International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 15(38) 1-28

Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Muhakeme Becerilerinin TIMSS Standartlarına Göre İncelenmesi

Aysu Nur Benli & Burçin Gökkurt Özdemir

ss. 1 - 28   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2021.424.1   |  Makale No: MANU-2004-21-0002

Yayın tarihi: Aralık 30, 2021  |   Okunma Sayısı: 143  |  İndirilme Sayısı: 385


Özet

Bu araştırmanın amacı, matematik öğretmenlerinin matematiksel muhakeme becerilerinin TIMSS standartlarına göre incelenerek yeterliklerinin incelenmesidir. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma açıklayıcı durum çalışması deseni niteliğindedir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan bir ilin altı devlet okulunda aktif olarak çalışmakta olan 10 matematik öğretmeni (5 ortaokul, 5 lise) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Çoban (2010) tarafından geliştirilen “Matematiksel Muhakeme Değerlendirme Ölçeğinden” seçilen üç açık uçlu soru doğrudan görüşme formuna dâhil edilmiş, üç test sorusu da açık uçlu soru şeklinde düzenlendikten sonra görüşme formuna dâhil edilmiştir. Verilerin analizinde nitel veri analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonunda matematik öğretmenlerinin analiz etme, karar verme ve genelleme yapma boyutunda rutin olmayan problem çözme ve bağlantılar oluşturma boyutuna kıyasla daha yeterli oldukları görülmüştür. Elde edilen verilere genel olarak bakıldığında ortaokul matematik öğretmenlerinin lise matematik öğretmenlerine kıyasla TIMSS’nin boyutlarında daha yeterli oldukları tespit edilmiştir. Bununla birlikte bağlantılar kurma boyutunda lise matematik öğretmenlerinin daha doğru cevap verdikleri dikkat çekmiştir. Genel olarak matematik öğretmenlerinin çoğunun TIMSS’nin boyutlarında rutin olmayan problem çözme ve bağlantılar oluşturma açısından yeterli olmadığı, rutin olmayan problemi birden fazla çözme aşamasında zorlandıkları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Matematiksel Muhakeme, TIMSS, Matematik Öğretmenleri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Benli, A.N. & Ozdemir, B.G. (2021). Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Muhakeme Becerilerinin TIMSS Standartlarına Göre İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(38), 1-28. doi: 10.29329/mjer.2021.424.1

Harvard
Benli, A. and Ozdemir, B. (2021). Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Muhakeme Becerilerinin TIMSS Standartlarına Göre İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(38), pp. 1-28.

Chicago 16th edition
Benli, Aysu Nur and Burcin Gokkurt Ozdemir (2021). "Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Muhakeme Becerilerinin TIMSS Standartlarına Göre İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 15 (38):1-28. doi:10.29329/mjer.2021.424.1.

Kaynakça
 1. Altıparmak, K. ve Öziş, T. (2005). Matematiksel ispat ve matematiksel muhakemenin gelişimi üzerine bir inceleme. Ege Eğitim Dergisi, 6(1), 25-37. [Google Scholar]
 2. Altun, M. (2012). İlköğretim ikinci kademede (6., 7. ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi. Bursa: Aktüel yayıncılık. [Google Scholar]
 3. Bağcı., V. (2015). Matematiksel muhakeme becerisinin ölçülmesinde klasik test kuramı ile genellenebilirlik kuramındaki farklı desenlerin karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 4. Ball, D. ve Bass, H. (2003). Making mathematics reasonable in school. In J. Kilpatrick, G. Martin, and D. Schifter (Eds.), A research companion to principles and standards for school mathematics (pp. 27–44). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. [Google Scholar]
 5. Bal-İncebacak, B. ve Ersoy, E. (2018). Ortaokul öğrencilerinin PISA soruları karşısında muhakeme etme becerileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 269-292. [Google Scholar]
 6. Bal-İncebacak, B. ve Ersoy, E. (2016). 7. sınıf öğrencilerinin matematiksel muhakeme becerilerinin TIMSS’e göre analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46), 474- 481. [Google Scholar]
 7. Barnes, A.  (2019) Perseverance in mathematical reasoning: the role of children’s conative focus in the productive interplay between cognition and affect. Research in Mathematics Education, 21(3), 271-294. [Google Scholar]
 8. Bostancı, Ü. (2019). Sekizinci sınıf öğrencilerinin geometriye yönelik öz-yeterlik algıları ile geometrik akıl yürütme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir. [Google Scholar]
 9. Brodie, K. (2010). Teaching mathematical reasoning in secondary school classrooms. London: Springer Science+Business Media. [Google Scholar]
 10. Christensen, B. L., Johnson, R. B. ve Turner, A.L. (2015). Research methotds desing and analysis. In A. Alpay (Çev. Ed.), Qualitative and mixed methods research [Nitel ve Karma Araştırma Yöntemleri], (400- 434). Ankara: Anı Yayıncılık [Google Scholar]
 11. Çiftci, Z. (2015). Ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiksel akıl yürütme becerilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 12. Çoban, H. (2010). Öğretmen adaylarının matematiksel muhakeme becerileri ile biliş ötesi öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat. [Google Scholar]
 13. Çoban, H. (2019). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin matematiksel muhakeme becerilerine, biliş ötesi öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerine ve problem çözme becerilerine etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. [Google Scholar]
 14. Danişman, Ş. ve Erginer, E. (2017) The predictive power of fifth graders’ learning styles on their mathematical reasoning and spatial ability, Cogent Education, 4(1), 1-18. [Google Scholar]
 15. Davey, L. (2009). The application of case study evaluations.(Çev: Tuba Gökçek). Elementary Education Online, 8(2), 1-3 [Google Scholar]
 16. Delice, A. ve Sevimli, E. (2010). Geometri problemlerinin çözüm süreçlerinde görselleme becerilerinin incelenmesi: ek çizimler, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31, 83-102. [Google Scholar]
 17. Dituri, P. (2013). Proof and reasoning in secondary school algebra textbooks. (Unpublised Doctoral thesis). Graduate School of Arts and Sciences, Columbia University: United States Code, ProQuest LLC. [Google Scholar]
 18. Dominowski, R.L. ve Bourne, L.E. (1994). History of research on thinking and problem solving R. J. Sternberg. (Ed.). Thinking and problem solving. (pp.1-33). California: Academic Press. [Google Scholar]
 19. Erdem, E. Ve Gürbüz, R. (2015). An analysis of seventh-grade students’ mathematical reasoning. Çukurova University Faculty of Education Journal, 45(1), 123-142 [Google Scholar]
 20. Ersoy, E. ve Bal-İncebacak, B. (2017). Mathematical reasoning skills of 7th grade students. International Online Journal of Educational Sciences, 9(1), 262-275. [Google Scholar]
 21. Ersoy, E., Yıldız, İ. ve Süleymanoğlu, E. (2017). 5.sınıf öğrencilerinin matematiksel muhakeme becerileri üzerinebir çalışma. Electronic Turkish Studies, 12(19), 179-194 [Google Scholar]
 22. Ev Çimen, E. (2008). Matematik öğretiminde, bireye “matematiksel güç” kazandırmaya yönelik ortam tasarımı ve buna uygun öğretmen etkinlikleri geliştirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 23. Hwang, J., Runnalls, C.,  Bhansali, S.,  Navaandamba, K. ve  Mi Choi, K.  (2017) “Can I do well in mathematics reasoning?” Comparing US and Finnish students’ attitude and reasoning via TIMSS 2011.  Educational Research and Evaluation, 23(7-8), 328-348. [Google Scholar]
 24. Kara Çalışkan, A. L. (2019). 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin matematiksel muhakeme becerilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 25. Leighton, J. P. (2003). Defining and describing reasoning. In J. P. Leighton and R. J. Sternberg (Eds.), The nature of reasoning. New York, NY: Cambridge. [Google Scholar]
 26. Lynn Junk, D. (2005). Teaching mathematics and the problems of practice: understanding situations and teacher reasoning through teacher perspectives. (Unpublised Doctor of thesis). The University of Texas at Austin, Austin [Google Scholar]
 27. Marzano, R. J. (2000). Transforming classroom grading. alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. [Google Scholar]
 28. Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (Second Edition). California: SAGE Publications. [Google Scholar]
 29. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2005). Matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu. Milli eğitim bakanlığı ortaöğretim matematik müfredatı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 30. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 31. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2015). Ortaokul matematik dersi (5,6,7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 32. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). Matematik dersi (İlkokul ve ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 33. National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston: Virginia. [Google Scholar]
 34. National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], (2000). Principles and standarts for school mathematics. Reston, Va.. [Google Scholar]
 35. Öz, T. ve Işık, A. (2018). Matematik öğretmenliği öğrencilerinin matematiksel muhakeme beceri düzeylerinin araştırılması. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 5(3) , 109-122. [Google Scholar]
 36. Pilten, P. (2008). Üstbiliş stratejileri öğretimin ilköğretim besinci sınıf öğrencilerinin matematiksel muhakeme becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara [Google Scholar]
 37. Rips, L. J. (1994). The psychology of proof: Deductive reasoning in human thinking. Cambridge, MA: MIT. [Google Scholar]
 38. Russell, S. J. (1999). Mathematical Reasoning in the elementary grades. Developing mathematical reasoning in grades K-12. (Lee V. Stiff, 1999 yearbook editor), National Council of Teachers of Mathematics, Reston: Virginia. [Google Scholar]
 39. Seferoğlu, S. ve Akbıyık, C. (2006). Eleştirel düşünme ve öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 193-200. [Google Scholar]
 40. Stacey, K. (2006). What is mathematical thinking and why is it important. Progress report of the APEC project: collaborative studies on innovations for teaching and learning mathematics in different cultures (II)—Lesson study focusing on mathematical thinking. Tokyo and Sapporo, Japan. [Google Scholar]
 41. Trends in International Mathematics and Science Study [TIMSS] (2003). Findings from IEA’s TIMSS 2003 at the fourth and eighth grades. Martin, M. O., Mullis, I. V.S., Gonzales, E. J., & Chrostowski, S.J. (Eds.), TIMSS & PIRLS International Study Center Lynch School of Education, Boston College. [Google Scholar]
 42. Umay, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234-243. [Google Scholar]
 43. Umay, A. ve Kaf, Y. (2005). Matematikte kusurlu akıl yürütme üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 188-195. [Google Scholar]
 44. Webster. 1986. Webster’s third new international dictionary of the English language. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc. [Google Scholar]
 45. Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı) Ankara: Seçkin yayıncılık. [Google Scholar]