International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(29) 316-333

Değerler Eğitimine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Eyüp Bozkurt

ss. 316 - 333   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.210.17   |  Makale No: MANU-1904-20-0003.R1

Yayın tarihi: Eylül 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 414  |  İndirilme Sayısı: 822


Özet

Değerler bireyin toplum içerisinde yer edinebilmesi konusunda unsurlardır. Toplum içinde yaşayan bireylerin toplumu ile barışık ve sağlıklı bir ilişki yürütebilmesi için topum tarafından kabul edilmiş olan olan değerlere sahip olmak. Bu değerlerin öğretimi en önemli görevler de aile ve okullara düşüyorler. Bireyin dünyaya gelmesi ile birlikte ailede yaşadığı tarihinde gelir. Okullar yürütmüş olduğu halde eğitim programı ile çocuklara değer kazandırmaya çalışıyorum ve bu değerlerin içselleştirmesini yapıyor.

Bu araştırmalardaki eğitimine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini almak için. Araştırma tarama modelinde olup betimsel bir nitelik arz etti. Araştırmayı, toplanması hedefini ve anket formunu hazırlandı ve 350 sınıf öğretmeni uygulandı. Araştırmadan elde edilen sonuçlar çözümlemede “aritmetik ortalama”. “Yüzde” ve “frekans” üretimi. Ayrıca öğretmen görüşmeleri, demografik verilere göre değişkenlerin etkilenme derecesi, bağımsız gruplar t testi, anova testleri ile test edildi. Araştırma sonuçları incelendiğinde araştırmamaya odaklı öğretmenler değerinde sorun var, onlar da var, öğretmenlerin odaklı ve eğitim anlayışı yaklaşıyor.

Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, Değerler, Değerler ve Öğretmenler


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Bozkurt, E. (2019). Değerler Eğitimine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), 316-333. doi: 10.29329/mjer.2019.210.17

Harvard
Bozkurt, E. (2019). Değerler Eğitimine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), pp. 316-333.

Chicago 16th edition
Bozkurt, Eyup (2019). "Değerler Eğitimine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (29):316-333. doi:10.29329/mjer.2019.210.17.

Kaynakça
 1. Akarsu, S. (2015). İlkokul (1-4) ve ortaokul (5-8) müzik ders kitaplarında yer alan şarkıların değerler bakımından incelenmesi ve değerler eğitimine ilişkin öğrenci algıları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 2. Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27. [Google Scholar]
 3. Büyükzötürk Ş.. Çakmak. E. K.. Akgün. Ö. E.. Karadeniz. Ş. ve Demirel. F. (2009).       Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem  [Google Scholar]
 4. Çengelci, T. (2010). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde değerler eğitiminin gerçekleştirilmesine ilişkin bir durum çalışması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. [Google Scholar]
 5. Dasari, R. P. (2017). Value System and Value Preferences of Prospective Teachers of Secondary Schools: An Indian Survey. Universal Journal of Educational Research, 5(8), 1403-1409. [Google Scholar]
 6. Demircioğlu, İ. H., & TOKDEMİR, M. A. (2008). Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: Amaç, işlev ve içerik. Değerler eğitimi dergisi, 6(15), 69-88. [Google Scholar]
 7. Ersoy. E. (2013). Nicel araştırma yöntemleri. S. Baştürk (Ed.). Bilimsel araştırma yöntemleri (s: 339- 374). içinde. Ankara: Vize.  [Google Scholar]
 8. Halstead, J. M. (1996). Values and values education in schools. Values in education and education in values, 3-14. [Google Scholar]
 9. İşcan, C. D. (2007). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 10. Komalasari, K., Saripudin, D., & Masyitoh, I. S. (2014). Living values education model in learning and extracurricular activities to construct the students’ character. Journal of Education and Practice, 5(7). [Google Scholar]
 11. Kumar, M. (2017). Importance of Intrinsic and Instrumental Value of Education in Pakistan. Journal of Education and Educational Development, 4(2), 177-199. [Google Scholar]
 12. Li, Y. N. (2009). Research on the reception in contemporary college students' values education (Order No. 10321359). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1870408317). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1870408317?accountid=15927 [Google Scholar]
 13. Mergler, A. G., & Spooner-Lane, R. (2012). What pre-service teachers need to know to be effective at values-based education. Australian Journal of Teacher Education, 37(8), 5. [Google Scholar]
 14. Merter, F., ve Bozkurt, E. (2014). Sınıf Öğretmeni Bölümü Öğrencilerinin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri. Turkish Studies İnternational Periodical For the Languages Literature and History of Turkish or Turkic, 9, 5. [Google Scholar]
 15. Meydan, H. (2012). İlköğretim okullarında değerler ve karakter eğitimi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya. [Google Scholar]
 16. Nguyen, Q. T. N. (2016). The Vietnamese Values System: A Blend of Oriental, Western and Socialist Values. International Education Studies, 9(12), 32-40. [Google Scholar]
 17. Rainey, T. R. (1999). Perceptions from a select sample of rural, east-central İllinois, high school social studies teachers on their role as values educators. Doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign. [Google Scholar]
 18. Richert, P. L. (2005). Teacher Attitudes Regarding The Teaching Of Morals And Values İn The Curriculum. Master of Science İn Education Thesis, California State University, California [Google Scholar]
 19. Sapsağlam, Ö. (2015). Anasınıfına devam eden çocuklara uygulanan sosyal değerler eğitimi programının sosyal beceri kazanımına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 20. Sarı, E. (2005). Öğretmen adaylarının değer tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3(10), 75-90. [Google Scholar]
 21. Snook, I. (2007). Values Educatıon in Context. In D.N. Aspin & J.D. Chapman (Eds.), Values Educatıon And Lifelong Learning, (Ss.80-92). [Google Scholar]
 22. Sucu, A. Ö. (2012). Mesnevîlerin Edebiyat Eğitiminde Değer Aktarım Aracı Olarak Kullanılması. Yayımlanmamış Tüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara [Google Scholar]
 23. Taş, H. (2016). Mesnevî destekli değerler eğitiminin ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.  [Google Scholar]
 24. Thornberg, R. (2008). The lack of professional knowledge in values education. Teaching and Teacher Education, 24(7), 1791-1798. [Google Scholar]
 25. Ülavere, P. ve Tammik, A. (2017). Value Education in Estonian Preschool Child Care Institutions. Journal of teacher education for sustainability, 19(1), 129-146. [Google Scholar]
 26. Wei, H. J. (2011). Teaching in classroom and value education (Order No. 10568353). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1874912723). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1874912723?accountid=15927 [Google Scholar]
 27. Wells, J. (2011). International education, values and attitudes: A critical analysis of the International Baccalaureate (IB) Learner Profile. Journal of Research in International Education, 10(2), 174-188. [Google Scholar]
 28. Whitney, I. B. (1986). The status of values education in the middle and junior high schools of Tennessee. Doctoral dissertation, Tenesse State University.  [Google Scholar]
 29. Veugelers, W. & Vedder, P. (2003). Values in teaching, Teachers and Teaching, 9(4), 377-389 [Google Scholar]