International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(27) 538-546

Türkiye'de Kimya Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar

Engin Meydan

ss. 538 - 546   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.25   |  Makale No: MANU-1810-09-0001.R2

Yayın tarihi: Mart 20, 2019  |   Okunma Sayısı: 464  |  İndirilme Sayısı: 846


Özet

Bu araştırmada “kimya eğitimi” alanında Türkiye’de yapılmış (1991-2016) lisansüstü çalışmalar meta analiz yöntemi ile incelenmiştir. Kimya eğitimi alanına yönelik lisansüstü çalışmalara YÖK ulusal tez veri merkezinden ulaşılmıştır. Araştırmada 54 lisansüstü tez çalışması incelenmiştir; tezler doktora-yüksek lisans, tezi yapan araştırmacıların cinsiyeti, konu, yapıldığı üniversite, yapıldığı enstitü, yöntem (nicel, nitel veya çoklu yöntem), veri toplama araçları, yapıldıkları yıllar bağlamında analiz edilmiştir. Elde edilen veriler frekans ve yüzdelik olarak değerlendirilmiş ve grafikler yoluyla gösterilmiştir. Çalışmanın sonucunda ise yapılan lisansüstü çalışmalardaki benzerlikler ve farklılıklar seçilen değişkenlere göre ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kimya eğitimi, lisansüstü çalışma, meta analiz


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Meydan, E. (2019). Türkiye'de Kimya Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 538-546. doi: 10.29329/mjer.2019.185.25

Harvard
Meydan, E. (2019). Türkiye'de Kimya Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), pp. 538-546.

Chicago 16th edition
Meydan, Engin (2019). "Türkiye'de Kimya Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27):538-546. doi:10.29329/mjer.2019.185.25.

Kaynakça
 1. Alkan, G. (2014). Türkiye’de Muhasebe Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma (1984-2012). Muhasebe ve Finansman Dergisi, (61), 41-52. DOI: 10.25095/mufad.396448 [Google Scholar]
 2. Bağ, H, Kara, Y, Uşak, A. (2014). Kimya ve Fizik Eğitimiyle İlgili Makaleler Bibliyografyası. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (12), 48-59. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pauefd/issue/11131/133130 [Google Scholar]
 3. Batı, K. (2018). Türkiye’de Fen Eğitimi ve Kimya Eğitimi Laboratuar Uygulamalarına Genel Bir Bakış. Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, 2 (1), 45-55. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/dased/issue/36847/416492 [Google Scholar]
 4. Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A. N., Şeker, F., (2012). Fen Bilimleri Eğitiminde Çalışılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, v.9, n.1, Mart 2012, ss.49-64. [Google Scholar]
 5. Evrekli, E., İnel, D., Deniş, H. ve Balım, A. G. (2011). Fen eğitimi alanındaki lisansüstü tezlerdeki yöntemsel ve istatistiksel sorunlar, İlköğretim Online, 10(1), 206-218. [Google Scholar]
 6. Glesne, C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş (Çeviri Editörleri: Ali Ersoy ve Pelin Yalçınoğlu). 2. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Gürdal, A, Bakioğlu, A, Öztuna, A. (2005). Fen Bilgisi Eğitimi Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), . Retrieved from http://dergipark.gov.tr/deubefd/issue/25433/268392 [Google Scholar]
 8. Johnson, B. & Christensen, L. (2014). Nicel, Nitel ve Karma Araştırma.(çev. ed. Selçuk Beşir Demir). EducationalResearch: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches (4th edit.). Ankara: Eğiten Kitap. [Google Scholar]
 9. Özden, M.Y., Durdu, L. (2016). Eğitimde Üretim Tabanlı Çalışmalar İçin Nitel Araştırma Yöntemleri. Anı Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 10. Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir), Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 11. Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., & Yıldırım, Y. (2007). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 439-458. [Google Scholar]
 12. Şimşek, H., ve Yıldırım, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Ulutaş, B, Üner, S, Turan Oluk, N, Yalçın Çelik, A, Akkuş, H. (2015). Türkiye’deki Kimya Eğitimi Makalelerinin İncelenmesi: 2000-2013. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2). [Google Scholar]
 14. Yavuz, S. (2017). Kimya Eğitimi Alanında Kavram Yanılgıları İle İlgili Tamamlanmış Tezler Üzerine Bir İçerik Analizi: Türkiye Örneği (2005-2015). Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (3), 957-974. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/29417/320504 [Google Scholar]