International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 199-216

2005 ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında (CDÖP) Yapılan Değişikliklerin Karşılaştırılması

Erol Sözen

ss. 199 - 216   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.11   |  Makale No: MANU-1810-03-0002.R1

Yayın tarihi: Aralık 29, 2018  |   Okunma Sayısı: 1156  |  İndirilme Sayısı: 1342


Özet

Cumhuriyet tarihimizin ilk Coğrafya Dersi Öğretim Programı (CDÖP) 1924’te uygulanmaya başlanmıştır. Bu süreçten itibaren CDÖP’leri çok defa değişikliğe uğramıştır. Özellikle 2005 sonrası CDÖP köklü bir değişim yaşamıştır. CDÖP’de Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda coğrafya dersinin amaçları belirlenmiş, 1739 sayılı kanuna bağlı kalınmıştır.

Bu çalışmada tüm bu değişikliklerden yola çıkılarak 2005 programına değinilmiş ve 2018’de coğrafya dersi öğretim programında 2005 programına göre nelerin değiştiği üzerinde durulmuştur. Çalışmada kullanılan yöntem nitel araştırma, veri toplama biçimi doküman incelemesidir. Yapılan araştırmanın amacına göre verilerin değerlendirilmesi ise içerik analizi türüne uymaktadır.

2005 programıyla 2018 programı karşılaştırıldığında 9. sınıftan 12. sınıfa kadar kazanım sayılarının değiştiği tespit edilmiştir.  2005 CDÖP’de toplam 145 kazanım var iken 2018’den itibaren CDÖP 130 kazanım olacak şekilde düzenlenmiştir. Bazı kazanımlar çıkarılırken bazı yeni kazanımlar eklenmiştir. Kazanım içeriklerinin 2018 programında yakından uzağa ilkesinden uzaklaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca ders saatleri de değişmiştir. 2005 programında bulunan “Mekansal Bir Sentez; Türkiye” öğrenme alanı da kaldırılmıştır. Özellikle bu durumun Türkiye Coğrafyası içeriğini olumsuz etkileyeceği öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, coğrafya dersi öğretim programı, coğrafya eğitimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Sozen, E. (2018). 2005 ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında (CDÖP) Yapılan Değişikliklerin Karşılaştırılması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 199-216. doi: 10.29329/mjer.2018.172.11

Harvard
Sozen, E. (2018). 2005 ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında (CDÖP) Yapılan Değişikliklerin Karşılaştırılması . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), pp. 199-216.

Chicago 16th edition
Sozen, Erol (2018). "2005 ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarında (CDÖP) Yapılan Değişikliklerin Karşılaştırılması ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (26):199-216. doi:10.29329/mjer.2018.172.11.

Kaynakça
 1. Akınoğlu, O. (2005). Türkiye'de Uygulanan ve Değişen Eğitim Programlarının Psikolojik Temelleri,. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 22, 31-46. [Google Scholar]
 2. Akkuş, M. (2008). Coğrafya Dersi Öğretim Programının (2005) Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Ankara, Türkiye: Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 3. Aksoy, B., & Koç, H. (2010). 2005 CDÖP’na İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi . Giresun Ün. Sosyal Bilimler Enst. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2 pp:17-52. [Google Scholar]
 4. Aladağ, C., & Duran, Y. (2016). 2011-LYS Coğrafya Sorularının Madde Güçlüğü ve Kavram Yanılgısı Yönünden Analizi. İlköğretim Online, 15(4), 1425-1435,. [Google Scholar]
 5. Alım, M. (2003). Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Öğretim Programının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Erzurum, Türkiye: Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 6. Arı, Y. (2003). Amerika Birleşik Devletleri'nde Coğrafya Eğitimi Reformu: Türkiye İçin Dersler. Coğrafya Kurultayı Bildirileri. Ankara: Türk Coğrafya Kurumu. [Google Scholar]
 7. Arseven A, D. (2001). Alan Araştırma Yöntemi (İlkeler Teknikler Örnekler) . Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık. [Google Scholar]
 8. Artvinli, E. (2007). 2005 Coğrafya Öğretim Programı Öğretmenler Açısından Uygulanabilirlik Düzeyi . Erzurum, Türkiye: Doktora TeziAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü . [Google Scholar]
 9. Aydın, F., & Güngördü, E. (2015). Coğrafya Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara, Türkiye: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 10. Bulut, İ. (2006). Yeni İlköğretim Birinci kademe Programlarının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Diyarbakır, Türkiye: Basılmamış Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 11. Coşkun, M. (2003). C. Şahin. içinde Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Coşkun, M. (2008). 9. Sınıf Coğrafya Öğretim Programının Yapılandırmacılık Kuramına Göre Değerlendirilmesi . Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu (14-16 Mayıs). Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü. [Google Scholar]
 13. Coşkun, M., & Sözen, E. (2017). Evaluation of the changes in the regulation ofsecondary education institutions according to teachers viewpoints (Turkey). Educational Research and Reviews, 202-211. [Google Scholar]
 14. Çomak, N., & Güncegörü, B. (2012). Coğrafya Dersi Öğretim Programının Kazanım Saatlerine Göre Değerlendirilmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 287-301. [Google Scholar]
 15. Doğanay, H. (1993). Coğrafya’da Metodoloji. Ankara: MEB Yayınları. [Google Scholar]
 16. Ekiz, D. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 17. Genç, M . (2012). Öğretmenlerin çoklu zekâ alanları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 77-88. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/3811/51092 [Google Scholar]
 18. Gülersoy, A. E. (2007 ). Eski ve Yeni 9-10. Sınıf Coğrafya Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 21. pp 163-173. [Google Scholar]
 19. Karasar, N. (2016). Bilimsel İrade Algı Çerçevesi İle Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar İlkeler Teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 20. Kelleş, T., & Hacısalihoğlu Karadeniz, M. (2015). 2006-2012 Yılları Arasında Yapılan ÖSS, YGS ve LYS Matematik veGeometri Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç Boyutuna Göre İncelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol.6 No.3, 532-552. [Google Scholar]
 21. Kızılcaoğlu, A. (2006). Coğrafya Dersi Öğretim Programı Hakkında Düşünceler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(16),, 1–19. [Google Scholar]
 22. MEB. (1942). MEB Tebliğler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 168. [Google Scholar]
 23. MEB. (2005). Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 24. MEB. (2018). Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 25. Sakaoğlu, N. (1992). Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi. İstanbul. Türkiye: İletişim Yay. [Google Scholar]
 26. Sönmez, V., & Alacapınar, G. F. (2016). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 27. Sözen, E. (2011). Ortaöğretim 10. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Ankara, Türkiye: Doktora Tezi Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 28. Sözen, E., & Ada, S. (2018). 2005 VE 2018 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının (Sbdöp) Karşılaştırılması. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 6 (1), 53-71. [Google Scholar]
 29. Sözen, E., & Coşkun, M. (2014). 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (s. 367-368). Edirne: Trakya Üniversitesi. [Google Scholar]
 30. Sözer, E. (1998). Kurumdan Uygulama Sosyal Bilgilerin Öğretimi. Eskişehi: Anadolu Üniversitesi Yayınlar. [Google Scholar]
 31. Şahin, C. (2006). Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanan 2005 Yılı Coğrafya Dersi Öğretim Programı Hakkında Görüşler ve Öneriler. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 3, 279-304. [Google Scholar]
 32. Şain, C. (2006). Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanan 2005 Yılı Coğrafya Dersi Öğretim Programı Hakkında Görüşler ve Öneriler. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 3, 279-304. [Google Scholar]
 33. Taş, H. İ. (2005). Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze İlköğretim II. Kademe ve Liselerde Coğrafya Dersi ve Müfredatının Değişimi. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı 14 , pp. 311-331. [Google Scholar]
 34. Taş, H., & Kızılcaoğlu, A. (2007). Coğrafya Dersi Öğretim Programı 2005'e Eleştirisel Bir Bakış. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 2,, 141–156. [Google Scholar]
 35. Turoğlu, H. (2006). Orta Öğretim Coğrafya Müfredatında Yapılandırmacı Öğrenme. Türk Coğrafya Dergisi, 115–130. [Google Scholar]
 36. Üçışık, S., & Sekin, S. (2001). Lise Coğrafya Dersi Öğretim Programının Amaçlarına Yönelik Eleştirisel Bir Yaklaşım. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı 4, 49-59. [Google Scholar]
 37. Yılmaz, C., & Zeyrek, H. (1997). Ders Geçme ve Kredili Sisteme Göre Liselerimizde Coğrafya Öğretiminin Yeri ve Bazı Sorunları. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 10, 1.  [Google Scholar]