International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(32) 177-205

Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Okuldaki İletişim Engelleri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki

Necmi Gökyer & Harun Özpolat

ss. 177 - 205   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.258.10   |  Makale No: MANU-1908-04-0002.R1

Yayın tarihi: Haziran 29, 2020  |   Okunma Sayısı: 230  |  İndirilme Sayısı: 617


Özet

Öğretmenlerin okul paydaşlarıyla yaşamış olduğu iletişim engelleri iş doyumlarının düzeyini de etkeleyebilmektedir. Bu nedenle araştırmanın temel amacı, ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin okuldaki iletişim engellerine ilişkin algıları ile iş doyumlarının düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Elazığ merkez ve ilçelerin merkezindeki ortaokullarda görev yapan toplam 1602 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklemini ise, basit tesadüfi örnekleme yolu ile belirlenen toplam 413 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada iki veri toplama aracı kullanılmıştır.Bunlardan ilki İş Doyumu Ölçeği, ikincisi Eğitim Yönetiminde İletişim Engelleri Ölçeği (EYİEÖ)’dir.Araştırmanın iş doyumuna ilişkin bulgularından bazıları şunlardır: Öğretmenlerin iş doyumları; Yönetim-denetim, başarı, saygınlık ve tanınma ve bireyler arası ilişkiler alt boyutlarında doyumlu düzeyde iken,  ücret, öğretmenlik/işin kendisi, veli-öğrenci ilgisizliği ve ölçeğin genelinde kısmen doyumlu düzeydedir. Öğretmenlerin okuldaki iletişim engellerine ilişkin algıları, psiko-soyal engeller, teknik ve semantik engeller ve kültürel ve politik engeller alt boyutlarında ve ölçeğin genelinde katılmıyorum düzeyindedir. Okuldaki iletişim engelleri arttıkça öğretmenlerin iş doyumunun azaldığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: İletişim, İletişim Engelleri, İş Doyumu, Ortaokul, Öğretmen


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Gokyer, N. & Ozpolat, H. (2020). Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Okuldaki İletişim Engelleri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), 177-205. doi: 10.29329/mjer.2020.258.10

Harvard
Gokyer, N. and Ozpolat, H. (2020). Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Okuldaki İletişim Engelleri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), pp. 177-205.

Chicago 16th edition
Gokyer, Necmi and Harun Ozpolat (2020). "Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Okuldaki İletişim Engelleri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (32):177-205. doi:10.29329/mjer.2020.258.10.

Kaynakça
 1. Adıgüzel, Z., Karadağ, M. ve Ünsal, Y. (2013). “Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin iş tatmin Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre incelenmesi”, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(4), 568-592.  [Google Scholar]
 2. Ağan, F. (2002). Özel okullarda, devlet okullarında ve dershanelerde çalışan lise   öğretmenlerinin iş ortamlarının karşılaştırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 3. Akhan, B. (2016). İlköğretim okullarında görev yapan okul müdürü ve öğretmenlerin iş doyumu (Tezsiz yüksek lisans projesi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli. [Google Scholar]
 4. Bilen, M. (2009). Sağlıklı İnsan İlişkileri (7.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 5. Boğa, Ç. (2010). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Liderlik Davranış Düzeylerinin Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkisi (Samsun İli Örneği) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. [Google Scholar]
 6. Bolat, S. (1996). Eğitim Örgütlerinde İletişim. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Uygulaması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12,  [Google Scholar]
 7. Canbay, S. (2007). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin iş doyumu ve denetim odağı ilişkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [Google Scholar]
 8. Çelik, B. (2010). Özel okullarda ve resmi okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyum seviyelerinin araştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 9. Çelik, N. S. (2008). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin İş tatmin Düzeylerinin Uygulamalı Bir Çalışma İle Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 10. Çubukçu, Z. ve Döndar, D. (2003). Okul yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin öğretmen algı ve beklentileri. Milli Eğitim Dergisi, 157, 261-269. [Google Scholar]
 11. Demirel, F. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeyleri (Denizli İli Örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. [Google Scholar]
 12. Duman, C. (2006). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Coğrafya Öğretmenlerinin İş tatmini (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 13. Eğinli, A. T. (2009). Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (3), 35. [Google Scholar]
 14. Erdoğan, H. (2017). Ortaokul yöneticilerinin öğretim liderliği ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 15. Ergin, A. (1998). Öğretim Teknolojisi ve İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 16. Gençtürk, A., (2008). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öz-Yeterlilik Algıları ve İş Doyumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak. [Google Scholar]
 17. Gordon, T. (1998). Etkili öğretmenlik eğitimi.(4. Baskı). (Çev: E. Aksay). İstanbul: Sistem Yayıncılık. [Google Scholar]
 18. Güçlü, N. (2000). Sınıfta Etkili Öğrenci ve Öğretmen İletişiminin Kurulması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 61-66. [Google Scholar]
 19. Hoşgörür, V. (2007).  Sınıf Yönetimi (7. Basım). Ankara: Pegem yayıncılık. [Google Scholar]
 20. Kartal, Ġ. (2006). Alan ve Alan Dışından Atanan Sınıf Öğretmenlerinin İş Tatmini Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi (Nevşehir İli Örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri. [Google Scholar]
 21. Koçel, T. (2001). İşletme yöneticiliği, yönetim ve organizasyon, organizasyonlarda davranış klasik-modern-çağdaş ve güncel yaklaşımlar (8. Baskı). Beta Yayınları: İstanbul. [Google Scholar]
 22. Locke, E.A. (1976). The nature and causes of job satisfaction, in Dunnette, M.D. (Ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Rand McNally, Chicago, IL, pp. 1297-1349. [Google Scholar]
 23. Mustaffa, L.S., Bakar, H. A. & Mohamad B. (2010). “The Supervisory Communication-Commitment to Workgroup Model: Example on a Malasian Organization”, Journal of US-China Public Administration, 7 (1), 13-23. [Google Scholar]
 24. Ololube, N. P. (2006). Teachers Job Satisfaction and Motivation for School Effectiveness: An Assessment. Essays in Education (EIE), 18. [Google Scholar]
 25. Öcal, Ö. (2011). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İş Tatmini Düzeylerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi: İstanbul İli Maltepe İlçesi Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 26. Özdöl, M. F. (2008). Konya İlinde Görev Yapan Ortaöğretim Fizik Öğretmenlerinin Motivasyon ve İş Tatminlerinin Araştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 27. Robbins, P.S. & Coulter M. (2003). Updates Management, New Jersey, Prentice Hall. [Google Scholar]
 28. Sanchez, Y. and Guo, K. L. (2005). Workplace Communication. Boston, MA: Pearson [Google Scholar]
 29. Sargent, T. ve Hannum, E. (2005). “Keeping Teachers Happy: Job Satisfaction among Primary School Teachers in Rural Northwest China”, Gansu Survey of Children and Families Papers pp. 174-204. [Google Scholar]
 30. Sarpkaya, R. (2000). Liselerde Çalışan Öğretmenlerin iş doyumu (Manisa ili Örneği). Amme İdaresi Dergisi, 33 (3), 111-124. [Google Scholar]
 31. Solmuş, T. (2004). İş Yaşamında Duygular ve Kişilerarası İlişkiler. Ankara: Beta Yayıncılık. [Google Scholar]
 32. Şahin, İ. (2013). Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeyleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 142-167. [Google Scholar]
 33. Şimşek, M. (2002). Yönetim ve organizasyon (7. Baskı). Günay Ofset: Konya. [Google Scholar]
 34. Taplin, Ian M. & Winterton, J. (2007). “The Importance of Management Style in Labor Retention”, International Journal of Sociology and Social Policy, 27(1/2), 5-18. [Google Scholar]
 35. Taşdan, M. ve Güngör, S. (2016). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin okuldaki iletişim engellerine ilişkin algıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 1458-1490. [Google Scholar]
 36.  Tengilimoğlu, D. ve Yiğit, A. (2005).   Hastanelerde Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8 (3), 374-400. [Google Scholar]
 37. Tellioğlu, A. (2004). İstanbul ili Beyoğlu İlçesinde Çalışan İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeyleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. [Google Scholar]
 38. Tura, M. (2012). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin iş doyumuna etkisi: Karacabey İlçesi örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.  [Google Scholar]
 39. Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 40. Türkoğlu, M. (2008). Genel Liselerde Örgütsel Kültürün İş Doyumuna Etkisi (Malatya İli Örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ. [Google Scholar]
 41. Uslu, M. (1999). Resmi eğitim kurumlarında çalışan psikolojik danışman ve rehberlik uzmanlarının iş doyumu ve Tükenmişlik düzeylerinin danışmanların denetim odağı ettik bazı değişkenlere göre karşılaştırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 42. Ünal, A. (2015). İş doyumu, Yaşam Doyumu ve Yaşam Anlamı Değişkenlerinim Ilkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Bağlılıkları Üzerine Etkisi (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. [Google Scholar]
 43. Yıldız, B. (2013). İlkokul ve Ortaokul öğretmenlerinin iş stresi, örgütsel bağlılık ve        işdoyumuna yönelik algılarının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 44. Yılmaz, M. (2014). Ortaokul öğretmenlerinin güdülenme ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın [Google Scholar]
 45. Zöğ, H. (2007). İstanbul ili Kağıthane İlçesinde Görev Yapan İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adanmışlıkları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]