International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 15(36) 1-14

Teknoloji Destekli Öğretimlerin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının TPAB Özgüvenleri ve Fen Öğretiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisinin İncelenmesi

Betül Timur & Mehmet Fatih Taşar

ss. 1 - 14   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.367.1   |  Makale No: MANU-2005-05-0003.R1

Yayın tarihi: Haziran 30, 2021  |   Okunma Sayısı: 182  |  İndirilme Sayısı: 452


Özet

Bu çalışmanın amacı teknoloji destekli öğretimlerim  fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB)  özgüvenlerine ve fen öğretiminde bilgisayar kullanımına yönelik öz-yeterlik inançlarına etkisini incelemektir. Bu amaçla 6., 7., ve 8. sınıf düzeyinde kuvvet ve hareket üniteleri seçilmiş ve deneysel bir araştırma tasarlanmıştır. Çalışmaya bir büyükşehir üniversitesindeki bahar döneminde, fen bilgisi öğretmenliği son sınıfında öğrenim gören 30 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışma verilerinin toplanabilmesi için TPAB özgüven ölçeği ve bilgisayar kullanımına yönelik öz-yeterlik inancı ölçeğinin uyarlama çalışmaları yapılmıştır. 30 öğretmen adayından elde edilen verilerin analizi SPSS 17.0 programı ile yapılmıştır. Elde edilen bulgular teknoloji destekli öğretimlerin fen bilgisi öğretmen adaylarının TPAB özgüvenlerini, fen öğretiminde bilgisayar kullanımına yönelik öz-yeterlik inançlarını gelişimine etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Pedagojik Alan Bilgisi, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Teknoloji Destekli Öğretim, Deneysel Yöntem Araştırması


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Timur, B. & Tasar, M.F. (2021). Teknoloji Destekli Öğretimlerin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının TPAB Özgüvenleri ve Fen Öğretiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(36), 1-14. doi: 10.29329/mjer.2020.367.1

Harvard
Timur, B. and Tasar, M. (2021). Teknoloji Destekli Öğretimlerin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının TPAB Özgüvenleri ve Fen Öğretiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(36), pp. 1-14.

Chicago 16th edition
Timur, Betul and Mehmet Fatih Tasar (2021). "Teknoloji Destekli Öğretimlerin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının TPAB Özgüvenleri ve Fen Öğretiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisinin İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 15 (36):1-14. doi:10.29329/mjer.2020.367.1.

Kaynakça
 1. Abell, S. K. (2007). Research on science teacher knowledge. In. S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of Research on Science Education (pp. 1105-1149). London: Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 2. Avcı, T. (2014). Fen Bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi ve öz güven düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.  [Google Scholar]
 3. Balçın, M. D., & Ergün, A. (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Öz-yeterliklerinin Belirlenmesi ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45, 23-47. [Google Scholar]
 4. Bandura, A. (1994). Self-Efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic Press. (Reprinted in H. Friedman [Ed.], Encyclopedia of mental health. San Diego: Academic Press, 1998).  [Google Scholar]
 5. Boyraz, C. ve Serin, G. (2016). İlkokul düzeyinde oyun temelli fiziksel etkinlikler yoluyla kuvvet ve hareket kavramlarının öğretimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 89-101.  [Google Scholar]
 6. Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler öntest sontest kontrol grubu desen ve veri analizi. Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 8. Cohen, L., Manion, L. & Marison,K. (2007). Research methods in education. 6th edition, New York and London: Routlegde. [Google Scholar]
 9. Çakır, R., & Yıldırım, S. (2015). Who are they really? A review of the characteristics of pre-service ICT teachers in Turkey. The Asia-Pacific Education Researcher, 24(1), 67–80. [Google Scholar]
 10. Çepni, S. (2005). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi. [Google Scholar]
 11. Compeau, D. & Higgins, C. (1995). Computer self-efficacy: development of a measure and ınitial test. MIS Quarterly, 19(2), 198–211. [Google Scholar]
 12. Compeau, D., Higgins, C. A. & Huff, S. (1999). Social cognitive theory and individual reactions to computing technology: a longitudinal study. MIS Quarterly, 23(2), 145–158. [Google Scholar]
 13. Enochs, L. G., Riggs, M. I. & Ellis, J. D. (1993). The development and partial validation of microcomputer utilization in teaching efficacy beliefs instrument in a science setting. School Science and Mathematics, 93(5), 257-263. [Google Scholar]
 14. Enochs, L.G. &  Riggs, I.M. (1990). Further development of an elementary science teaching efficacy belief instrument: a preservice elementary scale. School Science and Mathematics, 90(8), 694-706. [Google Scholar]
 15. Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational Technology Research and Development, 53(4), 25–39.  [Google Scholar]
 16. Fraenkel, J. R. & Allen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. 6th Edition, Boston: McGraw Hill.  [Google Scholar]
 17. Graham, C. R., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St. Clair, L. & Harris, R. (2009). TPACK development in science teaching: measuring the TPACK confidence of inservice science teachers. TechTrends, Special Issue on TPACK, 53(5), 70-79. [Google Scholar]
 18. Gülsuyu, F. (2019). Ortaokul öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık düzeyleri ile bilimin doğası anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.  [Google Scholar]
 19. Hu, P. J., Clark, T. H. K. & Ma, W. W. (2003). Examining Technology Acceptance by School Teachers: A Longitudinal study. Information & Management, 41(2), 227-241. [Google Scholar]
 20. İnce Aka, E., Doğan, A., & Sert Çıbık, A. (2018). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenlerinin Değişiminin İncelenmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 1-9.  [Google Scholar]
 21. İşman, A., & Canan, Ö. (2009, Mayıs). Bilgi teknoloji sınıflarının kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi. In Proceedıngs of 9th Internatıonal Educatıonal Technology Conference.  [Google Scholar]
 22. Jimoyiannis, A. (2010). Developing a technological pedagogical content knowledge framework for science education: implications of a teacher trainers’ preparation program. Proceedings of Informing Science & IT Education Conference (InSITE), Web: http://proceedings.informingscience.org/InSITE2010/InSITE10p597-607Jimoyiannis867.pdf, 22 Kasım, 2010’da alınmıştır. [Google Scholar]
 23. Karaban, H. (2016). Öğretim elemanlarının teknolojik pedagojik alan bilgileri (TPAB) ile öğretme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.  [Google Scholar]
 24. Koehler, M. & Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. In. AACTE committee on innovation and technology (Eds.), Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for Teaching and Teacher Educators, (pp. 3-29). New York and London: Routledge. [Google Scholar]
 25. Kılıç, A. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Elektrik Akımı Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin ve Sınıf İçi Uygulamalarının Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.  [Google Scholar]
 26. Koehler, M. J. & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70. [Google Scholar]
 27. Koehler, M. J., Mishra, P.  & Yahya, K. (2007). Tracing the development of teacher knowledge in a design seminar: integrating content, pedagogy and technology. Computers & Education, 49, 740-762. [Google Scholar]
 28. Koh, J. & Frick, T. W. (2009). Instructor and student classroom interactions during technology skills ınstruction for facilitating preservice teachers’ computer self-efficacy. Journal of Educational Computing Research, 40(2), 207-224. [Google Scholar]
 29. Lambert, J. & Gong, Y. (2010). 21st century paradigms for pre-service teacher technology preparation. Computers in the Schools, 21(1), 54-70. [Google Scholar]
 30. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2008). Öğretmen yeterlikleri: öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. [Google Scholar]
 31. Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.  [Google Scholar]
 32. Muijs, D. (2004). Doing quantitative research in education with SPSS. London: Sage Publications. [Google Scholar]
 33. Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14. [Google Scholar]
 34. Smetana, L., & Bell, R. L. (2006). Simulating science. School Science and Mathematics, 106, 267-269. [Google Scholar]
 35. Songer,  N. B. (2007). Digital resources versus cognitive tools: a discussion of learning science with technology, In. S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of Research on Science Education (pp. 471-491). London: Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 36. Suharwoto, G. (2006). Secondary mathematics preservice teachers’ development of technology pedagogical content knowledge in subject-specific, technology-integrated teacher preparation program. Phd thesis, Oregon State University. [Google Scholar]
 37. Şahin, B. (2009). Metodoloji, bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Editör), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Anıyayıncılık. [Google Scholar]
 38. Topçu, E., & Masal, E. (2020). Matematik öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi öz- değerlendirme algılarına bir bakış. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 6(1), 147-167. DOI: https://dx.doi.org/110.30855/gjes.2020.06.01.009  [Google Scholar]
 39. Türk Eğitim Derneği (TED) (2009). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Adım Okan Matbaacılık Basım. [Google Scholar]
 40. Uzun, N.,  Ekici, G. & Sağlam, N. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(39), 775-788 [Google Scholar]
 41. Ünal Çoban, G., Akpınar, E., Baran, B., Kocagül Sağlam, M., Özcan, E. & Kahyaoğlu, Y. (2016). Fen Bilimleri Öğretmenleri için “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Argümantasyon Uygulamaları” Eğitiminin Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 41 (188), 1-33.  [Google Scholar]