International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 259-280

Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerin STEM Eğitim Yaklaşımına ve Bir STEM Materyali Olarak Algodoo'ya Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Erhan Şahin

ss. 259 - 280   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.14   |  Makale No: MANU-1810-20-0001

Yayın tarihi: Aralık 29, 2018  |   Okunma Sayısı: 655  |  İndirilme Sayısı: 1102


Özet

Bu araştırmada üstün/özel yetenekli öğrencilerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik  [STEM] uygulamalarının ve bir STEM materyali olarak Algodoo’ya yönelik katılımcı görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlemesinde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, 7. ve 8. sınıf düzeyinde 15 (8 erkek, 7 kız) üstün/özel yetenekli öğrenci oluşturmuştur. Bu çalışmada STEM eğitim programı kapsamında, öğrencilerin fen bilimleri dersi konuları içerisinde yer alan basit makineler ve enerji dönüşümlerine yönelik dört farklı STEM etkinliği gerçekleştirilmiştir. Her bir etkinlik 6 ders saati olarak planlanmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanan araştırma verilerinin değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi ile toplanan veriler kodlanarak temalar oluşturulmuştur. Araştırmanın bulguları,  öğrencilerin STEM uygulamalarına ve Algodoo kullanımına yönelik olumlu yönde anlayışlara ve görüşlere sahip olduklarını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik [STEM], Algodoo, Fen Eğitimi, Üstün/Özel Yeteneklilerin Eğitimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Sahin, E. (2018). Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerin STEM Eğitim Yaklaşımına ve Bir STEM Materyali Olarak Algodoo'ya Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 259-280. doi: 10.29329/mjer.2018.172.14

Harvard
Sahin, E. (2018). Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerin STEM Eğitim Yaklaşımına ve Bir STEM Materyali Olarak Algodoo'ya Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), pp. 259-280.

Chicago 16th edition
Sahin, Erhan (2018). "Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerin STEM Eğitim Yaklaşımına ve Bir STEM Materyali Olarak Algodoo'ya Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (26):259-280. doi:10.29329/mjer.2018.172.14.

Kaynakça
 1. Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T. &. Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: Günün modası mı yoksa gereksinim mi? [A report on STEM Education in Turkey: A provisional agenda or a necessity?][White Paper]. İstanbul, Turkey: Aydın Üniversitesi. http://www.aydin.edu.tr/belgeler/IAU-STEM-Egitimi-Turkiye- raporu-2015.pdf adresinden 05.04.2017 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 2. Bybee, R. W. (2010). Advancing STEM education: A 2020 vision. The Technology And Engineering Teacher, 70(1), 30-35. [Google Scholar]
 3. Choi, Y. & Hong, S.H. (2015). E.ffects of steam lessons using scratch programming regarding small organisms in elementary science-gifted education. The Korean Society of Elementary Science Education, 34(2), 194-209. [Google Scholar]
 4. Cullum, J., Hailey, C., Householder, D., Merrill, C. & Dorward, J. (2008). Formative evaluation of a professional development program for high school teachers infusing engineering design into the classroom. Paper presented at the meeting of the American Society for Engineering Education, Pittsburgh, PA. [Google Scholar]
 5. Çelik, H., Sarı, U. & Harwanto, U. N. (2015). Developing and evaluating physics teaching material with algodoo in virtual environment: Archimedes' principle, International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education, 23(4), 40-50. [Google Scholar]
 6. Department for Education and Skills  (2006). https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/324573/DFE_Departmental_Report_2006.pdf sayfasından 21.06.2017 tarihinde erişim sağlanmıştır.  [Google Scholar]
 7. Elliott, B., Oty, K., McArthur, J. & Clark, B. (2001). The effect of an interdisciplinary algebra/science course on students’ problem solving skills, critical thinking skills and attitudes towards mathematics. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 32(6), 811–816. [Google Scholar]
 8. Gonzalez, H. B., & Kuenzi, J. J. (2012). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: A primer. Congressional Research Service, Library of Congress. http://fas.org/sgp/crs/misc/ sayfasından 21.06.2017 tarihinde erişim sağlanmıştır.  [Google Scholar]
 9. R42642.pdfGökbayrak, S, Karışan, D. (2017). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin FeTeMM Temelli Etkinlikler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 25-40. http://dergipark.gov.tr/aleg/issue/27459/285451 adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 10. Gregorcic, B. & Bodin. M. (2017). Algodoo: A tool for encouraging creativity in physics teaching and learning. The Physics Teacher, 55, 25-28. https://doi.org/10.1119/1.4972493. [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Gülhan, F. ve Şahin, F. (2016). Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. İnsan Bilimleri Dergisi, 13 (1), 602-620. doi: https://doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3447 [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Kang, M., Kim, J. and Kim, Y. (2013). Learning outcomes of the teacher training program for steam education. Korean Journal of the Learning Sciences, 7 (2), 18-28.  [Google Scholar]
 13. Katehi, L., Pearson, G. ve Feder, M. (Eds.) (2009). National Academy of Engineering and National Research Council report: Engineering in K-12 education. Washington, D.C.: The National Academies Press. [Google Scholar]
 14. Kim, G. S. ve Choi, S. Y. (2012). “The Effect Of Creative Problem Solving Ability And Scientific Attitude Through The Science Based Steam Program İn The Elementary Gifted Students.” Elementary Science Education, 31(2), 216-226. [Google Scholar]
 15. Koch, D., Johnson, M. E., & Marshall, B. H. (2013). Connecting K-12 teachers to STEM careers through industry collaboration. Conference for Industry and Education Collaboration. American Society for Engineering Education. Retrieved from http://www.indiana.edu/~ciec/Proceedings_2013/ETD/ETD455_Koch-Johnson-Marshall.pdf [Google Scholar]
 16. Kwon, H., Park, K. & Lee, H. (2009). Research trends on the ıntegrative efforts in technology education: reviews of the relevant journals. Secondary Education Research, 57(1), 245-274. [Google Scholar]
 17. Langdon, D., McKittrick, G., Beede, D., Khan, B., ve Dom, M. (2011). “STEM: Good Jobs Now And For The Future.” U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration, 3(11), 2. [Google Scholar]
 18. Lee, H. & Park, K. (2010). Elementary school students’ ımages of scientists and engineers. Journal of Korean Practical Arts Education, 16(4), 61-82. [Google Scholar]
 19. Marulcu, İ. & Sungur, K. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının mühendis ve mühendislik algılarının ve yöntem olarak mühendislik-dizayna bakış açılarının incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12(2012), 13-23. [Google Scholar]
 20. MEB. (2016). Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi.  https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_10/07031350_bilsem_yonergesi.pdf sayfasından 21.01.2018 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 21. MEB. (2013). 2013 – 2017 Üstün yetenekli bireyler strateji ve uygulama planı. Ankara: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. [Google Scholar]
 22. Merrill, C. (2009). The Future of TE Masters Degrees: STEM. Paper presented at the meeting of the International Technology Education Association , Louisville, Kentucky.  [Google Scholar]
 23. Meyrick, K.M. (2011). How STEM education ımproves student learning. Meridian K12 School Computer Technologies Journal, 14 (1), 1-6.  [Google Scholar]
 24. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 25. National Academy of Engineering and National Research Council. (2009). Engineering in K–12 education: Understanding the status and improving the prospects. Washington, DC: NAP.  [Google Scholar]
 26. National Research Council (NRC), (2011). Succesful K-12 STEM education. Identify effective approaches in science, technology, engineering and mathematics. Washington, DC: The National Academies Press.  [Google Scholar]
 27. Ostler, E. (2012). 21st century STEM education: A tactical model for long-range success. International Journal of Applied Science and Technology, 2(1), 28-33. [Google Scholar]
 28. Özer, İ. E., Bilici, C. S., Karahan E. (2015). Fen bilimleri dersinde algodoo kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6.1. [Google Scholar]
 29. Partnership for 21st Century Skills. (2009). Framework for 21st century learning. https://www.oecd.org/site/educeri21st/40756908.pdf sayfasından 04.04.2017 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 30. PCAST (The President's Council of Advisors on Science and Technology). (2010). Retrieved from https://energy.gov/sites/prod/files/pcast-stemed-report%202010.pdf  [Google Scholar]
 31. Pekbay, C. (2017). Fen teknoloji mühendislik ve matematik etkinliklerinin ortaokul öğrencileri üzerindeki etkileri. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 32. Royal, K. (2013). Benefits of STEM programs. http://connectlearningtoday.com/benefits-stem-programs/ sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 33. Sanders, M. (2009) STEM, STEM education, STEMmania. The Technology Teacher, 68(4). 20-26. [Google Scholar]
 34. Schiavelli, M. (2008). STEM Education: “For the Benefit of All”. http://www.solutionsforourfuture.org/guest_MelSchiavelli3.htm sayfasından 26.06.2017 tarihinde erişim sağlanmıştır.  [Google Scholar]
 35. Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedurs and Tecniques. Newbury Park, C. A.: Sage. [Google Scholar]
 36. Şahin, E. (2016).  Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının (atbö) üstün yetenekli öğrencilerin akademik başarılarına, üstbiliş ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 37. Thomasian, J. (2011). Building a science, technology, engineering and math education agenda. National Governors Association, US.  [Google Scholar]
 38. Tseng , K. H., Chang , C. C, Lou, Ş. J. & Chen W. P.(2013). Attitudes towards science, technology,engineering and mathematics (STEM) in a project-based learning (PjBL) environment. International Journal TechnologyDesign Education, 23, 87–102. [Google Scholar]
 39. Wagner, T. (2008). Rigor redefined. Educational Leadership, 66(2), 20-24. [Google Scholar]
 40. Yamak, H., Bulut, N. & Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265. [Google Scholar]
 41. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 42. Yıldırım, B. ve Türk, C. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri: Uygulamalı Bir Çalışma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 195-213. DOI: 10.24315/trkefd.310112. [Google Scholar]
 43. Yıldırım, B. (2016). 7. sınıf fen bilimleri dersine entegre edilmiş stem eğitimi ve tam öğrenmenin etkilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 44. Yıldırım, B., ve Altun, Y. (2014). STEM eğitimi üzerine derleme çalışması: Fen bilimleri alanında örnek ders uygulanmaları. In M. Riedler et al. (Ed.) Proceedings of VI. International Congress of Education Research, (vol. 4, pp. 239-248), Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]