International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 330-346

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Türk İslam Bilginleri

Özlem Ulu Kalın

ss. 330 - 346   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.17   |  Makale No: MANU-1810-31-0001.R1

Yayın tarihi: Aralık 29, 2018  |   Okunma Sayısı: 3907  |  İndirilme Sayısı: 3023


Özet

Sosyal Bilgiler dersi Etkin ve üretken bireyler yetiştirmek, öğrencilerin insani ilişkilerini ve vatandaşlık yeterliklerini geliştirmek amacıyla sosyal bilimleri kaynaştıran bir ilköğretim dersidir. Sosyal Bilgiler eğitimi sonunda bireylerden üyesi olduğu toplumun kültür, değer ve normlarını öğrenerek o toplumun aktif bir üyesi haline gelmesi beklenir. Bu durum bireyin yaşadığı coğrafyanın özelliklerini ve kendi öz tarihini bilmesiyle gerçekleşir. Bu çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı dikkate alınarak hazırlanan Sosyal Bilgiler 7. sınıf ders kitaplarında bilim dünyasına katkı sağlayan Türk-İslam bilginlerine yer verilme biçimlerini ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak için 2005 ve 2018 yılları sosyal bilgiler dersi öğretim programlarına göre hazırlanan Sosyal Bilgiler 7. Sınıf ders kitapları doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda ders kitaplarında genelleme yapılmadan farklı ve az sayıda Türk-İslam bilginine yer verildiği, verilen bilginlerin dönem, çalışma alanı, ortaya koyduğu ürün gibi herhangi bir kategori yapılmadan tanıtılmaya çalışıldığı saptanmıştır. Kendi kültürünü ve atalarını çok iyi bilip geleceğe ışık tutacak nesiller yetiştirebilmek adına Türk-İslam bilginlerine dair sosyal bilgiler ders kitaplarında daha çok ve daha detaylı bilgi verilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Türk-İslam Bilginleri, Ders Kitabı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Kalin, O.U. (2018). Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Türk İslam Bilginleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 330-346. doi: 10.29329/mjer.2018.172.17

Harvard
Kalin, O. (2018). Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Türk İslam Bilginleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), pp. 330-346.

Chicago 16th edition
Kalin, Ozlem Ulu (2018). "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Türk İslam Bilginleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (26):330-346. doi:10.29329/mjer.2018.172.17.

Kaynakça
 1. Acar, A. (2018). Kameri Ayların Tespitinde Hesap Metodunun Meşruiyeti ve Uluğbey Takvimi, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 31, 443-467. [Google Scholar]
 2. Altun, A. (2017). Orta Çağ’da (476-1453) Türk ve İslam Dünyasında Bilim. Bahri Ata (Ed.), Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme içinde (s.129-190). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 3. Başkan Takaoğlu, Z. (2018). Lise Öğrencilerinin Bilim Tarihi Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Mavi Atlas, 6(1), 349-370. [Google Scholar]
 4. Busch, C., De Maret, P. S., Flynn, T., Kellum, R. Le, S., Meyers, B., saunders, M., White, R., and Palmquist, M. (2012). Content Analysis. Writing@CSU, Colorado Satte University. [Google Scholar]
 5. Çatak, M. (2015). “Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitim Programlarının İncelenmesi”.  EKEV Akademi Dergisi, 19(62), 69-94. [Google Scholar]
 6. Elmas, A. ve Yılmaz, H. (2018). İstanbul’un İlk Belediye Başkanı Hızır Bey Çelebi,  Social Sciences Studies Journal, 4(14), 569-576. [Google Scholar]
 7. İdin, Ş. ve Yalaki, Y. (2016). “Türkiye’deki Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Verilen Türk-İslam Bilim İnsanlarının İncelenmesi”. Yaşadıkça Eğitim, 30(2), 37-52. [Google Scholar]
 8. İmamoğlu, H. V. ve Çeken, R. (2011). “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinin Bilim Tarihi Açısından Fen Ve Teknoloji Dersi İle İlişkilendirilmesi Üzerine Disiplinlerarası Bir Bakış”, ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(3), 71-87. [Google Scholar]
 9. Kar, A. (2018). Megara Rasadhanesi’nde Gökbilim Çalışmaları: Zic-i İlhani, Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Dergisi, 2(3), 93-103. [Google Scholar]
 10. Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara. [Google Scholar]
 11. Kesici, S. ve Yıldız, Ö. (2014). Zaman İçinde Türk İslam Bilginleri, Journal of Inquiry Based Activities, 4(1), 27-44. [Google Scholar]
 12. Kitap1, (2014). İlköğretim Sosyal Bilgiler 7 Ders Kitabı. Evren Yayıncılık ve Basım Sa. Tic. A.Ş., Ankara. [Google Scholar]
 13. Kitap2, (2017). İlköğretim Sosyal Bilgiler 7 Ders Kitabı. ADA Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Ankara. [Google Scholar]
 14. Kitap3, (2017). İlköğretim Sosyal Bilgiler 7 Ders Kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 15. Kitap4, (2018). İlköğretim Sosyal Bilgiler 7 Ders Kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 16. Koçoğlu, E. (2013). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının, Okul Yöneticilerinde Olması Gereken Demokratik Tutum ve Davranışlara İlişkin Görüşleri”, Turkish Studies, 8(6), 413-430. [Google Scholar]
 17. Köroğlu, C. Z. ve Köroğlu, M. A. (2016). “Bilim Kavramının Gelişimi ve Günümüz Sosyal Bilimleri Üzerine”. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 1-15. [Google Scholar]
 18. Laçin Şimşek, C. ve Şimşek, A. (2010). “Türkiye’de Bilim Tarihi Öğretimi ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yeterlilikleri”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 169-198. [Google Scholar]
 19. Laçin Şimşek, C. (2011). “Fen ve teknoloji Dersi Öğretim Programı ve Kitaplarında Türk-İslam Bilginlerine Yer Verilme Durumu”, Türk Fen Eğitimi Dergisi, , 8(4), 154-168. [Google Scholar]
 20. MEB, (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6 ve 7. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara. [Google Scholar]
 21. MEB, (2018). Sosyal Bilgiler Dersi 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara. [Google Scholar]
 22. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık:Ankara. [Google Scholar]
 23. Yıldırım, S. ve Kılıç, Ü. (2018). Klasik dönem Osmanlı Devleti’nde Eğitim ve Öğretim, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 603-627. [Google Scholar]
 24. Topçu, E. ve Karatekin, K. (2017). “Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Bilim Adamları”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2127-2152. [Google Scholar]