International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(32) 328-353

Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Sisteminde Yer Alan Müzik Eğitimi Derslerine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Ayça Avcı

ss. 328 - 353   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.258.17   |  Makale No: MANU-2004-28-0009.R1

Yayın tarihi: Haziran 29, 2020  |   Okunma Sayısı: 283  |  İndirilme Sayısı: 669


Özet

EBA, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından kurulan, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ücretsiz bir şekilde kullanımlarına açılan çevrimiçi bir eğitim platformudur. EBA’nın kullanımı arttıkça EBA’yı konu alan araştırmalarda da artış görülmektedir. Ancak bu artışın yanında EBA’da yer alan müzik eğitimine yönelik henüz bir araştırmanın olmadığı tespit edilmiştir. Alanyazındaki bu boşluğun doldurulması amacı ile EBA’daki müzik derslerinin müzik öğretmenleri tarafından değerlendirildiği bu araştırmanın yapılmasına ihtiyacı duyulmuştur. Böylece müzik disiplini EBA alanında bu çalışma ile ilk kez ele alınmıştır Yapılan araştırma nitel bir araştırmadır ve durum çalışması desen türü kullanılmıştır. Araştırmaya katılan müzik öğretmenlerinin görüşlerine Google Docs altyapısıyla hazırlanan form aracılığıyla gönderilerin anket formu ile ulaşılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile incelenmiş ve sonuçlar ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen olumlu sonuçlara göre EBA’nın pekiştirme imkanı sunduğu, etkin katılımla başarıyı arttırdığı, uygulama dışında teorik açından ders ile paralel içerikler sunduğu, çocuklara motivasyon ve özgüven kazandırıp moral verdiği, kültürel katkı sağladığı, eğitici ve eğlendirici olduğu ve akılda kalıcı içerikleri bulunduğu ortaya çıkmıştır. Olumsuz sonuçlara bakıldığında, EBA sisteminin teori ve pratikte, etkileşimde, materyal ve kaynakta, senkronizasyonda, dikkat çekmede ve uygulamada (icrada) eksik olduğu sonuçları tespit edilmiştir. Bunun dışında müfredatı da beklenilen oradan desteklemediği ortaya çıkmıştır. Bir başka açıdan müzik öğretmenlerinin ifade ettiği eksiklikler şöyledir: videolar, şarkı notaları, enstrüman görselleri, müzik defteri portalı, çalgı çalma, şarkı söyleme, aile ile ritim çalışmaları, görüntü kalitesi, ses kalitesi, oyunlar, canlı dersler, dikkat çekici ve eğlendirici ders içerikleri, ozan kültürü, Türk halk müziği kültürü ve dünya müziği kültürü açısından EBA’nın eksik olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: EBA, Müzik, Eğitim, Öğretmen, Ders


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Avci, A. (2020). Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Sisteminde Yer Alan Müzik Eğitimi Derslerine Yönelik Öğretmen Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), 328-353. doi: 10.29329/mjer.2020.258.17

Harvard
Avci, A. (2020). Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Sisteminde Yer Alan Müzik Eğitimi Derslerine Yönelik Öğretmen Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), pp. 328-353.

Chicago 16th edition
Avci, Ayca (2020). "Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Sisteminde Yer Alan Müzik Eğitimi Derslerine Yönelik Öğretmen Görüşleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (32):328-353. doi:10.29329/mjer.2020.258.17.

Kaynakça
 1. Abe, P. ve Jordan, N. A. (2013). Integrating Social Media into the Classroom Curriculum. About Campus, 18(1), 1-32. [Google Scholar]
 2. Alayyar, G. M., Aljeeran, R. K., ve Almodaires, A. A. (2018). Information and communication technology and educational policies in primary and secondary education in the Middle East and North African (MENA) region. Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education, 1-21. [Google Scholar]
 3. Altın, H. M. ve Kalelioğlu, F. (2015). Fatih Projesi ile ilgili Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. Başkent University Journal of Education, , 2(1), 89-105. [Google Scholar]
 4. Ateş, M., Çerçi, A. ve Derman, S. (2015). Eğitim Bilişim Ağında Yer Alan Türkçe Dersi Videoları Üzerine Bir İnceleme. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 105-117. [Google Scholar]
 5. Bahçeci, F. ve Efe B. (2018). Lise öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sitesine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 11(4), 676-692 [Google Scholar]
 6. Ballıel Ünal, B, Hastürk, G. (2018). Fen Bilimleri Dersinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4 (7) , 327-342  [Google Scholar]
 7. Bello, A. A. (2014). Impact of Technology Interventions on Student Achievement in Rural Nigerian Schools. Walden Dissertationsand Doctoral Studies,  Walden University Scholar Works. [Google Scholar]
 8. Bogdan, R. C. ve Biklen, S. K. (1998). Qualitative Research for Education: An İntroduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon [Google Scholar]
 9. Chang, K. E., Sung, Y. T., ve Hou, H. T. (2006). Web-based Tools for Designing and Developing Teaching Materials for Integration of Information Technology intoInstruction. Educational Technology & Society, 9 (4), 139-149.  [Google Scholar]
 10. Chen, F. H., Looi, C. K., ve Chen, W. (2009). Integrating Technology in The Classroom: A Visual Conceptualization of Teachers' Knowledge, Goals and Beliefs. Journal of ComputerAssisted Learning, 25(5), 411–501. [Google Scholar]
 11. Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge. [Google Scholar]
 12. Çevik, H. ve Duman, T. (2018). Analyzing the effects of e-learning on science education. International Journal of Instruction, 11(1), 345-362. [Google Scholar]
 13. Davey, L. (2009). The Application of Case Study Evaluations. Elementary Education Online, 8(2), 1-3. [Google Scholar]
 14. Demircioğlu, G. ve Yadigaroğlu, M. (2014). Kimya Öğretmenlerinin Fatih Projesine İlişkin Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları, 3(2), 302-310. [Google Scholar]
 15. Denzin, N. K. ve Lincoln, Y. S. (Eds) (1994). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oas, CA: Sage Publications [Google Scholar]
 16. Dursun, Ö. Ö., Kuzu, A., Kurt, A. A., Güllüpınar, F., & Gültekin, M. (2013). Okul Yöneticilerinin FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecine İlişkin Görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 100-113. [Google Scholar]
 17. Ekici, M, Arslan, İ. ve Tüzün, H. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Web Portalı Kullanılabilirliğinin Göz İzleme Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Eğitim Teknolojileri Okumaları içinde. (Eds: İşman, A., Odabaşı, H. F. ve Akkoyunlu, B.), 273-297, Ankara: TOJET. [Google Scholar]
 18. Ergüney, M. (2015). Uzaktan Eğitimin Geleceği: MOOC (Massive Open Online Course). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 15-22. [Google Scholar]
 19. Guba, E. G. and Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research, 2(105), 163-194. [Google Scholar]
 20. Kalemkuş, F. (2016). Ortaöğretimdeki Öğretmen ve Öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (Eba)’Ya İlişkin Görüşleri, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon. [Google Scholar]
 21. Karatekin, K., Elvan, Ö. ve Öztürk, D. (2015). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin Fatih Projesi hakkındaki düşünceleri, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 81114. [Google Scholar]
 22. Kavcar, C., Ferhan, O., ve  Hasırcı, S. (2016). Türkçe Öğretimi: Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin. Ankara: Anı Yayıncılık [Google Scholar]
 23. Kayahan, S. ve Özduran, K. (2016). İngilizce Dersinde Uygulanan EBA Market Mobil Yazılımlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri. XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, 30 Ocak - 5 Şubat 2016, Adnan Menderes Üniversitesi: Aydın. [Google Scholar]
 24. Klenke, K. (2016). Qualitative research in the study of leadership. Emerald Group Publishing Limited. [Google Scholar]
 25. Korkmaz, F. ve Ünsal, S. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerin ‘‘Teknoloji’’ Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelemesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences, 13(35), 194-212. [Google Scholar]
 26. Kurtdede Fidan, N., Erbasan, Ö. ve Kolsuz, S. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’ndan (Eba) Yararlanmaya İlişkin Görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45), 626-637. [Google Scholar]
 27. MEB (2017). Eğitimde FATİH Projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/ adresinden 1 Ocak 2017’de alınmıştır. [Google Scholar]
 28. Nuhoğlu, M. M., Hüseyin, T. ve  Ertuğrul, K. (2007). Türkçe Öğretiminde Tiyatro ve Uygulamalar. Ankara: Maya Akademi Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 29. Sakowski, P. A. M., ve Tóvolli, M. H. (2016). Complex approaches for education in brazil. 03.04.2020 tarihinde http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6362/1/DiscussionPaper_210.pdf adresinden indirilmiştir. [Google Scholar]
 30. Saygılı, D. ve Kana, F. (2016). Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Eğitim Bilişim Ağı'nın Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerine Yönelik Bir Durum Çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(20), 11-23. [Google Scholar]
 31. Orakcı, Ş., Durnalı, M. ve Efe, A. A. (2018). İngilizce Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi [Tam Metin]. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Eylül, Mersin Üniversitesi, Mersin. Erişim adresi: http://i-sasec.org/tam-metin-bildiri. [Google Scholar]
 32. Öz, F. (2011). Uygulamalı Türkçe Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 33. Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon Yayınları: İstanbul. [Google Scholar]
 34. Timur, B , Yılmaz, Ş , İşseven, A . (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Sistemini Kullanmalarına Yönelik Görüşleri. Asya Öğretim Dergisi , 5 (1) , 44-54 .  [Google Scholar]
 35. Türker, A. ve Güven, C. (2016). Lise Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Projesinden Yararlanma Düzeyleri Ve Proje İle İlgili Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 244-254.  [Google Scholar]
 36. Tüysüz, C. ve Çümen, V. (2016). Eba Ders Web Sitesine İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 278-296. [Google Scholar]
 37. Yalçın, A. (2012). Türkçe Öğretim Yöntemleri Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Basım Yayım Pazarlama. [Google Scholar]
 38. Yelbay, Y. (2015). Sözcük Bilgisi Öğretimi. Bekleyen N.(Ed.) Dil Öğretimi, içinde (s.352-367). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 39. Yıldız, C., Okur, A., Arı, A., ve Yılmaz, Y.(2013). Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]