International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(32) 284-307

Matematik Dersi Öğretim Programının Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Açısından Analizi: Matematiksel Süreç Becerileri, Öğretim Yaklaşımları ve Ölçme-Değerlendirme Boyutu

Özgür Şen & Şeref Mirasyedioğlu

ss. 284 - 307   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.258.15   |  Makale No: MANU-1907-30-0002.R1

Yayın tarihi: Haziran 29, 2020  |   Okunma Sayısı: 524  |  İndirilme Sayısı: 754


Özet

Bu araştırma, ilköğretim matematik öğretmenlerinin görüşlerine göre 2005 yılı matematik dersi öğretim programlarının matematiksel süreç becerileri, öğretim yaklaşımları ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu belirlemede, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya, Ankara ilinde görev yapan 24 ilköğretim matematik öğretmeni katılmıştır. Bu bağlamda, uzman görüşleri alınarak tasarlanan görüşme formu aracılığıyla öğretmenler ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Veriler, NVivo 10 Nitel Analiz Programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, matematik öğretmenleri öğrencilerin matematiği günlük hayatla ilişkilendirme, akıl yürütme ve problem çözme becerilerinin yetersiz olduğu görüşünde oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca matematik öğretmenleri öğretim yaklaşımlarını uygulama süreçlerinde kalabalık sınıflar, zaman, müfredat yoğunluğu, lise sınavlarına hazırlık vb. sorunlarla karşılaştıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Matematik Dersi Öğretim Programı, Öğretmen Görüşleri, Matematiksel Süreç Becerileri, Öğretim Yaklaşımı, Ölçme-Değerlendirme


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Sen, O. & Mirasyedioglu, S. (2020). Matematik Dersi Öğretim Programının Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Açısından Analizi: Matematiksel Süreç Becerileri, Öğretim Yaklaşımları ve Ölçme-Değerlendirme Boyutu . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), 284-307. doi: 10.29329/mjer.2020.258.15

Harvard
Sen, O. and Mirasyedioglu, S. (2020). Matematik Dersi Öğretim Programının Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Açısından Analizi: Matematiksel Süreç Becerileri, Öğretim Yaklaşımları ve Ölçme-Değerlendirme Boyutu . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), pp. 284-307.

Chicago 16th edition
Sen, Ozgur and Seref Mirasyedioglu (2020). "Matematik Dersi Öğretim Programının Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Açısından Analizi: Matematiksel Süreç Becerileri, Öğretim Yaklaşımları ve Ölçme-Değerlendirme Boyutu ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (32):284-307. doi:10.29329/mjer.2020.258.15.

Kaynakça
 1. Açıkgöz, K.Ü. (2003). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası. [Google Scholar]
 2. Akay, H. (2006). Problem kurma yaklaşımı ile yapılan matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarısı, problem çözme becerisi ve yaratıcılığı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 3. Akay, H., Soybaş, D. & Argün, Z. (2006). Problem kurma deneyimleri ve matematik öğretiminde açık-uçlu soruların kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 129-146. [Google Scholar]
 4. Akınoğlu, O. (2005). Türkiye’de uygulanan ve değişen eğitim programlarının psikolojik temelleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22(22), 31-45. [Google Scholar]
 5. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar okuryazarlığı yeterlilikleri ile mevcut ders programlarının kaynaştırılmasının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(12), 127-129. [Google Scholar]
 6. Alan, C. (2009). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin matematik derslerinde problem çözme sürecine yönelik görüşleri: Nitel bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 7. Albayrak, M. (1996).  İlköğretim matematik dersi amaçlarının gerçekleşmeme nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 80-85. [Google Scholar]
 8. Altun, M. (2004). Matematik ve öğretimi. Bursa: Alfa. [Google Scholar]
 9. Aslan, F. (2005). Türkiye ve Singapur fen bilgisi öğretim programlarının TIMSS-R’ye göre karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 10. Aşık, İ. (2009). Matematik öğretmenlerinin ölçme değerlendirme araçlarını kullanabilme düzeyleri ve yaklaşımları. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 11. Avcu, T. & Yenilmez, K. (2011). Yedinci sınıf matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. E-Journal of New Sciences Academy, 6(1), 1-19. [Google Scholar]
 12. Babadogan, C., & Olkun, S. (2006). Program development models and reform in Turkish primary school mathematics curriculum. International Journal for Mathematics Teaching and Learning. http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/default.htm.  [Google Scholar]
 13. Baki, A. (2003). Okul matematiğinde ne öğretelim nasıl öğretelim? MatematikçilerBülteni, 2, 13-16. [Google Scholar]
 14. Bal, P. (2009). İlköğretim 5. sınıf matematik öğretiminde uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 15. Benavot, A. (1992). Curricular content, educational expansion, and economic growth. Comparative Education Review, 36(2), 150-174. [Google Scholar]
 16. Birgin, O. (2010). 4–5. sınıf matematik öğretim programında öngörülen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmenler tarafından uygulanabilirliği. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. [Google Scholar]
 17. Bransford J. D. & Brown S. J, (1999). How peoeple learn. Washington D.C: National Academy. [Google Scholar]
 18. Budak, M. & Okur, M. (2012). 2005 ilköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. International Journal of New Trends İn Arts, Sports & Science Education, 1(4), 8-22. [Google Scholar]
 19. Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 20. Çoban-Torçuk, F. (2008). 2006–2007 eğitim öğretim yılı ilköğretim 6. sınıf matematik dersi öğretim programının ölçme ve değerlendirme boyutunun uygulama düzeyinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.  [Google Scholar]
 21. Dağlar, S. (2008). 2005 yılı ilköğretim 6. sınıf matematik dersi programının değerlendirilmesi üzerine bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa. [Google Scholar]
 22. Dickerson, V. M. (1999). The impact of promlem-posing instruction on the mathematical problem-solving achievement of seventh graders. Unpublished Ph.D Dissertation, University of Emory, Atlanta. [Google Scholar]
 23. English, L. D., & Halford, G. S. (2012). Mathematics education: Models and processes. Routledge. [Google Scholar]
 24. Fer, S. (2005). 1923 yılından günümüze cumhuriyet dönemi ilköğretim programları üzerine bir inceleme. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu (5-9 Aralık 2005) [Google Scholar]
 25. Flemming, M. L. & Malone, M. R. (1983). The relationship of student characteristics and student performance as viewed by meta analysis research. Journal of Research in Science Teaching, 20, 481-495. [Google Scholar]
 26. İyiol, F. F. (2011). İlköğretim 8. sınıf matematik programının öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.  [Google Scholar]
 27. Kablan, Z. (2011). İlköğretim matematik öğretim programının değerlendirilmesine yönelik araştırmaların analizi. İlköğretim Online, 10(3), 1160-1177. [Google Scholar]
 28. King, M. N. (1994). The qualitative research ınterview. In C. Cassell & G. Symon (eds.). Qualitative methods in organisational research. A Practical Guide. London: Sage. [Google Scholar]
 29. Marsh, C. J. & Willis, G. (2007). Curriculum: Alternative approaches, ongoing issues. New Jersey: Pearson Prentice Hall. [Google Scholar]
 30. Maxwell, J. A. (1992). Understanding and validity in qualitative research. Harvard Educational Review, 62(3), 279-301. [Google Scholar]
 31. Millî Eğitim Bakanlığı (2005). İlköğretim matematik 6-8. sınıflar öğretim programı kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. [Google Scholar]
 32. National Counsil of Teachers Mathematics [NCTM], (2000). Principles and standarts for school mathematics. Reston, Va. The Ontario Curriculum Gradaes 1-8 (2005). http://www.edu. gov.on.ca/eng. [Google Scholar]
 33. Orbeyi, S. (2007). İlköğretim matematik dersi öğretim programı’nın öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. [Google Scholar]
 34. Orbeyi, S., & Güven, B. (2008). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programı'nın değerlendirme öğesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 133-147. [Google Scholar]
 35. Ören, Z. T. (2010). İlköğretim 8. sınıf yeni matematik müfredatının matematik öğretmenlerinin görüşleri ışığında incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 36. Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde program değerlendirme ve Türkiye’de eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 126-149. [Google Scholar]
 37. Romberg, T. A. & Sharfer, M. C. (2003). Mathematics in context-prelimery evidence about student outcome. Lawrence Erlbaum Associates: N.J. [Google Scholar]
 38. Sezgin-Memnun, D. (2013). Türkiye’deki Cumhuriyet dönemi ilköğretim matematik programlarına genel bir bakış. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 71-91. [Google Scholar]
 39. Silver, E. A. & Cai J., (1996). An analysis of arithmetic problem posing by middle school students.  Journal for Research in Mathematics Education, 27, 521-539. [Google Scholar]
 40. Taşpınar, M. & Halat, E. (2009). Yeni ilköğretim 6. sınıf matematik programının ölçme değerlendirme kısmının öğrenci görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII(2), 551-572. [Google Scholar]
 41. Turhan, B. (2011). Problem kurma yaklaşımı ile gerçekleştirilen matematik öğretiminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme başarıları, problem kurma becerileri ve matematiğe yönelik görüşlerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.  [Google Scholar]
 42. Tutty, L. M., Rothery, M. A. & Grinnell, R. M. (1996). Qualitative research for social workers. Needham heights.  MA: Allyn & Bacon. [Google Scholar]
 43. Ulutaş, S. & Erman, M. (2011). Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türkiye’de uygulanmış olan ilkokul, ortaokul ve ilköğretim okulları öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 148-154. [Google Scholar]
 44. Umay, A. (1996). Matematik eğitimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 145-149. [Google Scholar]
 45. Uşun, S., & Karagöz, E. (2009). İlköğretim II. Kademe matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 101-116. [Google Scholar]
 46. Yayan, B. (2010). Student and teacher characteristics related to problem solving skills of the sixth grade Turkısh students. Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 47. Yazıcı, E. (2009). İlköğretim matematik dersi 6. sınıf öğretim programı’nın değerlendirilmesi üzerine bir çalışma. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 48. Yenilmez, K. & Sölpük, N. (2014). Matematik dersi öğretim programı ile ilgili tezlerin incelenmesi (2004-2013). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 33-42. [Google Scholar]
 49. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 50. Yılmaz, T. (2006). Yenilenen 5. sınıf matematik programı hakkında öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. [Google Scholar]
 51. Watt, H. (2005). Attitudes to the use of alternative assessment methods in mathematics: A study with secondary mathematics teacher in Sydney. Australia Educational Studies in Mathematics, 58(1), 21-44. [Google Scholar]