International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(29) 188-201

Müzik Öğretmeni Adaylarının Çalgı Metodlarından Beklentileri

Demet Girgin

ss. 188 - 201   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.210.11   |  Makale No: MANU-1904-15-0001.R2

Yayın tarihi: Eylül 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 162  |  İndirilme Sayısı: 760


Özet

Bu araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının çalgı metodlarından beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında XX Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda eğitim gören 57 müzik öğretmeni adayı oluşturmuştur.  Araştırmaya katılan müzik öğretmeni adaylarının  % 49’u bayan, % 51’i erkektir. Araştırma  temel nitel araştırma desenindedir. Araştırmada  verilerin toplanmasında yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla müzik öğretmeni adaylarına “ size göre çalgı metodları hangi özelliklere sahip olmalıdır?” sorusu yöneltilmiştir. Müzik öğretmeni adaylarının verdikleri cevaplar doğrultusunda; müzik öğretmeni adaylarının çalgı metodlarından yöntem  ile ilgili beklentileri, müzik öğretmeni adaylarının çalgı metodlarından içerikle ilgili beklentileri, müzik öğretmeni adaylarının çalgı metodlarından teknik ile ilgili beklentileri, müzik öğretmeni adaylarının çalgı metodlarından değerlendirme ile ilgili beklentileri, müzik öğretmeni adaylarının çalgı metodlarından teknolojik destek ile ilgili beklentileri, müzik öğretmeni adaylarının çalgı metodlarından görsellikle ilgili beklentileri, müzik öğretmeni adaylarının çalgı metodlarından duyuşsal beklentileri olmak üzere yedi kategori oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının çalgı metodlarından beklentilerinin nedenleri üzerinde tartışılmış ve öneriler getirilmiştir.  Çalışmanın müzik öğretmeni adaylarının beklentilerine uygun çalgı metodlarının geliştirilmesine ışık tutacağı ve müzik öğretmeni adaylarına yönelik çalgı eğitimindeki niteliğin artırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Müzik öğretmeni adayı, müzik eğitimi, çalgı eğitimi, metod


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Girgin, D. (2019). Müzik Öğretmeni Adaylarının Çalgı Metodlarından Beklentileri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), 188-201. doi: 10.29329/mjer.2019.210.11

Harvard
Girgin, D. (2019). Müzik Öğretmeni Adaylarının Çalgı Metodlarından Beklentileri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), pp. 188-201.

Chicago 16th edition
Girgin, Demet (2019). "Müzik Öğretmeni Adaylarının Çalgı Metodlarından Beklentileri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (29):188-201. doi:10.29329/mjer.2019.210.11.

Kaynakça
 1. Akşit, f., & Şahin, C. (2011). Coğrafya öğretiminde aktif öğrenmenin akademik başarı ve tutum üzerine etkisi.  Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 1-26. [Google Scholar]
 2. Al, H. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. İstanbul: Sakarya Yayıncılık. [Google Scholar]
 3. Bilen, S. ( 1995 ). İşbirlikli öğrenmenin müzik öğretimi ve güdüsel süreçler üzerindeki etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi).  Dokuz Eylül Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 4. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F.  (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. 12. Baskı, Ankara Pegem Akademi. [Google Scholar]
 5. Ergen, D. & Bilen, S. (2010). İlköğretim düzeyinde eşlikli çalmaya dayalı keman eğitiminin entonasyon, özgüven ve tutum üzerindeki etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (1), 23-32.  [Google Scholar]
 6. Girgin, D. (2019). Müzik öğretmeni adaylarının çalgı eğitimine yönelik metaforik algıları.  Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi (ENAD), 7 (1), 161-175.  [Google Scholar]
 7. Gültekin, M. (2004). Öğretme-öğrenme sürecinde yeni yaklaşımlar. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 25–31. [Google Scholar]
 8. Kahyaoğlu, Y., (2009). Geleneksel Türk müziği eğitiminde metot ihtiyacı ve kanun metotları üzerine bir inceleme. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi. [Google Scholar]
 9. Kalem, S., & Fer, S. (2003). Aktif öğrenme modeliyle oluşturulan öğrenme ortamının öğrenme, öğretme ve iletişim sürecine etkisi. Educational Sciences: Theory & Practice, 3(2), 433-461. [Google Scholar]
 10. Merriam, S. B. (2018). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 11. Özmenteş, S. (2004).  Anadolu güzel sanatlar liseleri müzik bölümü öğrencilerinin çalışma sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).  Dokuz Eylül Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.  [Google Scholar]
 12. Saygı, C. (2009). Aktif öğrenmenin müzik tarihi dersine ilişkin başarı, tutum ve özyeterlik üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 13. Sun, M. (1969).  Türkiye’nin  kültür-müzik- tiyatro sorunları.  Ajans Kültür Yayınları:2 , Ankara. [Google Scholar]
 14. Topkaya, E., & Çelik, H. (2009). Eğitimde bireysel farklılıklar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 5(2), 316-321. [Google Scholar]
 15. Topoğlu, O. (2006). Yaylı çalgı çalışma sürecinde eşlikli çalışmanın önemi ve viyolonsel için eşlikli parmak açma çalışmaları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 16. Topoğlu, O. (2010). Viyolonsel çalışma sürecinde eşlikli parmak açma çalışmalarının viyolonsel öğrencilerinin entonasyon, özdüzenleme ve derse ilişkin görüşleri üzerindeki etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 17. Toptaş, B. (2014). Piyano eserlerinden egzersiz yazma yöntemi. Journal of International Social Research, 7(29), 767-781. [Google Scholar]
 18. Uçan, A. (1997).  Müzik eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. [Google Scholar]
 19. Yalçınkaya, B. (2002).  21. yüzyılda müzik eğitiminde çalgı öğrencilerinin temel psiko-motor alan davranışları üzerinde alexander tekniğinin etkisi. Uluslararası Avrupa ‘da ve Türk Cumhuriyetlerinde Müzik Eğitimi ve Kültürü Kongresi, Ankara. [Google Scholar]
 20. Yıldız, İ. & Uyanık, N. (2004). Matematik eğitiminde ölçme-değerlendirme üzerine. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12 (1), 97-104. [Google Scholar]