholar]
 25. Subaşı, M ve Okumuş, K. (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 419-426. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/34503/424695. [Google Scholar]
 26. Tay, B. (2007). Sosyal bilgiler öğretimi kapsamında ilköğretim öğrencilerinde nedensellik kavramının gelişimi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 27. Tutak, M. ve Benli, H. (2008). Bazı bitkilerden elde edilen doğal boyar maddelerin yünü boyama özelliğinin incelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10(2), 53-59. [Google Scholar]
 28. Yağbasan, R. ve Gülçiçek, A. G. Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 102-120. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11130/133118. [Google Scholar]
 29. Yin, R. K. (2015). Case study research design and methods. (Sage, Ed.). Thousand Oaks, CA. doi:10.3138/cjpe.30.1.108. [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Yürük, N. (2007). The effect of supplementing instruction with conceptual change texts on students conceptions of electrochemical cells. Journal of Science Education and Technology, 16(6), 515–523. [Google Scholar]