International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 80-98

STEM: Öğretmenlerin Metaforik Algıları

Kadriye Begüm Doğruyol Aladak, Seraceddin Levent Zorluoğlu & Melek Dönmez Yapucuoğlu

ss. 80 - 98   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.5   |  Makale No: MANU-1809-10-0002.R2

Yayın tarihi: Aralık 29, 2018  |   Okunma Sayısı: 418  |  İndirilme Sayısı: 1005


Özet

Çalışmada öğretmenlerin STEM’e yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomonolojik) deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu farklı branşlarda 53 öğretmenden oluşmaktadır. Öğretmenlerin STEM’e yönelik metaforik algıları çalışma kapsamında geliştirilen görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Katılımcıların STEM’e yönelik metaforik algıları 21. yy becerileri dikkate alınarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın güvenirliği için, araştırmacılar tarafından kodlanan ve kategorilere yerleştirilen veriler araştırmacılar dışında farklı bir uzmana analiz ettirilerek kodlayıcılar arası güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve güvenirlik katsayısı .74 bulunmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre geliştirilen metaforların %60.4’ü STEM’in süreç odaklı ve %39.6’sı ise STEM’in ürün odaklı olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler tarafından geliştirilen metaforlar gerek süreç odaklı gerekse ürün odaklı olarak “Öğrenme ve yenilenme becerileri”, “Bilgi, medya ve teknoloji becerileri” ve “Yaşam ve kariyer becerileri” alt kategorilerinde toplanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğretmenlerin büyük çoğunluğu STEM’in süreç odaklı olduğuna yönelik metafor oluşturmuşlardır. Süreç odaklı STEM kategorisine yerleştirilen metaforların açıklamalarında STEM’in işbirliği, problem çözme, yenilenme, eleştirel düşünme,  bilgi okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, uyum yeteneği, esneklik, liderlik, girişim, öz yönetim, öz farkındalık ve sorumluluk becerileri ile ilişkili olduğuna yönelik metafor açıklaması yer almaktadır. Ürün odaklı metaforların açıklamalarında ise STEM’in işbirliği, problem çözme, yenilenme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, bilgi okuryazarlığı, liderlik, girişim ve öz yönetim becerileri ile ilişkili olduğuna yönelik açıklamalar yer almaktadır. Öğretmenlerin geliştirmiş oldukları metaforlar ve buna bağlı olarak yapmış oldukları açıklamalar STEM’i süreç ya da ürün odaklı kılmaktadır. Çalışma sonucunda STEM’de hem sürecin hem de ürünün önemli olduğu düşüncesi ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak 21.yy becerilerinin öğrenciler tarafından kazanılmasına yönelik eğitimlerin öğretmenlere verilmesi ile öğretmenlerin STEM anlayışının geliştirilebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Metafor, STEM, 21. yy becerileri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Aladak, K.B.D., Zorluoglu, S.L. & Yapucuoglu, M.D. (2018). STEM: Öğretmenlerin Metaforik Algıları . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 80-98. doi: 10.29329/mjer.2018.172.5

Harvard
Aladak, K., Zorluoglu, S. and Yapucuoglu, M. (2018). STEM: Öğretmenlerin Metaforik Algıları . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), pp. 80-98.

Chicago 16th edition
Aladak, Kadriye Begum Dogruyol, Seraceddin Levent Zorluoglu and Melek Donmez Yapucuoglu (2018). "STEM: Öğretmenlerin Metaforik Algıları ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (26):80-98. doi:10.29329/mjer.2018.172.5.

Kaynakça
 1. Akınoğlu, O. (2005). Türkiye’de uygulanan ve değişen eğitim programlarının psikolojik temelleri. O. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2005(22), 31-46. [Google Scholar]
 2. Bozanoğlu, B. (2017). STEM uygulamalarına yönelik algıların metaforlar aracılığıyla analizi. Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 17-18 Kasım 2017. [Google Scholar]
 3. Brooks, J. G., & Brooks, M. J. (1993). In search of understanding: the case for constructivist classrooms. New York, USA: Alexandria VA: Association for Supervision and Curriculum Development. [Google Scholar]
 4. Bybee, R. W. (2013). The case for STEM education: Challenges and opportunities. NSTA press. [Google Scholar]
 5. Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Çev. Ed.: M. Bütün & S. B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi. [Google Scholar]
 6. Çepni, S. (2017). Kuramdan Uygulamaya STEM Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 7. Dugger, W. E. (2010). Evolution of STEM in the United States. In 6th Biennial International Conference on Technology Education Research in Australia. [Google Scholar]
 8. Eroğlu, S., & Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin STEM temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 4(3), 43-67. [Google Scholar]
 9. Gay, G., & Howard, T. C. (2000). Multicultural teacher education for the 21st century. The Teacher Educator, 36(1), 1-16. [Google Scholar]
 10. Gonzalez, H. B., Kuenzi, J. J. (2012). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: A primer. Congressional Research Service, Library of Congress. [Google Scholar]
 11. Kenney, M. (2013). Journeys, Adventures, Bridges and Puzzles: A case study approach to understanding teachers' conceptions of STEM. Arizona State University. [Google Scholar]
 12. Merriam, S. B. (2016). Nitel araştırma. Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. (Çev. Ed.: S. Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2017). İlköğretim Kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınevi. [Google Scholar]
 14. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2018). İlköğretim Kurumları  Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınevi. [Google Scholar]
 15. Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage Publications. [Google Scholar]
 16. Morgan, G. (2006). Images of organization (updated edition). Sage Publications. [Google Scholar]
 17. Morrison, J. (2006). Attributes of STEM education: The student, the school, the classroom. TIES (Teaching Institute for Excellence in STEM), 20. [Google Scholar]
 18. Niaz, M. (2016). Understanding stoichiometry: Do scientific laws help in learning science?. M. Niaz (Ed.), In Chemistry Education and Contributions from History and Philosophy of Science (pp. 125-141). Springer International Publishing. [Google Scholar]
 19. Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343. [Google Scholar]
 20. Özden, Y. (2005). Eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 21. Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 100-111. [Google Scholar]
 22. Partnership for 21st Century Learning (2015). Framework for 21st Century Learning. [Google Scholar]
 23. Perkins, D. N. (1999). The many faces of constructivism. Educational Leadership, 57(3), 6-11. [Google Scholar]
 24. Sanders, M. E. (2008). STEM, STEM education, STEMmania. The Technology Teacher. [Google Scholar]
 25. Scott, M. C. (2009). Technology Education for Children Council. It’s Elementary, Too!, 2. [Google Scholar]
 26. Smith, J., & Karr-Kidwell, P. J. (2000). The Interdisciplinary Curriculum: A Literary Review and a Manual for Administrators and Teachers. [Google Scholar]
 27. Thomas, T. A., (2014). Elementary teachers’ receptivity to ıntegrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education in the elementary grades. (Doctoral dissertation). Retrieved from Proquest. [Google Scholar]
 28. Trowbrıdge, L., Bybee, R.W., & Powell, J.C. (2004). Teaching secondary school science. New Jersey: Merrill / Prentice Hall. [Google Scholar]
 29. Wang, H. H., Moore, T. J., Roehrig, G. H., & Park, M. S. (2011). STEM integration: Teacher perceptions and practice. Journal of Pre-College Engineering Education Research, 1(2), 2. [Google Scholar]
 30. Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). STEM eğitimi üzerine derleme çalışması: Fen bilimleri alanında örnek ders uygulanmaları. International Congress of Education Research’da sunulmuş bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 31. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 32. Yıldırım, B., Türk, C. (2018). Opinions of Secondary School Science and Mathematics Teachers on STEM Education. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 10(1), 52-60. [Google Scholar]