International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(29) 465-478

Okul Tanıtım Programına Katılan ve Katılmayan Öğrencilerin Okula Bağlanma Düzeylerinin Karşılaştırılması

Nermin Çiftçi Arıdağ & Sedef Ünsal Seydooğulları

ss. 465 - 478   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.210.24   |  Makale No: MANU-1812-24-0004.R1

Yayın tarihi: Eylül 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 174  |  İndirilme Sayısı: 703


Özet

Bu araştırmada lise öğrencilerinin okula bağlılığı, "Okul Tanıtım Programı" na katılan ve katılmayan gruplar açısından incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi seçkisiz olmayan atama yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiştir.  Araştırmaya, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Kağıthane ilçesindeki bir imam hatip lisesinde eğitim görmekte olan 72 dokuzuncu sınıf kız öğrenci katılmıştır. Veriler, Türkçe'ye uyarlamasını Savi’nin (2011) yapmış olduğu “Çocuk ve Ergenlerde Okula Bağlanma Ölçeği” ve araştırmacıların oluşturduğu “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Okul numaralarına göre sıralanan öğrenciler tam ortadan ayrılarak ilk 36 öğrenci deney grubunu, ikinci 36 öğrenci kontrol grubunu oluşturmuştur. İçeriği araştırmacılar tarafından hazırlanan, öğrencilerin devam ettikleri okulu tanımalarını sağlamaya yönelik bilgilendirme programı uygulanmadan önce ve uygulandıktan sonra her iki gruba “Çocuk ve Ergenlerde Okula Bağlanma Ölçeği” verilmiştir. Grupların öntest-sontest puan ortalamaları t testi ve Wilcoxon işaretli sıralar testi ile karşılaştırılmıştır. Kontrol grubu öntest =46.14) ve sontest ( =46.0) puanları anlamlı bir farklılık göstermezken, deney grubunun ön test ( =60.28) ve sontest ( =68.08) puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür (t70=9.34, p<.05). Son testler karşılaştırılırken fark analizine başvurulmuştur. Fark analizinden sonra deney ve kontrol grupları öntest ve sontest puanları arasında görülen farkın anlamlılığı için t-testi kullanılmış ve deney grubunun öntest- sontest fark puanları ortalaması ( =7.80) kontrol grubunun öntest-sontest fark puanı ortalamasına ( =-.14) göre anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur. Deney grubunun öntest-sontest puan ortalamasının kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde yükselmesi ve grupların öntest- sontest fark puanları arasında deney grubunun lehine anlamlı bir farklılık olması okul tanıtım programına katılmanın öğrencilerin okula bağlanma düzeylerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Deneysel araştırma, lise öğrencileri, lise tanıtım programı, okula bağlanma


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Aridag, N.C. & Seydoogullari, S.U. (2019). Okul Tanıtım Programına Katılan ve Katılmayan Öğrencilerin Okula Bağlanma Düzeylerinin Karşılaştırılması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), 465-478. doi: 10.29329/mjer.2019.210.24

Harvard
Aridag, N. and Seydoogullari, S. (2019). Okul Tanıtım Programına Katılan ve Katılmayan Öğrencilerin Okula Bağlanma Düzeylerinin Karşılaştırılması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), pp. 465-478.

Chicago 16th edition
Aridag, Nermin Ciftci and Sedef Unsal Seydoogullari (2019). "Okul Tanıtım Programına Katılan ve Katılmayan Öğrencilerin Okula Bağlanma Düzeylerinin Karşılaştırılması ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (29):465-478. doi:10.29329/mjer.2019.210.24.

Kaynakça
 1. Ablard, K. E. ve Lipschultz, R. E. (1998). Self-regulated learning in high-achieving students: Relations to advance dreasoning, achievement goals, and gender. Journal of Educational Psychology, 90(1), 94-101. [Google Scholar]
 2. Akman, S. (2013). Lise öğrencilerinin şiddete yönelik tutumları ile okula bağlılık duygusu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 3. Arastaman, G. (2009). Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık durumuna ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 102-112. [Google Scholar]
 4. Archambault, I., Janosz, M., Morizot, J. ve Pagani, L. (2009). Adolescent behavioral, affective, and cognitive engagement in school: Relationship to drop out. Journal of School Health, 79. 408-415. [Google Scholar]
 5. Arslan, M. Ve Kılıç, Ç. (2000). Bazı Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de zorunlu eğitimde yönlendirme çalışmalarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 148. [Google Scholar]
 6. Balkıs, M., Duru, E. ve Buluş, M. (2005). Şiddete yönelik tutumların öz yeterlik medya şiddete yönelik inanç arkadaş grubu ve okula bağlılık duygusu ile ilişkisi. Ege Eğitim Dergisi, 6(2), 81-97. [Google Scholar]
 7. Bellici, N. (2015). Ortaokul öğrencilerinde okula bağlanmanın çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 48-65. [Google Scholar]
 8. Blum, R. (2005). School connectedness: Improving the lives of students. Baltimore: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. https://www.casciac.org/pdfs/SchoolConnectedness.pdf (Erişim Tarihi: 10.05.2019). [Google Scholar]
 9. Bruce, G. ve Crump, D.A. (2003). Association of parental involvement and social competence with school adjustment and engagement among six graders. Journal of School Health, 73,(3), 121-126. [Google Scholar]
 10. Caraway, K., Tucker, C. M., Reinke, W. M. ve Hall, C. (2003). Self-efficacy, goalorientation, and fear of failure as predictors of school engagement in high school students. Psychology in the Schools, 40(4), 417-427. [Google Scholar]
 11. Can, S. (2008). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin okula bağlılık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 12. Catalano, R. F., Oesterle, S., Fleming, C. B. veHawkins, J. D. (2004). The importance of bonding to school for healthy development: Findings from the Social Development Research Group. Journal of School Health, 74(7), 252-261. [Google Scholar]
 13. Conchas, G. (2001). Structuring failure and success: Understanding the variability in Latino school engagement. Harvard EducationalReview, 71(3), 475-505. [Google Scholar]
 14. Chapman, R.L., Buckley, L., Sheehan, M.C., Shochet, I.M. ve Romaniuk, M. (2011). The impact of school connectedness on violent behavior, transport risk-taking behavior, and associated injuries in adolescence, Journal of School Psychology, 49, 399-410. [Google Scholar]
 15. DeBacker, T. K. ve Nelson, R. (2000). Motivation tolearnscience: differences related to gender, classtype, andability. Journal of Educational Research, 93(4), 245-254. [Google Scholar]
 16. Demir, Ü. (2017). Mesleki ve teknik anadolu lisesi algısı: Ortaokul 8. sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(2), 316-342. [Google Scholar]
 17. Duy, B. ve Yıldız, M. A. (2014). School Attachment and Loneliness in Early Adolescents with Different Bully Status. Eğitim ve Bilim, 39, 173-188. [Google Scholar]
 18. Faircloth, B. S. ve Hamm, J. V. (2005). Sense of belonging among high school students representing our ethnic groups. Journal of Youth and Adolescence, 34 (4), 293–309. [Google Scholar]
 19. Finn, J.D. (1989). With drawing from school. Review of Educational Research, 59(2), 117-142. [Google Scholar]
 20. Finn, J.D. ve Rock, D.A. (1997). Academic success among students at risk for school failure. Journal of Applied Psychology, 82, 221-261 [Google Scholar]
 21. Finn, J. D. ve Voelkl, K. E. (1993). School characteristics related to school engagement. Journal of NegroEducation, 62, 249–268. [Google Scholar]
 22. Fredricks, J.A., Blumenfeld, P.C. ve Paris, A.H. (2004). School engagement: Potential of theconcept, State of theEvidence. Reviev of EducationalResearch, 74,59-109. [Google Scholar]
 23. Friedman, I. A. (1994) Conceptualizing and measuring teacher-perceived student behaviors: disrespect, sociability, and attentiveness, Educational and Psychological Measurement, 54, 949–958. [Google Scholar]
 24. Fullarton, S. (2002). Student engagement with school: Individual and school-level influences (LSAY Research Report No. 27). Camberwell: ACER. [Google Scholar]
 25. Hepkul, A. (2014). Meslek lisesi tercihi sürecinin keşifsel olarak incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41-52. [Google Scholar]
 26. Hill, L. G. ve Werner, N. E. (2006). Affilative motivation, school attachment and aggression in school. Psychology in the Schools, 43(2), 231-246.. (2003). Toward an understanding of definitions and measures of school engagement and related terms. The California School Psychologist, 8, 7-27. [Google Scholar]
 27. Kalaycı, H. ve Özdemir, M. (2013). Lise öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin algılarının okul bağlılıkları üzerine etkisi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 293-315. [Google Scholar]
 28. Kızmaz, Z. (2006). Okullardaki şiddet davranışının kaynakları üzerine kuramsal bir yaklaşım, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 47-70. [Google Scholar]
 29. Kulaksızoğlu, A. (2007). Ergenlik psikolojisi (9. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi. [Google Scholar]
 30. Manlove, J. (1998). The influence of high school drop out and school disengagement on the risk of school-agedpregnancy. Journal of Research on Adolescence, 82, 187-220. [Google Scholar]
 31. Millings, A., Buck, R., Montgomery, A., Spears, M. ve Stallard, P. (2012). School connectedness, peerattachment, and self-esteem as predictors of adolescent depression, Journal of Adolescence, 35, 1061-1067.  [Google Scholar]
 32. Maddox, S. J. ve Prinz, R. J. (2003). School bonding in children and adolescents: Conceptualization, assessment, and associated variables. Clinical Child and Family Psychology Review, 6(1), 31-49. [Google Scholar]
 33. Owens-Sabir, M. (2007). The effecets of race, and family attachment on self- esteem, self- control and delinquency. Lfb Scholarly Public. [Google Scholar]
 34. Savi, F. (2011). Çocuk ve ergenler için okula bağlanma ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(1), 80-90. [Google Scholar]
 35. Savi Cakar, F. (2011). School attachment and quality of life in children and adolescents of elementary school In Turkey. Educational Research, 1(9), 1465-1471. [Google Scholar]
 36. Savi Çakar, F., Karataş, Z. (2014). Ergenlerin okula bağlanmalarının yordayıcıları olarak yaşam doyumu, benlik saygısı ve okul öfkesi. Conference Program and Paper Abstracts. 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications. [Google Scholar]
 37. Sinclair, M. F., Christenson S. L., Evelo D. L. ve Hurley, C.M. (1998). Dropout prevention for high-risk youth with disabilities: Efficacy of a sustained school engagement procedure. Exceptional Children, 65(1), 7-21. [Google Scholar]
 38. Tabachnick, Barbara G. ve Fidel, Linda S. (1996). Using Multivariate Statistics, 3rd Ed., Harper Collins College Publisher, California State Universty, Nort Bridge. [Google Scholar]
 39. Uslu, F. (2012). İlköğretim okulu öğrencilerinin okula yönelik aidiyeti: Öğretmen- öğrenci ilişkisi, akran ilişkisi ve aile katılımının rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]