International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 15(36) 81-94

Ortaokul Öğrencileri İçin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Seda Sevgili Koçak & Neşe Kurt Demirbaş

ss. 81 - 94   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.367.5   |  Makale No: MANU-2004-29-0001.R1

Yayın tarihi: Haziran 30, 2021  |   Okunma Sayısı: 190  |  İndirilme Sayısı: 376


Özet

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) servisine yönelik tutumlarını belirleyebilmek amacıyla bir ölçek geliştirmektir. Bu amaca yönelik öncelikle ilgili literatür incelenmiş ve ortaokul öğrencilerinde rehberlik servisine yönelik tutumun göstergesi olabilecek bilişsel, davranışsal ve duyuşsal özellikler belirlenmiştir. Bu göstergeler dâhilinde 30 madde yazılmıştır. Uzman görüşü ve ön uygulama sonrasında 4 madde çıkarılmış ve 26 maddelik uygulama formu oluşturulmuştur. Hazırlanan bu form ile ortaokula devam eden 599 öğrenciden veri toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21 ve AMOS 21 programları ile çözümlenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin kanıt bulmak amacıyla Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmış ve test-tekrar güvenirliği yapılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 18 madde ve iki alt boyuttan oluştuğu görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda model uyum indekslerinin oldukça iyi olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin tümüne ilişkin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .92 olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ortaokul, Tutum Ölçeği


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Kocak, S.S. & Demirbas, N.K. (2021). Ortaokul Öğrencileri İçin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(36), 81-94. doi: 10.29329/mjer.2020.367.5

Harvard
Kocak, S. and Demirbas, N. (2021). Ortaokul Öğrencileri İçin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(36), pp. 81-94.

Chicago 16th edition
Kocak, Seda Sevgili and Nese Kurt Demirbas (2021). "Ortaokul Öğrencileri İçin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 15 (36):81-94. doi:10.29329/mjer.2020.367.5.

Kaynakça
 1. Brown, T. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. Newyork: Guildford Publications, Inc. [Google Scholar]
 2. Büyüköztürk, Ş.(2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 3. Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research .London: Pearson [Google Scholar]
 4. DeVellis, R. (2003). Scale development: theory and applications. Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 5. Erkan, S. (2011). Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının hazırlanması. Ankara: Pegem.  [Google Scholar]
 6. Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS. London: Sage. [Google Scholar]
 7. Glanz, E.C. (1964). Foundations and Principles of Guidance. Boston: Allyn Bacon.  [Google Scholar]
 8. Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar sosyal psikolojiye giriş.İstanbul: Evrim.  [Google Scholar]
 9. Kahraman, V. (2015). Lise öğrencilerinin psikolojik danışma servisine yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 12. Ulusal PDR Öğrenci Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.   [Google Scholar]
 10. Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39, 31-36. doi: 10.1007/BF02291575. [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Kan, A. & Akbaş, A. (2005). Lise öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 227- 237.  [Google Scholar]
 12. Kayış, A. (2014). Güvenirlik analizi. Şeref Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (s. 404-409). Ankara: Asil.  [Google Scholar]
 13. Kaynak, S., Özhan, M. B. & Kan, A. (2017). Ortaokul öğrencileri için okul motivasyonu ölçeği geliştirme çalışması. Turkish Studies, 12 (4), 293-312. doi.org/10.7827/TurkishStudies.11336 [Google Scholar]
 14. Kuzgun, Y. (2014). İlköğretimde rehberlik. Ankara: Nobel [Google Scholar]
 15. Pallant, J. (2001). SPSS survival manual. Maidenhead: Open University.  [Google Scholar]
 16. Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı. (M. Baloğlu, Çev. Ed.). Ankara: Nobel.  [Google Scholar]
 17. Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel.  [Google Scholar]
 18. Tezbaşaran, A. A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları [Google Scholar]
 19. Tekarslan, E., Baysal, C., Şencan, H. & Kılınç, T. (1989). Sosyal Psikoloji. İstanbul: Filiz.  [Google Scholar]
 20. Turan, F. (2009). Lise öğrencilerinin rehberlik servisine ilişkin tutumlarının kendini açma davranışı açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum. [Google Scholar]
 21. Uzun, S. (2011). Ergenlerde yalan tutumuna psikososyal yaklaşım (Sakarya örneği).  Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.  [Google Scholar]
 22. Yesilyaprak, B.(2000) Eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara: Nobel.  [Google Scholar]