International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(30) 270-287

Orff Yaklaşımına Dayalı Hayat Bilgisi Dersi Etkinliklerinin Öğrencilerin Tutum ve Başarı Düzeyi Üzerindeki Etkisi

Nejat İra, Gözde Özenç İra & Aynur Geçer

ss. 270 - 287   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.218.16   |  Makale No: MANU-1905-03-0001.R1

Yayın tarihi: Aralık 24, 2019  |   Okunma Sayısı: 381  |  İndirilme Sayısı: 925


Özet

Bu araştırmada Orff Yaklaşımına dayalı hazırlanmış hayat bilgisi dersi etkinliklerinin, ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin derse yönelik tutum ve başarı düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki bir ilkokulun ikinci sınıflarında öğrenim gören deney grubunda 25 ve kontrol grubunda 24 olmak üzere toplam 49 öğrenci üzerinde kontrol gruplu öntest-sontest araştırma modeli ile uygulanmıştır. Araştırmada deney ve kontrol grupları rastgele belirlenmiştir. Öğrencilerin başarısını ölçmek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan “Hayat bilgisi Dersi Başarı Sınavı” ve derse karşı tutumlarını ölçmek amacıyla Talşık’ın (2013) hazırlamış olduğu ‘Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatiksel analizinde betimsel istatistikler ve bağımlı örneklem t-Testi kullanılmıştır. Deney grubunda hayat bilgisi dersleri Orff yaklaşımına dayalı etkinlikler ile uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise öğretim programında önerilen yöntemlere bağlı kalınarak işlenmiştir. Araştırma sonucunda, Orff yaklaşımına dayalı etkinlikler ile hazırlanan hayat bilgisi derslerinin öğrencilerin derse karşı tutumları ve ders başarı düzeyleri açısından işlendiği deney grubu öğrencilerinin lehine anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır

Anahtar Kelimeler: Orff Yaklaşımı, Hayat Bilgisi Dersi, Tutum, Başarı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ira, N., Ira, G.O. & Gecer, A. (2019). Orff Yaklaşımına Dayalı Hayat Bilgisi Dersi Etkinliklerinin Öğrencilerin Tutum ve Başarı Düzeyi Üzerindeki Etkisi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), 270-287. doi: 10.29329/mjer.2019.218.16

Harvard
Ira, N., Ira, G. and Gecer, A. (2019). Orff Yaklaşımına Dayalı Hayat Bilgisi Dersi Etkinliklerinin Öğrencilerin Tutum ve Başarı Düzeyi Üzerindeki Etkisi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), pp. 270-287.

Chicago 16th edition
Ira, Nejat, Gozde Ozenc Ira and Aynur Gecer (2019). "Orff Yaklaşımına Dayalı Hayat Bilgisi Dersi Etkinliklerinin Öğrencilerin Tutum ve Başarı Düzeyi Üzerindeki Etkisi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (30):270-287. doi:10.29329/mjer.2019.218.16.

Kaynakça
 1. Ayyılmaz, A. M. (2016). Sosyal bilgiler öğretiminde eğitsel müzik kullanımının öğrencilerin akademik başarıları ve derse yönelik tutumları üzerindeki etkileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum. [Google Scholar]
 2. Bekler, G. (2009). İlköğretim müfredat programının I-VIII. sınıflarında Orff yönteminin uygulanması üzerine öneriler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Haliç Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 3. Bilhartz, T. D., Bruhn, R. A. ve Olson, J. E. (2000). The effect of early music training on child cognitive development. Journal of Applied Developmental Psychology, 20, 615–636. Doi:10.1016/S0193-3973(99)00033-7  [Google Scholar]
 4. Bolduc, J. (2009). Effects of a music programme on kindergartners’ phonological awareness skills. International Journal of Music Education, 27, 37–47. Doi:10.1177/ 0255761408099063 [Google Scholar]
 5. Çevik, D. B. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 145-168. [Google Scholar]
 6. Çilden, Ş. (2001). Müzik, çocuk gelişimi ve öğrenme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(21), 1-8. [Google Scholar]
 7. Dikici, A. (2002). Orff tekniğiyle verilen müzik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 8. Eren, B. (2012). Orff yaklaşımına göre hazırlanan müzik etkinlikleri içinde ipucunun giderek azaltılması yöntemi ile yapılan gömülü öğretimin otistik çocuklara kavram öğretmedeki etkililiği (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 9. Foster, E. M. ve Jenkins, J. V. M. (2017). Does participation in music and performing arts ınfluence child development? American Educational Research Journal, 54(3), 399–443. Doi: 10.3102/0002831217701830 [Google Scholar]
 10. Geist, K., Geist, E. A. ve Kuznik, K. (2012). The patterns of music: Young children learning mathematics through beat, rhythm, and melody. Young Children, 67(1), 74-79. [Google Scholar]
 11. Gültekin, M. (2014). Dünyada ve Türkiye’de ilköğretim programlarındaki yönelimler. İlköğretim Online, 13(3), 726-745. [Google Scholar]
 12. Gün, E., Duru, E. G. ve Demirtaş, O. (2016). Müzik eğitiminin bilişsel gelişime etkisi. International Journal of Social Science, 50, 117-124. [Google Scholar]
 13. Gonca Kaplan, E. (2006). İlköğretim okulları 2. sınıf hayat bilgisi dersinde müzik destekli öğretim yöntemleri kullanılmasının öğrenci kazanımlarına etkisi (Ankara Altınordu İlköğretim Okulu örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 14. Hart, A. (2017). Towards an effective freeware resource for music composition in the primary classroom. London Review of Education, 15(3), 407-425. Doi: https://doi.org/10.18546/LRE.15.3.06. [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Jungmair, U. E. (2003). “Orff–schulwerk elementer müzik ve hareket eğitimi temel ilkeler”, Uluslararası Orff-Schulwerk Müzik ve Dans Pedagojisi Sempozyumu (s.51) içinde, İstanbul, Orff Schulwerk Danışmanlık Merkezi Yayını. [Google Scholar]
 16. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. Basım). Nobel: Ankara. [Google Scholar]
 17. Kim, J. (2017). Transforming music education for the next generation: planting ‘four cs’ through children’s songs. International Journal of Early Childhood (IJEC), 49, 181–193. Doi: 10.1007/s13158-017-0187-3. [Google Scholar]
 18. Koçak, K. O. ve Erol, O. (2011). Çocuklar için müzik ve hareket eğitimi karamela sepeti. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. [Google Scholar]
 19. M.E.B. (2018). Hayat bilgisi dersi öğretim programı (ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar). Ankara. [Google Scholar]
 20. Moreno, S., Marques, C., Santos, A., Santos, M., Castro, S. L., ve Besson, M. (2009). Musical training influences linguistic abilities in 8-year-old children: More evidence for brain plasticity. Cerebral Cortex, 19(3), 712–723. [Google Scholar]
 21. Önder, S. (2007). İlköğretim beşinci sınıf müzik dersinin drama ile birleştirilerek uygulanması ve öğrenciler üzerindeki öğrenme farklılıklarının tespit edilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. [Google Scholar]
 22. Özgül, İ. (2017). Sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin öğretmen eğitimi programında müzik eğitimine ilişkin tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2491-2506. [Google Scholar]
 23. Öziskender, G. (2011). Orff yaklaşımı ile yapılan okulöncesi müzik eğitiminin öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. [Google Scholar]
 24. Özkan, H. (2009). 2005 Hayat Bilgisi 3. sınıf programı içeriği hakkındaki öğretmen görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Balıkesir ili örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. [Google Scholar]
 25. Portowitz, A. ve Klein, P. (2007). MISC music: A music program to enhance cognitive processing among children with learning difficulties. International Journal of Music Education, 25, 259–271. [Google Scholar]
 26. Sabancı, A. ve Şahin, A. (2005). “Öğretmenin etkinlik odaklı hayat bilgisi öğretiminde sınıf yönetimi değişkenleri açısından değerlendirilmesi: Bilen öğretmenden bulduran öğretmene doğru”. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu (s. 382-393) içinde, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi. [Google Scholar]
 27. Sabancı, A. ve Şahin, A. (2005). “Öğretmenin etkinlik odaklı hayat bilgisi öğretiminde sınıf yönetimi değişkenleri açısından değerlendirilmesi: Bilen öğretmenden bulan öğretmene doğru”. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu (s. 382-393) içinde, Ankara, Sim Matbaası. [Google Scholar]
 28. Sağırkaya, B. (2014). Temel motor becerilerini kullanabilen otizm özelliği gösteren çocuklarda iletişim becerilerinin geliştirilmesinde Orff-Schulwerk yönteminin kullanımı (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon. [Google Scholar]
 29. Southgate, D. E. ve Roscigno, V. J. (2009). The impact of music on childhood and adolescent achievement. Social Science Quarterly, 90(1), 4–21. [Google Scholar]
 30. Sözen Çakırer, A. (1999). İlköğretim okulları 1. kademede hayat bilgisi dersinin müzik destekli ve geleneksel yaklaşımla işlenmesinin öğrenci başarısı açısından karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 31. Talşık, E. (2013). İlkokul türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerinde öğretim materyali olarak şarkıların kullanılmasının öğrencilerin başarı ve tutum gelişimleri üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 32. Tomlinson, M. M. (2015). Transmodal redesigning in music and literacy: Diverse multimodal classrooms. Journal of Early Childhood Literacy, 15(4) 533–567. Doi: 10.1177/1468798414552509. [Google Scholar]
 33. Uysal, B. B. (2014). İlk adımlar yarınlara hazırlar. Orff İnfo Dergisi, 22, 23-24. [Google Scholar]
 34. Wong, P. C., Skoe, E., Russo, N. M., Dees, T. ve Kraus, N. (2007). Musical experience shapes human brainstem encoding of linguistic pitch patterns. Nature Neuroscience, 10(4), 420–422. [Google Scholar]
 35. Yener, Y. A. (2011). Müziğin çocuklar ve yaşlılar üzerindeki etkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 119-124. [Google Scholar]
 36. Yücesan, E. (2008). Orff yaklaşımına dayalı etkinliklerin ilköğretim beşinci sınıf müzik dersinde uygulanışı ve öğrencilerin müziksel-ritmik zeka düzeyleri üzerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]