International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(34) 662-684

Öğretmen Adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersindeki Akademik Başarıları İle Düşünme Stilleri Arasındaki İlişkiler

Berfu Kızılaslan Tunçer & Remzi Yavaş Kıncal

ss. 662 - 684   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.322.31   |  Makale No: MANU-2007-28-0003.R1

Yayın tarihi: Aralık 25, 2020  |   Okunma Sayısı: 159  |  İndirilme Sayısı: 531


Özet

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi dersi akademik başarıları ile düşünme stilleri arasındaki ilişkileri belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda sınıf öğretmeni adaylarının düşünme stilleri ve İlk Okuma Yazma Öğretimi dersine ilişkin akademik başarıları belirlenerek; cinsiyet, genel not ortalaması ve öğrenim görmekte olunan üniversite değişkenlerine göre farklılaşma durumu açıklanmıştır. Ayrıca sınıf öğretmeni adaylarının düşünme stilleri ve İlk Okuma Yazma Öğretimi dersi akademik başarılarının ilişkisi incelenmiştir.

Araştırmanın örneklemini 2011–2012 öğretim yılı bahar yarıyılında yedi farklı eğitim fakültesinde öğrenim gören 673 sınıf öğretmeni adayı oluşturmuştur. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersi Akademik Başarı Testi” ve Sternberg ve Wagner (1992)’in geliştirilip Fer (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan Düşünme Stilleri Envanteri (Thinking Styles Inventory) ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adayları düşünme stillerinden en çok yasamacı düşünme stilini tercih etmektedir. Bunu sırasıyla yürütmeci ve yargılayıcı düşünme stilleri takip etmektedir. Sınıf öğretmeni adaylarının yasamacı ve yargılayıcı düşünme stillerinde cinsiyete göre ve genel not ortalamasına göre farklılık olmadığı ancak yürütmeci düşünme stilinde bu değişkenlere göre farklılık bulunduğu belirlenmiştir.  Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenim görmekte oldukları üniversite değişkenine göre yürütmeci ve yargılayıcı düşünme stillerinde farklılık olmadığı ancak yasamacı düşünme stilinde bu değişkene göre farklılık bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca, sınıf öğretmeni adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi dersi akademik başarıları ile yürütmeci düşünme stili arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İlk Okuma Yazma Öğretimi, Düşünme Stilleri, Öğretmen Adayı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Tuncer, B.K. & Kincal, R.Y. (2020). Öğretmen Adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersindeki Akademik Başarıları İle Düşünme Stilleri Arasındaki İlişkiler . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), 662-684. doi: 10.29329/mjer.2020.322.31

Harvard
Tuncer, B. and Kincal, R. (2020). Öğretmen Adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersindeki Akademik Başarıları İle Düşünme Stilleri Arasındaki İlişkiler . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), pp. 662-684.

Chicago 16th edition
Tuncer, Berfu Kizilaslan and Remzi Yavas Kincal (2020). "Öğretmen Adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersindeki Akademik Başarıları İle Düşünme Stilleri Arasındaki İlişkiler ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (34):662-684. doi:10.29329/mjer.2020.322.31.

Kaynakça
 1. Akbulut, E. (2006). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Düşünme Stil Profilleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Denizli. [Google Scholar]
 2. Balgalmış, E. ve Baloğlu, M. (2010). Eğitim yöneticilerinin düşünme stilleri açısından çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 01-10. [Google Scholar]
 3. Balkıs, M. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Düşünme Stilleri ile Kişilik Tipleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Psikososyal Değişkenler Açısından İncelenmesi (İnceleme-Metin). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 4. Buluş, M. (2005). İlköğretim bölümü öğrencilerinin düşünme stilleri profili açısından incelenmesi, Ege Eğitim Dergisi, 6(1), 1-24. [Google Scholar]
 5. Cano-Garcia, F. ve Hughes, E,H. (2000). Learning and Thinking Styles: An analysis of their [Google Scholar]
 6. interrelationship and influence on academic achievement, Educational Psychology,20(4), 413-430. [Google Scholar]
 7. Chang Z. (2013). Students’ and teachers’ thinking styles and preferred teacher interpersonal behavior, The Journal of Educational Research, 106(5), 399-407. [Google Scholar]
 8. Cilliers, C. D. ve Sternberg, R. J. (2001). Thinking styles: Implications for optimizing learning and teaching in university education, South African Journal of Higher Education, 15(1), 13–24.  [Google Scholar]
 9. Çubukçu, Z. (2004). Öğretmen adaylarının düşünme stillerinin belirlenmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 87–106. [Google Scholar]
 10. Demirbilek, S. (2007). Cinsiyet ayırımcılığının sosyolojik açıdan incelenmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar,44(511), 12–27. [Google Scholar]
 11. Dinçer, B. (2009). Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri Profillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. [Google Scholar]
 12. Dinçer, B. ve Saracaloğlu, A, S. (2011). Öğretmen adaylarının düşünme stilleri profillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 701-744. [Google Scholar]
 13. Duru, E. (2002). Öğretmen Adaylarında Kişi-Durum Yaklaşımı Bağlamında Yardım Etme Davranışı, Empati Ve Düşünme Stilleri İlişkisi Ve Bu Değişkenlerin Bazı Psikososyal Değişkenler Açısından İncelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.  [Google Scholar]
 14. Erdem, R., Pirinçci, E. ve Dikmetaş, E. (2005). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi davranışları ve bu davranışların akademik başarı ile ilişkisi, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 167-177. [Google Scholar]
 15. Esmer, E. ve Altun, S. (2016). Teacher candidates’ thinking styles: An investigation of various variables. Journal of Education and Training Studies, 4(5), 160-172. [Google Scholar]
 16. Fer, S. (2005). Düşünme stilleri envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(2), 433 – 461.  [Google Scholar]
 17. Işık, D., Tarım, K. ve İflazoğlu, A. (2007). Çoklu zeka kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(1), 63-77. [Google Scholar]
 18. Kadim, M. (2017). Düşünme stilleri açısından meslek yüksekokulu öğrencileri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,10(50), 530-540. [Google Scholar]
 19. Karasakaloğlu, N. ve Saracaloğlu, A. S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe derslerine yönelik tutumları, akademik benlik tasarımları ile başarıları arasındaki ilişki, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 343 – 362. [Google Scholar]
 20. Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 21. Mahmood, K.B., Hossein, H. ve Shahrooz, J. (2013). The relationship between language learning strategies and thinking styles of Iranian EFL learners, International Journal of Research Studies in Language Learning, 2(4), 3-19. [Google Scholar]
 22. Ming, X., Koransky, R., Kang, V., Buchman, S., Sarris, C.E. ve Wagner, G.C. (2011). Sleep insufficiency, sleep health problems and performance in high school students, Clinical Medicine Insights, 5, 71–79. [Google Scholar]
 23. Özbaş, N. ve Sağır, Ş.U. (2014). Sınıf öğretmenlerinin düşünme stilleri ve kullandıkları ölçme-değerlendirme yöntemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 305-321. [Google Scholar]
 24. Rençber, B. A. (2012). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen faktörler, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 191–198. [Google Scholar]
 25. Saracaloğlu, A.S., Yenice, N. ve Karasakaloğlu, N. (2008).  Eğitim fakültesi öğrencilerinin düşünme stillerinin çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,1(5), 732–751. [Google Scholar]
 26. Sökmen, Y. ve Kılıç, D. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının yürütücü biliş, düşünme stilleri ve akademik başarıları arasındaki ilişki, Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1109-1126. [Google Scholar]
 27. Sternberg, R. J. (1988). Mental self-government: A theory of intellectual styles and their development. Human Development, 31(4), 197–224. [Google Scholar]
 28. Sternberg, R. J. ve Wagner, R. K. (1992). Thinking styles inventory: Unpublished test. New Haven, CT: Yale University. [Google Scholar]
 29. Sternberg, R. J. ve Zhang, L. F. (2005). Styles of thinking as a basis of differentiated instruction.  Theory Into Practice, 44(3), 245-253. [Google Scholar]
 30. Sternberg, R. (2009). Düşünme Stilleri, İstanbul: Redhouse Eğitim Kitapları. [Google Scholar]
 31. Stump, G. S., Hilperta, J. C., Husman, J. Chung, W. T. ve Kim, W. (2011). Collaborative learning in engineering students: gender and achievement, Journal of Engineering Education, 100(3), 475–497. [Google Scholar]
 32. Yıldırım, İ. (2000). Akademik başarının yordayıcısı olarak yalnızlık, sınav kaygısı ve sosyal destek, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 167 – 176. [Google Scholar]
 33. Zhang, L. F. (2004). Do university students’ thinking styles matter in their preferred teaching approaches?, Personality and Individual Differences,  37, 1551–1564. [Google Scholar]
 34. Zhang, L. F. (2010). Do thinking styles contribute to metacognition beyond self-rated abilities, Educational Psychology, 30(4). 481- 494. [Google Scholar]