International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(29) 444-464

Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitim Teknolojisine Yönelik Özyeterlilik ve Tutumları

Oğuzhan Atabek & Sabahat Burak

ss. 444 - 464   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.210.23   |  Makale No: MANU-1905-17-0001.R1

Yayın tarihi: Eylül 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 349  |  İndirilme Sayısı: 815


Özet

Bu çalışmanın amacı; müzik öğretmeni adaylarının eğitim teknolojisine yönelik özyeterlilikleri ile tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve onların eğitim teknolojisine yönelik özyeterlilik ve tutum düzeylerinin cinsiyet ve sınıflarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını Adnan Menderes Üniversitesinin Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünde okuyan 94 müzik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Kişisel bilgi formu, Eğitim Teknolojisi Standartları Özyeterlilik Ölçeği ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanan veriler, betimleyici istatistiksel tekniklere ek olarak t-testi, tek yönlü varyans çözümlemesi (ANOVA) ve çoklu doğrusal regresyon tekniği ile çözümlenmiştir. Çözümlemeler sonucunda müzik öğretmeni adaylarının eğitim teknolojisine yönelik özyeterlilik ve tutum düzeylerinin cinsiyet ya da sınıfa göre anlamlı bir fark göstermediği belirlenmiştir. Ancak, eğitim teknolojisine yönelik özyeterlilik ile eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutum arasında anlamlı düzeyde olumlu ilişkiler bulunmuştur. Özyeterlilik ölçeğinin “mesleki gelişim ve liderlik etkinliklerine katılma” ile “öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırma ve yaratıcılığı teşvik etme” faktörlerinin, tutum ölçeğinin “eğitimde teknoloji kullanımında kendini geliştirme” faktörünü yordadığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim teknolojisi, Müzik eğitimi, Teknoloji entegrasyonu, Öğretmen yetiştirme, Müzik eğitiminde teknoloji, Özyeterlilik, Tutum.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Atabek, O. & Burak, S. (2019). Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitim Teknolojisine Yönelik Özyeterlilik ve Tutumları . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), 444-464. doi: 10.29329/mjer.2019.210.23

Harvard
Atabek, O. and Burak, S. (2019). Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitim Teknolojisine Yönelik Özyeterlilik ve Tutumları . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), pp. 444-464.

Chicago 16th edition
Atabek, Oguzhan and Sabahat Burak (2019). "Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitim Teknolojisine Yönelik Özyeterlilik ve Tutumları ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (29):444-464. doi:10.29329/mjer.2019.210.23.

Kaynakça
 1. Abbitt, J. T. (2011). An investigation of the relationship between self-efficacy beliefs about technology integration and technological pedagogical content knowledge (TPACK) among preservice teachers. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 27(4), 134-143. https://doi.org/10.1080/21532974.2011.10784670 [Google Scholar] [Crossref] 
 2. Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24), 1-10. Retrieved from https://dergipark.org.tr/hunefd/issue/7812/102529 [Google Scholar]
 3. Akkoyunlu, B. ve Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 86-93. Retrieved from http://www.tojet.net/ [Google Scholar]
 4. Albion, P. R. (1999). Self-efficacy beliefs as an indicator of teachers’ preparedness for teaching with technology. In J. Price, J. Willis, D. Willis, M. Jost ve S. Boger-Mehall (Eds.), Proceedings of SITE 1999 - Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 1602-1608). Chesapeake, VA, USA: AACE. Retrieved from https://www.learntechlib.org/p/8156. [Google Scholar]
 5. American Psychological Association. (2002). Ethical principles of psychologists and code of conduct. American Psychologist, 57(12), 1060-1073. http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.57.12.1060 [Google Scholar]
 6. Arslan, A. (2008). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 24(24), 101-109. Retrieved from https://dergipark.org.tr/esosder/issue/6138/82343 [Google Scholar]
 7. Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlilik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21), 1-8. Retrieved from https://dergipark.org.tr/hunefd/issue/7817/102679 [Google Scholar]
 8. Başarıcı, R. ve Ural, A. (2009). Bilgisayar öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumları. International Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 165-176. Retrieved from http://mts.iojes.net//article/magazinearticle.aspx?ID=38 [Google Scholar]
 9. Bauer, W. (2003). Gender differences and the computer self-efficacy of preservice music teachers. Journal of Technology in Music Learning, 2(1), 9-15. Retrieved from http://www.atmimusic.com/ [Google Scholar]
 10. Bandura, A. (1995). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prenctice Hall. [Google Scholar]
 11. Bauer, W. I., Reese, S. ve McAllister, P. A. (2003). Transforming music teaching via technology: The role of professional development. Journal of Research in Music Education, 51(4), 289-301. https://doi.org/10.2307/3345656 [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Bouffard-Bouchard, T. (1990). Influence of self-efficacy on performance in a cognitive task. The Journal of Social Psychology, 130(3), 353-363. https://doi.org/10.1080/00224545.1990.9924591 [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Chau, P. Y. ve Hu, P. J. H. (2002). Investigating healthcare professionals’ decisions to accept telemedicine technology: an empirical test of competing theories. Information & Management, 39(4), 297-311. https://doi.org/10.1016/S0378-7206(01)00098-2 [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Cobb Jr, R. (2003). The relationship between self-regulated learning behaviors and academic performance in web-based courses (Unpublished doctoral dissertation). Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virgina, USA. [Google Scholar]
 15. Çetin, B. (2008). Marmara Üniversitesi sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayarla ilgili özyeterlik algılarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 101-114. Retrieved from http://zgefdergi.com/DergiTamDetay.aspx?ID=114&Detay=Ozet [Google Scholar]
 16. Çelik, H. C. ve Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38. [Google Scholar]
 17. Dammers, R. J. (2009). Utilizing Internet-based videoconferencing for instrumental music lessons. Update: Applications of Research in Music Education, 28(1), 17–24. https://doi.org/10.1177/8755123309344159 [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Davis, F. D. (1985). A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems: Theory and results (Unpublished doctoral dissertation). MIT, Cambridge, MA, USA. [Google Scholar]
 19. Dorfman, J. (2016). Music teachers’ experiences in one-to-one computing environments. Journal of Research in Music Education, 64(2), 159–178. https://doi.org/10.1177/0022429416649947 [Google Scholar] [Crossref] 
 20. Durndell, A., Haag, Z. ve Laithwaite, H. (2000). Computer self efficacy and gender: A cross cultural study of Scotland and Romania. Personality and Individual Differences, 28(6), 1037-1044. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(99)00155-5 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Ferreira, V. ve Ricoy, M. C. (2017). Contribución de los libros de texto de educación musical al uso de las TIC. Cuadernos.info, 40, 203-217. https://doi.org/10.7764/cdi.40.1067 [Google Scholar] [Crossref] 
 22. Fishbein, M. ve Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA, USA: Addison-Wesley Publishing Co. [Google Scholar]
 23. Haning, M. (2016). Are they ready to teach with technology? An ınvestigation of technology instruction in music teacher education programs. Journal of Music Teacher Education, 25(3), 78–90. https://doi.org/10.1177/1057083715577696 [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Hebert, M. ve Benbasat, I. (1994). Adopting information technology in hospitals: the relationship between attitudes/expectations and behavior. Journal of Healthcare Management, 39(3), 369. [Google Scholar]
 25. Hernández-Bravo, J. R., Cardona-Moltó, M. C. ve Hernández-Bravo, J. A. (2016). The effects of an individualised ICT-based music education programme on primary school students’ musical competence and grades. Music Education Research, 18(2), 176-194. https://doi.org/10.1080/14613808.2015.1049255 [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Hu, P. J., Chau, P. Y., Sheng, O. R. L. ve Tam, K. Y. (1999). Examining the technology acceptance model using physician acceptance of telemedicine technology. Journal of Management Information Systems, 16(2), 91-112. https://doi.org/10.1080/07421222.1999.11518247 [Google Scholar] [Crossref] 
 27. İnceoğlu, M. (2010). Tutum algı iletişim (5. baskı). İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınevi. [Google Scholar]
 28. İpek, C. ve Acuner, H. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar öz-yeterlik inançları ve eğitim teknolojilerine yönelik tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 23-40. Retrieved from https://dergipark.org.tr/aeukefd/issue/1408/16859 [Google Scholar]
 29. Januszewski, A. ve Molenda, M. (Eds.). (2008). Educational technology: A definition with commentary. New York, NY, USA: Routledge. [Google Scholar]
 30. Kağıtçıbaşı, Ç. (2006). Yeni insan ve insanlar (10. basım). İstanbul: Evrim Yayınevi. [Google Scholar]
 31. Kiraly, Z. (2003). Solfeggio 1: A vertical ear training instruction assisted by the computer. International Journal of Music Education, 40(1), 41-58. https://doi.org/10.1177/025576140304000105 [Google Scholar] [Crossref] 
 32. Kurbanoğlu, S. S. (2003). Self-efficacy: A concept closely linked to information literacy and lifelong learning. Journal of Documentation, 59(6), 635-646. https://doi.org/10.1108/00220410310506295 [Google Scholar] [Crossref] 
 33. Kutluca, T. ve Ekici, G. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 177-188. Retrieved from https://dergipark.org.tr/hunefd/issue/7798/102131 [Google Scholar]
 34. Lehimler, E. (2016). Müzik öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli öğretime ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 11(14). http://doi.org/10.7827/TurkishStudies.9820 [Google Scholar]
 35. Louho, R., Kallioja, M. ve Oittinen, P., (2006). Factors affecting the use of Hybrid media applications. Graphic Arts in Finland, 35(3), 11-21. [Google Scholar]
 36. Lum, C. H. (2008). Home musical environment of children in Singapore: On globalization, technology, and media. Journal of Research in Music Education, 56(2), 101-117. https://doi.org/10.1177/0022429408317517 [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Kinzie, M. B., Delcourt, M. A. ve Powers, S. M. (1994). Computer technologies: Attitudes and self-efficacy across undergraduate disciplines. Research in Higher Education, 35(6), 745-768. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007/BF02497085 [Google Scholar]
 38. Nijs, L. (2018). Dalcroze meets technology: Integrating music, movement and visuals with the Music Paint Machine. Music Education Research, 20(2), 163-183. https://doi.org/10.1080/14613808.2017.1312323 [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Oye, N. D., Lahad, N. A. ve Rahim, N. Z. A. (2012). Computer self-efficacy, anxiety and attitudes towards use of technology among university academicians: A case study of university of Port Harcourt-Nigeria. International Journal of Computer Science and Technology, 3(1), 213-9. Retrieved from http://www.ijcst.com/archives/pass1/vol-3-issue-1-2/ [Google Scholar]
 40. Özçelik, H. ve Kurt, A. A. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar öz-yeterlikleri: Balıkesir ili örneği. İlköğretim Online, 6(3), 441-451. Retrieved from  https://dergipark.org.tr/ilkonline/issue/8603/107160 [Google Scholar]
 41. Öztürk, T. (2006). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik yeterliliklerinin değerlendirilmesi (Balıkesir örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 42. Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 31(6), 459-470. https://doi.org/10.1016/S0883-0355(99)00015-4 [Google Scholar] [Crossref] 
 43. Portowitz, A., Peppler, K. A. ve Downton, M. (2014). In Harmony: A technology-based music education model to enhance musical understanding and general learning skills. International Journal of Music Education, 32(2), 242-260. https://doi.org/10.1177/0255761413517056 [Google Scholar] [Crossref] 
 44. Rees, F. J. (2012). Redefining music technology in the United States. Journal of Music, Technology & Education, 4(2-3), 149-155. https://doi.org/10.1386/jmte.4.2-3.149_1 [Google Scholar] [Crossref] 
 45. Savage, J. (2005). Working towards a theory for music technologies in the classroom: How pupils engage with and organise sounds with new technologies. British Journal of Music Education, 22(2), 167-180. https://doi.org/10.1017/S0265051705006133 [Google Scholar] [Crossref] 
 46. Savage, J. (2007). Reconstructing music education through ICT. Research in Education, 78(1), 65-77. https://doi.org/10.7227/RIE.78.6 [Google Scholar] [Crossref] 
 47. Schaper, L. K. ve Pervan, G. P. (2007). ICT and OTs: A model of information and communication technology acceptance and utilisation by occupational therapists. International journal of medical informatics, 76, S212-S221. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2006.05.028 [Google Scholar] [Crossref] 
 48. Schunk, D. H. (1981). Modeling and attributional effects on children's achievement: A self-efficacy analysis. Journal of Educational Psychology, 73(1), 93. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.73.1.93 [Google Scholar]
 49. Schunk, D. H. (1985). Self‐efficacy and classroom learning. Psychology in the Schools, 22(2), 208-223. https://doi.org/10.1002/1520-6807(198504)22:2<208::AID-PITS2310220215>3.0.CO;2-7 [Google Scholar] [Crossref] 
 50. Schrum, L. (2001). Technology professional development for teachers. In D. M. Moore, B. B. Lockee ve D. R. Moore (Eds.), Technology and learning: Putting the research to work (pp. 93-100). Bloomington, IN, USA: Phi Delta Kappa International. [Google Scholar]
 51. Smith, K. H. (2009). The effect of computer-assisted instruction and field independence on the development of rhythm sight-reading skills of middle school instrumental students. International Journal of Music Education, 27(1), 59-68. https://doi.org/10.1177/0255761408099064 [Google Scholar] [Crossref] 
 52. Somekh, B. (2008). Factors affecting teachers’ pedagogical adoption of ICT. In Joke Voogt & Gerald Knezek (Eds.), International handbook of information technology in primary and secondary education (pp. 449-460). Boston, MA, USA: Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-73315-9_27 [Google Scholar] [Crossref] 
 53. Sulkin, I. ve Brodsky, W. (2015). Parental preferences to music stimuli of devices and playthings for babies, infants, and toddlers. Psychology of Music, 43(3), 307-320. https://doi.org/10.1177/0305735613502375 [Google Scholar] [Crossref] 
 54. Şimşek, O., & Yazar, T. (2016). Education technology standards self-efficacy (etsse) scale: A validity and reliability study. Eurasian Journal of Educational Research, 16(63), 311-334. https://doi.org/10.14689/ejer.2016.63.18 [Google Scholar] [Crossref] 
 55. Tuncer, M. ve Tanaş, R. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), 222-232. https://doi.org/10.14520/adyusbd.128 [Google Scholar] [Crossref] 
 56. Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B. ve Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425-478. https://doi.org/10.2307/30036540 [Google Scholar] [Crossref] 
 57. Wise, S., Greenwood, J. ve Davis, N. (2011). Teachers' use of digital technology in secondary music education: illustrations of changing classrooms. British Journal of Music Education, 28(2), 117-134. https://doi.org/10.1017/S0265051711000039 [Google Scholar] [Crossref] 
 58. Yılmaz, M., Gerçek, C., Köseoğlu, P. ve Soran, H. (2006). Hacettepe Üniversitesi biyoloji öğretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 278-287. Retrieved from https://dergipark.org.tr/hunefd/issue/7806/102389 [Google Scholar]