International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(31) 241-265

Öğretmen Adaylarının Akademik Güdülenme Becerilerinin, Çalışma Alışkanlıklarının, Sınav Kaygılarının ve Başarı Güdülerinin İncelenmesi

A. Seda Saracaloğlu, Nurtaç Üstündağ & Muhammed Eken

ss. 241 - 265   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.12   |  Makale No: MANU-1903-14-0001.R1

Yayın tarihi: Mart 17, 2020  |   Okunma Sayısı: 297  |  İndirilme Sayısı: 733


Özet

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının akademik güdülenme düzeyleri, çalışma alışkanlıkları, sınav kaygıları ve başarı güdüleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi ve Okulöncesi Eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören 139 birinci sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının akademik güdülenme, çalışma alışkanlıkları, sınav kaygısı ve başarı güdüsü düzeyleri orta düzeydedir. Öğretmen adaylarının çalışma alışkanlıkları, sınav kaygısı, akademik güdülenme ve başarı güdüsü puanlarında cinsiyete ve yerleşim birimine göre anlamlı fark bulunmamıştır. Öğretmen adaylarının not ortalamalarıyla çalışma alışkanlıkları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Öğretmen adaylarının yaşları ile çalışma alışkanlıkları arasında pozitif ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Lise diploma notu, bölüm tercih sırası, aile geliri değişkenleri ile çalışma alışkanlıkları, sınav kaygısı, akademik güdülenme ve başarı güdüsü puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Öğretmen adaylarının çalışma alışkanlıkları ile akademik güdülenme ve başarı güdüsü düzeyleri arasında pozitif ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Öğretmen adaylarının akademik güdülenme düzeyleri ile başarı güdüleri arasında pozitif ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Akademik güdülenme ve başarı güdüsü düzeyleri birlikte çalışma alışkanlıklarının % 34’ünü yordamaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Akademik güdülenme, çalışma alışkanlıkları, sınav kaygısı, başarı güdüsü


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Saracaloglu, A.S., Ustundag, N. & Eken, M. (2020). Öğretmen Adaylarının Akademik Güdülenme Becerilerinin, Çalışma Alışkanlıklarının, Sınav Kaygılarının ve Başarı Güdülerinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 241-265. doi: 10.29329/mjer.2020.234.12

Harvard
Saracaloglu, A., Ustundag, N. and Eken, M. (2020). Öğretmen Adaylarının Akademik Güdülenme Becerilerinin, Çalışma Alışkanlıklarının, Sınav Kaygılarının ve Başarı Güdülerinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), pp. 241-265.

Chicago 16th edition
Saracaloglu, A. Seda, Nurtac Ustundag and Muhammed Eken (2020). "Öğretmen Adaylarının Akademik Güdülenme Becerilerinin, Çalışma Alışkanlıklarının, Sınav Kaygılarının ve Başarı Güdülerinin İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (31):241-265. doi:10.29329/mjer.2020.234.12.

Kaynakça
 1. Açıkgöz, K. (1996). Etkili öğrenme ve öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası. [Google Scholar]
 2. Aktaş, H. (2017). Akademik güdülenme ile akademik özyeterlik arasındaki ilişki: İlahiyat fakültesi öğrencileri üzerine ampirik bir araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(3), 1376-1398. [Google Scholar]
 3. Albayrak-Kaymak, D. (1987). Sınav Kaygısı Envanteri’nin Türkçe formunun oluşturulması ve güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 6(21), 55-62. [Google Scholar]
 4. Altun, F. ve Yazıcı, H. (2010). Öğrencilerin okul motivasyonunu yordayan bazı değişkenler. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 11-13 November, Antalya-Turkey. [Google Scholar]
 5. Alyaprak, İ. (2006). Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde sınav kaygısını etkileyen faktörlerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 6. Atılgan, M. (1998). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile akademik başarılarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. [Google Scholar]
 7. Bailey, P. and Onwuegbuzie, A. (2002). The role of study habits in foreign language courses. Assessment and Evaluation in Higher Education, 27(5), 463-473. DOI: 10.1080/0260293022000009339. [Google Scholar]
 8. Bay, E., Tuğluk, N.M. ve Gençdoğan, B. (2004). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma becerilerinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 223 – 234. [Google Scholar]
 9. Bedel, A. ve Hamarta, E. (2014). Kişilerarası problem çözme ve akademik güdülenme arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 13(2), 674‐681. [Google Scholar]
 10. Bozanoğlu, İ. (2005). Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grup rehberliğinin güdülenme, benlik saygısı, başarı ve sınav kaygısı düzeylerine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 17-42. [Google Scholar]
 11. Bozanoğlu, İ. (2004). Akademik güdülenme ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliği, güvenirliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2, 83-98. [Google Scholar]
 12. Bozkurt, N. (2004). Bir grup üniversite öğrencisinin depresyon ve kaygı düzeyleri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler. Eğitim ve Bilim, 29(133), 52-59. [Google Scholar]
 13. Cabi, E. ve Yalçınalp, S. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik mesleki kaygı ölçeği (MKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 85-96. [Google Scholar]
 14. Cüceloğlu, D. (2005). İnsan ve davranışı (Psikolojinin temel kavramları). İstanbul, Remzi Kitabevi. [Google Scholar]
 15. Çakmak Ö. ve Hevedanlı M. (2005). Eğitim ve fen edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 115-127. [Google Scholar]
 16. Çalışkan, S, Karabey, B. ve Selçuk, G. S. (2011). Öğretmen adaylarının fizik dersine yönelik başarı güdüleri: cinsiyet ve anabilim dalının etkileri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30(1), 351-361. [Google Scholar]
 17. Çetin, B. (2009). Yeni ilköğretim programı uygulamalarının ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin çalışma alışkanlıklarına etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 38(183), 302-316. [Google Scholar]
 18. Demir, Z. (2008). Uzaktan eğitim öğrencilerinin akademik güdülenme düzeyleri (SAÜ örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. [Google Scholar]
 19. Demir, M. K. ve Arı, E. (2013). Öğretmen adaylarının akademik güdülenme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 265-279. [Google Scholar]
 20. Derry, J. J. and Murphy, D. A. (1986) Designing systems to train learning ability: From theory to practice. Review of Educational Research, 56, 1-39. [Google Scholar]
 21. Dilekmen, M. ve Ada, Ş. (2005). Öğrenmede güdülenme. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 113-123. [Google Scholar]
 22. Dodge, J. (1994). The study skills handbook: More than 75 strategies for better learning. New York: Scholastic Inc. [Google Scholar]
 23. Durukan, Ü. G., Batman, D. ve Yiğit, N. (2015). Öğretmen adaylarının ders çalışma alışkanlıkları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 63-80. [Google Scholar]
 24. Elliott, T. R., Godshall, F., Shrout, J. R., and Witty, T. E. (1990). Problem-solving appraisal, self-reported study habits, and performance of academically at-risk college students. Journal of Counseling Psychology, 37(2), 203-207. [Google Scholar]
 25. Epsteın, J. A. and Harackiewicz, J. M. (1992). Winning is not enough: the effects of competition and achievement orientation on intrinsic interest. Personality and Social Psychology Bulletin, 18, 128-138. [Google Scholar]
 26. Erdamar Koç, G. (2010). Öğretmen adaylarının ders çalışma stratejilerini etkileyen bazı değişkenler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 82-93. [Google Scholar]
 27. Eren, O. (2011). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile fen ve teknoloji dersi arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 28. Ergene, T. (1994). Sınav kaygısı ile başaçıkma programının etkinliği. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 2(1), 9-16. [Google Scholar]
 29. Erkan, S. (1991). Sınav kaygısının öğrenci seçme sınavı başarısı ile ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 30. Fraenkel, J. R. and Wallen, N. E. (2008). How to design and evaluate research in education (7th ed.). New York: Mcgraw-Hill International Edition. [Google Scholar]
 31. Fortier, M. S., Vallerand, R. J., and Guay, F. (1995). Academic motivation and school performance: Toward a structural model. Contemporary Educational Psychology, 20, 257-274. [Google Scholar]
 32. Genç, Y. (2016). Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Sınav Kaygılarını Etkileyen Faktörler. International Congress on Political, Economic and Social Studies, 24-26 August 2016, İstanbul-Türkiye. [Google Scholar]
 33. Gençdoğan, B. (2006). Lise öğrencilerinin sınav kaygısı ile boyuneğicilik düzeyleri ve sosyal destek algısı arasındaki ilişkiler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 153-164. [Google Scholar]
 34. Gençtan, E. (1993). İnsan olmak. (12. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi. [Google Scholar]
 35. Güler, D. ve Çakır, G. (2013). Lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(39), 82-94. [Google Scholar]
 36. Günaydın, F. (2011). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 37. Hancock, D. R. (2001). Effects of test anxiety and evaluative threat on students' achievement and motivation. Journal of Educational Research, 94(5), 287- 291. [Google Scholar]
 38. Harju, B. L. and Eppler, M. A. (1997). Achievement motivation, flow and irrational beliefs in traditional and nontraditional college students. Jounal of Instuctional Psychology, 24(3), 147158. [Google Scholar]
 39. Higgins, B. A. (2000). An analysis of the effects of integrated instruction of metacognitive and study skills upon the self-efficacy and achievement of male and female students. Master’s Research Project, Miami University, Ohio.  [Google Scholar]
 40. Hotaman, D. (2009). Bazı kişisel değişkenlerin öğrencilerin bağımsız, bir partnerle ve bir grupla çalışma alışkanlıkları üzerindeki etkisinin araştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 528-546. [Google Scholar]
 41. Hotaman, D. ve Yüksel Şahin, F. (2010). Öğretim elemanı coşkusunun üniversite öğrencilerinin başarı güdüsü düzeyleri üzerindeki etkisi. Eğitim ve Bilim, 35(155), 89-103. [Google Scholar]
 42. Jegede, O. J., Jegede, T. R. and Ugodulunwa, A. C. (1997). Effects of Achievement Motivation and Study Habits on Nigerian Secondary School Student Academic Performance. Journal of Psychology, 131(5), 523-529. [Google Scholar]
 43. Jones, C. H., Green, A. E., Mahan, K. D. ve Slate, J. R. (1993). College students’ learning styles, academic achievement, and study behaviors. Louisiana Education Research Journal, 19, 40-48. [Google Scholar]
 44. Jones, C. H., Slate, J. R. and Kyle, A. (1992). Study skills of teacher education students. Teacher Education, 28, 1: 7-15. [Google Scholar]
 45. Kağan, M. (2009). Üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışını açıklayan değişkenlerin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 113-128. [Google Scholar]
 46. Kaushik, R. ve Rani, S. (2005). A comparative study of achievement motivation, home environment and parent child relationship of adolescents. Journal of Psychological Research, 49, 189-194.  [Google Scholar]
 47. Kısa, S. (1996). İzmir il merkezinde dershaneye devam eden lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygılarıyla ana-baba tutumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 48. Kleijn, W. C., Van der Ploeg, H. M. ve Topman, R. M. (1994). Cognition, study habits, test anxiety, and academic performance. Psychological Reports, 75, 1219-1226. [Google Scholar]
 49. Koruklu, N. Ö. (2010). Eğitsel rehberlik. Psikolojik danışma ve rehberlik (Edt: M. Güven). Ankara: Anı Yayıncılık. ss. 87-130. [Google Scholar]
 50. Kuzgun, Y. (1988). Psikolojik ihtiyaçların orta öğretim başarı puanları ve ÖSS puanları ile ilişkisi. Psikoloji Dergisi, 6(22), 104-112. [Google Scholar]
 51. Küçükahmet, L. (2000). Öğretimde planlama ve değerlendirme. 11. Baskı. Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 52. Lohumi, M. (2002). Achievement motivation among distance learners in relation to gender and residental background. Indian Journal of Open Learning, 11(2), 197-207. [Google Scholar]
 53. Masgoret, A. M. and Gardner, R. C. (2003). Attitudes, motivation, and second language learning: A meta-analysis of studies conducted by Gardner and associates. Language Learning, 53(1), 123-163. [Google Scholar]
 54. McClelland, D. C. (1961). The achieving society. Princeton, N.J.: Von Nostrand. [Google Scholar]
 55. Moon, K. C. (1986). Test anxiety and academic achievement. The Second Regional Conference On University Teaching. Las Cruces, New Mexico. [Google Scholar]
 56. Nevgi, A. (2001). Motivational strategies of students in Virtual University. Paper presented in proceedings at Third International, Inter-disciplinary Evidence-Based Policies and Indicator Systems Conference (pp. 1-17). CEM Center, University of Durham, UK. [Google Scholar]
 57. Nnenji, L. M. (2002). Study habits of Nigerian University students, HERDSA, (490-495). [Google Scholar]
 58. Nonis, S. A. and Hudson, G. I. (2010). Performance of college students: Impact of study time and study habits. Journal of Education For Busıness, 85, 229–238. [Google Scholar]
 59. Okpala, A., Okpala, C. and Ellis, R. (2000). Academic efforts and study habits amongm students in a principles of macroeconomics course. Journal of Education for Business, 75(4), 219-225. [Google Scholar]
 60. Öner, N. (1986). Development of the Turkish form of the Test Anxiety Inventory. Uluslararası Sınav Kaygısı Sempozyumu'na Sunulmuş Bildiri. San Fransisco.  [Google Scholar]
 61. Özbey, N. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 62. Piji Küçük, D. (2010). Müzik öğretmeni adaylarının sınav kaygısı, benlik saygısı ve çalgı başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 37-50. [Google Scholar]
 63. Pintrich, P. R., and De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 8, 33-40. [Google Scholar]
 64. Pokay, P. and Blumenfeld, P. C. (1990). Predicting achievement early and late in the semester: the role of motivation and use of learning strategies. Journal of Educational Psychology, 82, 41-50. [Google Scholar]
 65. Popham, W. M. and Moore, M. R. (1960). A validity check on the Brown & Hortzman survey of study habits and attitudes and Brown’s college inventory of academic adjustments. The Personnel and Guidance Journal, 38, 552-554. [Google Scholar]
 66. Putwain, D. W. (2007). Test anxiety in UK schoolchildren: Prevalence and demographic patterns. British Journal of Educational Psychology, 77, 579–593. [Google Scholar]
 67. Rasor, L. and Rasor, R. (1998). Test anxiety and study behavior of community college students in relation to ethnicity, gender, and age. (ERIC Document No: ED415942).  [Google Scholar]
 68. Salami, S. 0. (1987). Effect of mastery learning strategy and counselling on learning outcome in chemistry. Unpublished doctoral dissertation, University of Ilorin. [Google Scholar]
 69. Saracaloğlu, A. S. (2008). Lisanüstü öğrencilerin akademik güdülenme düzeyleri, araştırma kaygıları ve tutumları ile araştırma yeterlikleri arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 179-208. [Google Scholar]
 70. Saracaloğlu, A. S. ve Karasakaloğlu, N. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının okuduğunu anlama düzeyleri ile çalışma ve öğrenme stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 98-115. [Google Scholar]
 71. Saracaloğlu, A. S. ve Kumral, O. (2007). Sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterlik algıları, kaygıları ve akademik güdülenme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi [Google Scholar]
 72. Saracaloğlu, A. S., Karasakaloğlu, N. ve Yenice, N. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik güdülenme düzeyleri, fen ve sosyal bilimlere ilişkin görüşleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.  [Google Scholar]
 73. Saracaloğlu, A. S., Kumral, O. ve Kanmaz, A. (2009). Ortaöğretim sosyal alanlar öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterlikleri, kaygıları ve akademik güdülenme düzeyleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 38-54. [Google Scholar]
 74. Saracaloğlu, A. S., Varol, S. R. ve Gencel, İ. E. (2006). Üniversite öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin karşılaştırılması. XV. Eğitim Bilimleri Kongresi. 13-15 Eylül 2006. Muğla.  [Google Scholar]
 75. Saracaloğlu, A. S., Certel, Z., Varol, S. R. ve Bahadır, Z. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin özyeterlik inançları ve denetim odaklarının incelenmesi. Journal of Educational Sciences, 3(2), 54-65. [Google Scholar]
 76. Saylan, N. (1998). Öğretmen adaylarının etkili öğrenme- verimli ders çalışma yeterlilikleri ve bu yeterliliklerin kaynakları. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (II. Cilt). Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi. [Google Scholar]
 77. Spitzer, D. (1996). Motivation: The neglected factor in instructional design. Educational Technology, 36(3), 45-49. [Google Scholar]
 78. Subaşı, G. (2000). Verimli ders çalışma alışkanlıkları eğitiminin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma alışkanlıklarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 25(117), 50-60. [Google Scholar]
 79. Şahin, H. ve Çakar, E. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stratejileri ve akademik güdülenme düzeylerinin akademik başarılarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 519-540. [Google Scholar]
 80. Şahin, H., Günay, T. ve Batı, H. (2006). İzmir ili Bornova ilçesi lise son sınıf öğrencilerinde üniversiteye giriş sınavı kaygısı. Sted Dergisi, 15(6), 107-112. [Google Scholar]
 81. Tay, B. (2005). Sosyal bilgiler ders kitaplarında öğrenme stratejileri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 209-225. [Google Scholar]
 82. Terzi, A. R. (2002). Başarı güdüsü kuramı. Çağdaş Eğitim Dergisi, 283, 26-30. [Google Scholar]
 83. Terzi, M., Ünal, M., ve Gürbüz, M. Ç. (2011). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe yönelik akademik güdülenme düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Işık Üniversitesi 10. Matematik Sempozyumu, 23-25 Eylül. [Google Scholar]
 84. Tümkaya, S. ve Bal, L. (2006). Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 313-326. [Google Scholar]
 85. Uluışık, V., Beyleroğlu, M., Suna, G. ve Yalçın, S. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları ve akademik güdülenme düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Burdur il merkezi örneği). Journal of Human Sciences, 13(3), 5092-5106. [Google Scholar]
 86. Ünalan, P. C., Çifçili, S., Dinç, D. Akman, M. ve Topçuoğlu, V. (2017). Üniversite sınavına girecek olan öğrencilerde sınav kaygısı düzeyi, sosyal etkinlikler ve rehberlik hizmetlerini kullanma durumu. Nobel Med, 13(1), 61-69. [Google Scholar]
 87. Varol, Ş. (1990). Lise son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun. [Google Scholar]
 88. Webster, J. R. (1977). An investigation oj study behaviour attitudes in two secondaty schools. Unpublished doctoral dissertation. University of Manchester. [Google Scholar]
 89. Wolters, C. A. and Rosenthal, H. (2000). The relation between students’ motivational beliefs and their use of motivational regulation strategies. International Journal of Educational Research, 33, 801-820. [Google Scholar]
 90. Wormington, S. V., Corpus, J. H. ve Anderson, K. G. (2012). A person – centred ınvestigation of academic motivation and its correlates in high school. Learning and Individual Differences. 22, 429-438. [Google Scholar]
 91. Yenilmez, K. ve Özbey, N. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-16. [Google Scholar]
 92. Yıldırım, İ. (2007). Üniversite seçme sınavına hazırlanan Türk öğrencilerde depresyon, sınav kaygısı ve sosyal destek. Eğitim Araştırmaları, 29, 171-184. [Google Scholar]
 93. Yıldız, H. Y. (2007). Sınav kaygısı-ana-baba tutumları ve mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 94. Yiğit, B. ve Kaçire, İ. (2015). Ortaokul öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının incelenmesine yönelik bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 309-319. [Google Scholar]
 95. Yörük, D. (2007). Lise öğrencilerinin akademik başarıları, başarı korkuları ve verimli ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 96. Zats, S. and Chassin, L. (1985). Cognitions of test-anxious children under naturalistic test-taking conditions. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53(3), 393-401. [Google Scholar]