International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(29) 39-52

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Örgütsel Mutluluğu ile İş Tatminleri ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Tevfik Uzun & Oğuz Serdar Kesicioğlu

ss. 39 - 52   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.210.3   |  Makale No: MANU-1902-21-0001

Yayın tarihi: Eylül 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 544  |  İndirilme Sayısı: 983


Özet

Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel mutlulukları ile iş tatminleri ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkilerin incelemesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Giresun İl Merkezinde MEB’e bağlı devlet okullarında çalışan 112 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada İş Tatmini Ölçeği, örgütsel Mutluluk Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemlerinden yararlanılmış, korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Ayrıca, ölçekler için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Değişkenler arasında çoklu bağlantı problemi olup olmadığını incelemek üzere değişkenler arasında ikili korelasyonlar incelenmiş, ilişkilerin çoklu bağlantı problemi oluşturacak kadar yüksek değerlere sahip olmadığı görülmüştür.  Araştırma sonucunda, öğretmenlerin iş tatminleri ile örgütsel mutlulukları arasında pozitif bir ilişki bulunduğu, öğretmenlerin iş tatminleri örgütsel mutluluklarını pozitif olarak yordadığı ve öğretmenlerin örgütsel mutlulukları ile örgütsel bağlılık arasında pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, örgütsel mutluluk, iş tatmin, örgütsel bağlılık


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Uzun, T. & Kesicioglu, O.S. (2019). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Örgütsel Mutluluğu ile İş Tatminleri ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), 39-52. doi: 10.29329/mjer.2019.210.3

Harvard
Uzun, T. and Kesicioglu, O. (2019). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Örgütsel Mutluluğu ile İş Tatminleri ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), pp. 39-52.

Chicago 16th edition
Uzun, Tevfik and Oguz Serdar Kesicioglu (2019). "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Örgütsel Mutluluğu ile İş Tatminleri ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (29):39-52. doi:10.29329/mjer.2019.210.3.

Kaynakça
 1. Arslan, Y. (2018). Öğretmenlerin farklılıkların yönetimi yaklaşımlarına ilişkin algıları ile örgütsel mutluluk algıları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli. [Google Scholar]
 2. Arslan, Y., & Polat, S. (2018). Örgütsel mutluluk ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 23(4), 603-622. [Google Scholar]
 3. Bağcı, Z., & Demir, G. (2017). Örgütlerde adalet algısının iş tatmini üzerine etkisi: Akdeniz Üniversitesi idari personeli üzerinde bir araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 343-357. [Google Scholar]
 4. Brown, S. P., & Peterson, R. A., (1994). The effect of effort on sales performance on job satisfaction. Journal of Marketing, 58(2), 70-80. [Google Scholar]
 5. Bulut, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel mutluluk algılarının incelenmesi: Bir norm çalışması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. [Google Scholar]
 6. Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 7. Carr, J. Z., Schmidt, A. M., Ford, J. K., & DeShon, R. P. (2003). Climate perceptions matter: a meta-analytic path analysis relating molar climate, cognitive and affective states, and individual level work outcomes. Journal of applied psychology, 88(4), 605-619. [Google Scholar]
 8. Chaiprasit, K., & Santidhiraku, O. (2011). Happiness at work of employees in small and medium-sized enterprises, Thailand. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 25, 189-200.  [Google Scholar]
 9. Cullen, M. D. M., & Calitz, A. P.  (2018). Happiness-a business strategy. İnternational Business Conferance, Conferance Paper,  23-26 September, Mauritius. [Google Scholar]
 10. Cropanzano, R., & Wright, X A. (1999). A fiveyear study of change in the relationship between well-being and job performance. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 51, 252-265. [Google Scholar]
 11. Cropanzano, R., & Wright, T. A. (2001). When a" happy" worker is really a" productive" worker: A review and further refinement of the happy-productive worker thesis. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 53(3), 182-199. [Google Scholar]
 12. Diener, E. (2000). Subjective well-being. American Psychologist, 55, 34-43. [Google Scholar]
 13. Fisher, C. D. (2010). Happiness at work. International journal of management reviews, 12(4), 384-412. [Google Scholar]
 14. Field, L. K., & Buitendach, J. H. (2011). Happiness, work engagement and organisational commitment of support staff at a tertiary education institution in South Africa. SA Journal of Industrial Psychology, 37(1), 01-10. [Google Scholar]
 15. Hair, J. F. J., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis. New Jersey: Pearson Education, Inc [Google Scholar]
 16. Hahs-Vaughn, D. L., & Lomax, R. G. (2013). An introduction to statistical concepts. London: Routledge [Google Scholar]
 17. Januwarsono, S. (2015) ‘Analytical of factors determinants of happiness at work case study on PT. PLN (persero) region Suluttengo, Sulawesi, Indonesia. European Journal of Business and Management, 7(8), 2015. [Google Scholar]
 18. Jones, N., Hill, C., & Henn, C. (2015). Personality and job satisfaction: Their role in work-related psychological well-being. Journal of Psychology in Africa, 25(4), 297-304. [Google Scholar]
 19. İşgör, I. Y., & Haspolat, N. K. (2016). Investigating the psychological well-being and job satisfaction levels in different occupations. International Education Studies, 9(12), 194-205. [Google Scholar]
 20. Money, K., Hillenbrand, C., & Da Camara, N. (2008). Putting positive psychology to work in organisations. Journal of General Management, 34, 21–36. [Google Scholar]
 21. Moçoşoğlu, B., & Kaya, A. (2018). Okul yöneticileri ve öğretmenlerin örgütsel sessizlik ile örgütsel mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki: Şanlıurfa ili örneği. Harran Education Journal, 3(1), 52-70. [Google Scholar]
 22. Paschoal, T. ve Tamayo, A. (2008). Construction and validation of work well-being scale. Avaliação Psicológica, 7(1), 11-22. [Google Scholar]
 23. Pryce-Jones, J.(2010). Happiness at work. United Kingdom: Wiley-BlackWell Publication  [Google Scholar]
 24. Saenghiran, N. (2013). Towards enhancing happiness at work: A case study. Social Research Reports, 25, 21-33. [Google Scholar]
 25. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2012). Örgütsel davranış. (Çev. Edt: İ. Erdem) İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 26. Robertson, I., & Cooper, C. (2011). Well-being: productivity and happiness at work. London: Palgrave Macmillan [Google Scholar]
 27. Şeşen, H. (2010). Öncülleri ve sonuçları ile örgüt içi girişimcilik: Türk savunma sanayinde bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 28. Warr, P. (2013). Sources of happiness and unhappiness in the workplace: A Combined Perspective. Journal of Work and Organizational Psychology, 29, 99-106. [Google Scholar]
 29. Wright, T. A., & Bonett, D. G. (2007). Job satisfaction and psychological well-being as nonadditive predictors of workplace turnover. Journal of management, 33(2), 141-160. [Google Scholar]
 30. Wright, T. A. (2006). The emergence of job satisfaction in organizational behavior: A historical overview of the dawn of job attitude research. Journal of Management History, 12(3), 262-277. [Google Scholar]
 31. Youssef, C. M., & Luthans, F. (2007). Positive organizational behavior in the workplace: The impact of hope, optimism, and resilience. Journal of Management, 33(5), 774-800. [Google Scholar]
 32. Zelenski, J.M., Murphy, S.A., Jenkins, D.A. (2008).The happy-productive worker thesis revisited. J. Happiness Stud. 9(4), 521-537 [Google Scholar]
 33. Warr, P. (2007). Work, happiness and unhappiness. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 34. Wesarat, P., Sharif, M. Y. ve Majid, A. H. (2015). A conceptual framework of happiness at the workplace. Asian Social Science, 11(2), 78-88. [Google Scholar]
 35. Wesarat, P., Sharif, M.Y. and Majiid, A.H.A. (2015). A conceptual framework of happiness at the workplace. Asian Social Science, 11(2), 78-88. [Google Scholar]
 36. Wright, T. A., Cropanzano, R., & Bonett, D. G. (2007). The moderating role of employee positive well being on the relation between job satisfaction and job performance. Journal of occupational health psychology, 12(2), 93-104. [Google Scholar]