International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 15(36) 128-163

İlkokul İkinci Sınıf Öğrencileri İçin Problem Çözme Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Simla Eda Gürsoy & Nadir Çeliköz

ss. 128 - 163   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.367.8   |  Makale No: MANU-2009-08-0005

Yayın tarihi: Haziran 30, 2021  |   Okunma Sayısı: 655  |  İndirilme Sayısı: 675


Özet

Araştırmanın amacı, ilkokul 2. sınıf öğrencilerine yönelik problem çözme ölçeği (PÇÖ) geliştirmek ve bu ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. PÇÖ, 14 maddeden oluşan üç boyutlu çoktan seçmeli bir ölçektir. Ölçeğin istatistiksel işlemlere uygunluğuna bakmak için parametrik test çalışmaları yapılmış ve ölçeğin parametrik bir test olduğu görülmüştür. Geçerliği test etmek için ölçeğin görünüş, kapsam, yapı, yordama, iç ve dış geçerliğine; güvenirliğini test etmek için ölçeğin iç tutarlılığına yönelik hesaplanan kr20 değerine ve iki yarı güvenirlik analizi sonuçlarına bakılmıştır. Kapsam geçerliği için işlenecek her konuyla ilgili sorulara yer verilmeye çalışılmış, soruların hazırlanmasında öğrencilerin hedef ve davranışları dikkate alınmış ve yedi uzmanın görüşlerine başvurulmuştur. Ölçeğin son haliyle yenilenmiş bloom taksonomisi dikkate alınarak belirtke tablosu oluşturulmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda bir madde ölçekten çıkarılmış ve ölçeğin üç faktörden oluştuğu sonucuna varılmıştır. Ortaya çıkan üç faktörlü ölçek toplam varyansın % 51’ini açıklamaktadır. Bağımsız değişkenler, bağımlı değişkeni pozitif yönde anlamlı bir şekilde yordamakta ve bağımlı değişkene ilişkin toplam varyansın %53’ünü açıklamaktadır. Güvenirliğe yönelik hesaplanan KR20 ve testi yarılama değerleri sırasıyla 0.88 ve 0.89 bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda veri toplama aracının güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Yapılan tüm geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda, problem çözme ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ölçek Geliştirme, Problem Çözme Ölçeği, Problem Çözme Becerisi, Güvenirlik, Geçerlik


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Gursoy, S.E. & Celikoz, N. (2021). İlkokul İkinci Sınıf Öğrencileri İçin Problem Çözme Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(36), 128-163. doi: 10.29329/mjer.2020.367.8

Harvard
Gursoy, S. and Celikoz, N. (2021). İlkokul İkinci Sınıf Öğrencileri İçin Problem Çözme Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(36), pp. 128-163.

Chicago 16th edition
Gursoy, Simla Eda and Nadir Celikoz (2021). "İlkokul İkinci Sınıf Öğrencileri İçin Problem Çözme Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 15 (36):128-163. doi:10.29329/mjer.2020.367.8.

Kaynakça
 1. Abell, N., Springer, D. W., & Kamata, A. (2009). Developing and validating rapid assessment instruments. Oxford University Press. [Google Scholar]
 2. Akay, Ayşegül Aydın. (2004). İlköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Matematik Problemlerini Çözme Başarısına Etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 3. Akay, H. (2006). Problem kurma yaklaşımı ile yapılan matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarısı, problem çözme becerisi ve yaratıcılığı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Unpublished doctoral dissertation, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 4. Altıparmak, K., & Turgut, Ö. Z. İ. Ş. (2005). Matematiksel ispat ve matematiksel muhakemenin gelişimi üzerine bir inceleme. Ege Eğitim Dergisi, 6(1), 25-37. [Google Scholar]
 5. Altun, M. (2000). İlköğretimde Problem Çözme Öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 147. [Google Scholar]
 6. Altun, M., & Arslan, Ç. (2006). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme stratejilerini öğrenmeleri üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 1-21. [Google Scholar]
 7. Altun, M., Bintaş, J., Yazgan, Y. ve Arslan, Ç. (2004). İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Problem Çözme Gelişiminin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Bursa. [Google Scholar]
 8. Ang, R. P., & Huan, V. S. (2006). Academic expectations stress inventory: Development, factor analysis, reliability, and validity. Educational and Psychological Measurement, 66(3), 522-539. [Google Scholar]
 9. Arıkan, E. (2013). İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem kurma becerilerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 305-325. [Google Scholar]
 10. Arslan, Y , Çelik, Z . (2009). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (26) , 113-124 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11117/132957 [Google Scholar]
 11. Atabey, D., & Ömeroğlu, E. (2016). Okul öncesi sosyal değerler kazanımı ölçeğinin geliştirilmesi. [Google Scholar]
 12. Aydemi̇r, H., & KUBANÇ, Y. (2014). Problem Çözme Sürecinde Üstbilişsel Davranışların İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 9(2). [Google Scholar]
 13. Aydoğdu, M., & Ayaz, M. F. (2008). Matematikte öğrencilere problem çözme yeteneğinin kazandırılması. Physical Sciences, 3(4), 588-596. [Google Scholar]
 14. Aysel, U. S. T. A., & İpek, A. S. Türk İlkokul Matematik Ders Kitaplarında Doğal Sayılarla Çarpma Ve Bölme İşlemleriyle İlgili Problemlerin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 241-265.  [Google Scholar]
 15. Ayvacı, H. Ş., & Durmuş, A. (2016). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Isı ve sıcaklık başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 87-103. [Google Scholar]
 16. Aunola, K., Nurmi, J. E., Lerkkanen, M. K., & Rasku-Puttonen, H. (2003). The roles of achievement-related behaviours and parental beliefs in children's mathematical performance. Educational Psychology, 23(4), 403-421. [Google Scholar]
 17. Başol, G, Altay, M . (2009). Eğitim Yöneticisi ve Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi , 58 (58) , 191-216 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10339/126681. [Google Scholar]
 18. Baştürk, S., ve Taştepe, M. (2013). Evren ve ömeklem. S. Baştürk (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (129- 159). Ankara: Vize Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Bayat, B . (2014). Uygulamalı Sosyal Bilim Araştırmalarında Ölçme, Ölçekler Ve “Likert” Ölçek Kurma Tekniği. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 16 (3) , 1-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuiibfd/issue/28309/300829 [Google Scholar]
 20. Berberoğlu, B. (2010). Yaşam Boyu Öğrenme İle Bilgi Ve İletişim Teknolojilerin Açısından Türkiye nin Avrupa Birliği ndeki Konumu. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 5(2). [Google Scholar]
 21. Bergqvist, E., & Österholm, M. (2010). A theoretical model of the connection between the process of reading and the process of solving mathematical tasks. In MADIF 7, the 7th Swedish Mathematics Education Research Seminar, Stockholm, January 26-27, 2010. (pp. 47-57). Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF. [Google Scholar]
 22. Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 32(32), 470-483. [Google Scholar]
 23. Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri ve analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 24. Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., & Çakmak, E. K. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 25. Büyükşahin Çevik, G., Doğan, İ., & Yıldız, M. A. (2016). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Yılmazlık ve Tükenmişliklerinin İncelenmesi. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 12(3). [Google Scholar]
 26. Cai, J. (2003). Singaporean students' mathematical thinking in problem solving and problem posing: an exploratory study. International journal of mathematical education in science and technology, 34(5), 719-737.  [Google Scholar]
 27. Can, A. (2018). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Pegem Atıf İndeksi, 001-429. [Google Scholar]
 28. Carpenter, T. P., Ansell, E., Franke, M. L., Fennema, E., & Weisbeck, L. (1993). Models of problem solving: A study of kindergarten children's problem-solving processes. Journal for Research in Mathematics Education, 428-441. [Google Scholar]
 29. Çoşkun, K. U. Ş., & Keskin, İ. (2008). Levene ve Bartlett Testleri Üzerine Bir İnceleme. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 22(44), 78-83. [Google Scholar]
 30. Cudeck, R., & MacCallum, R. C. (Eds.). (2007). Factor analysis at 100: Historical developments and future directions. Routledge. [Google Scholar]
 31. Cummins, D. D., Kintsch, W., Reusser, K., & Weimer, R. (1988). The role of understanding in solving word problems. Cognitive psychology, 20(4), 405-438. [Google Scholar]
 32. Çakan, M. (2003). Geniş ölçekli başarı testlerinin eğitimindeki yeri ve önemi. Eğitim ve bilim, 28(128). [Google Scholar]
 33. ÇETİNKAYA, A., & SOYBAŞ, D. (2018). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(1), 169-200. [Google Scholar]
 34. De Corte, E., Verschaffel, L., & De Win, L. (1985). Influence of rewording verbal problems on children's problem representations and solutions. Journal of educational psychology, 77(4), 460. [Google Scholar]
 35. Demirci, N., & Seda, E. F. E. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ses konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 23-56.  [Google Scholar]
 36. Deniz, D., Küçük, B., Cansız, Ş., Akgün, L., & İşleyen, T. (2014). Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Üstbiliş Farkındalıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 305-320. [Google Scholar]
 37. Deniz, M. (2013). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinde okuduğunu anlama becerisi ile matematik dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay). [Google Scholar]
 38. Dökmen, Z. (2018). Bem cinsiyet rolü envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 35(1).     [Google Scholar]
 39. Erden, M.1986. İlkokulların birinci devresine devam eden öğrencilerin dört işleme dayalı problemleri çözerken gösterdikleri davranışlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 105-113  [Google Scholar]
 40. Ergin, Y. D. (1995). 1. ölçeklerde geçerlik ve güvenirlik. [Google Scholar]
 41. Ersoy, Y. (1997). Okullarda matematik eğitimi: Matematikte okur-yazarlık. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13). [Google Scholar]
 42. Ersoy, Y. (2004). Problem kurma ve çözme yaklaşımlı matematik öğretimi yönünde yenilik hareketleri. Matematikçiler Derneği Bilim Köşesi,[Online]: http://www. matder. org. tr/adresinden erişildi. [Google Scholar]
 43. Fung, W., & Swanson, H. L. (2017). Working memory components that predict word problem solving: Is it merely a function of reading, calculation, and fluid intelligence?. Memory & cognition, 45(5), 804-823. [Google Scholar]
 44. GENÇ, S , SOYSAL, M . (2018). Parametric and nonparametric post hoc tests. Black Sea Journal of Engineering and Science , 1 (1) , 18-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsengineering/issue/38497/448288 [Google Scholar]
 45. Göktaş, Ö. (2010). Okuduğunu anlama becerisinin ilköğretim ikinci kademe matematik dersindeki akademik başarıya etkisi, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İnönü Üniversitesi, Malatya. [Google Scholar]
 46. Gürbüz, S., & Şahin, F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 47. Güven, B., & Özçelik, Ç. (2017). İlkokul Matematik Dersine Yönelik Gerçekleştirilen Lisansüstü Eğitim Tez Çalışmalarına İlişkin Bir İnceleme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(4), 693-714. [Google Scholar]
 48. Güzel, A., & Karadağ, Ö. (2013). Anlatma becerileri açısından “Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar)” na eleştirel bir bakış. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 45-52. [Google Scholar]
 49. Hasançebi, B., Terzi, Y., & Küçük, Z. Madde Güçlük İndeksi ve Madde Ayırt Edicilik İndeksine Dayalı Çeldirici Analizi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(1), 224-240.  [Google Scholar]
 50. Hıdıroğlu, Ç. N. (2018). Üstbiliş Kavramına ve Problem Çözme Sürecinde Üstbilişin Rolüne Eleştirel Bir Bakış. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 87-103. [Google Scholar]
 51. Ilgın, H.(2010). İlköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerinin metinlerle geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. [Google Scholar]
 52. İskenderoğlu, T., AKBABA, S. A., & Olkun, S. (2004). İlköğretim 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin standart sözel problemlerde işlem seçimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27). [Google Scholar]
 53. İşleyen, T , Küçük, B . (2013). Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi/Examining Prospective Teachers' Level of Creative Thinking In Terms Of Different Variables. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (21) , 199-208 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19547/208196. [Google Scholar]
 54. Jitendra, A. K., Griffin, C. C., Deatline-Buchman, A., & Sczesniak, E. (2007). Mathematical word problem solving in third-grade classrooms. The Journal of Educational Research, 100(5), 283-302. [Google Scholar]
 55. Jordan, N. C., Hanich, L. B., & Kaplan, D. (2003). A longitudinal study of mathematical competencies in children with specific mathematics difficulties versus children with comorbid mathematics and reading difficulties. Child development, 74(3), 834-850. [Google Scholar]
 56. Joreskog, K. G. (2007). Factor analysis and its extensions. Factor analysis at 100: Historical developments and future directions, 47-77. [Google Scholar]
 57. Kalaycı, S., & Hürriyetoğlu, N. İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerine Matematik Problemi Çözme Becerisinin Kazandırılması: Pipet etkinliği. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(2), 31-44. [Google Scholar]
 58. Kar, T. (2011). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 12(1). [Google Scholar]
 59. Karakoç, A. G. D. F. Y., & Dönmez, L. (2014). Ölçek geliştirme çalışmalarında temel ilkeler. Tıp Eğitimi Dünyası, 13(40), 39-49. [Google Scholar]
 60. Kehoe, J. (1994). Basic Item Analysis for Multiple-Choice Tests. Practical Assessment, Research, and Evaluation, 4(1), 10. [Google Scholar]
 61. KILIÇ, Ç. (2011). İlköğretim Matematik Dersi (1-5 Sınıflar) Öğretim Programında Yer Alan Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 54-65. [Google Scholar]
 62. Kızılkaya, G., & Aşkar, P. (2010). Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34(154).  [Google Scholar]
 63. Köni, C. 2018. Program Geliştirme. Ankara: Yediiklim Yayıncılık [Google Scholar]
 64. Krathwohl, D.R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: an overwiew. Theory into Practice. 41,4, 212-218. [Google Scholar]
 65. Kline, P. (2014). An easy guide to factor analysis. Routledge. [Google Scholar]
 66. Kul, S. (2014). Uygun Istatistiksel Test Seçim Kilavuzu/Guideline For Suitable Statistical Test Selection. Plevra Bülteni, 8(2), 26. [Google Scholar]
 67. Lerkkanen, M. K., Rasku-Puttonen, H., Aunola, K., & Nurmi, J. E. (2005). Mathematical performance predicts progress in reading comprehension among 7-year olds. European journal of psychology of education, 20(2), 121-137. [Google Scholar]
 68. Liu, C. J., & Treagust, D. F. (2005). An Instrument for Assessing Students' Mental State and the Learning Environment in Science Education. International journal of science and mathematics education, 3(4), 625-637.  [Google Scholar]
 69. Malaş, H., & Jale, İ. P. E. K. (2011). Bilgisayar destekli matematik dersinde STAR stratejisinin ilköğretim 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersi başarıları ve problem çözme becerileri üzerindeki etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), 314-345. [Google Scholar]
 70. MEB (2018). Matematik Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı. 20.05.2019 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 71. MEB (2019). Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı. 20.05.2019 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=663 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 72. Mercer, N., & Sams, C. (2006). Teaching children how to use language to solve maths problems. Language and Education, 20(6), 507-528 [Google Scholar]
 73. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). Genişletilmiş bir kaynak kitap: nitel veri analizi. SA Altun, A. Ersoy Çev.). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 74. Morales, R. V., Shute, V. J., & Pellegrino, J. W. (1985). Developmental differences in understanding and solving simple mathematics word problems. Cognition and instruction, 2(1), 41-57. [Google Scholar]
 75. Nicely, D. A. (2015). Problem-Solving and Reading Strategies for ACT® Preparation. [Google Scholar]
 76. Nunnally, J. C. (1994). Psychometric theory 3E. Tata McGraw-Hill Education. [Google Scholar]
 77. OĞUZ, V., & AKYOL, A. K. (2015). Problem Çözme Becerisi Ölçeği (PÇBÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Cukurova University Faculty of Education Journal, 44(1). [Google Scholar]
 78. Olkun, S., Şahin, Ö., Akkurt, Z., Dikkartın, F. T., & Gülbağcı, H. (2009). Modelleme yoluyla problem çözme ve genelleme: İlkögretim ögrencileriyle bir çalışma. [Google Scholar]
 79. Özgen, K., & Pesen, C. (2010). Probleme dayalı öğrenme (PDÖ) yaklaşımı ile işlenen matematik dersinde öğrencilerin problem çözme becerilerinin analizi. [Google Scholar]
 80. ÖZSOY, G . (2005). Problem Çözme Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 179-190 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/issue/6755/90832 [Google Scholar]
 81. Özsoy, G., & Kuruyer, H. G. (2012). Bilmenin illüzyonu: Matematiksel problem çözme ve test kalibrasyonu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (32). [Google Scholar]
 82. Öztuncay, S. F. (2005). İlköğretim 6. sınıflarda problem çözmede standartların uygulanmasının öğrencilerin matematik başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 83. Pearce, D. L., Bruun, F., Skinner, K., & Lopez-Mohler, C. (2013). What teachers say about student difficulties solving mathematical word problems in grades 2-5. International Electronic Journal of Mathematics Education, 8(1), 3-19. [Google Scholar]
 84. Pehlivan, F. (2012). İlköğretim beşinci sınıf matematik dersinde üstbiliş stratejileri kullanımının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi (Master's thesis, Niğde Üniversitesi). [Google Scholar]
 85. Phonapichat, P., Wongwanich, S., & Sujiva, S. (2014). An analysis of elementary school students’ difficulties in mathematical problem solving. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 3169-3174. [Google Scholar]
 86. Saraç, H. (2018). Fen Bilimleri Dersi ‘Maddenin Değişimi’ünitesi İle İlgili Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 416-445.  [Google Scholar]
 87. Sardoğan, M. E., Karahan, T. F., & Kaygusuz, C. (2006). Üniversite öğrencilerinin kullandıkları kararsızlık stratejilerinin problem çözme becerisi, cinsiyet, sınıf düzeyi ve fakülte türüne göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 78-97. [Google Scholar]
 88. Serin, M. K., & Korkmaz, İ. (2014). İşbirliğine dayalı ortamlarda gerçekleştirilen üstbilişsel sorgulama temelli öğretimin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisi. [Google Scholar]
 89. Serin, O., Serin, N. B., & Saygılı, G. (2010). Developing problem solving inventory for children at the level of primary education (PSIC). Elementary Education Online, 9(2). [Google Scholar]
 90. Soylu, Y., & Soylu, C. (2006). Matematik derslerinde başariya giden yolda problem çözmenin rolü. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 97-111. [Google Scholar]
 91. Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.  [Google Scholar]
 92. Şener, Z. T., & Bulut, N. (2015). 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerinde Problem Çözme Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3).  [Google Scholar]
 93. Taşpınar, Z. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde kullandıkları problem çözme stratejilerinin belirlenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. [Google Scholar]
 94. TAŞPINAR, M. (2017). Sosyal bilimlerde SSPS uygulamalı nicel veri analizi. [Google Scholar]
 95. Tekin, H. (2019). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (27. baskı). Ankara: Yargı Yayınları. [Google Scholar]
 96. Tertemiz, N., Özkan, T., Sural, Ü. Ç., & Akçakın, H. Ü. (2015). İlkokul (1-4) Matematik Ders Kitaplarında Yer Alan Dört İşlem Becerisine Dayalı Problem Yapılarının İncelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015(5), 119-137. [Google Scholar]
 97. Thompson, P. W. (1985). Experience, problem solving, and learning mathematics: Considerations in developing mathematics curricula. Teaching and learning mathematical problem solving: Multiple research perspectives, 189-243. [Google Scholar]
 98. Toptaş, V., & Kılıçkaya, M. (2017). Problem Çözme: Literatür İncelemesi. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 2(2), 20-31. [Google Scholar]
 99. Tosun, C., & Taşkesenligil, Y. (2011). Revize Edilmiş Bloom’un Taksonomisine Göre Çözeltiler Ve Fiziksel Özellikleri Konusunda Başarı Testinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 499-522.  [Google Scholar]
 100. Tuğut, N., & Gölbaşı, Z. Öğrenci Hemşirelere Yönelik Cinselliği Değerlendirme Bilgi Testi’nin Geliştirilmesi, Geçerlik Ve Güvenirliği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 16(3), 148-153. [Google Scholar]
 101. Türnüklü, E. B., & Yeşildere, S. (2005). Problem, problem çözme ve eleştirel düşünme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 107-123. [Google Scholar]
 102. Uçar, C. (2010). Okuduğunu anlama becerisi ile gerçek hayat ve standart sözel problemleri çözme başarısı arasındaki ilişki, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. [Google Scholar]
 103. Ulu, M., Tertemiz, N., & Peker, M. (2016). Okuduğunu anlama ve problem çözme stratejileri eğitiminin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin rutin olmayan problem çözme başarısına etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 303-340. [Google Scholar]
 104. Umay, A. (1996). Matematik öğretimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(12). [Google Scholar]
 105. Umay, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24). [Google Scholar]
 106. Van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2016). İlkokul ve ortaokul matematiği (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Soner Durmuş)(7. Basımdan Çeviri). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.  [Google Scholar]
 107. Yackel, E., Cobb, P., & Wood, T. (1991). Small-group interactions as a source of learning opportunities in second-grade mathematics. Journal for research in mathematics education, 390-408. [Google Scholar]
 108. Yaşar, Ş., & Papatğa, E. (2015). İlkokul matematik derslerine yönelik yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2). [Google Scholar]
 109. Yıldırım, İ.E. (2017). İstatistiksel araştırma yöntemleri ve su tüketim bilinci üzerine bir kamuoyu araştırması, araştırma tasarımı-örnekleme-veri toplama teknikleri. Ankara: Seçkin yayıncılık. [Google Scholar]
 110. Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin problem çözme becerilerine, bilişötesi farkındalık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile öğrenme sürecine katkıları. Unpublished doctoral dissertation, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Eğifimde Yeni Yaklaşımlar, 279. [Google Scholar]
 111. W.Burns, G. (2016). Problem çözme becerilerini geliştirme. Demirci, H. (Ed.), Çocuklar ve ergenler için 101 tedavi edici öykü (s.173). Ankara: Nobel Yaşam. [Google Scholar]
 112. W. Hewitt, Thomas (2018). Eğitimde Program Geliştirme. Çev. S. Arslan. İstanbul: Nobel Akademi Yayınları. [Google Scholar]