International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 15(35) 259-289

Çok Kültürlü Sınıf Ortamında Öğrencilerin Resimli Çocuk Kitaplarındaki Göçün Nedenleri, Süreci ve Sonuçlarına Yönelik Tepkileri

Eren Özyıldırım, Mehmet Kurudayıoğlu & Kasım Yıldırım

ss. 259 - 289   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2021.340.12   |  Makale No: MANU-2009-09-0002.R1

Yayın tarihi: Mart 25, 2021  |   Okunma Sayısı: 176  |  İndirilme Sayısı: 462


Özet

Bu araştırmada göçü anlatan resimli çocuk kitaplarının etkileşimli okuma yöntemi ile okunmasıyla çok kültürlü sınıf ortamlarında bulunan öğrencilerin göçün nedenleri, süreci ve sonuçlarına yönelik tepkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması benimsenmiştir. Araştırmada dokuz öğrencinin katılımıyla hafta hafta göç ve göçmenlikle ilgili resimli çocuk kitapları etkileşimli okuma yöntemi ile okunmuş ve tartışılmıştır. Uygulama süreci tamamlandıktan sonra öğrencilerle odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Elde edilen veriler yapılan etkileşimli okuma etkinliklerinde resimli çocuk kitaplarının fiziki olarak incelendiğini, dinlendiğini ve içerikleri ile ilgili konuşmaların yapıldığını göstermiştir. Okunan kitapların yolculuk, göç, kaçış, savaş, farklı kültürler, aile ve çevreden ayrı kalma gibi konuları işlediği ortaya çıkmıştır. Daha önce bu tarz okuma etkinliklerinin yapılmadığı ifade edilmiştir. Öğrencilerin göçlerden etkilenen insanların yaşadıkları zorluklar ve bunlara yönelik yapabilecekleri yardımlar üzerine konuşabildikleri görülmüştür. Okunan resimli çocuk kitaplarının yaşanabilir olayları anlattıkları ortaya konmuştur. Öğrencilerin göç durumları ile ilgili farkındalıklarının arttığı, olaylarla ilgili üzüntü duydukları ve yardım etme isteklerinin arttığı görülmüştür. Elde edilen bulgular ilgili literatür doğrultusunda tartışılmış ve gelecek araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Resimli Çocuk Kitapları, Etkileşimli Okuma, Göç


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ozyildirim, E., Kurudayioglu, M. & Yildirim, K. (2021). Çok Kültürlü Sınıf Ortamında Öğrencilerin Resimli Çocuk Kitaplarındaki Göçün Nedenleri, Süreci ve Sonuçlarına Yönelik Tepkileri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(35), 259-289. doi: 10.29329/mjer.2021.340.12

Harvard
Ozyildirim, E., Kurudayioglu, M. and Yildirim, K. (2021). Çok Kültürlü Sınıf Ortamında Öğrencilerin Resimli Çocuk Kitaplarındaki Göçün Nedenleri, Süreci ve Sonuçlarına Yönelik Tepkileri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(35), pp. 259-289.

Chicago 16th edition
Ozyildirim, Eren, Mehmet Kurudayioglu and Kasim Yildirim (2021). "Çok Kültürlü Sınıf Ortamında Öğrencilerin Resimli Çocuk Kitaplarındaki Göçün Nedenleri, Süreci ve Sonuçlarına Yönelik Tepkileri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 15 (35):259-289. doi:10.29329/mjer.2021.340.12.

Kaynakça
 1. A. Ward, N., ve N. Warren, A. (2020). “In search of peace”: Refugee experiences in children's literature. The Reading Teacher, 73(4), 405-413. [Google Scholar]
 2. Açıkgöz, K. Ü. (2014). Aktif öğrenme. İzmir: Biliş Yayınları, 13. Baskı. [Google Scholar]
 3. Anderson, A., Anderson, J., Lynch, J., Shapiro, J., ve Eun Kim, J. (2012). Extra-textual talk in shared book reading: A focus on questioning. Early Child Development and Care, 182(9), 1139-1154. [Google Scholar]
 4. Arias, P. d. (2018). Mervan'ın Yolculuğu. İstanbul: EDAM Yayın. [Google Scholar]
 5. Aydın, A. (2014). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 6. Barroux. (2017). Hoş Geldiniz. İstanbul: Redhouse Kidz. [Google Scholar]
 7. Berg, H., Cox, D., ve Miller, M. (2017). Critical conversations: Using picture books to welcome refugees into our classrooms. Read: An Online Journal For Literacy Educators, 4-9. [Google Scholar]
 8. Brinson, S. A. (2012). Knowledge of multicultural literature among early childhood educators. Multicultural Education, 30-33. [Google Scholar]
 9. Bulut, S. (2018). Çocuk edebiyatına sığınanlar: Zorunlu göç öyküleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(14), 383-410. [Google Scholar]
 10. Cabell, S. Q., Zucker, T. A., DeCoster, J., Melo, C., Forston, L., ve Hamre, B. (2019). Prekindergarten interactive book reading quality and children’s language and literacy development: classroom organization as a moderator. Early Education and Development, 30(1), 1-18. [Google Scholar]
 11. Creswell, J. W. (2019). Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi. İstanbul: Edam Yayın. [Google Scholar]
 12. Çetinkaya, F. Ç., Ateş, S., ve Yıldırım, K. (2019). Effects of ınteractive book reading activities on ımprovement of elementary school students' reading skills. International Journal of Progressive Education, 15(3), 180-193. [Google Scholar]
 13. Demirel, Ö. (2002). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 4. Baskı. [Google Scholar]
 14. Evans, J. (2018). We are all born free and equal. But are we? Children’s responses to issues of conflict, migration and refugees in picturebooks. Education 3-13, 46(7), 782-801. [Google Scholar]
 15. Hest, P. v. (2017). Evinden Uzakta. Ankara: Gergedan Yayınları. [Google Scholar]
 16. Işık, E., ve Semerci, Ç. (2019). Nitel araştırmalarda veri üçgenlemesi olarak odak grup görüşmesi, bireysel görüşme ve gözlem. Turkish Journal of Educational Studies, 6(3), 53-66. [Google Scholar]
 17. Lysaker, J., ve Sedberry, T. (2015). Reading difference: Picture book retellings as contexts for exploring personal meanings of race and culture. Literacy, 49(2), 105-111. [Google Scholar]
 18. Martens, P., Martens, R., Doyle, M. H., Loomis, J., Fuhrman, L., Furnari, C., Soper, E. ve Stout, R. (2015). Building intercultural understandings through global literature. The Reading Teacher, 68(8), 609-617. [Google Scholar]
 19. Milner, K. (2019). Benim adım mülteci değil. İstanbul: Arden Yayıncılık. [Google Scholar]
 20. Mizuno, M., Okçu, S.T ve Hemels, V. (2018). Kayıktaki çocuk. İstanbul: Timaş. [Google Scholar]
 21. Nath, L., ve Grote-Garcia, S. (2017). Reading refugee stories: Five common themes among picture books with refugee characters. Texas Journal of Literacy Education, 5(2), 130-141. [Google Scholar]
 22. Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayınları, 2. Baskı.  [Google Scholar]
 23. Ruurs, M. (2017). Taştan Adımlar Bir Mülteci Ailenin Yolculuğu. İstanbul: Nesin Yayınevi. [Google Scholar]
 24. Sanna, F. (2016). Yolculuk. İstanbul: Taze Kitap. [Google Scholar]
 25. Sazonenko, M. (2019). The potential of the visual narrative in multilingual environment (the case of modern children's picture books). Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 360, 221-224. [Google Scholar]
 26. Suzuki, T., Huss, J., Fiehn, B., ve Spencer, R. M. (2015). Realities of war: Using picture books to teach the social effects of armed conflicts. Multicultural Education, 22, 54-58. [Google Scholar]
 27. Şahinkanat, S. (2019). Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kızdan. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. [Google Scholar]
 28. Tomé‐Fernández, M., Senís‐Fernández, J., ve Ruiz‐Martín, D. (2019). Values and intercultural experiences through picture books. The Reading Teacher, 73(2), 205-213. [Google Scholar]
 29. Perruchoud, R., ve Redpath, J. (2013). Göç terimleri sözlüğü. Uluslararası Göç Örgütü. [Google Scholar]
 30. Veziroğlu, M., ve Gönen, M. (2012). Resimli çocuk kitaplarının MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki kazanımlara uygunluğunun incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 226-238. [Google Scholar]
 31. Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 23(112), 7-17. [Google Scholar]
 32. Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 33. Yıldırım, K., Aykaç, N., ve Okçu, S. T. (2019). Yaratıcı drama ve resimli çocuk kitapları: Kültürlerarası duyarlılığı geliştirmek için örnek bir uygulama. Yaratıcı Drama Dergisi, 14(1), 55-72. [Google Scholar]