International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(29) 138-156

Eğitim Fakültesi Öğrencileri ile Diğer Fakültelerdeki Öğrencilerin Siber Güvenlik Farkındalıklarının Karşılaştırılması

Ali Semerci

ss. 138 - 156   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.210.8   |  Makale No: MANU-1907-31-0003.R1

Yayın tarihi: Eylül 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 281  |  İndirilme Sayısı: 803


Özet

Siber ortamlar hayatı ilgilendiren her alanda gerçek hayata kıyasla daha fazla kolaylık, konfor ve kazanç sağlamakla birlikte bazı tehlikeleri beraberinde getirmektedir. Farklı gerekçelerle zamanlarının önemli bölümünü bu ortamlarda geçiren kullanıcıların bu tehlikelere yönelik farkındalık düzeylerinin düşük olması, çoğu zaman ciddi mağduriyetler yaşanmasına neden olmaktadır. Bu araştırmada eğitim fakültesi öğrencileriyle diğer fakültelerde öğrenime devam eden üniversite öğrencilerinin kişisel siber güvenlik farkındalık düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında üç farklı devlet üniversitesinde öğrenim gören 448 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, anket formu ve “Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma bulguları katılımcıların kişisel siber güvenlik sağlama davranışlarının yeterli düzeyde olduğu, eğitim fakültelerinin farklı programlarında eğitime devam eden öğretmen adaylarının siber güvenlik farkındalık düzeylerinin diğer fakültelerdeki öğrencilere oranla anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin siber güvenlik farkındalık düzeyleriyle cinsiyet, sınıf düzeyi ve günlük internet kullanma süreleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Siber güvenlik, siber güvenlik farkındalığı, üniversite öğrencileri, öğretmen adayları.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Semerci, A. (2019). Eğitim Fakültesi Öğrencileri ile Diğer Fakültelerdeki Öğrencilerin Siber Güvenlik Farkındalıklarının Karşılaştırılması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), 138-156. doi: 10.29329/mjer.2019.210.8

Harvard
Semerci, A. (2019). Eğitim Fakültesi Öğrencileri ile Diğer Fakültelerdeki Öğrencilerin Siber Güvenlik Farkındalıklarının Karşılaştırılması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), pp. 138-156.

Chicago 16th edition
Semerci, Ali (2019). "Eğitim Fakültesi Öğrencileri ile Diğer Fakültelerdeki Öğrencilerin Siber Güvenlik Farkındalıklarının Karşılaştırılması ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (29):138-156. doi:10.29329/mjer.2019.210.8.

Kaynakça
 1. Akgün, Ö.E. & Topal, M. (2015). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin bilişim güvenliği farkındalıkları: Sakarya Üniversitesi eğitim fakültesi örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 98-121. [Google Scholar]
 2. Bıçakcı, S., Ergun, D. & Çelikpala, M. (2015). Türkiye’de siber güvenlik. EDAM Siber Güvenlik Kağıtları Serisi 2015/1. [Google Scholar]
 3. Bilgiç, H.G., Duman, D. & Seferoğlu, S.S. (2011). Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya.  [Google Scholar]
 4. Brar, H. S. & Kumar, G. (2018). Cybercrimes: A proposed taxonomy and challenges. Journal of Computer Networks and Communications, 1-11. [Google Scholar]
 5. Bulu, Ş., Kavuk, M., & Keser, H. (2017). Pre-service ICT teachers’ recommendations for school internet safety. The Association for Educational Communications and Technology, 1, 93-97.  [Google Scholar]
 6. Büyüközürk, Ş. (2012). Örnekleme yöntemleri. 23 Şubat 2019 tarihinde http://w3.balikesir. edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf adresinden erişilmiştir.  [Google Scholar]
 7. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum. [Google Scholar]
 8. Çatak, P.D. & Ögel, K. (2010). Bir terapi yöntemi olarak farkındalık. Nöropsikiyatri Arşivi, 47, 69-73. [Google Scholar]
 9. Çetinkaya, L., Güldüren, C. & Keser, H. (2017). Öğretmenler için bilgi güvenliği farkındalık ölçeği (BGFÖ) geliştirme çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 216, 33-52. [Google Scholar]
 10. Çubukçu, A. & Bayram Ş. (2013). Türkiye’de dijital vatandaşlık algısı ve bu algıyı internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile artırma yöntemleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 148-174. [Google Scholar]
 11. Erdem, M. & Özocak, G. (2019). Siber güvenliğin sağlanmasında uluslararası hukukun ve Türk hukukunun rolü. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 68(1), 127-212. [Google Scholar]
 12. Erol, O., Şahin, Y.L., Yılmaz, E., & Haseski, H.İ. (2015). Kişisel siber güvenliği sağlama ölçeği geliştirme çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 75-91. [Google Scholar]
 13. Erol, S.E. & Sağıroğlu, Ş. (2018). Siber güvenlik farkındalığı, farkındalık ölçüm yöntem ve modelleri. Şeref Sağıroğlu ve Mustafa Alkan (Ed.), Siber Güvenlik ve Savunma, Farkındalık ve Caydırıcılık içinde (21-45). Ankara: Grafiker Yayınları.  [Google Scholar]
 14. Farrukh, A., Sadwick, R. & Villasenor, J. (2014). Youth Internet Safety: Risks, Responses, and Research Recommendations. Center for Technology Innovation at Brookings: Washington.  [Google Scholar]
 15. George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson. [Google Scholar]
 16. Gökmen, Ö.F. & Akgün, Ö.E. (2016). Öğretmen adaylarının bilişim suçlarına yönelik deneyimleri ve bilişim güvenliği ders içeriğine yönelik görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 178-193. [Google Scholar]
 17. Gönen, S., Ulus, H.İ. & Yılmaz, E.N. (2016). Bilişim alanında işlenen suçlar üzerine bir inceleme. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 9(3), 229-236.  [Google Scholar]
 18. Güldüren, C., Çetinkaya, L. & Keser, H. (2016). Ortaöğretim öğrencilerine yönelik bilgi güvenliği farkındalık ölçeği (BGFÖ) geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 15(2), 682-695. [Google Scholar]
 19. GüvenliWEB (2019). İnternette hak & hukuk ve sorumluluklar. 23 Nisan 2019 tarihinde https://www.guvenliweb.org.tr/dokuman-detay/internette-hak-hukuk-ve-sorumluluklar adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 20. Karacı, A., Akyüz, H. İ. & Bilgici, G. (2017). Üniversite öğrencilerinin siber güvenlik davranışlarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2079-2094. [Google Scholar]
 21. Karaoğlan Yılmaz, G., Yılmaz, R. & Sezer, B. (2014). Üniversite öğrencilerinin güvenli bilgi ve iletişim teknolojisi kullanım davranışları ve bilgi güvenliği eğitimine genel bir bakış. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 176-199. [Google Scholar]
 22. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (20. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 23. Kaşıkcı, D.N., Çağıltay, K., Karakuş, T., Kurşun, E. & Ogan, C. (2014). Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. Eğitim ve Bilim, 39(171), 230-243. [Google Scholar]
 24. Kavuk, M., Keser, H. & Teker, N. (2011). Reviewing unethical behaviors of primary education students’ internet usage. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, 1043-1052. [Google Scholar]
 25. Keser, H. & Güldüren, C. (2015). Bilgi güvenliği farkındalık ölçeği (BGFÖ) geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1167-1184. [Google Scholar]
 26. Li, X. (2017). A Review of motivations of ıllegal cyber activities. Criminology & Social Integration Journal, 25(1), 110-126. [Google Scholar]
 27. Mart, İ. (2012). Bilişim Kültüründe Bilgi Güvenliği Farkındalığı. Yüksek lisans tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.  [Google Scholar]
 28. MEB (2019). FATİH projesi hakkında. 22 Haziran 2019 tarihinde http://fatihprojesi.meb.gov.tr/about.html adresinden erişilmiştir.  [Google Scholar]
 29. MEBBİS (2015). Millî Eğitim Bakanlığı bilişim sistemleri tanıtım videosu. 16 Haziran 2019 tarihinde http://bidb.meb.gov.tr/www/mill-egitim-bakanligi-bilisim-sistemleri-tanitim-videosu/icerik/72/?iframe=true&width=90%&height=90% adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 30. Moore, R. (2014). Cybercrime: Investigating high-technology computer crime. Routledge. [Google Scholar]
 31. Parlak Yorğancı, D. (2018). Çocukların sosyal medya kullanımlarına yönelik yetişkin tutumları üzerine nitel bir inceleme. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(5): 182-202. [Google Scholar]
 32. Pusey, P. & Sadera, W.A. (2011). Cyberethics, cybersafety and cybersecurity: Preservice teacher knowledge, preparedness and the need for teacher education to make a difference. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 28(2), 82-88. [Google Scholar]
 33. Rand Europe Report (2014). 26 Mayıs 2019 tarihinde www.rand.org adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 34. Rani, S. (2017). Cyber security awareness among Malaysian pre-university students. Conference: 6th Global Summit of Education, Kualalumpur, Malaysia.  [Google Scholar]
 35. Sabillon, R., Cano, J., Cavaller, V. & Serra, J. (2016). Cybercrime and cybercriminals: A comprehensive study. International Journal of Computer Networks and Communications Security, 4(6), 165-176. [Google Scholar]
 36. Sağıroğlu, Ş. (2018). Siber güvenlik ve savunma: Önem, tanımlar, unsurlar ve önlemler. Şeref Sağıroğlu ve Mustafa Alkan (Ed.), Siber Güvenlik ve Savunma, Farkındalık ve Caydırıcılık içinde (21-45). Ankara: Grafiker Yayınları.  [Google Scholar]
 37. Semerci, A. (2016). Examining middle school students’ views on text bullying. Education and Information Technologies, 21(6), 1807-1819.  [Google Scholar]
 38. STM (2018). 2018 Ocak-Mart dönemi siber tehdit durum raporu. 09.02.2019 tarihinde https://www.stm.com.tr/documents/file/Pdf/siber-tehdit-durum-raporu-ocak-mart-2018.pdf adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 39. Tekerek, M. & Tekerek, A. (2013). A research on students’ information security awareness. Turkish Journal of Education, 2(3), 61-70. [Google Scholar]
 40. TrendMicro (2019). Türkiye’ de en çok karşılaşılan beş siber saldırı çeşidi. 24 Nisan 2019 tarihinde http://usga.com.tr/turkiye-de-en-cok-karsilasilan-bes-siber-saldiri-cesidi/ adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 41. Türk Ceza Kanunu (2014). Türk Ceza Kanunu. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 1.5.5237.doc [Google Scholar]
 42. UNICEF (2017). Dünya çocuklarının durumu, dijital bir dünyada çocuklar. 29 Mayıs 2019 tarihinde http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/SOWC_2017_SUM_TR.pdf adresinden erişilmiştir.  [Google Scholar]
 43. Yenilmez, K. (2008). Open primary education school students’ opinions about mathematics television programmes. Turkish Online Journal of Distance Education, 9(4), 176-189. [Google Scholar]
 44. Yılmaz, E., Şahin, Y. L. & Akbulut, Y. (2016). Öğretmenlerin dijital veri güvenliği farkındalığı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6/2, 26-45. [Google Scholar]
 45. Yiğit, M.F. & Seferoğlu, S.S. (2019). Öğrencilerin siber güvenlik davranışlarının beş faktör kişilik özellikleri ve çeşitli diğer değişkenlere göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 186-215.  [Google Scholar]