International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 233-258

KKTC ve TC'li Ailelerin Ödev ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırılması

Kemal Akkan Batman

ss. 233 - 258   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.13   |  Makale No: MANU-1810-16-0005.R1

Yayın tarihi: Aralık 29, 2018  |   Okunma Sayısı: 366  |  İndirilme Sayısı: 1010


Özet

Sınıf öğretimine ek, sınıf dışı öğretim tekniği olarak ödev pek çok ülkenin eğitim sisteminde yerini korumaktadır. Bazı ülkelerde ödev daha çok verilmekte bazılarındaysa ödev vermekten kaçınılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti gibi diğer ülkelere göre daha çok ödev verilen ülkelerin, OECD ülkelerinin katıldığı PISA sınavlarında,  daha az ödev verilen Finlandiya gibi ülkelere göre, öğrenci başarılarının düşük olduğu görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbırs Türk Cumhuriyeti aileleri farklı kültürlere sahiptir. Bu araştırmada farklı kültüre sahip olan iki kültürdeki ailelerin, ödev ile ilgili görüşlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla: Ailelerin  (1) ev ödevlerinin faydaları, (2) çocuklarının ev ödevlerini yaparken yaşadıkları duygular, (3) ev ödevi verilmesi, (4) çocuklarının yaptıkları ev ödevlerini öğretmenlerin kontrol etmesi, (5) çocuklarının verilen ev ödevlerini yapma becerileri, (6) çocuklarının ödevlerde en çok zorlandıkları dersler, (7) ödevlerin katkısı ve (8) ev ödevlerinin kendilerine maddi yük getirmesi, ile ilgili görüşleri karşılaştırılmıştır.  Araştırmada nitel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 2013 – 2015 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar; ilkokul 4. sınıfta çocuğu bulunan KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlkokul I’den 13 ve İlkokul II’den 2 olmak üzere 15 aile ile TC’den İlkokulu III’ten 2014-2015 öğretim yılında 4. Sınıfta çocuğu bulunan 10 aile olmak üzere toplam 25 ailedir. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış bir görüşme formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler, başlıca örüntüleri belirleme, kodlama ve kategorilere ayırma işlemlerini kapsayan, “içerik analizi” tekniği ile analiz edilmiştir. Verilerden elde edilen bulgulara dayanarak, ödevlerle ilgili eğitim sisteminde yapılması gereken önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ev ödevi, ödev, ödev türleri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Batman, K.A. (2018). KKTC ve TC'li Ailelerin Ödev ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırılması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 233-258. doi: 10.29329/mjer.2018.172.13

Harvard
Batman, K. (2018). KKTC ve TC'li Ailelerin Ödev ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırılması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), pp. 233-258.

Chicago 16th edition
Batman, Kemal Akkan (2018). "KKTC ve TC'li Ailelerin Ödev ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırılması ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (26):233-258. doi:10.29329/mjer.2018.172.13.

Kaynakça
 1. Açıkgöz, K. Ü. (2014). Aktif öğrenme (13. Baskı). İzmir: Biliş Yayıncılık. [Google Scholar]
 2. Akyüz, G. (2013). Öğrencilerin Okul Dışı Etkinliklere Ayırdıkları Süreler ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Yaz-2013 Cilt:12 Sayı:46 (112-130). [Google Scholar]
 3. Albayrak, M., Yıldız, A., Berber, K. ve Büyükkasap, E. (2004). İlköğretimde Ders Dışı Etkinlikler ve Bunlarla İlgili Öğrenci Davranışları Hakkında Velilerin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. Mart 2004 Cilt:12 No:1 (13-18). [Google Scholar]
 4. Batman, K.A., Beidoğlu, M & Köklü, S. (2014). Öğrencilerin Ödev İle İlgili Algıları . VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,  Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 5-8 Haziran 2014. [Google Scholar]
 5. Bempechat, J. (2004). The Motivational Benefits of Homework: A Social-Cognitive Persperctive. The Ohio State University Theory Into Practice, Volume 43, Number 3, Summer 2004.  [Google Scholar]
 6. Center for Public Education (2007). http://www.centerforpubliceducation.org/Main-Menu/Instruction/What-research-says-about-the-value-of-homework-At-a-glance/What-research-says-about-the-value-of-homework-Research-review.html. Erişim Tarihi 29-05-2014. [Google Scholar]
 7. Cooper, H.,  Robinson J. C., and Patall E.A. (2006). Does Homework Improve Academic Achievement? A Synthesis of Research, 1987-2003. Review of Educational Research Spring 2006, Vol. 76, No. 1, pp.1-62 [Google Scholar]
 8. Creswell, J.W. (2009). Research design qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (Third Edition).  USA: SAGE Publications, Inc. [Google Scholar]
 9. Demirel, Ö. (2008). Öğretme sanatı. öğretim ilke ve yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem A Akademi. [Google Scholar]
 10. Eren, O. and Henderson, D.J. (2008). The impact of homework on student achievement. Econometrics Journal (2008), Volume 11, pp. 326-348. [Google Scholar]
 11. Hill, C.E., Knox, S., Thompson, B.J., Williams, E.N., Hess, S.A., Ladany, N. (2005).  [Google Scholar]
 12. Consensual qualitative research;  an update. Marquette University; Education, College of Education Faculty Research And Publications. [Google Scholar]
 13. Kapıkıran, Ş. Ve Kıran, H. (1999). Ev ödevinin öğrencinin akademik başarısına etkisi. PAÜ. Eğitim Fak. Derg. 1999, Sayı:5. [Google Scholar]
 14. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri (15. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.  [Google Scholar]
 15. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı. (2005). Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi. Lefkoşa: Devlet Basımevi. [Google Scholar]
 16. Ilgar, Ş. (2005). Ev Ödevlerinin Öğrenci Eğitimi Açısından Önemi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 1. 119-134. [Google Scholar]
 17. Marzano, R. J., Pickering D. J. (2007) 1 Special topic / the case for and against homework Responding to Changing Demographics Pages, 64(6), pp. 74-79. [Google Scholar]
 18. http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/mar07/vol64/num06/The- Case-For-and-Against-Homework.aspx. Erişim Tarihi 29-05-2014. [Google Scholar]
 19. Mayan, J.M. (2009). Essentials of Qualitative Inquiry. Left Coast Press. Walnut Creek, California. [Google Scholar]
 20. MEB. (2005). İlköğretim 1-5. Sınıf Programları Tanıtım El Kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi. [Google Scholar]
 21. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 22. Oliva, P.F. (1988). Developing the curriculum (Second Edition). Scott, Foresman and Company, Illinois, Boston, London. [Google Scholar]
 23. Orlich, D. C., Harder, R.J., Callahan, R.C., Kravas, C.H., Kauchak, D.P., Pendergass, R.A., Keogh, A.J. (1985). Teaching Strategies. A Guide to Better Instruction. D.C. Heath and Company, Toronto, Canada. [Google Scholar]
 24. Pattil, S.S. (2011). A study on parent participation in the home work of children. İndian Enrams Research Journal, 1(XI),pp.1-4. [Google Scholar]
 25. Posner, G.J. (1995). Analyzing the curriculum (Second Edition). McCraw-Hill, Inc. New York. [Google Scholar]
 26. Sönmez, V. (2005). Program geliştirmede öğretmen elkitabı (14. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 27. TC. Milli Eğitim Bakanlığı (2003). Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2551_0.html er. tarihi;29.05.2014. [Google Scholar]
 28. Turanlı, A. S. (2009). Students’ and Parents’ Perceptions about Homework. Eğitim ve Bilim, Cilt 34 Sayı 153. [Google Scholar]
 29. Türkoğlu, A., İflazoğlu, A. ve Karakuş, M. (2007). İlköğretimde ödev. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd.Şti. [Google Scholar]
 30. Yıldırım, A. Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]