International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(31) 336-353

2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Merve Çakır, Emine Bolat & Hülya Dede

ss. 336 - 353   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.16   |  Makale No: MANU-1907-16-0005

Yayın tarihi: Mart 17, 2020  |   Okunma Sayısı: 893  |  İndirilme Sayısı: 951


Özet

Bu çalışmanın amacı 2018 yılında yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırma yöntemi olarak olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kilis, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye ve Gaziantep illerinde görev yapan, deneyimleri 1 ile 35 yıl arasında değişen 18 fen bilgisi öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak iki fen eğitimi alanı uzmanı tarafından uzaman görüşü alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüş formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Çalışmanın güvenirliği Miles-Huberman formülü ile incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda fen bilgisi öğretmenlerinin öğretim programının kazanım ve içerik boyutları için olumlu görüş bildirirken, öğretmenlerin yarısının programın öğrenme-öğretme süreci boyutu ile ilgili olumlu, ölçme-değerlendirme boyutu ile ilgili olumsuz görüş bildirdiği tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada öğretim programının güçlü olduğu yönlerine ilişkin görüşlerin daha fazla olduğu, çağın ve toplumun ihtiyaçlarına daha çok kısmen cevap verebildiği, genel olarak öğretim programında güncelliğinin yitirmiş konu ve uygulamaların bulunmadığı; öğretim programının işlevselliği ve uygulanabilirliğine yönelik olumlu görüşlerin daha fazla olduğu; öğretim programına yönelik memnuniyet düzeyinin orta düzeyde olduğu; öğretim programının “evrensel ahlak değerleri, milli ve kültürel değerler ile bilimsel etik ilkelerinin benimsenmesini sağlama" amacı ile fen,  mühendislik ve girişimcilik uygulamalarına yönelik olumlu görüşlerin fazla olduğu sonuçları elde edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, 2018 fen bilimleri dersi öğretim programına ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fen bilgisi öğretmenleri, fen bilimleri dersi öğretim programı, öğretmen görüşleri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Cakir, M., Bolat, E. & Dede, H. (2020). 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 336-353. doi: 10.29329/mjer.2020.234.16

Harvard
Cakir, M., Bolat, E. and Dede, H. (2020). 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), pp. 336-353.

Chicago 16th edition
Cakir, Merve, Emine Bolat and Hulya Dede (2020). "2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (31):336-353. doi:10.29329/mjer.2020.234.16.

Kaynakça
 1. Ayvacı, H. Ş. ve Özbek, D. (2014). Fen bilimleri dersi 2013 öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri (Ordu ili örneği). Milli Eğitim, 44(204), 214-231. [Google Scholar]
 2. Badur, S., Timur, B., ve Timur, S. (2017). Fen bilimleri dersi öğretim programı’nın genel amaçlarının gerçekleşme derecesi hakkındaki öğretmen görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(3), 471-497. [Google Scholar]
 3. Bakırcı, H. ve Çepni, S. (2014). Fen bilimleri dersi öğretim programı temelinde ortak bilgi yapılandırma modelinin irdelenmesi. Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2(2), 83-94. [Google Scholar]
 4. Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik öğretimi. İstanbul: Bilge Matbaacılık. [Google Scholar]
 5. Boyacı, K. (2010), 2005 İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf fen ve teknoloji öğretim programı, programın uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 6. Cicioğlu, H. (1985). Türkiye cumhuriyeti’nde ilk ve orta öğretim: Tarihi gelişim. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Çıray, F., Küçükyılmaz, E. A., ve Güven, M. (2015). Ortaokullar için güncellenen fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(31), 31-56. [Google Scholar]
 8. Demirbaş, M. (2008). 6. Sınıf fen bilgisi ve fen ve teknoloji öğretim programlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi: öğretim öncesi görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 313-338. [Google Scholar]
 9. Dindar, H. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programına geçiş sürecinde öğretmenlerin bakış açılarının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 185-198. [Google Scholar]
 10. Güneş, T., Dilek, N. Ş. Hoplan, ve M., Güneş, O. (2011, April). Fen ve teknoloji dersinin öğretmenler tarafından uygulanması üzerine bir araştırma. II. International Conference On New Trends in Education and Their Implications Antalya. [Google Scholar]
 11. Karaman, P., ve Karaman, A. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri öğretim programına yönelik görüşleri. Journal of Education Faculty, 18(1), 243-269. [Google Scholar]
 12. Karatay, R, Timur, S., ve Timur, B. (2013). 2005 ve 2013 yılı fen dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 233-264. [Google Scholar]
 13. Kütükcü, Y. (2010). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersi 2007 yılı öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Tokat ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan. [Google Scholar]
 14. Lederman, N.G. (1992). Students’ and teachers’ conceptions of the nature of science: A review of the research. Journal of Research in Science Teaching, 29, 331–359. [Google Scholar]
 15. MEB. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 16. MEB. (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 17. MEB. (2018a). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 18. MEB. (2018b). Ortaöğretim fizik dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 19. Miles, M. B. ve Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publication. [Google Scholar]
 20. Orbeyi, S. ve Güven, B. (2008). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programı’nın değerlendirme öğesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 133-147. [Google Scholar]
 21. Özcan, H., ve Düzgünoğlu, H. (2017). Fen bilimleri dersi 2017 taslak öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. International Journal of Active Learning, 2(2), 28-48. [Google Scholar]
 22. Özden, M. ve Cavlazoğlu, B. (2015). İlköğretim fen dersi öğretim programlarında bilimin doğası: 2005 ve 2013 programlarının incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-ENAD, 3(2), 40-65. [Google Scholar]
 23. Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332. [Google Scholar]
 24. Ünal. S, Çoştu, B., ve Karataş, F. Ö. (2004). Türkiye de fen bilimleri eğitimi alanındaki program geliştirme çalışmalarına genel bir bakış. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 183-202. [Google Scholar]
 25. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 26. Zhang, F. ve Liu, Y. (2014). A study of secondary school English teachers’ beliefs in the context of curriculum reform in China. Language Teaching Research, 18(2), 187-204. [Google Scholar]