International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 311-329

Türkiye'de Biyoloji Öğretiminde Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Akademisyen Perspektifi

Gülşah Sezen Vekli

ss. 311 - 329   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.16   |  Makale No: MANU-1810-22-0001.R1

Yayın tarihi: Aralık 29, 2018  |   Okunma Sayısı: 456  |  İndirilme Sayısı: 1006


Özet

Bu araştırmada Türkiye’de biyoloji öğretiminde yaşanılan problemler ve bu problemlere yönelik çözüm önerilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için araştırma modeli olarak örnek olay tarama modeli seçilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını Biyoloji Eğitimi ve Fen Eğitimi Anabilim dallarında biyoloji tabanlı dersleri yürüten 14 akademisyen oluşturmaktadır. Akademisyenlerin biyoloji öğretiminde yaşanılan sorunlarla ilgili görüşleri ve çözüm önerilerini belirlemek amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan bir form geliştirilmiştir. Geliştirilen form Google formlar servisi üzerinden internet ortamına aktarılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler içerik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizinden elde edilen veriler, akademisyenlerin sorulara verdikleri cevaplardan elde edilen temalara göre düzenlenmiş ve bu temaların altında kodlar oluşturulmuştur. Bununla birlikte akademisyenlerin formdaki ifadelerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Çalışma sonunda; araştırma/akademik yayın, akademisyen niteliği, fakülte/bölüm içi sorunlar, biyoloji öğretmen adaylarının niteliği ve biyoloji öğretiminin niteliği gibi temel başlıklar altında pek çok alt problemin olduğu tespit edilmiştir. Bu problemlere yönelik akademisyenlerin çözüm önerilerine çalışmada yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akademisyen, Biyoloji öğretimi, Lisans, Ortaöğretim


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Vekli, G.S. (2018). Türkiye'de Biyoloji Öğretiminde Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Akademisyen Perspektifi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 311-329. doi: 10.29329/mjer.2018.172.16

Harvard
Vekli, G. (2018). Türkiye'de Biyoloji Öğretiminde Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Akademisyen Perspektifi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), pp. 311-329.

Chicago 16th edition
Vekli, Gulsah Sezen (2018). "Türkiye'de Biyoloji Öğretiminde Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Akademisyen Perspektifi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (26):311-329. doi:10.29329/mjer.2018.172.16.

Kaynakça
 1. Adalı, B. (2005). İlköğretim 5.Sınıf Fen Bilgisi Dersinde “Virüsler, Bakteriler, Mantarlar Ve Protistler” Konularının Öğrenimde Örnek Olaya Dayalı Öğrenme Yöntemi Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay: Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi. [Google Scholar]
 2. Altunoğlu, B., & Atav, E., (2005). Daha Etkili Bir Biyoloji Öğretimi İçin Öğretmen Beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28. [Google Scholar]
 3. Bahar M. (2002). Students’ Learning Difficulties In Biology: Reasons And Solutions. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 73–82. [Google Scholar]
 4. Çepni, S. (2005). Bilim, Fen, Teknoloji Ve Eğitim Programlarına Yansımaları. Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi. (Üçüncü Baskı). Çepni, S. (Ed.). Ankara: Pegem-A Yayıncılık. [Google Scholar]
 5. Çimer A (2004). A Study Of Turkish Biology Teachers' And Students' Views Of Effective Teaching In Schools And Teacher Education., The University of Nottingham, Nottingham, U.K: EdD Dissertation. [Google Scholar]
 6. Çimer, A. (2012). What Makes Biology Learning Difficult And Effective: Students’ Views? Educational Research and Reviews, 7(3), 61-71. [Google Scholar]
 7. Doğan, S., Kıvrak, E., & Baran, Ş. (2004). Lise Öğrencilerinin Biyoloji Derslerinde Edindikleri Bilgileri Günlük Hayatla İlişkilendirme Düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 57-63. [Google Scholar]
 8. Gürbüz, H., & Sülün, A. (2004). Türkiye' De Biyoloji Öğretmenleri Ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nitelikleri. Milli Eğitim Dergisi, 161, 192–204. [Google Scholar]
 9. Kaya, E., Gürbüz, H. (2002). Lise ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Biyoloji Öğretiminin Sorunlarına İlişkin Görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 11-21. [Google Scholar]
 10. Kaya, E., & Harurluoğlu, Y. (2007). Öğrencilerin Gözüyle Biyoloji Öğretim Elemanlarının Kullandıkları Öğretim Yöntemleri. Journal of Arts and Sciences, 8, 35-49. [Google Scholar]
 11. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. bs). Ankara: Nobel Yayınevi. [Google Scholar]
 12. Mülayim, H., & Soran, H. (2002). Lise 1 Biyoloji Ders Kitapları Ve Haftalık Ders Saatleri Hakkında Öğrenci, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüş ve Önerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 185-197. [Google Scholar]
 13. Ohlsson, B., & Ergezen, S. (1997). Biology Teaching. Council of Higher Education & World Bank Project Of Developing National Education Preservice Teacher Education, Ankara: Ajans Türk Basın ve Basım [Google Scholar]
 14. Özatlı, N. S. (2006). Öğrencilerin biyoloji derslerinde zor olarak algıladıkları konuların tespiti ve boşaltım sistemi konusundaki bilişsel yapılarının yeni teknikler ile ortaya konması. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 15. Öztas, H., Özay, E., & Öztas, F. (2003). Teaching Cell Division to Secondary School Students: An Investigation of Difficulties Experienced by Turkish Teachers. Journal of Biological Education, 38(1), 13–15. [Google Scholar]
 16. Öztaş, H., & Özay, E. (2004). Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar (Erzurum Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 12 (1), 69-76. [Google Scholar]
 17. Salman, M. (2006). Ülkemizdeki Biyoloji Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşımla İlgili Yapılan Çalışmaların Kısa Bir Değerlendirmesi. Selçuk Üniversitesi, Konya: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 18. Tekkaya C., Özkan Ö., & Sungur S (2001). Biology Concepts Perceived as Difficult by Turkish High School Students. Hacettepe Univ. J. Educ., 21, 145-150. [Google Scholar]
 19. Yeşilyurt, S. & Gül, Ş. (2008). Ortaöğretimde Daha Etkili Bir Biyoloji Öğretimi İçin Öğretmen ve Öğrenci Beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (1), 145-162. [Google Scholar]
 20. Yeşilyurt, S. & Gül, Ş. (2009). Biyoloji Tutum Ölçeği. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 239-258. (Elektronik bir veri tabanından elde edilen özet) [Google Scholar]