International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(30) 126-138

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının 6. sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi

Serkan Timur, Fatih Doğan, Nagihan İmer Çetin, Betül Timur & Rüveyda Işık

ss. 126 - 138   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.218.8   |  Makale No: MANU-1911-08-0003.R1

Yayın tarihi: Aralık 24, 2019  |   Okunma Sayısı: 458  |  İndirilme Sayısı: 874


Özet

Bu çalışmada artırılmış gerçeklik (AG) uygulamalarının 6. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersi öğretim programında yer alan “Hücre” konusundaki akademik başarılarına etkisi araştırılmıştır. Araştırma ön test-son test tek gruplu deneysel desen şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu 2017-2018 Öğretim yılı Ankara ilinde öğrenim gören ve tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 76 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmanın deneysel sürecinde dersler soru-cevap, düz anlatım ve gerektiği durumlarda AG uygulamaları kullanılarak işlenmiştir. Araştırmada ön test ve son test olarak Timur ve ark. (2019) tarafından geliştirilen “Hücre Başarı Testi (HBT)” kullanılmıştır. HBT testinden elde edilen verilerin analizi sonucunda ön test ve son test arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Elde edilen puanların AG uygulamalarının önemli rolünden dolayı son test lehine arttığı görülmüştür. Bu çalışmada AG uygulamalarının öğrencinin başarısını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır ve bu sonuç, AG uygulamalarının derste öğrenci motivasyonunu artırması ve öğrencinin dersteki dikkat süresini uzatması ile ilişkili olabileceği şeklinde yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik (AG), hücre, fen bilimleri dersi, ortaokul öğrencileri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Timur, S., Dogan, F., Cetin, N.I., Timur, B. & Isik, R. (2019). Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının 6. sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), 126-138. doi: 10.29329/mjer.2019.218.8

Harvard
Timur, S., Dogan, F., Cetin, N., Timur, B. and Isik, R. (2019). Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının 6. sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), pp. 126-138.

Chicago 16th edition
Timur, Serkan, Fatih Dogan, Nagihan Imer Cetin, Betul Timur and Ruveyda Isik (2019). "Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının 6. sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (30):126-138. doi:10.29329/mjer.2019.218.8.

Kaynakça
 1. Abdüsselam, M. & S.,Karal H. (2012). Fizik öğretiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının öğrenci akademik başarısı üzerine AG etkisi: 11. sınıf manyetizma konusu örneği, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 170–181. [Google Scholar]
 2. Azuma, R. (1997). A survey of augmented reality. Presence-Teleoperators and Virtual Environments, 6 (4), 355-385. [Google Scholar]
 3. Azuma, R. T. (1999). The challenge of making augmented reality work outdoors. Mixed reality: Merging real and virtual worlds, 1, 379-390. [Google Scholar]
 4. Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegema Yayıncılık. [Google Scholar]
 5. Boyd, F. B. (2002). Motivation to continue: enhancing literacy learning for struggling readers and writers. Reading and Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 18, 257–277. [Google Scholar]
 6. Buluş Kırıkkaya, E. & Şentürk, M. (2017). Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (1), 181-189.  [Google Scholar]
 7. Cai, S., Wang, X. & Chiang, F.K. (2014). A case study of augmented reality simulation system application in a chemistry course. Computers in Human Behavior, 37, 31– 40. [Google Scholar]
 8. Chiu, J. L., DeJaegher, C. J. &  Chao, J. (2015). The effects of augmented virtual science laboratories on middle school students’ understanding of gas properties. Computers & Education. 85, 59–73. [Google Scholar]
 9. Ecevit, T. & Özdemir Şimşek, P. (2017). The evaluation of teachers concept teaching and their action to diagnose and eliminate misconceptions, Elementary Education Online, 16 (1), 129-150. [Google Scholar]
 10. Erbaş, Ç. (2016). Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonuna etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Isparta. [Google Scholar]
 11. Erbaş, Ç. & Demirer, V. (2014). Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Google Glass örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3 (2), 8-16. [Google Scholar]
 12. Ersoy, H., Duman, E., & Öncü, S. (2016).Artırılmış gerçeklik ile motivasyon ve başarı: deneysel bir çalışma. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education. 5(1) 39-44. [Google Scholar]
 13. Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 14. Kenar, İ. (2012). Teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik veli tutum ölçeği geliştirilmesi ve tablet PC uygulaması [Development of parents’ attitude scale regarding technology and use of technology in classes and tablet PC application]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 123-139 .  [Google Scholar]
 15. Kloos, C. D, Di Serio, Á. & Ibáñez, M. B. (2013). Impact of an augmented reality system on students' motivation for a visual art course. Computers & Education, 68, 586-596. [Google Scholar]
 16. Klopfer, E. & Squire, K. (2008). Environmental Detectives--The Development of an Augmented Reality Platform for Environmental Simulations. Educational Technology Research and Development, 56(2), 203-228. [Google Scholar]
 17. Küçük, S., Yılmaz, R., & Göktaş, Y. (2014). İngilizce Öğreniminde Artırılmış Gerçeklik: Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Bilişsel Yük Düzeyleri. Eğitim ve Bilim Dergisi. 39 (176), 393-404. [Google Scholar]
 18. Milgram, P. & F. Kishino (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. IEICE Transactions on Information Systems, 77 (12), 1321- 1329. [Google Scholar]
 19. Nischelwitzer, A., Lenz, F. J., Searle, G., & Holzinger, A. (2007). Some Aspects of the Development of Low-Cost Augmented Reality Learning Environments as examples for Future Interfaces in Technology Enhanced Learning. In C. Stephanidis (Ed.), Universal Access in Human-Computer Interaction. Applications and Services (Vol. 4556, pp. 728-737). (Lecture Notes in Computer Science). Berlin, Heidelberg, New York: Springer.  [Google Scholar]
 20. Özabacı, N. & Olgun, A. (2011). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin fen bilgisi dersine ilişkin tutum, bilişüstü beceriler ve fen bilgisi başarısı üzerine bir çalışma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 37, 93-107. [Google Scholar]
 21. Robinson, K. (2017). Yaratıcı öğrenciler: Çocukların geleceğini düşünenler için eğitimde yaratıcılık devrimi. (D. Boyraz, Çev.) İstanbul: Sola Yayınları. [Google Scholar]
 22. Shelton, B. E., & Hedley, N. R. (2002). Using augmented reality for teaching earth-sun relationships to undergraduate geography students. In Augmented Reality Toolkit, The First IEEE International Workshop (p. 8--pp). [Google Scholar]
 23. Slavin, R. E. (2013). Öğrencileri öğrenmeye motive etmek. G. Yüksel (Çev. Ed.), Eğitim Psikolojisi (ss. 284-312). Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 24. Sırakaya, M. (2015). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarıları, kavram yanılgıları ve derse katılımlarına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 25. Singhal, S., Bagga, S., Goyal, P.& Saxena, V. (2012). Augmented chemistry: Interactive education system. International Journal of Computer Applications, 49(15), 1-5. [Google Scholar]
 26. Timur, S., Doğan, F., İmer Çetin, N., Timur, B. & Işık. R. (2019). Developing Achievement Test on Cell Subject for 6th Grade: A Validity and Reliability Study. Cukurova University Faculty of Education Journal , 48 (2) , 1202-1219 .  [Google Scholar]
 27. Walczak, K., Wojciechowski, R., & Cellary, W. (2006). Dynamic interactive VR network services for education. Proceedings of ACM symposium on virtual reality software and technology (VRST 2006), 277–286. [Google Scholar]
 28. Wojciechowski, R. &  Cellary, W. (2013). Evaluation of learners’ attitude toward learning in ARIES augmented reality environments. Computers & Education, (68), 570-585. [Google Scholar]