International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(32) 55-77

Gönüllülük Faaliyetleri Işığında “Gönüllülük” Kavramına İlişkin Derinlemesine Bir İnceleme: Yorumlayıcı Fenomenoloji

Bülent Güven, Hulusi Geçgel & Emel Kırat

ss. 55 - 77   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.258.4   |  Makale No: MANU-2002-04-0002

Yayın tarihi: Haziran 29, 2020  |   Okunma Sayısı: 258  |  İndirilme Sayısı: 632


Özet

Evrensel boyutta kapsamlı bir farkındalık alanı oluşturan gönüllülük kavramı, pek çok alanda her yaşa hitap edebilen faaliyetleri içerisinde barındırarak toplumsal yaşamda önemli bir yer tutmaktadır. Bireylerin, kavramlara ilişkin tanımlamalar yapmalarının yanında belirli bir zaman dilimi içinde uygulamalara dahil olup süreci değerlendirmeleri, onların kavrama ilişkin bakışlarını daha somut şekilde anlamamıza yardım edebilecektir. Bu düşünceden hareketle gerçekleştirilen araştırmada gönüllülük faaliyetlerine belirli zaman dilimi içerisinde katılım göstermiş ya da göstermeye devam eden bireylerin gönüllülük kavramına ilişkin bakışları, görüş ve düşünceleri derinlemesine bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır. Deneyimlenen olaylar ile ilişkili olan algıları inceleyebilmenin amaçlandığı bu araştırma nitel araştırma yönteminde kullanılan uygulamalardan fenomenolojik desende yürütülmüştür. Araştırmacıların araştırma sürecinde katılımcılarla etkileşim kurması sebebiyle yorumlayıcı fenomenolojiye yönelik çalışılmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan Çanakkale ilinde bulunan Gençlik Merkezi kurumunda gönüllü öğretmenlik yapmış ve araştırmaya gönüllü katılım gösteren 4 öğretmen adayı araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Odak grup görüşme tekniği ile verilerin toplanma aşamasının ardından içerik analizi ile veriler yorumlanarak bulgular halinde sunulmuştur. Elde edilen bulgulardan hareketle öğretmen adaylarının öğretmenlik ve gönüllülük alanlarında özellikle uygulama boyutuna değindikleri görülmektedir. Uygulamanın önemi hakkında belirtilen görüşlerin yanı sıra gönüllü olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin artırılması için öneriler getirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Gönüllülük, Gönüllü Birey, Yorumlayıcı Fenomenoloji


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Guven, B., Gecgel, H. & Kirat, E. (2020). Gönüllülük Faaliyetleri Işığında “Gönüllülük” Kavramına İlişkin Derinlemesine Bir İnceleme: Yorumlayıcı Fenomenoloji . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), 55-77. doi: 10.29329/mjer.2020.258.4

Harvard
Guven, B., Gecgel, H. and Kirat, E. (2020). Gönüllülük Faaliyetleri Işığında “Gönüllülük” Kavramına İlişkin Derinlemesine Bir İnceleme: Yorumlayıcı Fenomenoloji . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), pp. 55-77.

Chicago 16th edition
Guven, Bulent, Hulusi Gecgel and Emel Kirat (2020). "Gönüllülük Faaliyetleri Işığında “Gönüllülük” Kavramına İlişkin Derinlemesine Bir İnceleme: Yorumlayıcı Fenomenoloji ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (32):55-77. doi:10.29329/mjer.2020.258.4.

Kaynakça
 1. Aşimova, B. European Youth Portal. Erişim: 14.12.2019.  https://europa.eu/youth/tr/article/54/20639_ga [Google Scholar]
 2. Australia, V. (2015). Volunteering Australia Project: The review of the definition of volunteering. Volunteering Australia, Canberra. [Google Scholar]
 3. Barton, E. ve Bates, E. A. (2019). That Extra Sparkle’:Students’ Experience of Volunteering and the Impact of Satisfaction and Employabilityin Higher Education. Journal of Further and Higher Education,(43)4, 453-466. [Google Scholar]
 4. Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar. 2. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi [Google Scholar]
 5. Creswell, J. W. (2017). Nitel Araştırmacılar İçin 30 Temel Beceri. 1. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık [Google Scholar]
 6. Çakı, F. (2014). Türk Sosyolojisinde Yeni Bir Alan: Gönüllülük Araştırmaları. Sosyoloji Dergisi,  3(24), 185-202. [Google Scholar]
 7. Deci, E. L. (1972). Intrinsic motivation, extrinsic reinforcement, and inequity. Journal of personality and social psychology, 22(1), 113. [Google Scholar]
 8. Glesne, C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş. (Çev. Ali Ersoy & Pelin Yalçınoğlu). 2. Basım. Ankara: Anı Yayıncılık [Google Scholar]
 9. Güler, A., Halıcıoğlu, M. B. ve Taşğın, S. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma. 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık [Google Scholar]
 10. Güven, B. ve Kırat, E. (2019). Öğretmen Adaylarının “Gönüllülük” Kavramına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği). III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 666-684, ISBN: 978-605-7736-13-0, Nevşehir TÜRKİYE. [Google Scholar]
 11. Henney, S. M., Hackett, J. D. ve Porreca M. R. (2017). Involuntary Volunteerism: What Happens When You Require People to “Do Good?”. Journal of Service-Learning in Higher Education, (6). [Google Scholar]
 12. İslamoğlu, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. [Google Scholar]
 13. Jones, J. A., Giles, E. ve Carroll, E. (2019). Student Volunteers in a College Town: Burder or Lifeblood fort he Voluntary Sector. Journal of Service-Learning in Higher Education, (9). [Google Scholar]
 14. Morrison, C. C., Greenhaw, L. L. ve Pigg, J. (2019). Is it Worth it? A Case Study Exploring Volunteers’ Perceptions of Leadership Training. Journal of Leadership Education,  (18)2, 81-94. [Google Scholar]
 15. Özgen, E. (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Çalışan Memnuniyetine Etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (8), 1-6. [Google Scholar]
 16. Porta, D. D. ve Keating, M. (2015). Sosyal Bilimlerde Yaklaşımlar ve Metadolojiler: Çoğulcu Bir Perspektif. (Çev. Sabri Gürses). İstanbul: Küre Yayınları [Google Scholar]
 17. Saban, A. ve Ersoy, A. (2017). Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri. 2. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık [Google Scholar]
 18. Strauss, A. L. ve Rager, A. (2017). Master Volunteer Life Cycle: A Wide Angel Lens on the Volunteer Experience. Journal of Extension, (55)4. [Google Scholar]
 19. Şahin, M. (2010). Kamu Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları. Ankara: Pozitif Matbaa [Google Scholar]
 20. United Nations Development Programme (UNDP). Sustainable Development Goals. Erişim: 17.12.2019. https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/sustainable-development-goals.html [Google Scholar]
 21. White, A. J. ve Scanga, L. H. (2019). Volunteer Research and Knowledge Competency codebook: A Tool for Identifying Volunteer Needs. Journal of Extension, (57)1. [Google Scholar]
 22. Yılmazer, T. ve Erhart, I. (2018). Bölüm 7.: İyiliğin Reklamı Olur Mu? Sosyal Fayda Zirvesi, 40-43. [Google Scholar]