International Association of Educators   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(24) 1-16

Sosyal Bilgiler Dersinde Tahmin, Gözlem, Açıklama (TGA) Yönteminin Kullanımı: Örnek Etkinlikler

Adem Beldağ & Mehmet Balcı

ss. 1 - 16   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.147.1   |  Makale No: MANU-1807-12-0004.R1

Yayın tarihi: Temmuz 27, 2018  |   Okunma Sayısı: 939  |  İndirilme Sayısı: 1265


Özet

Bu çalışmanın temel amacı TGA yönteminin sosyal bilgiler dersinde kullanılabilirliğini ortaya koymak için; TGA yönteminin ve yönteme göre hazırlanan etkinlik örneklerinin sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerine tanıtılmasıdır. Yapılan taraması sonucunda TGA (Tahmin, gözlem, açıklama) yönteminin sosyal bilimlere ait derslerde kullanımına ilişkin alanyazında  önemli bir boşluk olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca alanyazın incelendiğinde gözlem yapılamayan durumlarda TGA yönteminin nasıl kullanılabileceğine ait önerilere de rastlanmaktadır. Bu öneriler temelinde çalışmada etkinlikler geliştirilmiştir. Bu bağlamda çalışmada veri toplama aracı olarak nitel araştırma tekniklerinden olan doküman incelesi yöntemi kullanılmıştır. Etkinliklerin geliştirilmesi aşamasında 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında yer alan kazanımlar dikkate alınmıştır. Ayrıca etkinlikler ile ilgili uzman görüşlerine başvurulmuş ve ilgili sınıflarda pilot uygulama yapılmıştır. Sonuç olarak geliştirilen etkinlik örnekleri ile TGA yönteminin sosyal bilgiler dersine ait kazanımların kazandırılması sürecinde kullanılabilir olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Tahmin, Gözlem, Açıklama, TGA, Etkinlik


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Beldag, A. & Balci, M. (2018). Sosyal Bilgiler Dersinde Tahmin, Gözlem, Açıklama (TGA) Yönteminin Kullanımı: Örnek Etkinlikler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(24), 1-16. doi: 10.29329/mjer.2018.147.1

Harvard
Beldag, A. and Balci, M. (2018). Sosyal Bilgiler Dersinde Tahmin, Gözlem, Açıklama (TGA) Yönteminin Kullanımı: Örnek Etkinlikler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(24), pp. 1-16.

Chicago 16th edition
Beldag, Adem and Mehmet Balci (2018). "Sosyal Bilgiler Dersinde Tahmin, Gözlem, Açıklama (TGA) Yönteminin Kullanımı: Örnek Etkinlikler". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (24):1-16. doi:10.29329/mjer.2018.147.1.

Kaynakça
 1. Atasoy, B. (2004). Fen Öğretimi ve Öğrenimi (Gözden Geçirilmiş 2. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 2. Aydın, M. (2010). Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Tahmin-Gözlem-Açıklama Tekniğinin Kullanımının Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Ve Öğrenci Başarısına Etkisinin Araştırılması (Yüksek Lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 3. Bilen, K. (2009). Tahmin Et-Gözle-Açıkla Yöntemine Dayalı Laboratuar Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Kavramsal Başarısına, Bilimsel Süreç Becerilerine, Tutumlarına Ve Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerine Etkisi (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 4. Bilen, K. ve Köse, S. (2012). Yapılandırmacı Öğrenme Teorisine Dayalı Etkili Bir Strateji: Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) “Bitkilerde Büyüme ve Gelişme”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 123-136. [Google Scholar]
 5. Bilen, K. ve Köse, S. (2013). Kavram Öğretiminde Etkili Bir Strateji TGA (Tahmin Et – Gözle – Açıkla) “Bitkilerde Madde Taşınımı”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 21-42. [Google Scholar]
 6. Bilgili, A. S. (2015). Geçmişten Günümüze Sosyal Bilgiler ve Sosyal bilimler. A. S. Bilgili, (Ed.), Sosyal bilgilerin temelleri. (7. Baskı). İçinde (s. 1-33). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 7. Çetin, Y. S. (2013). Ortaokul 2. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Solunum Sistemi Konusunun Öğretiminde Animasyonlarla Desteklenmiş Tahmin-Gözlem-Açıklama Stratejisinin Öğrenci Başarısına Etkisi (Yüksek Lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 8. Denzin, N. K. ve Lincoln, Y. S. (2005). The sage handbook of qualitative research. (Third Edition) California: Sage Publications. [Google Scholar]
 9. Geçit, Y. (2008). Cumhuriyet Dönemi Lise Coğrafya Öğretim Programları Üzerinde Bir Çalışma. Marmara Coğrafya Dergisi, (18), 149-178. [Google Scholar]
 10. Güven, E. (2014). Tahmin – Gözlem – Açıklama Destekli Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum ve Davranışlara Etkisi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 25-38. [Google Scholar]
 11. Kabapınar, F. M., Sapmaz, N. A., ve Bıkmaz, F. H. (2003). Aktif Öğrenme Ve Öğretmen Yöntemleri, Fen Bilgisi Öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (EAUM) Yayınları. [Google Scholar]
 12. Kearney M. & Treagust, D.F. (2001). Constructivism as a referent in the design and development of a computer program using interactive digital video to enhance learning in physics. Australian Journal of Educational Technology, 17(1), 64-79. [Google Scholar]
 13. Kırılmazkaya, G. ve Kırbağ Zengin, F. (2015). Tahmin Et-Gözle-Açıkla Yönteminin Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fene karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41). [Google Scholar]
 14. Kibirige, I., Osodo, J., & Tlala, K. M. (2014). The Effect of predict-observe-explain strategy on learners’ misconceptions about dissolved salts. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(4), 300. [Google Scholar]
 15. Köse, S., Coştu, B. ve Keser, Ö. F. (2003). Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi: TGA Yöntemi ve Örnek Etkinlikler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 43-53. [Google Scholar]
 16. Köseoğlu, F., Tümay, H. ve Kavak, N. (2002, Eylül). Yapılandırmacı öğrenme Teorisine Dayanan Etkili Bir Öğretim Yöntemi Tahmin Et-Gözle-Açıkla “Buz İle Su Kaynatılabilir Mi?”. Gazi Eğitim Fakültesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 17. MEB (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, Web: https://www.google.com/search?q=sosyal+bilgiler+e%C4%9Fitim+program%C4%B1&ie=utf-8&oe=utf-8 adresinden 28 Mayıs 2018’de alınmıştır. [Google Scholar]
 18. Merriam, S. B. (2009). Qualitative research (3th ed.). San Francisco: A Wiley Imprint. [Google Scholar]
 19. Liew, C. W. & Treagust, D.F. (1998). The effectiveness of predict –observe-explain tasks in diagnosing students’ understanding of science and in identifying their levels of archievement. Paper presented at the Americans Education Research Association, San Diego, C.A. [Google Scholar]
 20. Sağırekmekçi, H. (2016). Tahmin-Gözlem-Açıklama Stratejisine Dayalı Fen Ve Doğa Etkinliklerinin, Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Ve Bilişsel Alan Yeterliliklerine Etkisi (Yüksek Lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 21. Teerasong, S., Chantore, W., Ruenwongsa, P., & Nacapricha, D. (2010). Development of a Predict-observe-explain Strategy for Teaching Flow Injection at Undergraduate Chemistry. International Journal of Learning, 17(8). [Google Scholar]
 22. Yıldırım, N. ve Maşeroğlu, P. (2016). Kimyayı Günlük Hayatla İlişkilendirmede Tahmin-Gözlem-Açıklamaya Dayalı Etkinlikler ve Öğrenci Görüşleri. Turkish Online Journal Of QualitativeInquiry (TOJQI), 7(1), 117-145. [Google Scholar]
 23. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı), Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 24. White, R. T. & Gunstone, R. F. (1992). Probing Understanding, The Falmer Press, London. [Google Scholar]